Připojení k datům v Power BI DesktopuConnect to data in Power BI Desktop

S Power BI Desktopem se můžete snadno připojit k neustále se rozšiřující nabídce dat.With Power BI Desktop, you can easily connect to the ever expanding world of data. Pokud Power BI Desktop nemáte, můžete si ho stáhnout a nainstalovat.If you don’t have Power BI Desktop, you can download and install it.

V Power BI Desktopu jsou dostupné nejrůznější zdroje dat.There are all sorts of data sources available in Power BI Desktop. Následující obrázek ukazuje, jak se připojit k datům prostřednictvím výběru karty Soubor a možností Načíst data > Více.The following image shows how to connect to data, by selecting the File ribbon, then Get Data > More.

Příklad připojení k datůmExample of connecting to data

V tomto příkladu se připojíme ke zdroji dat Web.For this example, we'll connect to a Web data source.

Představte si, že jdete do důchodu. Chcete žít tam, kde je teplo, nízké daně a dobrá zdravotní péče.Imagine you’re retiring – you want to live where there’s lots of sunshine, preferable taxes, and good health care. Nebo…Or… možná analyzujete data a tyto údaje potřebujete pro své zákazníky, například pro klienta zabývajícího se výrobou deštníků, který chce své prodeje zacílit na místa, kde hodně prší.perhaps you’re a data analyst, and you want that information to help your customers – as in, help your raincoat manufacturing client target sales where it rains a lot.

V obou případech hledáte webový zdroj, který obsahuje zajímavá data týkající se těchto témat:Either way, you find a Web resource that has interesting data about those topics, and more:

https://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx

Vyberte Získat data > Web a zadejte adresu.You select Get Data > Web and type the address.

Když vyberete OK, spustí se funkce Dotaz Power BI Desktopu.When you select OK, the Query functionality of Power BI Desktop goes to work. Power BI Desktop kontaktuje webové prostředky a okno Navigátor vrátí výsledky nalezené na dané webové stránce.Power BI Desktop contacts the Web resource, and the Navigator window returns the results of what it found on that Web page. V tomto případě byla nalezena tabulka (Table 0) a celý dokument.In this case, it found a table (Table 0) and the overall Document. Nás zajímá tabulka, takže ji v seznamu vybereme.We’re interested in the table, so we select it from the list. Okno Navigátor zobrazí náhled.The Navigator window displays a preview.

V tuto chvíli můžeme před načtením tabulky dotaz upravit tak, že v dolní části okna vybereme Upravit. Nebo můžeme načíst tabulku.At this point we can edit the query before loading the table, by selecting Edit from the bottom of the window, or we can load the table.

Pokud vybereme možnost Upravit, načte se tabulka a spustí se Editor dotazů.If we select Edit, the table is loaded and Query Editor is launched. Zobrazí se podokno Nastavení dotazů. (Pokud se nezobrazí, můžete ho zobrazit výběrem Zobrazení na pásu karet a potom možností Zobrazit > Nastavení dotazů.)The Query Settings pane is displayed (if it’s not, you can select View from the ribbon, then Show > Query Settings to display the Query Settings pane). Vypadá to takto.Here’s what that looks like.

Všechna ta hodnocení jsou textové hodnoty (nikoli čísla) a my potřebujeme, aby to byla čísla.All those scores are text rather than numbers, and we need them to be numbers. Žádný problém – stačí kliknout pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a vybrat Změnit typ > Celé číslo. Tím je změníme.No problem – just right-click the column header, and select Change Type > Whole Number to change them. Pokud chcete vybrat více než jeden sloupec, nejdřív vyberte jeden sloupec a pak stiskněte klávesu SHIFT, vyberte další sousedící sloupce a pak klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce, abyste změnili všechny vybrané sloupce.To choose more than one column, first select a column then hold down SHIFT, select additional adjacent columns, and then right-click a column header to change all selected columns. Pokud chcete vybrat sloupce, které spolu nesousedí, použijte klávesu CTRL.Use CTRL to choose columns that are not adjacent.

V Nastavení dotazů se provedené změny zobrazí v části Použitý postup.In Query Settings, the Applied Steps will reflect any changes that were made. Při provádění dalších změn dat zaznamená Editor dotazů tyto změny v části Použitý postup. Tuto část můžete podle potřeb upravovat, měnit, přeuspořádat nebo odstranit.As you make additional changes to the data, Query Editor will record those changes in the Applied Steps section, which you can adjust, revisit, rearrange, or delete as necessary.

Další změny můžete v tabulce provádět, i když už je načtená. Nám to ale prozatím stačí.Additional changes to the table can still be made after it’s loaded, but for now this will do. Když máme hotovo, vybereme na kartě Domů možnost Zavřít a použít. Power BI Desktop naše změny použije a zavře Editor dotazů.When we're done we select Close & Apply from the Home ribbon, and Power BI Desktop applies our changes and closes Query Editor.

S načteným datovým modelem můžeme v zobrazení sestav v Power BI Desktopu začít vytvářet vizualizace tak, že budeme přetahovat pole na plátno.With the data model loaded, in Report view in Power BI Desktop, we can begin creating visualizations by dragging fields onto the canvas.

Toto je samozřejmě jednoduchý model s jediným datovým připojením. Většina sestav Power BI Desktopu bude mít připojení k různým zdrojům dat. Tato připojení budou odpovídat vašim potřebám a budou obsahovat relace, jejichž výsledkem bude bohatý datový model.Of course, this is a simple model with a single data connection; most Power BI Desktop reports will have connections to different data sources, shaped to meet your needs, with relationships that produce a rich data model.

Další krokyNext steps

S Power BI Desktopem můžete dělat nejrůznější věci.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Další informace o jeho schopnostech najdete v těchto článcích:For more information on its capabilities, check out the following resources:

Chcete nám sdělit svůj názor?Want to give us feedback? Výborně – použijte položku nabídky Odeslat nápad v Power BI Desktopu nebo navštivte zpětnou vazbu od komunity.Great – use the Submit an Idea menu item in Power BI Desktop or visit Community Feedback. Těšíme se na vaše názory a připomínky.We look forward to hearing from you!