Řešení potíží s vloženou aplikacíTroubleshoot your embedded application

Tento článek popisuje některé běžné problémy, s nimiž se můžete setkat při vkládání obsahu z Power BI.This article discusses some common issues you may get when embedding content from Power BI.

Nástroje pro řešení potížíTools to troubleshoot

Trasování pomocí FiddleruFiddler Trace

Fiddler je bezplatný nástroj od společnosti Telerik, který sleduje provoz HTTP.Fiddler is a free tool from Telerik that monitors HTTP traffic. S rozhraními API Power BI můžete provoz zobrazit z klientského počítače.You can see the traffic with the Power BI APIs from the client machine. Tento nástroj může zobrazit také chyby a jiné související informace.This tool may show errors and other related information.

Trasování Fiddler

F12 v prohlížeči pro ladění front-enduF12 in Browser for front-end debugging

Klávesa F12 spustí v prohlížeči vývojářské okno.F12 launches the developer window within your browser. To poskytuje možnost podívat se na síťový provoz a další informace.This tool provides the ability to look at network traffic and other information.

Ladění v prohlížeči pomocí F12

Extrakce podrobností o chybě z odpovědi Power BIExtract error details from Power BI response

Tento fragment kódu ukazuje, jak z výjimky HTTP extrahovat podrobnosti o chybě:This code snippet shows how to extract the error details from HTTP exception:

public static string GetExceptionText(this HttpOperationException exc)
{
  var errorText = string.Format("Request: {0}\r\nStatus: {1} ({2})\r\nResponse: {3}",
  exc.Request.Content, exc.Response.StatusCode, (int)exc.Response.StatusCode, exc.Response.Content);
  if (exc.Response.Headers.ContainsKey("RequestId"))
  {
    var requestId = exc.Response.Headers["RequestId"].FirstOrDefault();
    errorText += string.Format("\r\nRequestId: {0}", requestId);
  }

  return errorText;
}

Kvůli řešení problémů doporučujeme protokolovat ID žádostí (a podrobnosti o chybách).We recommend logging the Request ID (and error details for troubleshooting). Toto ID žádosti uvádějte, pokud se obrátíte na podporu Microsoftu.Provide the Request ID when approaching Microsoft support.

Registrace aplikaceApp registration

Selhání registrace aplikaceApp registration failure

Chybové zprávy na portálu Azure Portal nebo na stránce registrace aplikace Power BI upozorňují na nedostatečná oprávnění.Error messages within the Azure portal or the Power BI app registration page mention insufficient privileges. Abyste mohli aplikaci zaregistrovat, musíte být správcem v tenantovi Azure AD nebo musí být registrace aplikací povolená pro uživatele bez oprávnění správce.To register an application, you must be an admin in the Azure AD tenant or application registrations must be enabled for non-admin users.

Při registraci nové aplikace se služba Power BI nezobrazí na webu Azure PortalPower BI Service doesn't appear in the Azure portal when registering a new App

Aspoň jeden uživatel musí být zaregistrovaný k Power BI.At least one user must be signed up for Power BI. Pokud v seznamu rozhraní API nevidíte uvedenou Službu Power BI, není k Power BI zaregistrovaný žádný uživatel.If you don't see Power BI Service listed within the API list, no user is signed up for Power BI.

Rozhraní REST APIREST API

Volání rozhraní API vrací chybu 401API call returning 401

Pro další prošetření může být potřeba zachycení pomocí Fiddleru.A fiddler capture may be required to investigate further. Může chybět požadovaný rozsah oprávnění pro zaregistrovanou aplikaci v Azure AD.The required permission scope may be missing for the registered application within Azure AD. Ověřte, že se požadovaný rozsah v rámci registrace aplikace pro Azure AD na portálu Azure Portal nachází.Verify the required scope is present within the app registration for Azure AD within the Azure portal.

Volání rozhraní API vrací chybu 403API call returning 403

Pro další prošetření může být potřeba zachycení pomocí Fiddleru.A fiddler capture may be required to investigate further. Chyba 403 může mít několik důvodů.There could be several reasons for a 403 error.

 • Uživatel překročil počet tokenů pro vložení, které je možné u sdílené kapacity vygenerovat.The user has exceeded the amount of embed token that can be generated on a shared capacity. Kupte kapacitu Azure, abyste mohli vygenerovat tokeny pro vložení a přiřadit této kapacitě pracovní prostor.Purchase Azure capacities to generate embed tokens and assign the workspace to that capacity. Další informace najdete v tématu Vytvoření kapacity Power BI Embedded na portálu Azure Portal.See Create Power BI Embedded capacity in the Azure portal.
 • Vypršela platnost tokenu ověřování Azure AD.The Azure AD auth token expired.
 • Ověřený uživatel není členem skupiny (pracovního prostoru).The authenticated user isn't a member of the group (workspace).
 • Ověřený uživatel není správcem skupiny (pracovního prostoru).The authenticated user isn't an admin of the group (workspace).
 • Ověřený uživatel nemá oprávnění.The authenticated user doesn't have permissions. Oprávnění můžete aktualizovat pomocí refreshUserPermissions API.Permissions can be updated using refreshUserPermissions API
 • Autorizační hlavičky nemusí být uvedená správně.The authorization header may not be listed correctly. Zkontrolujte, jestli neobsahuje překlepy.Make sure there are no typos.

Back-end aplikace může potřebovat aktualizaci tokenu ověřování před voláním GenerateToken.The backend of the application may need to refresh the auth token before calling GenerateToken.

GET https://wabi-us-north-central-redirect.analysis.windows.net/metadata/cluster HTTP/1.1
Host: wabi-us-north-central-redirect.analysis.windows.net
...
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOi...
...

HTTP/1.1 403 Forbidden
...

{"error":{"code":"TokenExpired","message":"Access token has expired, resubmit with a new access token"}}

OvěřováníAuthentication

Ověření se nepovedlo kvůli chybě AADSTS90002: Tenant 'authorize' not found (Tenant authorize nebyl nalezen).Authentication failed with AADSTS90002: Tenant 'authorize' not found

Pokud se při přihlašování zobrazují zprávy, například error: invalid_request, error_description: AADSTS90002: Tenant 'authorize' not found (Tenant authorize nebyl nalezen), je příčinou skutečnost, že ADAL 4.x nepodporuje „https://login.microsoftonline.com/{Tenant}/oauth2/authorize/“ jako adresu URL autority.If you're receiving messages logging in such as error: invalid_request, error_description: AADSTS90002: Tenant 'authorize' not found, that is because ADAL 4.x doesn't support "https://login.microsoftonline.com/{Tenant}/oauth2/authorize/" as an authority url.

Tento problém vyřešíte oříznutím textu „oauth2/authorize/“ od konce adresy URL autority. Podrobnosti najdete v článku Ukázky Power BI pro vývojáře.To resolve this issue you should trim "oauth2/authorize/" from the end of your authority url, see Power BI Developer Samples for reference.

Projděte si část Better Authority validation (Lepší ověřování autority) v poznámkách k verzi pro ADAL 4.x.Check Better Authority validation from ADAL 4.x release notes.

Ověření se nepovedlo kvůli chybě AADSTS70002 nebo AADSTS50053Authentication failed with AADSTS70002 or AADSTS50053

(AADSTS70002: Error validating credentials (Chyba při ověřování přihlašovacích údajů). AADSTS50053: You've tried to sign in too many times with an incorrect user ID or password (Pokusili jste se příliš mnohokrát přihlásit pomocí nesprávného ID uživatele nebo hesla)(AADSTS70002: Error validating credentials. AADSTS50053: You've tried to sign in too many times with an incorrect User ID or password)

Pokud používáte Power BI Embedded a přímé ověřování Azure AD a zobrazují se vám při přihlašování chybové zprávy jako error:unauthorized_client, error_description:AADSTS70002: Error validating credentials (Chyba při ověřování přihlašovacích údajů). AADSTS50053: You've tried to sign in too many times with an incorrect User ID or password, je to proto, že se přímé ověřování od 14. června 2018 už standardně nepoužívá.If you're using Power BI Embedded and using Azure AD Direct authentication, and you're receiving messages logging in such as error:unauthorized_client, error_description:AADSTS70002: Error validating credentials. AADSTS50053: You've tried to sign in too many times with an incorrect User ID or password, that is because direct authentication is no longer in use since June 14, 2018 by default.

Přímé ověřování se dá znovu zapnout pomocí zásady služby Azure AD, která je vymezená na organizaci nebo na instanční objekt.There's a way to turn this back on using an Azure AD Policy that is scoped to the organization or a service principal.

Tuto zásadu doporučujeme zapnout jen pro konkrétní aplikace.We recommend you enable this policy only as a per-app basis.

K vytvoření této zásady musíte být globálním správcem adresáře, ve kterém chcete zásadu vytvořit a přiřadit.To create this policy, you need to be a Global Administrator for the directory where you're creating the policy and assigning. Tady je ukázkový skript pro vytvoření zásady a jejího přiřazení k instančnímu objektu této aplikace:Here is a sample script for creating the policy and assigning it to the SP for this application:

 1. Nainstalujte modul PowerShell Azure AD ve verzi Preview.Install the Azure AD Preview PowerShell Module.

 2. Spusťte následující příkazy PowerShellu řádek po řádku (aby proměnná $sp neměla výsledně víc než jednu aplikaci).Run the following PowerShell commands line-by-line (making sure the variable $sp doesn't have more than one application as a result).

Connect-AzureAD
$sp = Get-AzureADServicePrincipal -SearchString "Name_Of_Application"
$policy = New-AzureADPolicy -Definition @("{`"HomeRealmDiscoveryPolicy`":{`"AllowCloudPasswordValidation`":true}}") -DisplayName EnableDirectAuth -Type HomeRealmDiscoveryPolicy -IsOrganizationDefault $false
Add-AzureADServicePrincipalPolicy -Id $sp.ObjectId -RefObjectId $policy.Id 

Po přiřazení zásady počkejte prosím přibližně 15 až 20 sekund na rozšíření zásady, než ji otestujete.After assigning the policy, wait approximately 15-20 seconds for propagation before testing.

Při zadání efektivní identity selže generování tokenuGenerate token fails when providing effective identity

GenerateToken může se zadanou efektivní identitou selhat z několika různých důvodů.GenerateToken can fail, with effective identity supplied, for a few different reasons.

 • Datová sada nepodporuje efektivní identitu.Dataset doesn't support effective identity
 • Nebylo zadáno uživatelské jméno.Username wasn't provided
 • Nebyla zadána role.Role wasn't provided
 • Nebylo zadáno DatasetId.DatasetId wasn't provided
 • Uživatel nemá správná oprávnění.User doesn't have the correct permissions

Abyste zjistili, co z toho je příčinou, zkuste následující postup.To verify which it is, try the steps below.

 • Spusťte operaci get dataset.Execute get dataset. Má vlastnost IsEffectiveIdentityRequired hodnotu true?Is the property IsEffectiveIdentityRequired true?
 • Pro všechny EffectiveIdentity je povinné uživatelské jméno.Username is mandatory for any EffectiveIdentity.
 • Pokud má IsEffectiveIdentityRolesRequired hodnotu true, je vyžadována Role.If IsEffectiveIdentityRolesRequired is true, Role is required.
 • Pro všechny EffectiveIdentity je povinné DatasetId.DatasetId is mandatory for any EffectiveIdentity.
 • Pro Analysis Services musí být hlavní uživatel správcem brány.For Analysis Services, the master user has to be a gateway admin.

AADSTS90094: The grant requires admin permission (Udělení vyžaduje oprávnění správce)AADSTS90094: The grant requires admin permission

Příznaky:Symptoms:
Když se uživatel bez oprávnění správce pokusí při udělování souhlasu přihlásit k aplikaci, zobrazí se mu jedna z následujících chyb:When a non-admin user tries to sign in to an application for the first time while granting consent, then gets one of the following errors:

 • ConsentTest needs permission to access resources in your organization that only an admin can grant.ConsentTest needs permission to access resources in your organization that only an admin can grant. Ask an admin to grant permission to this app before you can use it. (Test udělení souhlasu vyžaduje ve vaší organizaci pro přístup k prostředkům oprávnění, které může udělit pouze správce. Než budete moct tuto aplikaci použít, požádejte správce o udělení oprávnění.)Ask an admin to grant permission to this app before you can use it.

 • AADSTS90094: Udělení vyžaduje oprávnění správce.AADSTS90094: The grant requires admin permission.

  Test udělení souhlasu

Uživatel s rolí správce se může přihlásit a udělit souhlas.An admin user can sign in and grant consent successfully.

Hlavní příčina:Root cause:
Souhlas uživatele je u daného tenanta zakázán.User consent is disabled for the tenant.

K dispozici je několik řešení:Several fixes are possible:

Povolte udělení souhlasu uživatele pro celého tenanta (všichni uživatelé, všechny aplikace)Enable user consent for the entire tenant (all users, all applications)

 1. Na webu Azure Portal přejděte na „Azure Active Directory“ = > „Uživatelé a skupiny“ = > „Uživatelská nastavení“.In the Azure portal, navigate to "Azure Active Directory" => "Users and groups" => "User settings"

 2. Povolte nastavení „Uživatelé můžou udělit souhlas s aplikacemi, které přistupují k firemním datům jejich jménem“ a změnu uložte.Enable the "Users can consent to apps accessing company data on their behalf" setting and save the changes

  Oprava testu udělení souhlasu

Udělení oprávnění k aplikaci správcem – buď celému tenantovi, nebo konkrétnímu uživateli.Grant permissions to the application by an admin - either for the entire tenant or a specific user.

Chyba CS1061CS1061 error

Pokud se vám zobrazí chyba oznamující, že kontext AuthenticationContext neobsahuje definici pro AcquireToken a že se nepodařilo najít žádný přístupný AcquireToken přijímající první argument typu AuthenticationContext (chybí direktiva using nebo odkaz na sestavení), stáhněte si Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.Download Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory if you experience an "'AuthenticationContext' does not contain a definition for 'AcquireToken' and no accessible 'AcquireToken' accepting a first argument of type 'AuthenticationContext' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)" error.

Zdroje datData sources

Nezávislý výrobce softwaru chce mít jiné přihlašovací údaje pro stejný zdroj datISV wants to have different credentials for the same data source

Zdroj dat může mít jednu sadu přihlašovacích údajů pro jednoho hlavního uživatele.A data source can have a single set of credentials for one master user. Pokud potřebujete použít jiné přihlašovací údaje, vytvořte další hlavní uživatele.If you need to use different credentials, create additional master users. Pak různé přihlašovací údaje přiřaďte v kontextu každého z hlavních uživatelů a vložte je pomocí tokenu Azure AD daného uživatele.Then, assign the different credentials in each of the master users contexts, and embed using the Azure AD token of that user.

Řešení potíží s vloženou aplikací s objektem IErrorTroubleshoot your embedded application with the IError object

Objekt IError vrácený chybovou událostí ze sady JavaScript SDK můžete využít k ladění aplikace a lepšímu pochopení příčiny chyb.Use the IError object returned by the error event from the JavaScript SDK to debug your application and better understand the cause of your errors.

Po získání objektu IError se podívejte do tabulky běžných chyb odpovídající typu vložení, které používáte.After acquiring the IError object, you should look at the appropriate common errors table that fits the embed type you're using. Porovnejte vlastnosti objektu IError s vlastnostmi v tabulce a vyhledejte možné důvody selhání.Compare the IError properties with the ones in the table and find the possible reason(s) for the failure.

Typické chyby při vkládání pro uživatele Power BITypical errors when embedding for Power BI users

ZprávaMessage Podrobná zprávaDetailed Message Kód chybyError Code Možné důvodyPossible reason(s)
TokenExpiredTokenExpired Platnost přístupového tokenu vypršela, odešlete žádost znovu s novým přístupovým tokenemAccess token has expired, resubmit with a new access token 403403 Platnost tokenu vypršelaExpired token
PowerBIEntityNotFoundPowerBIEntityNotFound Získání sestavy se nezdařiloGet report failed 404404
 • Nesprávné ID sestavyWrong Report ID
 • Sestava neexistujeReport doesn't exist
 • Neplatné parametryInvalid parameters Není zadaný parametr powerbiTokenpowerbiToken parameter not specified Není k dispoziciN/A
 • Nebyl poskytnut přístupový tokenNo access token provided
 • Není zadáno ID sestavyNo Report ID provided
 • LoadReportFailedLoadReportFailed Chyba inicializace – nejde přeložit název clusteruFail to initialize - Couldn't resolve cluster 403403 * Nesprávný přístupový token * Typ vložení se neshoduje s typem tokenu* Bad access token * Embed type doesn't match token type
  PowerBINotAuthorizedExceptionPowerBINotAuthorizedException Získání sestavy se nezdařiloGet report failed 401401
 • Nesprávné ID skupinyWrong group ID
 • Neautorizovaná skupinaUnauthorized group
 • TokenExpiredTokenExpired Platnost přístupového tokenu vypršela, odešlete žádost znovu s novým přístupovým tokenemAccess token has expired, resubmit with a new access token. Nejde vykreslit vizuál sestavy s názvem: Couldn't render a report visual titled: Není k dispoziciN/A Dotaz na data – platnost tokenu vypršelaQuery data Expired token
  OpenConnectionErrorOpenConnectionError Vizuál nejde zobrazitCan't display the visual. Nejde vykreslit vizuál sestavy s názvem: Couldn't render a report visual titled: Není k dispoziciN/A Kapacita byla pozastavena nebo odstraněna v době, kdy byla v relaci otevřená sestava související s touto kapacitouCapacity paused or deleted while a report related to the capacity was open in a session
  ExplorationContainer_FailedToLoadModel_DefaultDetailsExplorationContainer_FailedToLoadModel_DefaultDetails Nepovedlo se načíst schéma modelu spojené s touto sestavou.Couldn't load the model schema associated with this report. Ujistěte se, že jste připojení k serveru, a zkuste to znovu.Make sure you have a connection to the server and try again. Není k dispoziciN/A
 • Kapacita pozastavenaCapacity paused
 • Kapacita odstraněnaCapacity deleted
 • Typické chyby při vkládání pro uživatele mimo Power BI (pomocí tokenu vložení)Typical errors when embedding for non-Power BI users (using an Embed Token)

  ZprávaMessage Podrobná zprávaDetailed Message Kód chybyError Code DůvodyReason(s)
  TokenExpiredTokenExpired Platnost přístupového tokenu vypršela, odešlete žádost znovu s novým přístupovým tokenemAccess token has expired, resubmit with a new access token 403403 Platnost tokenu vypršelaExpired token
  LoadReportFailedLoadReportFailed Získání sestavy se nezdařiloGet report failed 404404
 • Nesprávné ID sestavyWrong Report ID
 • Sestava neexistujeReport doesn't exist
 • LoadReportFailedLoadReportFailed Získání sestavy se nezdařiloGet report failed 403403 ID sestavy neodpovídá tokenuReport ID doesn't match token
  LoadReportFailedLoadReportFailed Získání sestavy se nezdařiloGet report failed 500500 Sestava poskytla ID, které není identifikátor GUIDReport provided ID isn't a guid
  Neplatné parametryInvalid parameters Není zadaný parametr powerbiTokenpowerbiToken parameter not specified Není k dispoziciN/A
 • Nebyl poskytnut přístupový tokenNo access token provided
 • Není zadáno ID sestavyNo Report ID provided
 • LoadReportFailedLoadReportFailed Chyba inicializace – nejde přeložit název clusteruFail to initialize - Couldn't resolve cluster 403403 Nesprávný typ tokenu, chybný tokenWrong token type, Bad Token
  PowerBINotAuthorizedExceptionPowerBINotAuthorizedException Získání sestavy se nezdařiloGet report failed 401401 Nesprávné/neautorizované ID skupinyWrong/unauthorize group ID
  TokenExpiredTokenExpired Platnost přístupového tokenu vypršela, odešlete žádost znovu s novým přístupovým tokenemAccess token has expired, resubmit with a new access token. Nejde vykreslit vizuál sestavy s názvem: Couldn't render a report visual titled: Není k dispoziciN/A Dotaz na data – platnost tokenu vypršelaQuery data Expired token
  OpenConnectionErrorOpenConnectionError Vizuál nejde zobrazitCan't display the visual. Nejde vykreslit vizuál sestavy s názvem: Couldn't render a report visual titled: Není k dispoziciN/A Kapacita byla pozastavena nebo odstraněna v době, kdy byla v relaci otevřená sestava související s touto kapacitouCapacity paused or deleted while a report related to the capacity was open in a session
  ExplorationContainer_FailedToLoadModel_DefaultDetailsExplorationContainer_FailedToLoadModel_DefaultDetails Nepovedlo se načíst schéma modelu spojené s touto sestavou.Couldn't load the model schema associated with this report. Ujistěte se, že jste připojení k serveru, a zkuste to znovu.Make sure you have a connection to the server and try again. Není k dispoziciN/A
 • Kapacita pozastavenaCapacity paused
 • Kapacita odstraněnaCapacity deleted
 • Vykreslení obsahuContent rendering

  VýkonPerformance

  Výkon Power BI EmbeddedPower BI Embedded performance

  Vykreslování nebo využití vloženého obsahu selže nebo vyprší časový limitRendering, or consumption, of embedded content, fails or times out

  Zkontrolujte, jestli nevypršela platnost tokenu vložení.Make sure the embed token did not expire. Zkontrolujte vypršení platnosti tokenu vložení a aktualizujte ho.Make sure you're checking the embed token expiration and refreshing it. Další informace najdete v článku o aktualizaci tokenu pomocí SDK JavaScriptu.For more information, see Refresh token using JavaScript SDK.

  Sestava nebo řídicí panel se nenačteReport or dashboard doesn't load

  Pokud uživatel sestavu nebo řídicí panel nevidí, zkontrolujte, jestli se sestava nebo řídicí panel správně načte v rámci powerbi.com.If the user is unable to see the report or dashboard, make sure the report or dashboard loads correctly within powerbi.com. Sestava nebo řídicí panel nefunguje v aplikaci správně, pokud se nenačte v rámci powerbi.com.The report or dashboard doesn't work within your application if it doesn't load within powerbi.com.

  Sestava nebo řídicí panel funguje pomaluReport or dashboard is performing slowly

  Otevřete soubor z Power BI Desktopu nebo v rámci powerbi.com a ověřte, jestli funguje přijatelně. Tím vyloučíte problémy s vaší aplikací nebo rozhraními API pro vkládání.Open the file from Power BI Desktop, or within powerbi.com, and verify that performance is acceptable to rule out issues with your application or the embedding APIs.

  Nástroj pro nastavení vkládáníEmbed setup tool

  Můžete projít nástrojem pro nastavení vkládání, který vám umožní rychle stáhnout ukázkovou aplikaci.You can go through the Embedding setup tool to quickly download a sample application. Pak můžete svou aplikaci porovnat s ukázkovou.Then you can compare your application to the sample.

  PožadavkyPrerequisites

  Před použitím nástroje pro nastavení vkládání zkontrolujte, jestli splňujete správné požadavky.Verify that you have all the proper prerequisites before using the Embedding setup tool. Potřebujete účet Power BI Pro a předplatné Microsoft Azure.You need a Power BI Pro account and a Microsoft Azure subscription.

  Běžné problémyCommon Issues

  K běžným problémům, na které můžete při testování pomocí nástroje pro nastavení vkládání narazit, patří:Some common issues you might encounter while testing with the Embed setup tool are:

  Použití ukázkové aplikace k vložení pro vaše zákazníkyUsing the Embed for your customers sample application

  Pokud pracujete v prostředí Embed for your customers (Vložení pro vaše zákazníky), uložte a rozbalte soubor PowerBI-Developer-Samples.zip.If you're working with the Embed for your customers experience, save and unzip the PowerBI-Developer-Samples.zip file. Pak otevřete složku PowerBI-Developer-Samples-master\App Owns Data a spusťte soubor PowerBIEmbedded_AppOwnsData.sln.Then open the PowerBI-Developer-Samples-master\App Owns Data folder and run the PowerBIEmbedded_AppOwnsData.sln file.

  Když vyberete Grant permissions (Udělit oprávnění), zobrazí se tato chyba:When selecting Grant permissions (the Grant permissions step), you get the following error:

  AADSTS70001: Application with identifier <client ID> wasn't found in the directory <directory ID>
  

  Řešením je zavřít chybu, počkat několik sekund a zkusit to znovu.The solution is to close the popup, wait a few seconds and try again. Možná tento postup budete muset opakovat několikrát.You might need to repeat this action a few times. Časový interval způsobí, že se kvůli problému nedokončí proces registrace aplikace do bodu, kdy je k dispozici pro externí rozhraní API.A time interval causes the issue from completing the application registration process to when it's available to external APIs.

  Při spuštění ukázkové aplikace se zobrazí tato chybová zpráva:The following error message appears when running the sample app:

  Password is empty. Please fill password of Power BI username in web.config.
  

  K této chybě dojde, protože jedinou hodnotou, která se nevkládá do ukázkové aplikace, je vaše uživatelské heslo.This error occurs because the only value that isn't being injected into the sample application is your user password. Otevřete soubor Web.config v řešení a do pole pbiPassword zadejte heslo uživatele.Open the Web.config file in the solution and fill the pbiPassword field with your user's password.

  Pokud se zobrazí chyba – AADSTS50079: Uživatel musí používat vícefaktorové ověřování.If you get the error - AADSTS50079: The user is required to use multi-factor authentication.

  Je potřeba použít účet AAD, který nemá povoleno vícefaktorové ověřování.Need to use an AAD account that doesn't have MFA enabled.

  Použití vložení v ukázkové aplikaci organizaceUsing the Embed for your organization sample application

  Pokud pracujete v prostředí Embed for your organization (Vložení pro vaši organizaci), uložte a rozbalte soubor PowerBI-Developer-Samples.zip.If you're working with the Embed for your organization experience, save and unzip the PowerBI-Developer-Samples.zip file. Otevřete složku PowerBI-Developer-Samples-master\User Owns Data\integrate-report-web-app a spusťte soubor pbi-saas-embed-report.sln.Then open the PowerBI-Developer-Samples-master\User Owns Data\integrate-report-web-app folder and run the pbi-saas-embed-report.sln file.

  Při spuštění ukázkové aplikace pro Embed for your organization (Vložení pro vaši organizaci) dojde k této chybě:When you run the Embed for your organization sample app, you get the following error:

  AADSTS50011: The reply URL specified in the request doesn't match the reply URLs configured for the application: <client ID>
  

  K této chybě dojde proto, že adresa URL pro přesměrování zadaná pro aplikaci webového serveru se liší od adresy URL v ukázce.This error is because the redirect URL specified for the web-server application is different from the sample's URL. Pokud chcete zaregistrovat ukázkovou aplikaci, použijte jako adresu URL pro přesměrování https://localhost:13526/.If you want to register the sample application, then use https://localhost:13526/ as the redirect URL.

  Pokud chcete zaregistrovanou aplikaci upravit, přečtěte si, jak aktualizovat aplikaci zaregistrovanou v Azure AD, aby umožňovala přístup k webovým rozhraním API.If you'd like to edit the registered application, then learn how to update the Azure AD-registered application, so the application can provide access to the web APIs.

  Pokud chcete upravit profil uživatele nebo data Power BI, přečtěte si, jak upravit data Power BI.If you would like to edit your Power BI user profile or data, then learn how to edit your Power BI data.

  Pokud se zobrazí chyba – AADSTS50079: Uživatel musí používat vícefaktorové ověřování.If you get the error - AADSTS50079: The user is required to use multi-factor authentication.

  Je potřeba použít účet AAD, který nemá povoleno vícefaktorové ověřování.Need to use an AAD account that doesn't have MFA enabled.

  Další informace najdete v článku Power BI Embedded – nejčastější dotazy.For more information, please see Power BI Embedded FAQ.

  Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community

  Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na podporu nebo vytvořte na webu Azure Portal lístek podpory. Připojte chybové zprávy, které se vám zobrazily.If you require further assistance, then contact support or create a support ticket via the Azure portal and provide the error messages you encounter.

  Další krokyNext steps

  Další informace najdete v nejčastějších dotazech.For more information, see FAQs.

  Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community