Co je Power BI Desktop?What is Power BI Desktop?

Je tato stránka užitečná?

Power BI Desktop je bezplatná aplikace, kterou můžete nainstalovat na místní počítač a která vám umožňuje připojit se k datům a ta pak transformovat a vizualizovat.Power BI Desktop is a free application you can install on your local computer that lets you connect to, transform, and visualize your data. S Power BI Desktopem se můžete připojit k více různým zdrojům dat a kombinovat je (tomu se často říká modelování) do datového modelu. Ten umožňuje vytvářet vizuály a kolekce vizuálů, které můžete sdílet jako sestavy s jinými uživateli ve vaší organizaci.With Power BI Desktop, you can connect to multiple different sources of data, and combine them (often called modeling) into a data model that lets you build visuals, and collections of visuals you can share as reports, with other people inside your organization. Většina uživatelů, kteří pracují na projektech Business Intelligence, používá Power BI Desktop k vytváření sestav. Ty pak s ostatními uživateli sdílejí pomocí služby Power BI.Most users who work on Business Intelligence projects use Power BI Desktop to create reports, and then use the Power BI service to share their reports with others.

Power BI Desktop

Nejběžnější využití Power BI Desktopu jsou tato:The most common uses for Power BI Desktop are the following:

  • Připojení k datůmConnect to data
  • Transformace a vyčištění dat k vytvoření datového modeluTransform and clean that data, to create a data model
  • Vytváření vizuálů, jako jsou grafy, které data vizuálně znázorňujíCreate visuals, such as charts or graphs, that provide visual representations of the data
  • Vytváření sestav, tedy kolekcí vizuálů na jedné nebo více stránkách sestavyCreate reports that are collections of visuals, on one or more report pages
  • Sdílení sestav s ostatními pomocí služby Power BIShare reports with others using the Power BI service

Uživatelé, kteří za takové úlohy nejčastěji zodpovídají, jsou často považovaní za datové analytiky (někdy označovaní jen jako analytici) nebo odborníky na Business Intelligence (často označovaní jako tvůrci sestav).People most often responsible for such tasks are often considered data analysts (sometimes just referred to as analysts) or Business Intelligence professionals (often referred to as report creators). Mnoho uživatelů, kteří se za analytiky nebo tvůrce sestav nepovažují, ale Power BI Desktop používá k vytváření poutavých sestav nebo k načítání dat z různých zdrojů a vytváření datových modelů, které můžou sdílet se spolupracovníky a organizacemi.However, many people who don't consider themselves an analyst or a report creator use Power BI Desktop to create compelling reports, or to pull data from various sources and build data models, which they can share with their coworkers and organizations.

S Power BI Desktopem můžete vytvářet komplexní a vizuálně bohaté sestavy s využitím dat z více zdrojů v jedné sestavě, kterou můžete sdílet s ostatními ve vaší organizaci.With Power BI Desktop you can create complex and visually rich reports, using data from multiple sources, all in one report that you can share with others in your organization.

Připojení k datůmConnect to data

Prvním krokem při práci s Power BI Desktopem je připojení k datům.To get started with Power BI Desktop, the first step is to connect to data. Z Power BI Desktopu se můžete připojit k mnoha různým druhům zdrojů dat.There are many different data sources you can connect to from Power BI Desktop. K datům se připojíte tak, že vyberete pás karet Home (Domů) a pak vyberete Načíst data > Další.To connect to data, simply select the Home ribbon, then select Get Data > More. Na následujícím obrázku je vidět okno Načíst data, které se zobrazí, s mnoha kategoriemi, k nimž se může Power BI Desktop připojit.The following image shows the Get Data window that appears, showing the many categories to which Power BI Desktop can connect.

Načíst data v Power BI Desktopu

Když vyberete datový typ, zobrazí se výzva k zadání informací, třeba adresy URL a přihlašovacích údajů potřebných k tomu, aby se Power BI Desktop vaším jménem připojil ke zdroji dat.When you select a data type, you're prompted for information, such as the URL and credentials, necessary for Power BI Desktop to connect to the data source on your behalf.

Připojení k databázi SQL Serveru v Power BI Desktopu

Po připojení k jednomu nebo více zdrojům dat můžete data transformovat, aby pro vás byla užitečná.Once you connect to one or more data sources, you may want to transform the data so it's useful for you.

Transformace a vyčištění dat, vytvoření modeluTransform and clean data, create a model

V Power BI Desktopu můžete data vyčistit a transformovat pomocí integrovaného Editoru dotazů.In Power BI Desktop, you can clean and transform data using the built-in Query Editor. Pomocí Editoru dotazů můžete provádět změny dat, třeba změnit datový typ, odebrat sloupce nebo kombinovat data z více zdrojů.With Query Editor you can make changes to your data, such as changing a data type, removing columns, or combining data from multiple sources. Trochu to připomíná modelování z hlíny – můžete začít s velkým kusem hlíny (tedy dat), pak některé kousky podle potřeby odstranit a jiné přidat, dokud nemají data tvar podle vašich představ.It's a little bit like sculpting - you can start with a large block of clay (or data), then shave pieces off or add others as needed, until the shape of the data is how you want it.

Editor dotazů v Power BI Desktopu

Každý krok, který při transformaci dat provedete (třeba přejmenování tabulky, transformace datového typu nebo odstranění sloupců), Editor dotazů zaznamená a pokaždé, když se tento dotaz připojí ke zdroji dat, se kroky provedou, aby data byla vždycky tvarovaná zadaným způsobem.Each step you take in transforming data (such as rename a table, transform a data type, or delete columns) is recorded by Query Editor, and each time this query connects to the data source those steps are carried out so that the data is always shaped the way you specified.

Na následujícím obrázku je vidět podokno Nastavení dotazů pro dotaz, který se vytvaroval a převedl na model.The following image shows the Query Settings pane for a query that has been shaped, and turned into a model.

Když data vypadají podle vašich představ, můžete vytvořit vizuály.Once your data is how you want it, you can create visuals.

Tvorba vizuálůCreate visuals

Když máte datový model, můžete na plátno sestavy přetáhnout pole a vytvořit vizuály.Once you have a data model, you can drag fields onto the report canvas to create visuals. Vizuál je grafické znázornění dat v modelu.A visual is a graphic representation of the data in your model. Následující vizuál ukazuje jednoduchý sloupcový graf.The following visual shows a simple column chart.

Vizuál v Power BI Desktopu

V Power BI Desktopu můžete vybírat z mnoha různých typů vizuálů.There are many different types of visuals to choose from in Power BI Desktop. Pokud chcete vizuál vytvořit nebo změnit, vyberte ikonu vizuálu v podokně Vizualizace.To create or change a visual, just select the visual icon from the Visualizations pane. Pokud je vizuál na plátně sestavy vybraný, změní se na typ, který jste vybrali.If you have a visual selected on the report canvas, the selected visual changes to the type you selected. Pokud není vybraný žádný vizuál, vytvoří se nový vizuál podle vašeho výběru.If no visual is selected, a new visual is created based on your selection.

Podokno Vizualizace v Power BI Desktopu

Vytváření sestavCreate reports

Častěji budete chtít vytvořit kolekci vizuálů zobrazujících různé aspekty dat, která jste použili k vytvoření modelu v Power BI Desktopu.More often, you'll want to create a collection of visuals that show various aspects of the data you have used to create your model in Power BI Desktop. Kolekce vizuálů v jednom souboru Power BI Desktop se nazývá sestava.A collection of visuals, in one Power BI Desktop file, is called a report. Sestava může mít jednu nebo více stránek stejně, jako excelový soubor může mít jeden nebo více listů.A report can have one or more pages, just like an Excel file can have one or more worksheets. Na následujícím obrázku je vidět první stránka sestavy Power BI Desktopu s přehledem s názvem Overview (karta je vidět v dolní části obrázku).In the following image you see the first page of a Power BI Desktop report, named Overview (you can see the tab near the bottom of the image). Tato sestava má deset stránek.In this report, there are ten pages.

Sestava Power BI Desktop s deseti stránkami

Sdílení sestavShare reports

Když je sestava připravená ke sdílení s ostatními, můžete ji Publikovat do služby Power BI a dát ji tak k dispozici všem uživatelům v organizaci, která má licenci Power BI.Once a report is ready to share with others, you can Publish the report to the Power BI service, and make it available to anyone in your organization who has a Power BI license. Pokud chcete sestavu Power BI Desktopu publikovat, vyberte tlačítko Publikovat na pásu karet Home v Power BI Desktopu.To publish a Power BI Desktop report, you select the Publish button from the Home ribbon in Power BI Desktop.

Publikování sestavy z Power BI Desktopu

Když vyberete Publikovat, Power BI Desktop vás připojí ke službě Power BI pomocí účtu Power BI a pak vyzve, abyste vybrali, kde ve službě Power BI chcete sestavu sdílet, třeba v pracovním prostoru, týmovém pracovním prostoru nebo v jiném umístění v rámci služby Power BI.Once you select Publish, Power BI Desktop connects you to the Power BI service using your Power BI account, and then prompts you to select where in the Power BI service you would like to share the report, such as your workspace, a team workspace, or some other location in the Power BI service. Ke sdílení sestav do služby Power BI musíte mít licenci Power BI.You must have a Power BI license to share reports to the Power BI service.

Další krokyNext steps

Pokud chcete s Power BI Desktopem začít pracovat, musíte nejdřív stáhnout a instalovat aplikaci.To get started with Power BI Desktop, the first thing you need is to download and install the application. Power BI Desktop můžete získat dvěma způsoby:There are two ways to get Power BI Desktop: