Odstranění téměř čehokoli ve službě Power BIDelete almost anything in Power BI service

V tomto článku se naučíte, jak ve službě Power BI odstranit řídicí panel, sestavu, sešit, datovou sadu, aplikaci, vizualizaci a pracovní prostor.This article teaches you how to delete a dashboard, report, workbook, dataset, app, visualization, and workspace in Power BI service.

Odstranění řídicího paneluDelete a dashboard

Řídicí panely je možné odebrat.Dashboards can be removed. Odebráním řídicího panelu neodstraníte příslušnou datovou sadu ani žádné sestavy s ním spojené.Removing the dashboard does not delete the underlying dataset or any reports associated with that dashboard.

 • Pokud jste vlastník řídicího panelu, můžete jej odebrat.If you are the owner of the dashboard, you can remove it. Pokud jste řídicí panel nasdíleli s kolegy, odeberete odstraněním z pracovního prostoru Power BI řídicí panel také z jejich pracovních prostorů Power BI.If you've shared the dashboard with colleagues, removing the dashboard from your Power BI workspace will remove the dashboard from their Power BI workspaces.
 • Je-li řídicí panel nasdílený s vámi a již ho nechcete zobrazovat, stačí ho odebrat.If a dashboard is shared with you and you no longer want to see it, you can remove it. Odebráním řídicího panelu ho neodeberete z pracovního prostoru Power BI jiné osoby.Removing a dashboard does not remove it from anyone else's Power BI workspace.
 • Pokud je řídicí panel součástí balíčku obsahu organizace, je možné ho odebrat jedině odebráním příslušné datové sady.If a dashboard is part of an organizational content pack, the only way to remove it is to remove the associated dataset.

Postup odstranění řídicího paneluTo delete a dashboard

 1. V pracovním prostoru vyberte kartu Řídicí panely.In your workspace, select the Dashboards tab.

 2. Vyhledejte řídicí panel, který chcete odstranit, a vyberte ikonu Odstranit .

  Video

Odstranění sestavyDelete a report

Buďte bez obav, odstraněním sestavy nedojde k odstranění datové sady, ze které sestava vychází.Don't worry, deleting a report does not delete the dataset that the report is based on. Taky veškeré vizualizace připnuté z dané sestavy jsou nedotčené – zůstanou na řídicím panelu, dokud je neodstraníte ručně.And any visualizations that you pinned from the report are also safe -- they remain on the dashboard until you delete them individually.

Postup odstranění sestavyTo delete a report

 1. V pracovním prostoru vyberte kartu Sestavy.In your workspace, select the Reports tab.

 2. Vyhledejte sestavu, kterou chcete odstranit, a vyberte ikonu Odstranit .

  Pracovní prostor s kartou Sestavy

 3. Potvrďte odstranění.Confirm the deletion.

  Dialogové okno Odstranit sestavu

  Poznámka

  Pokud je sestava součástí balíčku obsahu, nebudete ji moci tímto způsobem odstranit.If the report is part of a content pack, you will not be able to delete it using this method. Viz Odebrání připojení balíčku obsahu organizace.See Remove your connection to an organizational content pack.

Odstranění sešituDelete a workbook

Sešity je možné odebrat.Workbooks can be removed. Odebráním sešitu ale odebere také všechny sestavy a dlaždice řídicího panelu, které obsahují data z tohoto sešitu.However, removing a workbook also removes all reports and dashboard tiles that contain data from this workbook.

Pokud je sešit uložený na OneDrivu pro firmy, nedojde odstraněním z Power BI k jeho odstranění z OneDrivu.If the workbook is stored on OneDrive for Business, deleting it from Power BI does not delete it from OneDrive.

Postup odstranění sešituTo delete a workbook

 1. V pracovním prostoru vyberte kartu Pracovní sešity.In your workspace, select the Workbooks tab.

 2. Vyhledejte sešit, který chcete odstranit, a vyberte ikonu Odstranit .

  Karta Sešity

 3. Potvrďte odstranění.Confirm the deletion.

  Dialogové okno Odebrat sešit

Odstranění datové sadyDelete a dataset

Datové sady je možné odstranit.Datasets can be deleted. Odstraněním datové sady ale odstraníte také všechny sestavy a dlaždice řídicího panelu, které obsahují data z této datové sady.However, deleting a dataset also deletes all reports and dashboard tiles that contain data from that dataset.

Pokud je datová sada součástí jednoho nebo více balíčků obsahu organizace, odstraníte ji jedině odebráním z balíčků obsahu, kde se používá. Počkejte na zpracování a zkuste ji znovu odstranit.If a dataset is part of one or more organizational content packs, the only way to delete it is to remove it from the content packs where it's being used, wait for it to be processed, and then try deleting it again.

Postup odstranění datové sadyTo delete a dataset

 1. V pracovním prostoru vyberte kartu Datové sady.In your workspace, select the Datasets tab.

 2. Vyhledejte datovou sadu, kterou chcete odstranit, a vyberte Další možnosti (...).Locate the dataset to delete and select More options (...).

  Karta Datové sady

 3. Z rozevíracího seznamu vyberte Odstranit.From the dropdown, select Delete.

  Nabídka se třemi tečkami

 4. Potvrďte odstranění.Confirm the deletion.

  Dialogové okno Odstranit řídicí panel

Odstranění pracovního prostoruDelete a workspace

Upozornění

Když vytvoříte pracovní prostor, vznikne skupina Microsoftu 365.When you create a workspace, you create a Microsoft 365 group. Když pracovní prostor odstraníte, odstraní se i tato skupina Microsoftu 365.And when you delete a workspace you delete that Microsoft 365 group. To znamená, že skupina se odstraní také z jiných produktů Microsoftu 365, jako je například SharePoint a Microsoft Teams.What this means is that the group will also be deleted from other Microsoft 365 products like SharePoint and Microsoft Teams.

Pracovní prostor můžete odstranit jako jeho autor.As the workspace author, you can delete it. Při jeho odstranění dojde také k odstranění přidružené aplikace pro všechny členy skupiny a k jejímu odebrání z AppSource, pokud jste aplikaci publikovali pro celou organizaci.When you delete it, the associated app is also deleted for all group members and removed from your AppSource if you had published the app to your entire organization. Odstranit pracovní prostor je něco jiného než z něj odejít.Deleting a workspace is different from leaving a workspace.

Postup odstranění pracovního prostoru pro správceTo delete a workspace - if you are an Admin

 1. V navigačním podokně vyberte Pracovní prostory.From the nav pane, select Workspaces

 2. Vyberte Další možnosti (...) napravo od pracovního prostoru k odstranění a zvolte Upravit pracovní prostor.Select More options (...) to the right of the workspace to be deleted and choose Edit workspace.

  pracovní prostory

 3. V okně Upravit pracovní prostor vyberte Odstranit pracovní prostor > Odstranit.In the Edit workspace window, select Delete workspace > Delete.

  Odstranění pracovního prostoru

Postup odebrání pracovního prostoru ze seznamuTo remove a workspace from your list

Pokud už nechcete už být členem pracovního prostoru, můžete odejít a pracovní prostor tak odebrat ze seznamu.If you no longer want to be a member of a workspace, you can leave it and it will be removed from your list. Pracovní prostor zůstává po vašem odchodu k dispozici všem ostatním členům pracovního prostoru.Leaving a workspace leaves it in place for all other workspace members.

Důležité

Pokud jste jediným správcem pracovního prostoru, nedovolí vám Power BI odejít.If you are the only Admin for the workspace, Power BI will not allow you to leave.

 1. Začněte v pracovním prostoru, který chcete odebrat.Start in the workspace you'd like to remove.

 2. V pravém horním rohu vyberte Další možnosti (...) a zvolte Opustit pracovní prostor > Odejít.In the top-right corner, select More options (...) and choose Leave workspace > Leave.

  Poznámka

  Možnosti, které se zobrazí v rozevírací nabídce, závisí na tom, jestli jste správce nebo člen daného pracovního prostoru.The options you see in the dropdown depend on whether you are an Admin or Member of that workspace.

Odstranění nebo odebrání aplikaceDelete or remove an App

Aplikace lze snadno odebrat ze stránky seznamu aplikací.Apps can be easily removed from your apps list page. Trvale odstranit aplikaci ale může pouze správce aplikací.But only an app Admin can permanently delete an app.

Odebrání aplikace ze stránky seznamu aplikacíRemove an app from your app list page

Odstraněním ze stránky seznamu aplikací se aplikace neodstraní pro ostatní členy.Deleting an app from your app list page does not delete the app for other members.

 1. V navigačním podokně otevřete stránku seznamu aplikací tak, že vyberete Aplikace.In the nav pane, select Apps to open the apps list page.

 2. Najeďte myší na aplikaci, kterou chcete odstranit, a vyberte ikonu Odstranit .

  Výběr aplikací

  Pokud odeberete aplikaci omylem, máte několik možností, jak ji získat zpět.If you remove an app accidentally, you have several options for getting it back. Můžete požádat autora aplikace, aby ji znovu poslal, můžete najít původní e-mail s odkazem na aplikaci, můžete zkontrolovat Centrum oznámení, zda se pořád objevuje oznámení této aplikace, nebo můžete zkontrolovat AppSource vaší organizace.You can ask the app creator to re-send it, you can find the original email with the link to the app, you can check your Notifications center to see if the notification for that app is still listed, or you can check your organization's AppSource.

Co je potřeba vzít v úvahu a jak řešit potížeConsiderations and troubleshooting

Tento článek popisuje způsoby odstranění hlavních stavebních bloků služby Power BI.This article covered how to delete the major building blocks of Power BI service. Existují však další věci, které můžete v Power BI odstranit.But there are more things that you can delete in Power BI.

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community