Získání Power BI DesktopuGet Power BI Desktop

Je tato stránka užitečná?

Power BI Desktop umožňuje vytvářet pokročilé dotazy, modely a sestavy, které vizualizují data.Power BI Desktop lets you build advanced queries, models, and reports that visualize data. S Power BI Desktopem můžete vytvářet datové modely a sestavy a svou práci můžete sdílet publikováním do služby Power BI.With Power BI Desktop, you can build data models, create reports, and share your work by publishing to the Power BI service. Power BI Desktop si můžete stáhnout zdarma.Power BI Desktop is a free download.

Power BI Desktop můžete získat dvěma způsoby, které jsou popsané v následujících částech:You can get Power BI Desktop in two ways, each of which is described in the following sections:

 • Přímé stažení (balíček MSI, který si stáhnete a nainstalujete na počítač)Download directly (an MSI package you download and install on your computer)
 • Instalace aplikace z Microsoft StoruInstall as an app from the Microsoft Store

S oběma přístupy získáte pro svůj počítač nejnovější verzi Power BI Desktopu. Existuje ale několik důležitých rozdílů, které jsou popsány v následujících částech.Either approach will get the latest version of Power BI Desktop onto your computer, but there are a few differences worth noting, which are described in the following sections.

Stažení Power BI DesktopuDownload Power BI Desktop

Pokud si chcete stáhnout nejnovější verzi Power BI Desktopu, můžete v pravém horním rohu služby Power BI vybrat ikonu stažení a potom možnost Power BI Desktop.To download the most recent version of Power BI Desktop, you can select the download icon from the upper right corner of the Power BI service, and select Power BI Desktop.

Nejnovější verzi Power BI Desktopu si můžete stáhnout také z následující stránky stahování:You can also download the latest version of Power BI Desktop from the following download page:

Bez ohledu na to, jakým způsobem se rozhodnete stahovat, se vám po stažení Power BI Desktopu zobrazí výzva ke spuštění instalačního souboru:Regardless of which way you choose to download, once Power BI Desktop is downloaded you're prompted to run the installation file:

Power BI Desktop se nainstaluje jako aplikace a spouští se na vašem počítači.Power BI Desktop is installed as an application, and runs on your desktop.

Poznámka

Instalace stažené verze (MSI) a verze Power BI Desktopu z Microsoft Storu se na stejném počítači (někdy se to označuje jako souběžná instalace) nepodporuje.Installing the downloaded (MSI) version, and the Microsoft Store version of Power BI Desktop on the same computer (sometimes referred to as a side-by-side installation) is not supported.

Instalace aplikace z Microsoft StoruInstall as an app from the Microsoft Store

Power BI Desktop můžete také získat z Microsoft Storu pomocí následujícího odkazu:You can also get Power BI Desktop from the Microsoft Store, using the following link:

Získání Power BI Desktopu z Microsoft Storu má několik výhod:There are a few advantages to getting Power BI Desktop from the Microsoft Store:

 • Automatické aktualizace – Windows automaticky stahuje nejnovější verzi na pozadí, jakmile je k dispozici. Vaše verze tak bude vždy aktuální.Automatic updates - Windows downloads the latest version automatically in the background as soon as it's available, so your version will always be up to date.
 • Menší soubory ke staženíMicrosoft Store zajišťuje, aby se na počítač stahovaly pouze komponenty, které se v jednotlivých aktualizacích změnily. Jednotlivé aktualizace jsou pak obsaženy v menších souborech ke stažení.Smaller downloads - The Microsoft Store ensures only components that have changed in each update are downloaded to your machine, resulting in smaller downloads for each update.
 • Nevyžaduje se oprávnění správce – Pokud přímo stahujete soubor MSI a instalujete ho, musíte být správcem, aby se instalace úspěšně dokončila.Admin privilege is not required - when you download the MSI directly and install, you must be an administrator for the installation to complete successfully. Pokud získáte Power BI Desktop z Microsoft Storu, oprávnění správce se nevyžadují.When you get Power BI Desktop from the Microsoft Store, admin privilege is not required.
 • Povolené zavádění pro IT – Verzi Microsoft Storu je snadnější nasadit nebo zavést všem uživatelům ve vaší organizaci a zpřístupnit Power BI Desktop prostřednictvím Microsoft Storu pro firmy.IT roll-out enabled - the Microsoft Store version can more easily be deployed, or rolled-out, to everyone in your organization, and can make Power BI Desktop available through the Microsoft Store for Business.
 • Rozpoznávání jazyka – Verze Microsoft Storu zahrnuje všechny podporované jazyky a při každém spuštění kontroluje, jaké jazyky se v počítači používají.Language detection - the Microsoft Store version includes all supported languages, and checks which languages is being used on the computer each time it is launched. Má vliv také na lokalizaci modelů vytvořených v Power BI Desktopu. Například předdefinované hierarchie kalendářních dat budou odpovídat jazyku, který Power BI Desktop používal při vytváření souboru .pbix.This also affects the localization of models created in Power BI Desktop; for example, built-in date hierarchies will match the language that Power BI Desktop was using when the .pbix file was created.

Při instalaci Power BI Desktopu z Microsoft Storu je potřeba zvážit několik aspektů a omezení, jako jsou například tato:There are a few consideration and limitations for installing Power BI Desktop from the Microsoft Store, which include the following:

 • Pokud používáte konektor SAP, budete zřejmě muset přesunout soubory ovladače SAP do složky Windows\System32.If you use the SAP connector, you may need to move your SAP driver files to the Windows\System32 folder.
 • Instalace Power BI Desktop z Microsoft Storu nezkopíruje nastavení uživatelů z verze MSI.Installing Power BI Desktop from the Microsoft Store doesn't copy user settings from the MSI version. Budete se asi muset znovu připojit k nedávno používaným zdrojům dat a znovu zadat přihlašovací údaje k těmto zdrojům.You might have to reconnect to your recent datasources and re-enter your data source credentials.

Poznámka

Instalace stažené verze (MSI) a verze Power BI Desktopu z Microsoft Storu se na stejném počítači (někdy se to označuje jako souběžná instalace) nepodporuje.Installing the downloaded (MSI) version, and the Microsoft Store version of Power BI Desktop on the same computer (sometimes referred to as a side-by-side installation) is not supported. Před stažením Power BI Desktopu z Microsoft Storu byste ho měli ručně odinstalovat.You should manually uninstall Power BI Desktop before downloading it from the Microsoft Store

Poznámka

Verze Serveru sestav Power BI Power BI Desktopu je samostatná instalace, která se liší od verzí popisovaných v tomto článku.The Power BI Report Server version of Power BI Desktop is a separate and different installation from the versions discussed in this article. Informace týkající se verze Serveru sestav Power BI Desktopu najdete v článku Vytvoření sestavy Power BI pro Server sestav Power BI.For information about the Report Server version of Power BI Desktop, see Create a Power BI report for Power BI Report Server.

Používání Power BI DesktopuUsing Power BI Desktop

Při spuštění Power BI Desktopu se zobrazí úvodní obrazovka.When you launch Power BI Desktop, a Welcome screen is displayed.

Pokud používáte Power BI Desktop poprvé (pokud instalace není upgradem), budete vyzváni k vyplnění formuláře a k zodpovězení několika otázek nebo k přihlášení ke službě Power BI, než budete moct pokračovat.If this is your first time using Power BI Desktop (if the installation is not an upgrade), you'll be prompted to fill out a form and answer a few questions, or sign in to the Power BI service before you'll be able to proceed.

Odtud pak můžete začít vytvářet datové modely nebo sestavy a pak je sdílet s ostatními uživateli ve službě Power BI.From there, you can begin creating data models or reports, then share them with others on the Power BI service. Podívejte se odkazy na další informace na konci tohoto článku. Najdete tam odkazy na průvodce usnadňující začátky práce s Power BI Desktopem.Check out the More information links at the end of this article for links to guides that can help you get started using Power BI Desktop.

Minimální požadavkyMinimum requirements

Následující seznam obsahuje minimální požadavky pro spuštění Power BI Desktopu:The following list provides the minimum requirements to run Power BI Desktop:

 • Windows 7 / Windows Server 2008 R2 nebo novějšíWindows 7 / Windows Server 2008 R2, or later
 • .NET 4.5.NET 4.5
 • Internet Explorer 9 nebo novějšíInternet Explorer 9 or later
 • Paměť (RAM): K dispozici alespoň 1 GB, doporučujeme 1,5 GB a více.Memory (RAM): At least 1 GB available, 1.5 GB or more recommended.
 • Zobrazení: Alespoň 1440 × 900, doporučujeme 1600 × 900 (16:9).Display: At least 1440x900 or 1600x900 (16:9) recommended. Nižší rozlišení, jako třeba 1024 × 768 nebo 1280 × 800, se nedoporučuje, protože některé ovládací prvky (například zavření úvodní obrazovky) se zobrazují mimo tato rozlišení.Lower resolutions such as 1024x768 or 1280x800 are not recommended, as certain controls (such as closing the startup screen) display beyond those resolutions.
 • Nastavení zobrazení systému Windows: Pokud jsou nastavení zobrazení nastavená tak, aby měnila velikost textu, aplikací a dalších položek na hodnotu větší než 100 %, nemusíte vidět určitá dialogová okna, která je potřeba zavřít nebo na ně reagovat, abyste Power BI Desktop mohli dál používat.Windows Display settings: If your display settings are set to change the size of text, apps, and other items to more than 100%, you may not be able to see certain dialogs that must be closed or responded to in order to proceed using Power BI Desktop. Pokud tento problém nastane, zkontrolujte nastavení Displej tak, že ve Windows přejdete na Nastavení > Systém > Displej a pomocí posuvníku vrátíte nastavení zobrazení na 100 %.If you encounter this issue, check your Display settings by going to Settings > System > Display in Windows, and use the slider to return display settings to 100%.
 • Procesor: Doporučujeme 1GHz nebo rychlejší x86bitový nebo x64bitový procesor.CPU: 1 gigahertz (GHz) or faster x86- or x64-bit processor recommended.

Požadavky a omezeníConsiderations and Limitations

Chceme, aby vaše zkušenosti s Power BI Desktopem byly vždy skvělé.We always want your experience with Power BI Desktop to be great. Mohou však nastat situace, kdy u Power BI Desktopu narazíte na problém, takže tato část obsahuje řešení nebo návrhy řešení problémů, které mohou nastat.There may be occasions when you run into an issue with Power BI Desktop, so this section contains solutions or suggestions to address issues that might arise.

Problémy při užívání předchozích verzí Power BI DesktopuIssues when using previous releases of Power BI Desktop

Někteří uživatelé se při používání zastaralé verze Power BI Desktopu setkávají s podobnou chybou:Some users encounter an error similar to the following when using an outdated version of Power BI Desktop:

"We weren't able to restore the saved database to the model" 

Tento problém se obvykle vyřeší aktualizací na nejnovější verzi Power BI Desktopu.Updating to the current version of Power BI Desktop usually solves this issue.

Zakázání oznámeníDisabling notifications

Doporučujeme vám aktualizovat si Power BI Desktop na nejnovější verzi, abyste mohli využívat pokročilé funkce, výkon, stabilitu a další vylepšení.We recommend updating to the most recent version of Power BI Desktop to take advantage of advances in features, performance, stability, and other improvements. Některé organizace si nemusí přát, aby si uživatelé Power BI Desktop pokaždé aktualizovali na novou verzi.Some organizations may not want users to update to each new version. Oznámení můžete zakázat úpravou registru pomocí následujících kroků:You can disable notifications by modifying the registry with the following steps:

 1. Pomocí editoru registru přejděte na HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Power BI DesktopUsing the Registry Editor, navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Power BI Desktop
 2. Vytvořte novou položku s následujícím nastavením: REG_DWORD: DisableUpdateNotificationCreate a new entry there with the following settings: REG_DWORD : DisableUpdateNotification
 3. Nastavte hodnotu nové položky na 1.Set the value of that new entry to 1.

Aby se změna projevila, budete muset restartovat počítač.You'll need to restart your computer for the change to take effect.

Načtení Power BI Desktopu s částečnou obrazovkouPower BI Desktop loads with a partial screen

V určitých případech, včetně některých konfigurací rozlišení obrazovky, mohou uživatelé vidět vykreslení obsahu Power BI Desktopu s velkými černými oblastmi.In certain circumstances, including certain screen resolution configurations, some users may see Power BI Desktop render content with large black areas. Obvykle se jedná o výsledek nejnovějších aktualizací operačního systému, které ovlivňují, jak jsou položky vykreslovány, spíš než o přímý výsledek toho, jak Power BI Desktop zobrazuje obsah.This is generally a result of recent operating system updates that affect how items are rendered, rather than a direct result of how Power BI Desktop presents content. Bez ohledu na to nejsou velké černé oblasti tak poutavé jako skvělé vizuály. Abyste tento problém odstranili, proveďte následující kroky:Regardless, large black areas are not as compelling as great visuals, so to address this issue, take the following steps:

 1. Stiskněte klávesu Start a do panelu hledání, který se zobrazí, zadejte slovo rozmazané.Press the Start key and type the world blurry into the search bar that appears.
 2. V dialogu, který se zobrazí, vyberte možnost: Opravit aplikace, které jsou rozmazané.In the dialog that appears, select the option: Let Windows fix apps that are blurry.
 3. Restartujte Power BI Desktop.Restart Power BI Desktop.

Tento problém bude možná po vydání následujících aktualizací Windows vyřešen.This issue may resolve after subsequent Windows updates are released.

Další krokyNext steps

Po instalaci Power BI Desktopu vám může s rychlým seznámením a spuštěním pomoct následující obsah:Once you get Power BI Desktop installed, the following content can help you get up and running quickly: