Prozkoumání ukázky analýzy maloobchodního prodejeExplore the Retail Analysis sample

V tomto kurzu se dozvíte, jak:This tutorial shows you how to:

 • Importovat ukázkový balíček obsahu s analýzou maloobchodního prodeje, přidat ho do služby Power BI a otevřít obsah.Import the Retail Analysis sample content pack, add it to the Power BI service, and open the contents. Balíček obsahu je typ ukázky, ve které je datová sada svázaná s řídicím panelem a sestavou.A content pack is a type of sample where the dataset is bundled with a dashboard and report.
 • Otevřít soubor .pbix Ukázka analýzy maloobchodního prodeje v Power BI Desktopu.Open the Retail Analysis sample .pbix file in Power BI Desktop.

Pokud chcete získat další informace, přečtěte si článek Ukázkové datové sady pro Power BI.If you'd like more background information, see Sample datasets for Power BI. V tomto článku se dozvíte vše o ukázkách, jak je získat, kam je uložit, jak je používat a další informace o jednotlivých ukázkách.In that article you'll learn all about the samples: how to get them, where to save them, how to use them, and some of the stories each sample can tell.

PožadavkyPrerequisites

Ukázky jsou dostupné pro službu Power BI a pro Power BI Desktop.The samples are available for the Power BI service and Power BI Desktop. Pokud chcete sledovat postup, používáme ukázku analýzy maloobchodního prodeje.We're using the Retail analysis sample, if you want to follow along.

Ukázkový balíček obsahu s analýzou maloobchodního prodeje použitý v tomto kurzu se skládá z řídicího panelu, sestavy a datové sady.The Retail Analysis sample content pack used in this tutorial consists of a dashboard, report, and dataset. Abyste se seznámili s tímto konkrétním balíčkem obsahu a jeho scénářem, můžete si před zahájením projít ukázku analýzy maloobchodního prodeje.To familiarize yourself with this particular content pack and its scenario, see Retail Analysis sample for Power BI: Take a tour before you begin.

Import ukázky do služby Power BIImport the sample in the Power BI service

 1. Otevřete službu Power BI (app.powerbi.com), přihlaste se a otevřete pracovní prostor, do kterého chcete ukázku uložit.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

  Pokud nemáte licenci Power BI Pro, můžete si ukázku uložit do vašeho pracovního prostoru.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

 2. V dolní části navigačního podokna vyberte Získat data.Select Get Data at the bottom of the nav pane.

  Výběr možnosti Získat data

  Pokud možnost Získat data nevidíte, rozbalte navigační podokno výběrem následující ikony v horní části podokna: ikona hamburgeru.If you don't see Get Data, expand the nav pane by selecting the following icon at the top of the pane: hamburger icon.

 3. Na stránce Získat data vyberte Ukázky.On the Get Data page that appears, select Samples.

 4. Vyberte položku Ukázka analýzy maloobchodního prodeje a pak zvolte Připojit.Select Retail Analysis Sample, and then choose Connect.

  Tlačítko Připojit

Co bylo naimportováno?What was imported?

Když u ukázkových balíčků obsahu vyberete Připojit, opatří Power BI ve skutečnosti kopii daného balíčku obsahu a uloží ji pro vás do cloudu.With the sample content packs, when you select Connect, Power BI gets a copy of that content pack and stores it for you in the cloud. Vzhledem k tomu, že osoba, která balíček obsahu vytvořila, do něj zahrnula datovou sadu, sestavu a řídicí panel, po výběru možnosti Připojit to vše získáte.Because the person who created the content pack included a dataset, a report, and a dashboard, that's what you get when you select Connect.

 1. Při výběru možnosti Připojit vytvoří Power BI nový řídicí panel a zobrazí ho na kartě Řídicí panely.When you select Connect, Power BI creates the new dashboard and lists it on your Dashboards tab.

  Položka Ukázka analýzy maloobchodního prodeje

 2. Otevřete kartu Sestavy. Tady uvidíte novou sestavu s názvem Ukázka analýzy maloobchodního prodeje.Open the Reports tab. Here, you'll see a new report named Retail Analysis Sample.

  Položka sestavy Ukázka analýzy maloobchodního prodeje

  Podívejte se na kartu Datové sady; také zde je nová datová sada.Check out the Datasets tab; there's a new dataset there as well.

  Položka datové sady Ukázka analýzy maloobchodního prodeje

Prozkoumání nového obsahuExplore your new content

Teď sami prozkoumejte řídicí panel, datovou sadu a sestavu.Now explore the dashboard, dataset, and report on your own. V řídicích panelech, sestavách a datových sadách se můžete pohybovat mnoha různými způsoby.There are many different ways to navigate to your dashboards, reports, and datasets. Jeden z těchto způsobů je popsán v následujícím postupu.One of these ways is described in the following procedure.

 1. Přejděte zpět na kartu Řídicí panely a výběrem řídicího panelu Ukázka analýzy maloobchodního prodeje ho otevřete.Navigate back to the Dashboards tab, and then select the Retail Analysis Sample dashboard to open it.

  Otevře se řídicí panel obsahující různé dlaždice s vizualizacemi.The dashboard opens, which has a variety of visualization tiles.

 2. Výběrem jedné z dlaždic na tomto řídicím panelu otevřete podkladovou sestavu.Select one of the tiles in the dashboard to open the underlying report. V tomto příkladu vybereme plošný graf This Year's Sales, Last Year's Sales by Fiscal Month.In this example, we'll select the area chart, This Year's Sales, Last Year's Sales by Fiscal Month.

  Řídicí panel Ukázka maloobchodního prodeje se zvýrazněným vizuálem

  Sestava se otevře na stránce, která obsahuje vybraný plošný graf; v tomto případě jde o stránku sestavy District Monthly Sales.The report opens to the page that contains the area chart you selected; in this case, the District Monthly Sales page of the report.

  Stránka sestavy District Monthly Sales

  Poznámka

  Pokud byla dlaždice vytvořena pomocí Power BI Q&A, otevře se místo toho stránka Q&A.If the tile was created by using Power BI Q&A, the Q&A page will open instead. Pokud byla dlaždice připnuta z Excelu, v Power BI se otevře Excel Online.If the tile was pinned from Excel, Excel Online will open inside of Power BI.

 3. Když někdo sdílí balíček obsahu s kolegy, zpravidla chce sdílet jen přehledy a nechce udělit přímý přístup k datům.When someone shares a content pack with colleagues, they typically want to share only the insights, rather than provide direct access to the data. Na kartě Datové sady máte k dispozici několik možností, jak datovou sadu prozkoumat.On the Datasets tab, you have several options for exploring your dataset. Nemůžete ale zobrazit řádky a sloupce vašich dat, jak to jde v Power BI Desktopu nebo Excelu.However, you can't view the rows and columns of your data, as you can in Power BI Desktop or Excel.

  Položka datové sady Ukázka analýzy maloobchodního prodeje

 4. Jedním ze způsobů, jak datovou sadu prozkoumat, je vytvořit si nové vlastní vizualizace a sestavy.One way of exploring the dataset is by creating your own visualizations and reports from scratch. Vyberte ikonuSelect the chart icon Ikona grafu a otevřete datovou sestavu v režimu sestavy pro úpravy.to open the dataset in report editing mode.

  Úplně nová sestava

 5. Dalším způsobem, jak prozkoumat datovou sadu, je spustit Rychlé přehledy.Another way of exploring the dataset is to run quick insights. Vyberte Další možnosti (...) a zvolte Získat rychlý přehled.Select More options (...), and then choose Get quick insights. Jakmile jsou přehledy připravené, vyberte Zobrazit přehledy.When the insights are ready, select View insights.

  Sestava přehledů

Stažení ukázky do Power BI DesktopuDownload the sample in Power BI Desktop

Při prvním otevření v Power BI Desktopu se ukázkový soubor .pbix ukáže v zobrazení sestav, kde můžete zkoumat, vytvářet a upravovat libovolný počet stránek sestavy s vizualizacemi.When you first open the sample .pbix file in Power BI Desktop, it displays in Report view where you can explore, create, and modify any number of report pages with visualizations. Zobrazení sestav nabízí téměř stejné návrhové prostředí jako zobrazení pro úpravy sestavy ve službě Power BI.Report view provides almost the same design experience as a report's Editing view in the Power BI service. Vizualizace můžete přesunovat, kopírovat a vkládat, slučovat atd.You can move visualizations around, copy and paste, merge, and so on.

Na rozdíl od úpravy sestavy ve službě Power BI můžete v Power BI Desktopu pracovat také s dotazy a modelováním dat zajistit, aby data podporovala ty nejlepší přehledy v sestavách.Unlike editing a report in the Power BI service, in Power BI Desktop you can also work with your queries and model your data to ensure your data supports the best insights in your reports. Soubor Power BI Desktopu pak můžete uložit kamkoli chcete, ať už na místní disk nebo do cloudu.You can then save your Power BI Desktop file wherever you like, whether it's to your local drive or to the cloud.

 1. Stáhněte si soubor .pbix Ukázka analýzy maloobchodního prodeje a otevřete ho v Power BI Desktopu.Download the Retail Analysis sample .pbix file and open it in Power BI Desktop.

  Ukázka v zobrazení sestav Power BI

 2. Soubor se otevře v zobrazení sestav.The file opens in Report view. Všimněte si čtyř karet v dolní části editoru sestav. Tyto karty představují čtyři stránky v této sestavě.Notice the four tabs at the bottom of the report editor; these tabs represent the four pages in this report. V tomto příkladu je aktuálně vybraná stránka New Stores (Nové obchody).For this example, the New Stores page is currently selected.

  Zvýrazněná karta New Stores..

 3. Podrobnější rozbor editoru sestav najdete v prohlídce editoru sestav.For a deep dive into the report editor, see Take a tour of the report editor.

Co je v sestavě?What's in your report?

Při stažení ukázkového souboru. pbix jste stáhli nejen sestavu, ale také podkladovou datovou sadu.When you download a sample .pbix file, you've downloaded not just a report but also the underlying dataset. Když tento soubor otevřete, načte Power BI Desktop data s přidruženými dotazy a relacemi.When you open the file, Power BI Desktop loads the data with its associated queries and relationships. Můžete si prohlédnout podkladová data a relace, nemůžete ale zobrazit podkladové dotazy v Editoru dotazů.You can view the underlying data and relationships, but you can't view the underlying queries in the Query Editor.

 1. Výběrem ikony tabulky Ikona tabulky přepněte na zobrazení dat.Switch to Data view by selecting the table icon table icon.

  Zobrazení Data v Power BI Desktopu

  V zobrazení dat můžete prověřit, prozkoumat a porozumět datům v modelu Power BI Desktopu.In Data view, you can inspect, explore, and understand data in your Power BI Desktop model. Liší se to od toho, jak se zobrazují tabulky, sloupce a data v Editoru dotazů.It's different from how you view tables, columns, and data in the Query Editor. Data jsou v zobrazení dat již načtena do modelu.The data in Data view is already loaded into the model.

  Při modelování dat někdy chcete vidět, co se skutečně nachází v řádcích a sloupcích tabulky, aniž byste vytvářeli vizuál na plátně sestavy.When you're modeling your data, sometimes you want to see what's actually in the rows and columns of a table, without creating a visual on the report canvas. To platí hlavně při vytváření měr a počítaných sloupců nebo když potřebujete určit datový typ nebo kategorii dat.This is especially true when you're creating measures and calculated columns, or you need to identify a data type or data category.

 2. Výběrem následující ikony přepněte na zobrazení relací: Ikona Zobrazení relacíSwitch to Relationships view by selecting the following icon: Relationship view icon.

  Zobrazení relací v Power BI Desktopu

  Zobrazení relací zobrazí všechny tabulky, sloupce a relace v modelu.Relationship view shows all of the tables, columns, and relationships in your model. Můžete tam prohlížet, měnit a vytvářet relace.From here you can view, change, and create relationships.

Další krokyNext steps

V tomto prostředí si můžete bezpečně zkoušet, co chcete, protože máte možnost neukládat provedené změny.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. Ale i pokud je uložíte, můžete si kdykoli výběrem možnosti Získat data stáhnout novou kopii této ukázky.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Doufáme, že jste se díky této prohlídce dozvěděli, jak můžete pomocí řídicích panelů, datových sad, relací a sestav v Power BI analyzovat ukázková data.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, datasets, relationships, and reports can provide insights into sample data. Teď jste na řadě vy – připojte se k vlastním datům.Now it's your turn; connect to your own data. V Power BI se můžete připojit k celé řadě zdrojů dat.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Další informace najdete v článku Začínáme se službou Power BI a Začínáme s Power BI Desktopem.To learn more, see Get started with the Power BI service and Get started with Power BI Desktop.

Další informace:For more information, see:

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community