Zobrazení sestav v Power BI DesktopuReport View in Power BI Desktop

Pokud pracujete s Power BI, víte, jak je snadné vytvořit sestavy poskytující dynamické perspektivy a přehledy vašich dat.If you’ve been working with Power BI, you know how easy it is to create reports providing dynamic perspectives and insights into your data. Power BI také obsahuje další pokročilé funkce v Power BI Desktopu.Power BI also has more advanced features in Power BI Desktop. S Power BI Desktopem můžete vytvářet upřesňující dotazy, kombinovat data z různých zdrojů, vytvářet relace mezi tabulkami atd.With Power BI Desktop, you can create advanced queries, mashup data from multiple sources, create relationships between tables, and more.

Power BI Desktop obsahuje zobrazení sestav, ve kterém můžete vytvořit libovolný počet stránek sestavy s vizualizacemi.Power BI Desktop includes Report View, where you can create any number of report pages with visualizations. Zobrazení sestav nabízí v podstatě stejné návrhové prostředí jako zobrazení pro úpravy sestavy ve službě Power BI.Report View in provides pretty much the same design experience as a report’s Editing View in the Power BI service. Vizualizace můžete přesunovat, kopírovat a vkládat, slučovat atd.You can move visualizations around, copy and paste, merge, and so on.

Rozdíl mezi nimi se projeví při použití Power BI Desktopu, můžete pracovat se svými dotazy a modelovat data tak, abyste zajistili, že data budou podporovat ty nejlepší přehledy v sestavách.The difference between them is when using Power BI Desktop, you can work with your queries and model your data to make sure your data supports the best insights in your reports. Soubor Power BI Desktopu pak můžete uložit kamkoli chcete, ať už na místní disk nebo do cloudu.You can then save your Power BI Desktop file wherever you like, whether it's your local drive or to the cloud.

Pojďme se na to podívat!Let's take a look!

Při prvním načtení dat v Power BI Desktopu uvidíte zobrazení sestavy s prázdným plátnem.When you first load data in Power BI Desktop, you’ll see Report View with a blank canvas.

Power BI Desktop

Výběrem ikon v levém navigačním panelu můžete přepínat mezi zobrazením sestav, zobrazením dat a zobrazením relací:You can switch between Report View, Data View, and Relationship View by selecting the icons in the left-hand navigation bar:

Ikona zobrazení sestav

Jakmile přidáte nějaká data, můžete přidat pole do nové vizualizace na plátně.Once you’ve added some data, you can add fields to a new visualization in the canvas.

Přidání vizuálu přetažením z podokna Pole

Pokud chcete změnit typ vizualizace, můžete ho vybrat ve skupině Vizualizace na pásu karet, nebo kliknout pravým tlačítkem a vybrat jiný typ prostřednictvím ikony pro změnu typu vizualizace.To change the type of visualization, you can select it from the Visualization group in the ribbon or you can right-click and select a different type from the Change visualization type icon.

Změna vizuálu výběrem nového

Tip

Nezapomeňte vyzkoušet různé typy vizualizací.Be sure to experiment with different visualization types. Důležité je, aby vizualizace jasně vyjadřovala informace z vašich dat.It’s important your visualization convey information in your data clearly.

Na začátku bude mít sestava alespoň jednu prázdnou stránku.A report will have at least one blank page to start. Stránky se zobrazují v navigačním podokně vlevo od plátna.Pages appear in the navigator pane just to the left of the canvas. Na stránku můžete přidat všechny druhy vizualizací. Nepřehánějte to ale s nimi.You can add all sorts of visualizations to a page, but it's important not to overdo it. Příliš mnoho vizualizací na stránce působí nepřehledně a je obtížné pak najít ty správné informace.Too many visualizations on a page will make it look busy and difficult to find the right information. Do sestavy můžete přidat nové stránky.You can add new pages to your report. Stačí kliknout na Nová stránka na pásu karet.Just click New Page on the ribbon.

Ikona nové stránky

Pokud chcete stránku odstranit, klikněte na X na kartě stránky v dolní části zobrazení sestav.To delete a page, click the X on the page's tab at the bottom of the Report View.

Přidání stránky do sestavy

Poznámka

Z Power BI Desktopu nemůžete sestavy ani vizualizace připnout na řídicí panel.Reports and visualizations can’t be pinned to a dashboard from Power BI Desktop. Abyste to mohli udělat, musíte je publikovat z Power BI Desktopu na váš web Power BI.To do that, you’ll need to Publish from Power BI Desktop to your Power BI site.

Kopírování a vkládání mezi sestavamiCopy and paste between reports

Vizuál z jedné sestavy v Power BI Desktopu můžete snadno vzít a vložit do jiné sestavy.You can easily take a visual from one Power BI Desktop report, and paste it into another report. Ke zkopírování vizuálu sestavy jednoduše použijete klávesovou zkratku CTRL+C a potom vizuál vložíte do jiné sestavy v Power BI Desktopu pomocí klávesové zkratky CTRL+V.Simply use the CTRL+C keyboard shortcut to copy your report visual, then in the other Power BI Desktop report, use CTRL+V to paste the visual into the other report. Můžete vybrat pouze jeden vizuál, nebo můžete na stránce vybrat všechny vizuály, které chcete zkopírovat, a potom je vložit do cílové sestavy v Power BI Desktopu.You can select one visual at a time, or you can select all visuals on a page to copy, then paste into the destination Power BI Desktop report.

Možnost kopírovat a vkládat vizuály je užitečná pro uživatele, kteří často vytvářejí a aktualizují více sestav.The ability to copy and paste visuals is useful for people who build and updates multiple reports frequently. Při kopírování mezi soubory zůstanou nastavení a formátování, která jste explicitně nastavili v podokně formátování, zachována, ale vizuální prvky vycházející z motivu nebo výchozího nastavení se automaticky aktualizují tak, aby odpovídaly motivu cílové sestavy.When copying between files, settings and formatting that have been explicitly set in the formatting pane will carry forward, while visual elements relying on a theme or the default settings automatically update to match the theme of the destination report. Když si tedy vizuál zformátujete a dáte mu požadovaný vzhled, můžete ho zkopírovat do nových sestav, aniž byste přišli o veškerou práci spojenou s formátováním.So when you get a visual formatted and looking just the way you want, you can copy and paste that visual into new reports and preserve all that good formatting work.

Pokud máte v modelu rozdílná pole, na vizuálu se zobrazí chyba a upozornění na to, která pole neexistují.If the fields in your model are different, you’ll see an error on the visual and a warning about which fields don’t exist. Tato chyba se podobá chování, k němuž dojde, když odstraníte pole v modelu, který vizuál používá.The error is similar to the experience you see when you delete a field in the model that a visual is using.

Chyba při kopírování nebo vkládání vizuálu – žádné datové pole

Chybu opravíte jednoduše tak, že přerušená pole nahradíte poli, která chcete použít z modelu v sestavě, do které jste vizuál vložili.To correct the error, just replace the broken fields with the fields you want to use from the model in the report to which you pasted the visual. Pokud používáte vlastní vizuál, musíte ho do cílové sestavy také naimportovat.If you're using a custom visual, you must also import that custom visual to the destination report.

Skrytí stránek sestavyHide report pages

Při vytváření sestavy můžete v této sestavě také skrýt stránky.When you create a report, you can also hide pages from a report. To oceníte, když v sestavě potřebujete vytvořit podkladová data nebo vizuály, ale nechcete, aby tyto stránky viděli ostatní, například když vytváříte tabulky nebo pomocné vizuály, které se používají na jiných stránkách sestavy.This might be useful if you need to create underlying data or visuals in a report, but you don't want those pages to be visible to others, such as when you create tables or supporting visuals that are used in other report pages. Existuje spousta jiných kreativních důvodů, proč vytvořit stránku sestavy a pak ji v sestavě, kterou chcete publikovat, skrýt.There are many other creative reasons you might want to create a report page, then hide it from a report you want to publish.

Stránku sestavy skryjete snadno.Hiding a report page is easy. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem na kartu stránky sestavy a v zobrazené nabídce vyberte Skrýt.Simply right-click on the report page tab, and select Hide from the menu that appears.

Možnost skrytí stránky

Při skrývání stránky sestavy mějte na paměti několik aspektů:There are a few considerations to keep in mind when hiding a report page:

  • Skrytou stránku sestavy můžete pořád vidět v Power BI Desktopu, i když je název stránky zašedlý. Na následujícím obrázku je stránka 4 skrytá.You can still see a hidden report view when in Power BI Desktop, even though the page's title is grayed out. In the following image, Page 4 is hidden.

    Skrytá stránka zobrazená šedě

  • Při prohlížení sestavy ve službě Power BI není skrytá stránka vidět.You cannot see a hidden report page when viewing the report in the Power BI service.

  • Skrytí stránky sestavy není bezpečnostní opatření.Hiding a report page is not a security measure. Uživatelé mají k této stránce pořád přístup a její obsah je pořád přístupný pomocí přechodu na podrobnosti a jiných metod.The page can still be accessed by users, and its content is still accessible using drill-through, and other methods.

  • Pokud je stránka skrytá a prohlížíte ji v režimu zobrazení, nezobrazují se žádné navigační šipky.When a page is hidden, when in View Mode, no view-mode navigation arrows are shown.