Klasifikace dat řídicího paneluDashboard data classification

Každý řídicí panel je jiný a v závislosti na zdroji dat, ke kterému se připojujete, pravděpodobně zjistíte, že vy a vaši kolegové, se kterými data sdílíte, budete každý potřebovat jiné opatření, podle toho, o jak citlivá data se jedná.Every dashboard is different, and depending on the data source you are connecting to, you will likely find that you and the colleagues you share with will need to take different precautions depending on the sensitivity of the data. Některé řídicí panely byste vůbec neměli sdílet s uživateli mimo vaši společnost ani je tisknout, zatímco jiné můžete sdílet bez omezení.Some dashboards should never be shared with those outside your company or printed out, while others can be shared freely. Když použijete klasifikaci dat řídicího panelu, budou mít uživatelé, kteří si řídicí panely prohlížejí, přehled o tom, jakou úroveň zabezpečení je potřeba použít.By using dashboard data classification, you will be able to raise awareness with those viewing your dashboards about what level of security should be used. K označení řídicích panelů můžete využít klasifikaci vytvořenou IT oddělením vaší společnosti. Všichni uživatelé, kteří si příslušná data zobrazí, tak budou mít jednotnou představu o citlivosti dat.You can tag your dashboards with classifications defined by your company’s IT department, so everyone viewing the content will have the same level of understanding around the sensitivity of the data.

Snímek obrazovky řídicího panelu s klasifikací ukázkových dat

Značky klasifikace datData classification tags

Značky klasifikace dat se zobrazují vedle názvů řídicích panelů. Každý, kdo si řídicí panel zobrazí, tak má jasnou informaci o úrovni zabezpečení, kterou je potřeba při používání dat v tomto řídicím panelu respektovat.Data classification tags show up next to the dashboard name, letting anyone viewing it know the level of security that should be applied to the dashboard and the data it contains.

Snímek obrazovky řídicího panelu se značkou použitou ke klasifikaci dat vedle názvu řídicího panelu

Zobrazují se také vedle dlaždic řídicích panelů v seznamu oblíbených položek.It will also show up next to the dashboard tile in your Favorites list.

Snímek obrazovky se seznamem oblíbených položek a značkou použitou ke klasifikaci dat, která je vedle dlaždice řídicího panelu v seznamu oblíbených položek

Když na značku přejdete kurzorem, zobrazí se úplný název klasifikace.When you hover over the tag, you will see the full name of the classification.

Snímek obrazovky se značkou HBI a celým názvem klasifikace, který se zobrazí, když na značku najedete kurzoremScreenshot of the H B I tag, showing the full name of the classification when you hover over the tag.

Správci můžou také ke značce přidat odkaz na další informace.Admins can also set an URL for a tag to provide additional information.

Poznámka

V závislosti na tom, jak správce klasifikaci nastavil, se některé typy klasifikace nemusejí na řídicím panelu zobrazovat jako značka.Depending the classification settings set by your admin, some classification types may not show as a tag on the dashboard. Pokud jste vlastník řídicího panelu, můžete v jeho nastavení kdykoli zkontrolovat jeho typ klasifikace.If you are a dashboard owner, you can always check your dashboard classification type under the dashboard settings.

Nastavení klasifikace řídicího paneluSetting a dashboard’s classification

Pokud má vaše společnost zapnutou klasifikaci dat, nastaví se pro všechny řídicí panely nejprve výchozí typ klasifikace, ale jako vlastník řídicího panelu můžete klasifikaci změnit tak, aby odpovídala jeho požadované úrovni zabezpečení.If data classification is turned on for your company, all dashboards start out with a default classification type, but as a dashboard owner, you can change the classification to match your dashboards security level.

Pokud chcete změnit typ klasifikace, postupujte takto:To change the classification type, do the following:

 1. Přejděte na nastavení řídicího panelu – vyberte tři tečky vedle názvu řídicího panelu a potom vyberte Nastavení.Go to the dashboard settings by selecting the ellipsis next to the dashboard name and select Settings.

  Snímek obrazovky řídicího panelu s výběrem možnosti Nastavení

 2. V části Nastavení řídicího panelu uvidíte jeho aktuální klasifikaci – pomocí rozevíracího seznamu ji můžete změnit.Under Dashboard settings, you will be able to see the current classification for your dashboard and use the drop down to change the classification type.

  Snímek obrazovky nastavení řídicího panelu znázorňuje aktuální klasifikaci a výběr rozevírací nabídky Klasifikace dat

 3. Když vyberete nový typ klasifikace, zvolte Použít.Select Apply when finished.

Aktualizace se projeví každému uživateli, se kterým řídicí panel sdílíte, jakmile znovu načte zobrazení.After you apply the change, anyone you shared with will see the update the next time they reload the dashboard.

Práce se značkami klasifikace dat pro správceWorking with data classification tags as an admin

Klasifikaci dat nastavuje pro vaši organizaci globální správce.Data classification is set up by the global admin for your organization. Pokud chcete klasifikaci dat zapnout, postupujte takto:To turn data classification on, do the following:

 1. Vyberte Nastavení (ozubené kolo) a potom vyberte Portál pro správu.Select the Settings gear and select Admin Portal.

  Snímek obrazovky s ozubeným kolem Nastavení a vybraným Portálem pro správu

 2. Přepínač Klasifikace dat pro řídicí panely a sestavy na kartě Nastavení klienta přepněte na Zapnuto.Switch Data classification for dashboards and reports to on within the Tenant settings tab.

  Snímek obrazovky Portálu pro správu znázorňuje Nastavení klienta a Klasifikaci dat pro vybrané řídicí panely a sestavy

Po zapnutí této možnosti se zobrazí formulář pro vytvoření různých klasifikací ve vaší organizaci.Once turned on, you will be presented with a form to create the various classifications in your organization.

Snímek obrazovky formuláře s poli vyplněnými různými klasifikacemi organizace

Každá klasifikace má název a zkratku, které se zobrazí na řídicím panelu.Each classification has a name and a shorthand which will appear on the dashboard. Pro každou klasifikaci můžete určit, zda se má na řídicím panelu zobrazovat značka zkratky – zaškrtnutím políčka Zobrazit značku.For each classification, you can decide if the shorthand tag will appear on the dashboard or not by selecting Show tag. Když se rozhodnete typ klasifikace na řídicím panelu nezobrazovat, může si ho vlastník zkontrolovat v nastavení řídicího panelu.If you decide not to show the classification type on the dashboard, the owner will still be able to see the type by checking the dashboard settings. Pokud chcete, můžete také přidat Adresu URL, na které uživatelé najdou další informace jako pokyny ke klasifikaci ve vaší organizaci a požadavky na použití.Additionally, you can optionally add a URL that contains more information about your organization’s classification guidelines and usage requirements.

Nakonec je ještě potřeba nastavit výchozí typ klasifikace.The last thing you need to decide is which classification type will be the default.

Po vyplnění formuláře typů klasifikace vyberte Použít, aby se změny uložily.Once you fill in the form with your classification types, select Apply to save the changes.

Snímek obrazovky formuláře znázorňuje vyplněné položky použitých typů klasifikace

V tomto okamžiku se všem řídicím panelům přiřadí výchozí klasifikace.At this point, all dashboards will be assigned the default classification. Vlastníci řídicích panelů teď můžou typ klasifikace aktualizovat tak, aby to odpovídalo jejich obsahu.Dashboard owners can now update the classification type to the one appropriate for their content. V budoucnu se sem můžete vrátit a přidat nebo odebrat typy klasifikace nebo změnit výběr výchozího typu.You can return here in the future to add or remove classification types or change the default.

Poznámka

Při provádění změn je potřeba mít na paměti pár důležitých věcí:There are a few important things to remember when you come back to make changes:

 • Pokud klasifikaci dat vypnete, všechna nastavení značek se ztratí.If you turn data classification off, none of the tags are remembered. Když ji později opět zapnete, budete muset vše znovu nastavit.You will need to start over if you decide to turn it back on later.
 • Když odeberete některý typ klasifikace, nastaví se pro všechny řídicí panely, které měly tento typ klasifikace přiřazený, výchozí typ, dokud ho vlastník znovu nenastaví.If you remove a classification type, any dashboards assigned the removed classification type will be assigned back to the default until the owner goes and sets it again.
 • Pokud vyberete jiný výchozí typ, nastaví se tento typ pro všechny řídicí panely, kterým vlastník dosud žádný typ klasifikace nepřiřadil.If you change the default, all dashboards that weren’t already assigned a classification type by the owner will change to the new default.