Krok 5: Přidání řádků do tabulky Power BIStep 5: Add rows to a Power BI table

Tento článek je součástí podrobného návodu k zápisu dat do datové sady.This article is part of a step-by-step walkthrough to push data into a dataset.

V kroku 4 postupu pro zápis dat do datové sady, Získání datové sady pro přidání řádků do tabulky Power BI, jste k získání ID datové sady použili operaci Získat datové sady a balíček Newtonsoft.Json. V tomto kroku použijete ID datové sady s operací PostRows pro přidání řádků do datové sady Power BI.In step 4 of Push data into a dataset, Get a dataset to add rows into a Power BI table, you used the Get Datasets operation and Newtonsoft.Json to get a dataset id. In this step, you use the dataset id with the PostRows operation to add rows to a Power BI dataset.

Když zavoláte operaci PostRows, řádky se přidají do datové sady.When you call the PostRows operation, you add rows to a dataset.

přidání řádků

Tady je postup přidání řádků do datové sady pomocí rozhraní API v Power BI.Here's how to add rows to a dataset using the Power BI API.

Přidání řádků do tabulky Power BIAdd rows to a Power BI table

Poznámka

Než začnete, je třeba mít provedené předchozí kroky v návodu k zápisu dat do datové sady.Before you get started, make sure you have followed the previous steps in the push data into a dataset walkthrough.

 1. V projektu konzolové aplikace, který jste vytvořili v kroku 2 návodu k zápisu dat, Získání přístupového tokenu pro ověření, přidejte kód uvedený níže.In the Console Application project you created in Step 2: Walkthrough to push data, Get an authentication access token, add the code below.
 2. Spusťte konzolovou aplikaci a přihlaste se ke svému účtu Power BI.Run the Console App, and login to your Power BI account. V okně konzoly byste měli vidět přidané řádky.You should see Rows Added in the Console Window. Můžete se také přihlásit k Power BI, abyste mohli zobrazit řádky přidané do datové sady.You can also login to Power BI to see the rows added to the dataset.

Ukázkový zápis dat do datové sadySample push data into a dataset

Tento kód vložte do souboru Program.cs.Add this code into Program.cs.

 • Ve výrazu static void Main(string[] args):In static void Main(string[] args):

  static void Main(string[] args)
  {
  
     //Get an authentication access token
     token = GetToken();
  
     //Create a dataset in Power BI
     CreateDataset();
  
     //Get a dataset to add rows into a Power BI table
     string datasetId = GetDataset();
  
     //Add rows to a Power BI table
     AddRows(datasetId, "Product");
  }
  
  
 • Přidejte metodu AddRows():Add an AddRows() method:

  #region Add rows to a Power BI table
  private static void AddRows(string datasetId, string tableName)
  {
    string powerBIApiAddRowsUrl = String.Format("https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{0}/tables/{1}/rows", datasetId, tableName);

    //POST web request to add rows.
    //To add rows to a dataset in a group, use the Groups uri: https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets/{dataset_id}/tables/{table_name}/rows
    //Change request method to "POST"
    HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIApiAddRowsUrl) as System.Net.HttpWebRequest;
    request.KeepAlive = true;
    request.Method = "POST";
    request.ContentLength = 0;
    request.ContentType = "application/json";

    //Add token to the request header
    request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

    //JSON content for product row
    string rowsJson = "{\"rows\":" +
      "[{\"ProductID\":1,\"Name\":\"Adjustable Race\",\"Category\":\"Components\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}," +
      "{\"ProductID\":2,\"Name\":\"LL Crankarm\",\"Category\":\"Components\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}," +
      "{\"ProductID\":3,\"Name\":\"HL Mountain Frame - Silver\",\"Category\":\"Bikes\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}]}";

    //POST web request
    byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(rowsJson);
    request.ContentLength = byteArray.Length;

    //Write JSON byte[] into a Stream
    using (Stream writer = request.GetRequestStream())
    {
      writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

      var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

      Console.WriteLine("Rows Added");

      Console.ReadLine();
    }
  }

  #endregion

Následuje úplný výpis kódu.Below is the complete code listing.

Úplný výpis kóduComplete code listing

  using System;
  using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
  using System.Net;
  using System.IO;
  using Newtonsoft.Json;

  namespace walkthrough_push_data
  {
    class Program
    {
      private static string token = string.Empty;

      static void Main(string[] args)
      {

        //Get an authentication access token
        token = GetToken();

        //Create a dataset in Power BI
        CreateDataset();

        //Get a dataset to add rows into a Power BI table
        string datasetId = GetDataset();

        //Add rows to a Power BI table
        AddRows(datasetId, "Product");

      }

      #region Get an authentication access token
      private static string GetToken()
      {
        // TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
        // and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory

        //The client id that Azure AD created when you registered your client app.
        string clientID = "{Client_ID}";

        //RedirectUri you used when you register your app.
        //For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will authenticate.
        // You can use this redirect uri for your client app
        string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";

        //Resource Uri for Power BI API
        string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";

        //OAuth2 authority Uri
        string authorityUri = "https://login.microsoftonline.com/common/";

        //Get access token:
        // To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call AcquireToken
        // AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
        // To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
        // run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package Manager Console.

        // AcquireToken will acquire an Azure access token
        // Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
        AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
        string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new Uri(redirectUri)).AccessToken;

        Console.WriteLine(token);
        Console.ReadLine();

        return token;
      }

      #endregion

      #region Create a dataset in a Power BI
      private static void CreateDataset()
      {
        //TODO: Add using System.Net and using System.IO

        string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
        //POST web request to create a dataset.
        //To create a Dataset in a group, use the Groups uri: https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
        HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as System.Net.HttpWebRequest;
        request.KeepAlive = true;
        request.Method = "POST";
        request.ContentLength = 0;
        request.ContentType = "application/json";

        //Add token to the request header
        request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

        //Create dataset JSON for POST request
        string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
          "[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
          "[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
          "{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
          "{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
          "{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
          "{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
          "]}]}";

        //POST web request
        byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
        request.ContentLength = byteArray.Length;

        //Write JSON byte[] into a Stream
        using (Stream writer = request.GetRequestStream())
        {
          writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

          var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

          Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));

          Console.ReadLine();
        }
      }
      #endregion

      #region Get a dataset to add rows into a Power BI table
      private static string GetDataset()
      {
        string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
        //POST web request to create a dataset.
        //To create a Dataset in a group, use the Groups uri: https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
        HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as System.Net.HttpWebRequest;
        request.KeepAlive = true;
        request.Method = "GET";
        request.ContentLength = 0;
        request.ContentType = "application/json";

        //Add token to the request header
        request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

        string datasetId = string.Empty;
        //Get HttpWebResponse from GET request
        using (HttpWebResponse httpResponse = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
        {
          //Get StreamReader that holds the response stream
          using (StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
          {
            string responseContent = reader.ReadToEnd();

            //TODO: Install NuGet Newtonsoft.Json package: Install-Package Newtonsoft.Json
            //and add using Newtonsoft.Json
            var results = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(responseContent);

            //Get the first id
            datasetId = results["value"][0]["id"];

            Console.WriteLine(String.Format("Dataset ID: {0}", datasetId));
            Console.ReadLine();

            return datasetId;
          }
        }
      }
      #endregion

      #region Add rows to a Power BI table
      private static void AddRows(string datasetId, string tableName)
      {
        string powerBIApiAddRowsUrl = String.Format("https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{0}/tables/{1}/rows", datasetId, tableName);

        //POST web request to add rows.
        //To add rows to a dataset in a group, use the Groups uri: https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets/{dataset_id}/tables/{table_name}/rows
        //Change request method to "POST"
        HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIApiAddRowsUrl) as System.Net.HttpWebRequest;
        request.KeepAlive = true;
        request.Method = "POST";
        request.ContentLength = 0;
        request.ContentType = "application/json";

        //Add token to the request header
        request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

        //JSON content for product row
        string rowsJson = "{\"rows\":" +
          "[{\"ProductID\":1,\"Name\":\"Adjustable Race\",\"Category\":\"Components\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}," +
          "{\"ProductID\":2,\"Name\":\"LL Crankarm\",\"Category\":\"Components\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}," +
          "{\"ProductID\":3,\"Name\":\"HL Mountain Frame - Silver\",\"Category\":\"Bikes\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}]}";

        //POST web request
        byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(rowsJson);
        request.ContentLength = byteArray.Length;

        //Write JSON byte[] into a Stream
        using (Stream writer = request.GetRequestStream())
        {
          writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

          var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

          Console.WriteLine("Rows Added");

          Console.ReadLine();
        }
      }

      #endregion
    }
  }

Ačkoliv jsme v kódu výše určili, že se má získat první ID (//Get the first id), správně bychom měli datovou sadu vyhledat podle názvu.Although, we specify that we //Get the first id in the code above, the correct thing to do is search the dataset by name.

Další krokyNext steps

Zápis dat do řídicího panelu Power BIPush data into a Power BI Dashboard
Přehled rozhraní REST API v Power BIOverview of Power BI REST API
Referenční informace k rozhraní REST API v Power BIPower BI REST API reference
Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community