Vytvoření vybraných otázek pro Power BI Q&ACreate featured questions for Power BI Q&A

Pokud vlastníte datovou sadu, můžete k této datové sadě přidat vlastní vybrané otázky.If you own a dataset, you can add your own featured questions to that dataset. Funkce Q&A v Power BI ukáže tyto otázky kolegům, kteří sestavy založené na této datové sadě používají.Power BI Q&A will show those questions to colleagues who consume reports based on that dataset. Vybrané otázky nabídnou vašim spolupracovníkům přehled o typech otázek k dané datové sadě, které můžou pokládat.Featured questions give your colleagues ideas about the types of questions they can ask about the dataset. Vybrané otázky, které přidáte, záleží na vás – můžete přidat třeba oblíbené otázky, otázky zobrazující zajímavé výsledky nebo otázky, jejichž slovní zadání může být obtížné.The featured questions you add are up to you -- add popular questions, questions that display interesting results, or questions that may be hard to phrase.

Poznámka

Vybrané otázky pro Q&A jsou dostupné v aplikaci Microsoft Power BI pro iOS na zařízeních iPad, iPhone a iPod Touch a ve funkci Q&A v Power BI Desktopu.Q&A featured questions are available for use in the Microsoft Power BI app for iOS on iPads, iPhones, and iPod Touch devices and Power BI Desktop Q&A. Vytváření otázek je dostupné jen ve službě Power BI (app.powerbi.com).Creating the questions is only available in the Power BI service (app.powerbi.com).

Tento článek používá ukázku analýzy maloobchodního prodeje.This article uses the Retail Analysis Sales sample. Pomocí těchto podrobných pokynů zkuste datovou sadu prozkoumat sami.Follow these step-by-step instructions to try exploring a dataset yourself.

 1. Na řídicím panelu vyberte pole pro otázky Q&A.On the dashboard, select the Q&A question box. Všimněte si, že Q&A už šikovně nabízí seznam termínů, které se v datové sadě nacházejí.Notice that Q&A is already being helpful by displaying a list of terms that appear in the dataset.

 2. Pokud chcete tento seznam doplnit, vyberte v pravém horním rohu Power BI ikonu ozubeného kolečka.To add to this list, select the gear icon in the top-right corner of Power BI.
  Ikona ozubeného kolečka

 3. Vyberte Nastavení > Datové sady > Retail Analysis sample > Vybrané otázky Q&A.Select Settings > Datasets > Retail Analysis sample > Featured Q&A Questions.

 4. Vyberte Přidat otázku.Select Add a question.

  Nabídka Nastavení

 5. Zadejte svoji otázku do textového pole a vyberte Použít.Type your question in the text box and select Apply. Můžete také přidat další otázku tak, že vyberete Přidat otázku.Optionally, add another question by selecting Add a question.
  Podokno Vybrané otázky Q&AFeatured Q&A Questions pane

 6. Přejděte zpět na řídicí panel Power BI pro ukázku analýzy maloobchodního prodeje a umístěte kurzor do pole pro otázky Q&A.Navigate back to the Power BI dashboard for Retail Analysis Sample, and place your cursor in the Q&A question box.
  Pole pro otázky Q&A s vybranou otázkou

 7. Nová vybraná otázka Show sales by territory as a filled map (Zobrazit prodej podle oblastí jako kartogram) je v seznamu uvedená jako první.The new featured question, Sales by territory as a map, is first in the list. Vyberte ji.Select it.

 8. Power BI vytvoří odpověď a zobrazí ji jako vizualizovaný kartogram.Power BI creates the answer and displays it as a filled map visualization.
  Odpověď na vybranou otázku Q&A: vizualizace mapy

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community