Plánování kapacity v analýzách Power BI EmbeddedCapacity planning in Power BI embedded analytics

Výpočet toho, jaký typ kapacity je potřeba pro nasazení analýz Power BI Embedded, může být složitý.Calculating what type of capacity is needed for a Power BI embedded analytics deployment, can be complicated. Je to proto, že tento výpočet vychází z několika parametrů, a některé z nich je obtížné odhadnout.This is because this calculation is based on multiple parameters, some of them hard to predict.

Některé z faktorů, které je potřeba vzít v úvahu při plánování kapacity:Some of the things to take into consideration when planning your capacity are:

 • datové modely, které používáteThe data models you're using
 • počet a složitost požadovaných dotazůThe number and complexity of required queries
 • hodinová distribuce využití vaší aplikaceThe hourly distribution of the usage of your application
 • frekvence aktualizace datData refresh rates
 • další vzorce použití, které je obtížné odhadnout.Additional usage patterns that are hard to predict.

Tento článek usnadňuje plánování kapacity pro analýzy Power BI Embedded, a to díky nástroji Power BI Dedicated Capacity Load Assessment Tool, který byl vytvořen pro automatizaci zátěžového testování kapacity vložených analytických možností v Power BI (SKU A, EM nebo P).This article is designed to make capacity planning for Power BI embedded analytics easier, by introducing the Power BI Dedicated Capacity Load Assessment Tool, created for automating load testing for Power BI embedded analytics capacities (A, EM or P SKUs).

Nástroj pro plánováníPlanning tool

Nástroj Power BI Dedicated Capacity Load Assessment Tool vám pomůže pochopit, jak velkou zátěž od uživatelů zvládne vaše kapacita.The Power BI Dedicated Capacity Load Assessment Tool can help you understand how much user load your capacity can handle. Pomocí prostředí PowerShell vytváří tento nástroj automatizované zátěžové testy vašich kapacit a umožňuje vybrat, které sestavy se mají testovat a kolik souběžných uživatelů se má simulovat.It uses PowerShell to create automated load tests against your capacities, and lets you choose which reports to test, and how many concurrent users to simulate.

Nástroj generuje zatížení kapacity průběžným vykreslováním každé sestavy s novými hodnotami filtru (aby se zabránilo nereálně dobrému výkonu způsobenému ukládáním sestav do mezipaměti) až do vypršení platnosti tokenu nutného k ověření nástroje vzhledem k dané službě.The tool generates load on a capacity by continuously rendering each report with new filter values (to prevent unrealistically good performance due to report caching), until the token required for authenticating the tool against the service, expires.

Použití nástroje pro plánováníUsing the planning tool

Při spuštění tohoto nástroje vezměte v potaz stávající zátěž vašich kapacit a zajistěte, aby zátěžové testy neběžely během špiček využití.When running the tool, be mindful of the existing load on your capacities and make sure not to run load tests during top usage times.

Tady je několik příkladů, jak můžete použít nástroj pro plánování.Here are some examples of how you can use the planning tool.

 • Správci kapacit mohou získat lepší informace o tom, kolik uživatelů jejich kapacita může v daném časovém rámci zvládnout.Capacity administrators can get a better understanding of how many users their capacity can handle in a given time frame.
 • Autoři sestav mohou pochopit efekt zátěže uživatelů, která se měří v nástroji Analyzátor výkonu v Power BI Desktopu.Report authors can understand the user load effect, as measured with Power BI desktop's Performance Analyzer.
 • V prohlížeči můžete zobrazit vykreslování v reálném čase.You can see renders happening in real time on your browser.
 • Pomocí rozhraní SQL Server Profiler se můžete připojit ke koncovým bodům XMLA měřených kapacit, aby se zobrazily spouštěné dotazy.Using SQL Server Profiler, you can connect to the XMLA endpoints of the capacities being measured, to see the queries being executed.
 • Účinky zátěžového testu jsou vidět na stránce datových sad v aplikaci metrik kapacity Premium.The load test effects are visible in the premium capacity metrics app's Datasets page. Správci kapacity můžou tento nástroj použít k vygenerování zátěže a ke zjištění, jak se toto zatížení projevuje.Capacity admins can use this tool to generate load, and see how that load shows up.

Kontrola výsledků testuReviewing the test results

Chcete-li zobrazit účinky zátěžového testu v aplikaci metrik po dokončení testu, postupujte podle následujících pokynů.To see the effects of the load test in the metrics app after the test runs, follow the instructions below. Očekává se prodleva až 15 minut od chvíle, kdy test začne generovat zatížení, až do doby, kdy je zatížení vidět v metrikách.Expect up to a 15 minutes lag from the time the test starts generating load, until the time the load is visible in the metrics.

 1. Rozbalte kartu Datové sady na cílové stránce aplikace metrik.Expand the Datasets tab of your metrics app landing page.

 2. Kliknutím na Aktualizovat hned spusťte aktualizaci na vyžádání.Initiate an on-demand refresh by clicking refresh now. Tuto akci by měli provádět správci.Admins should.

  Metriky kapacity Premium Power BI

Úložiště GitHub pro nástroje kapacity Power BIPower BI capacity tools GitHub repository

K hostování nástroje pro plánování kapacity a dalších budoucích nástrojů a pomůcek vzniklo úložiště GitHub pro nástroje kapacity Power BI.The Power BI capacity tools GitHub repository was created to host the capacity planning tool and other future tools and utilities.

Úložiště je open source a uživatelé tam mohou přispívat, přidávat a zlepšovat nástroje související s kapacitami Power BI Premium a Embedded.The repository is open source and users are encouraged to contribute, add additional tools related to Power BI Premium and Embedded capacities, and improve the existing ones.

Další krokyNext steps