Přidání obrázků, videí a dalších položek na řídicí panelAdd images, videos, and more to your dashboard

Když na řídicí panel přidáte dlaždici, můžete na ni umístit obrázek, textové pole, video, streamovaná data nebo webový kód.By adding a tile to your dashboard, you can place an image, text box, video, streaming data, or web code on your dashboard.

Podívejte se, jak Amanda přidává dlaždice na řídicí panel.Watch Amanda add tiles to a dashboard.

Přidání obrázku, videa nebo jiné dlaždiceAdd an image, video, or other tile

Obrázek, textové pole, video, streamovaná data nebo webový kód můžete přidat přímo na řídicí panel.You can add an image, text box, video, streaming data, or web code directly to your dashboard.

 1. V horním řádku nabídek řídicího panelu vyberte Přidat dlaždici.Select Add tile from the top menu bar of your dashboard. V závislosti na prostorových omezeních se může zobrazovat jenom znaménko plus Znaménko plus.Depending on space limitations, you may see only the plus plus sign sign.

  Ikona Přidat dlaždici

 2. Vyberte typ dlaždice, kterou chcete přidat:Select which type of tile to add:

  Webový obsahWeb content

  ObrázekImage

  Textové poleText box

  VideoVideo

  Vlastní streamovaná dataCustom streaming data

  Okno Přidat dlaždici

Přidání obrázkuAdd an image

Pokud chcete na řídicí panel přidat logo své společnosti nebo jiný obrázek, uložte soubor obrázku online a nastavte na něj odkaz.If you want to add your company logo or some other image to your dashboard, you save the image file online and link to it. Ujistěte se, že pro přístup k souboru obrázku se nebudou vyžadovat zabezpečovací přihlašovací údaje.Make sure security credentials aren't required to access the image file. OneDrive a SharePoint například vyžadují ověření. Obrázky, které tam jsou uložené, proto nemůžete tímto způsobem přidat na řídicí panel.For example, because OneDrive and SharePoint require authentication, images stored there can't be added to a dashboard this way.

 1. V okně Přidat dlaždici vyberte Obrázek > Další.From the Add tile window, select Image > Next.

 2. Do okna Přidat dlaždici s obrázkem přidejte informace o obrázku:From the Add image tile window, add the image information:

  a.a. Pokud chcete nad obrázkem zobrazit nadpis, vyberte Zobrazit nadpis a podnadpis a zadejte nadpis a volitelně podnadpis.To display a title above the image, select Display title and subtitle and enter a Title and an optional Subtitle.

  b.b. Zadejte adresu URL obrázku.Enter the image URL.

  c.c. Pokud chcete udělat z dlaždice hypertextový odkaz, vyberte Nastavit vlastní odkaz a zadejte adresu URL.To make the tile a hyperlink, select Set custom link and enter the URL.

  Když kolegové na tento obrázek nebo nadpis kliknou, přejdou na tuto adresu URL.When colleagues click the image or title, they'll be taken to this URL.

  d.d. Vyberte Použít.Select Apply.

  Okno Přidat dlaždici s obrázkem

 3. Na řídicím panelu můžete podle potřeby změnit velikost a umístění obrázku.On the dashboard, resize and move the image as needed.

  Obrázek na řídicím panelu

Přidání textového pole nebo záhlaví řídicího paneluAdd a text box or dashboard heading

Pokud chcete přidat záhlaví řídicího panelu, zadejte toto záhlaví do textového pole a zvětšete velikost písma.To add a dashboard heading, type your heading in the text box and increase the font.

 1. V okně Přidat dlaždici vyberte Textové pole > Další.From the Add tile window, select Text box > Next.

 2. Naformátujte textové pole:Format the text box:

  a.a. Pokud chcete nad textovým polem zobrazit nadpis, vyberte Zobrazit nadpis a podnadpis a zadejte nadpis a volitelně podnadpis.To display a title above the text box, select Display title and subtitle and enter a Title and an optional Subtitle.

  b.b. Zadejte a naformátujte obsah textového pole.Enter and format Content for the text box.

  c.c. Volitelně můžete nastavit vlastní odkaz na nadpis.Optionally, set a custom link for the title. Vlastní odkaz může být externí web nebo řídicí panel nebo sestava v pracovním prostoru.A custom link can be an external site or a dashboard or report in your workspace. V tomto příkladu jsme ale přidali hypertextové odkazy do samotného textového pole, proto nechte políčko Nastavit vlastní odkaz nezaškrtnuté.However, in this example we've added hyperlinks within the text box itself, so we'll leave Set custom link unchecked.

  d.d. Vyberte Použít.Select Apply.

  Okno Přidat dlaždici s textovým polem

 3. Na řídicím panelu můžete podle potřeby změnit velikost a umístění textového pole.On the dashboard, resize and move the text box as needed.

  Řídicí panel s obrázkem a textovým polem

Přidání videaAdd a video

Když přidáte dlaždici videa z YouTube nebo Vimea na řídicí panel, video se přehraje přímo na řídicím panelu.When you add a YouTube or Vimeo video tile to your dashboard, the video plays right on your dashboard.

 1. V okně Přidat dlaždici vyberte Video > Další.From the Add tile window, select Video > Next.

 2. Do okna Přidat dlaždici s videem přidejte informace o videu:Add video information in the Add video tile window:

  a.a. Pokud chcete v horní části dlaždice s videem zobrazit nadpis a podnadpis, vyberte Zobrazit nadpis a podnadpis a zadejte nadpis a volitelně podnadpis.To display a title and subtitle at the top of the video tile, select Display title and subtitle and enter a Title and an optional Subtitle. V tomto příkladu přidáme podnadpis a pak ho převedeme na hypertextový odkaz na celý seznam stop na YouTube.In this example, we'll add a Subtitle, and then convert it to a hyperlink to the entire YouTube playlist.

  b.b. Zadejte adresu URL videa.Enter the Video URL for the video.

  c.c. Přidejte hypertextový odkaz pro nadpis a podnadpis, aby se vaši kolegové po přehrání vloženého videa mohli podívat na celý seznam stop na YouTube.Add a hyperlink for the Title and Subtitle, so that your colleagues can view the entire playlist on YouTube after they watch the embedded video. Můžete to udělat tak, že v části Funkce vyberete Nastavit vlastní odkaz a pak zadáte adresu URL seznamu stop.To do so, under Functionality, select Set custom link, and then enter the URL for the playlist.

  d.d. Vyberte Použít.Select Apply.

  Okno Přidat dlaždici s videem

 3. Na řídicím panelu můžete podle potřeby změnit velikost a umístění dlaždice videa.On the dashboard, resize and move the video tile as needed.

  Řídicí panel s přidanou dlaždicí s videem

 4. Vyberte dlaždici videa pro přehrávání videa.Select the video tile to play the video.

 5. Vyberte podnadpis pro zobrazení seznamu stop na YouTube.Select the subtitle to visit the playlist on YouTube.

Přidání streamovaných datAdd streaming data

Pomocí PubNub můžete do dlaždice na řídicím panelu přidat streamovaná data, jako jsou například kanály Twitteru nebo data senzorů.You can use PubNub to add streaming data, such as Twitter feeds or sensor data, to a tile in your dashboard. Power BI vytvořil integraci pro získání dat z PubNub.Power BI has created an integration to get the data from PubNub. Tady Will vysvětluje, jak to funguje.Here, Will explains how it works.

 1. V okně Přidat dlaždici vyberte Vlastní streamovaná data > Další.From the Add tile window, select Custom Streaming Data > Next.

 2. Vyberte Přidat streamovanou datovou sadu.Select Add streaming dataset.

 3. Vytvořte novou streamovanou datovou sadu pomocí rozhraní API Power BI nebo PubNub.Create a New streaming dataset using the Power BI API or PubNub.

 4. Vyplňte pole Název datové sady, Klíč předplatného a Název kanálu.Fill in the fields for Dataset name, Subscription key, and Channel name. Pokud se jedná o zabezpečené připojení, má také klíč ověření.If it's a secure connection, it also has an authorization key. K vyzkoušení můžete použít ukázkové hodnoty z PubNub.You can use the sample values from PubNub to try it out.

 5. Vyberte Další.Select Next. Zobrazí se pole, která jsou k dispozici v datové sadě, s jejich datovými typy a formátem JSON.You see the fields that are available in the dataset, with their data types and JSON format.

 6. Vyberte možnost Připojit.Select Connect. Vytvořili jste streamovanou datovou sadu.You have created a streaming dataset.

 7. Vraťte se na řídicí panel a znovu vyberte Přidat dlaždici > Vlastní streamovaná data > Další.Go back to the dashboard and again select Add tile > Custom Streaming Data > Next.

 8. Vyberte datovou sadu s daty senzorů, kterou jste vytvořili > Další.Select the sensor data dataset you created > Next.

 9. Vyberte požadovaný typ vizuálu.Select the visual type you want. Pro tato data je často vhodný spojnicový graf.Often a line chart works well for this data.

 10. Vyberte možnosti pro pole Osa, Legenda a Hodnoty.Select the Axis, Legend, and Values.

 11. Určete, jak dlouhý časový úsek chcete zobrazit (v sekundách, minutách nebo hodinách).Decide the amount of time you want to display, either in seconds, minutes, or hours.

 12. Vyberte Další.Select Next.

 13. Pokud chcete, zadejte nadpis a podnadpis.Give it a Title and Subtitle, if you want.

 14. Připněte dlaždici na řídicí panel.Pin it to your dashboard.

 15. V okně Přidat dlaždici vyberte Vlastní streamovaná data > Další.From the Add tile window, select Custom Streaming Data > Next.

 16. Vyberte Přidat streamovanou datovou sadu.Select Add streaming dataset.

 17. Vytvořte novou streamovanou datovou sadu pomocí rozhraní API Power BI nebo PubNub.Create a New streaming dataset using the Power BI API or PubNub.

 18. Vyplňte pole Název datové sady, Klíč předplatného a Název kanálu.Fill in the fields for Dataset name, Subscription key, and Channel name. Pokud se jedná o zabezpečené připojení, má také klíč ověření.If it's a secure connection, it also has an authorization key. K vyzkoušení můžete použít ukázkové hodnoty z PubNub.You can use the sample values from PubNub to try it out.

 19. Vyberte Další.Select Next.

  Zobrazí se pole, která jsou k dispozici v datové sadě, s jejich datovými typy a formátem JSON.You see the fields that are available in the dataset, with their data types and JSON format.

 20. Vyberte možnost Připojit.Select Connect.

  Vytvořili jste streamovanou datovou sadu.You've created a streaming dataset.

 21. Vraťte se na řídicí panel a znovu vyberte Přidat dlaždici > Vlastní streamovaná data > Další.Go back to the dashboard and again select Add tile > Custom Streaming Data > Next.

 22. Vyberte datovou sadu s daty senzorů, kterou jste vytvořili > Další.Select the sensor data dataset you created > Next.

 23. Vyberte požadovaný typ vizuálu.Select the visual type you want. Pro tato data je často vhodný spojnicový graf.Often a line chart works well for this data.

 24. Vyberte možnosti pro pole Osa, Legenda a Hodnoty.Select the Axis, Legend, and Values.

 25. Určete, jak dlouhý časový úsek chcete zobrazit (v sekundách, minutách nebo hodinách).Decide the amount of time you want to display, either in seconds, minutes, or hours.

 26. Vyberte Další.Select Next.

 27. Volitelně můžete zadat nadpis a podnadpis.Optionally, give it a Title and Subtitle.

 28. Připněte dlaždici na řídicí panel.Pin it to your dashboard.

Přidání webového obsahuAdd web content

Do sestavy nebo řídicího panelu můžete jako dlaždici vložit libovolný obsah HTML.You can paste or type in any HTML content, as a tile, to your report or dashboard. Kód pro vložení zadejte ručně nebo ho zkopírujte a vložte z webů, jako jsou třeba Twitter, YouTube, embed.ly a další.Enter the embed code manually or copy/paste from sites such as Twitter, YouTube, embed.ly, and so on.

 1. V okně Přidat dlaždici vyberte Webový obsah > Další.From the Add tile window, select Web content > Next.

 2. Přidejte informace do okna Přidat dlaždici s webovým obsahem:Add information to the Add web content tile window:

  a.a. Pokud chcete nad dlaždicí zobrazit nadpis, vyberte Zobrazit nadpis a podnadpis a zadejte nadpis a volitelně podnadpis.To display a title above the tile, select Display title and subtitle and enter a Title and an optional Subtitle.

  b.b. Zadejte kód pro vložení.Enter the embed code. V tomto příkladu kopírujeme a vkládáme informační kanál Twitteru.In this example, we're copying and pasting a Twitter feed.

  c.c. Vyberte Použít.Select Apply.

  Okno Přidat dlaždici s webovým obsahem

 3. Na řídicím panelu můžete podle potřeby změnit velikost a umístění dlaždice s webovým obsahem.On the dashboard, resize and move the web content tile as needed.

  Řídicí panel se čtyřmi dlaždicemi

Tipy pro vložení webového obsahuTips for embedding web content

 • Pro prvky iframe použijte zabezpečený zdroj.For iframes, use a secure source. Pokud zadáte kód pro vložení prvku iframe a zobrazí se prázdná dlaždice, ověřte, jestli pro zdroj prvku iframe nepoužíváte protokol http.If you enter your iframe embed code and get a blank tile, verify you're not using http for the iframe source. Pokud ano, změňte ho na https.If you are, change it to https.

  <iframe src="https://xyz.com">
  
 • Upravte informace o šířce a výšce.Edit width and height information. Tento kód pro vložení vloží video a nastaví přehrávač videa na velikost 560 × 315 pixelů.The embed code embeds a video and sets the video player to 560 x 315 pixels. Tato velikost se při změně velikosti dlaždice nezmění.This size doesn't change as you resize the tile.

  <iframe width="560" height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/Cle_rKBpZ28" frameborder="0"
  allowfullscreen></iframe>
  

  Pokud chcete, aby se velikost přehrávače měnila společně s velikostí dlaždice, nastavte šířku a výšku na 100 %.If you'd like the player to resize to fit the tile size, set the width and height to 100%.

  <iframe width="100%" height="100%"
  src="https://www.youtube.com/embed/Cle_rKBpZ28" frameborder="0"
  allowfullscreen></iframe>
  
 • Tento kód vloží tweet a uchová (jako samostatné odkazy na řídicím panelu) odkazy pro podcast AFK, twitterovou stránku uživatele @GuyInACube, sledování, #analýzu, odpověď, retweet a lajk.This code embeds a tweet and retains, as separate links on the dashboard, links for the AFK podcast, @GuyInACube's Twitter page, Follow, #analytics, reply, retweet, and like. Výběr dlaždice samotné vás přesměruje na podcast na Twitteru.Selecting the tile itself takes you to the podcast on Twitter.

  <blockquote class="twitter-tweet" data-partner="tweetdeck">
  <p lang="en" dir="ltr">Listen to
  <a href="https://twitter.com/GuyInACube">@GuyInACube</a> talk to
  us about making videos about Microsoft Business Intelligence
  platform
  <a href="https://t.co/TmRgalz7tv">https://t.co/TmRgalz7tv </a>
  <a href="https://twitter.com/hashtag/analytics?src=hash">
  #analytics</a></p>&mdash; AFTK Podcast (@aftkpodcast) <a
  href="https://twitter.com/aftkpodcast/status/693465456531771392">
  January 30, 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
  

Úprava dlaždiceEdit a tile

Pokud chcete změnit existující dlaždici:To make changes to an existing tile:

 1. Najeďte myší na pravý horní roh dlaždice a vyberte Další možnosti (...).Hover over the top-right corner of the tile and select More options (...).

  Výběr symbolu tří teček u dlaždice

 2. Vyberte Upravit podrobnosti. Zobrazí se okno Podrobnosti o dlaždici, ve kterém můžete provést změny.Select Edit details to display the Tile details window and make changes.

  Upravit podrobnosti

Co je potřeba vzít v úvahu a jak řešit potížeConsiderations and troubleshooting

 • Aby bylo přesunování dlaždice na řídicím panelu jednodušší, přidejte nadpis a volitelně podnadpis.To make it easier to move the tile on your dashboard, add a title and an optional subtitle.
 • Pokud chcete vložit obsah z webu, ale web neposkytuje kód pro vložení ke kopírování a vkládání, vyzkoušejte web embed.ly, který vám může pomoct kód pro vložení vygenerovat.If you'd like to embed content from a website, but the website doesn't provide embed code to copy and paste, see embed.ly for help with generating the embed code.

Další krokyNext steps

Úvod do dlaždic řídicích panelů pro návrháře Power BIIntro to dashboard tiles for Power BI designers

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community.