Zápis dat do datové sady Power BIPush data into a Power BI dataset

Rozhraní API Power BI umožňuje zapisovat data do datové sady Power BI.The Power BI API lets you push data into a Power BI dataset. V tomto článku vám ukážeme, jak můžete zapsat datovou sadu prodeje a marketingu obsahující tabulku produktů do existující datové sady.In this article, we show you how to push a Sales Marketing dataset containing a Product table into an existing dataset.

Abyste mohli začít, potřebujete službu Azure Active Directory (Azure AD) a účet Power BI.Before getting started, you need an Azure Active Directory (Azure AD) and a Power BI account.

Postup zápisu dat do datové sadySteps to push data into a dataset

V následující části najdete obecnou diskuzi týkající se operací rozhraní API v Power BI zapisujících data.The next section is a general discussion of Power BI API operations that push data.

Operace rozhraní API v Power BI pro zápis datPower BI API operations to push data

S rozhraním API v Power BI můžete nabízet zdroje dat do Power BI.With the Power BI REST API, you can push data sources to Power BI. Když aplikace přidá řádky do datové sady, dlaždice řídicího panelu se automaticky aktualizují podle nových dat.When an app adds rows to a dataset, dashboard tiles update automatically with the new data. K zápisu dat použijte operace PostDataset a PostRows.To push data, use the PostDataset and PostRows operations. K vyhledání datové sady použijete operaci Získat datové sady.To find a dataset, use the Get Datasets operation. U každé z těchto operací můžete předat ID skupiny, abyste mohli pracovat se skupinou.You can pass a group ID to work with a group for any of these operations. Pokud chcete získat seznam ID skupin, použijte operaci Zobrazit skupiny.To get a group ID list, use the Get Groups operation.

Tady jsou operace pro zápis dat do datové sady:Here are the operations to push data into a dataset:

Datovou sadu v Power BI vytvoříte tak, že předáte řetězec JSON (JavaScript Object Notation) službě Power BI.You create a dataset in Power BI by passing a JavaScript Object Notation (JSON) string to the Power BI service. Další informace o formátu JSON najdete v části Úvod k formátu JSON.To learn more about JSON, see Introducing JSON.

Řetězec JSON pro datovou sadu má následující formát:The JSON string for a dataset has the following format:

Objekt JSON datové sady Power BIPower BI Dataset JSON object

{"name": "dataset_name", "tables":
  [{"name": "", "columns":
    [{ "name": "column_name1", "dataType": "data_type"},
     { "name": "column_name2", "dataType": "data_type"},
     { ... }
    ]
   }
  ]
}

Pro náš příklad datové sady prodeje a marketingu byste předali řetězec JSON podobný příkladu níže.For our Sales Marketing dataset example, you would pass a JSON string as shown below. V tomto příkladu je SalesMarketing (Prodej a marketing) název datové sady a Product (Produkt) je název tabulky.In this example, SalesMarketing is the dataset name, and Product is the table name. Jakmile nadefinujete tabulku, je potřeba nadefinovat schéma tabulky.After defining the table, you define the table schema. Pro datovou sadu SalesMarketing (Prodej a marketing) obsahuje schéma tabulky tyto sloupce: ProductID (ID produktu), Manufacturer (Výrobce), Category (Kategorie), Segment, Product (Produkt) a IsCompete (Hotovo).For the SalesMarketing dataset, the table schema has these columns: ProductID, Manufacturer, Category, Segment, Product, and IsCompete.

Ukázkový objekt JSON datové sadyExample dataset object JSON

{
  "name": "SalesMarketing",
  "tables": [
    {
      "name": "Product",
      "columns": [
      {
        "name": "ProductID",
        "dataType": "int"
      },
      {
        "name": "Manufacturer",
        "dataType": "string"
      },
      {
        "name": "Category",
        "dataType": "string"
      },
      {
        "name": "Segment",
        "dataType": "string"
      },
      {
        "name": "Product",
        "dataType": "string"
      },
      {
        "name": "IsCompete",
        "dataType": "bool"
      }
      ]
    }
  ]
}

Pro schéma tabulky Power BI můžete použít následující typy dat.For a Power BI table schema, you can use the following data types.

Typy dat v tabulce Power BIPower BI table data types

Typ datData type OmezeníRestrictions
Int64Int64 Nejsou povoleny hodnoty Int64.MaxValue a Int64.MinValue.Int64.MaxValue and Int64.MinValue not allowed.
DoubleDouble Nejsou povoleny hodnoty Double.MaxValue a Double.MinValue.Double.MaxValue and Double.MinValue values not allowed. Typ NaN (není číslo) se nepodporuje. Hodnoty +nekonečno a −nekonečno se nepodporují v některých funkcích (např. Min a Max).NaN not supported.+Infinity and -Infinity not supported in some functions (for example, Min, Max).
Logická hodnotaBoolean ŽádnéNone
Datum a časDatetime Během načítání dat kvantifikujeme hodnoty se zlomky dnů na celé násobky 1/300 sekund (3,33 ms).During data loading, we quantize values with day fractions to whole multiples of 1/300 seconds (3.33 ms).
ŘetězecString Aktuálně umožňuje až 128 tisíc znaků.Currently allows up to 128 K characters.

Další informace o zápisu dat do Power BILearn more about pushing data into Power BI

Pokud chcete začít zapisovat data do datové sady, přečtěte si téma Krok 1: Registrace aplikace v Azure AD v navigačním podokně.To get started pushing data into a dataset, see Step 1: Register an app with Azure AD in the nav pane.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community