Jak migrovat obsah kolekce Pracovních prostorů Power BI do Power BI EmbeddedHow to migrate Power BI Workspace Collection content to Power BI Embedded

Naučte se migrovat z kolekce Pracovních prostorů Power BI do Power BI Embedded a využijte pokročilé funkce pro vkládání do aplikací.Learn how to migrate from Power BI Workspace Collection to Power BI Embedded and leverage advances for embedding in apps.

Microsoft nedávno oznámil dostupnost Power BI Embedded, nového licenčního modelu na základě kapacity, který zvyšuje flexibilitu uživatelů při přístupu, sdílení a distribuci obsahu.Microsoft recently announced Power BI Embedded, a new capacity-based licensing model that increases flexibility for how users access, share and distribute content. Tato nabídka zároveň zajišťuje větší škálovatelnost a výkon.The offering also delivers additional scalability and performance.

Díky Power BI Embedded budete mít při vkládání obsahu jedno rozhraní API, konzistentní sadu funkcí a přístup k nejnovějším funkcím Power BI – například k řídicím panelům, bránám a pracovním prostorům.With Power BI Embedded, you will have one API surface, a consistent set of capabilities and access to the latest Power BI features – such as dashboards, gateways and workspaces – when embedding your content. Později budete moci začít s Power BI Desktopem a přejít k nasazení pomocí Power BI Embedded.Moving forward you'll be able to start with Power BI Desktop and move to deployment with Power BI Embedded.

Aktuální kolekce Pracovních prostorů Power BI bude po omezenou dobu pořád dostupná.The current Power BI Workspace Collection will continue to be available for a limited time. Zákazníci se smlouvou Enterprise získají přístup při vypršení platnosti jejich stávajících smluv; zákazníkům, kteří si kolekci Pracovních prostorů Power BI pořídili přes přímý kanál nebo kanál CSP, zůstane přístup po dobu jednoho roku od všeobecně dostupné verze Power BI Embedded.Customers under an Enterprise Agreement will have access through the expiration of their existing agreements; customers that acquired Power BI Workspace Collection through Direct or CSP channels will maintain access for one year from the General Availability release of Power BI Embedded. Tento článek obsahuje pokyny pro migraci z kolekce Pracovních prostorů Power BI do nového prostředí Power BI Embedded a změny, jaké můžete v aplikaci očekávat.This article will provide some guidance for migrating from Power BI Workspace Collection to the new Power BI Embedded experience and what to expect for changes in your application.

Důležité

I když bude migrace záviset na Power BI Embedded, uživatelé vaší aplikace nejsou na Power BI závislí, pokud použijete token pro vložení.While the migration will take a dependency on Power BI Embedded, there is not a dependency on Power BI for the users of your application when using an embed token. Nemusí si tedy zaregistrovat účet Power BI, aby mohli zobrazit vložený obsah ve vaší aplikaci.They do not need to sign up for Power BI to view the embedded content in your application. Tento postup s vložením tak můžete použít i pro uživatele, kteří Power BI Embedded nepoužívají.You can use this embedding approach to Embedded non-Power BI users.

Vložení toku

Než začnete s migrací na nové Power BI Embedded, můžete si rychle projít průvodce, který vám pomůže nastavit nové prostředí Power BI Embedded pomocí nástroje pro nastavení vkládání.Before you get started migrating to the new Power BI Embedded, you can quickly go through a walkthrough that helps you set up your new Power BI Embedded environment using the Embedding setup tool.

Vyberte řešení, které je pro vás nejvhodnější:Choose the solution that is right for you:

Příprava na migraciPrepare for the migration

Při přípravě migrace z kolekce Pracovních prostorů Power BI do Power BI Embedded musíte udělat několik věcí.There are a few things you need to do to prepare for migrating from Power BI Workspace Collection to Power BI Embedded. Budete muset mít k dispozici tenanta a aspoň jednu licenci Power BI Pro.You will need a tenant available, along with a user that has a Power BI Pro license.

 1. Ujistěte se, že máte přístup k tenantovi Azure Active Directory (Azure AD).Make sure you have access to an Azure Active Directory (Azure AD) tenant.

  Potřebujete určit, jaké nastavení tenanta se má použít.You need to determine which tenant setup to use.

 2. Vytvořte v rámci tohoto nového tenanta uživatele, který bude fungovat jako „hlavní“ účet vaší aplikace.Create a user within this new tenant that will act as your application "master" account. Tento účet se musí zaregistrovat k Power BI a musí mít přiřazenou licenci Power BI Pro.That account needs to sign up for Power BI and needs to have a Power BI Pro license assigned to it.

Účty v Azure ADAccounts within Azure AD

V rámci vašeho tenanta budete potřebovat následující účty.The following accounts will need to exist within your tenant.

Poznámka

Aby mohly používat pracovní prostory, budou tyto účty potřebovat licence Power BI Pro.These accounts will need to have Power BI Pro licenses in order to use workspaces.

 1. Správce tenantaA tenant admin user.

  Doporučujeme, aby tento uživatel byl členem všech pracovních prostorů vytvořených za účelem vkládání.It is recommended that this user be a member of all workspaces created for the purpose of embedding.

 2. Účty pro analytiky, kteří budou vytvářet obsahAccounts for analysts that will create content.

  Tito uživatelé by měli být přiřazení k pracovním prostorům podle potřeby.These users should be assigned to workspaces as needed.

 3. Hlavní uživatelský účet aplikace neboli účet EmbeddedAn application master user account, or Embedded account.

  Přihlašovací údaje pro tento účet budou uložené v back-endu aplikací a účet se bude používat k získání tokenu Azure AD pro použití s rozhraními REST API služby Power BI.The applications backend will store the credentials for this account and use it for acquiring an Azure AD token for use with the Power BI REST APIs. Pomocí tohoto účtu se bude generovat token pro vložení pro aplikaci.This account will be used to generate the embed token for the application. Tento účet musí být také správcem pracovních prostorů vytvářených pro účely vkládání.This account also needs to be an admin of the workspaces created for embedding.

Poznámka

Jedná se o běžný uživatelský účet ve vaší organizaci, který se bude používat pro účely vkládání.This is just a regular user account in your organization that will be used for the purposes of embedding.

Registrace aplikace a oprávněníApp registration and permissions

Aplikaci budete muset zaregistrovat v Azure AD a bude třeba udělit určitá oprávnění.You will need to register an application within Azure AD and grant certain permissions.

Registrace aplikaceRegister an application

Abyste mohli volat rozhraní REST API, budete svou aplikaci muset zaregistrovat v Azure AD.You will need to register your application with Azure AD in order to make REST API calls. V rámci toho je potřeba navštívit registrační stránku aplikace Power BI a nastavit další možnosti konfigurace na portálu Azure Portal.This includes going to the Azure portal to apply additional configuration in addition to the Power BI app registration page. Další informace najdete v tématu věnovaném registraci aplikace Azure AD pro vložení obsahu Power BI.For more information, see Register an Azure AD app to embed Power BI content.

Aplikaci byste měli zaregistrovat pomocí hlavního účtu aplikace.You should register the application using the application master account.

Vytvoření pracovních prostorů (povinné)Create workspaces (Required)

Pracovní prostory můžete využít k zajištění lepší izolace, pokud vaše aplikace obsluhuje více zákazníků.You can take advantage of workspaces to provide better isolation if your application is servicing multiple customers. Řídicí panely a sestavy pro jednotlivé zákazníky pak budou izolované.Dashboards and reports would be isolated between your customers. V zájmu ještě lepší izolace prostředí vašich zákazníků můžete také používat různé účty Power BI pro jednotlivé pracovní prostory.You could then use a Power BI account per workspace to further isolate application experiences between your customers.

Důležité

Osobní pracovní prostor nejde využít ke vkládání pro uživatele, kteří nemají účet Power BI.You cannot use a personal workspace to take advantage of embedding to non-Power BI users.

Pracovní prostor v rámci Power BI musí vytvořit uživatel, který má licenci Pro.You will need a user that has a Pro license in order to create a workspace within Power BI. Uživatel Power BI, který vytvoří pracovní prostor, bude ve výchozím nastavení jeho správcem.The Power BI user that creates the workspace will be an admin of that workspace by default.

Poznámka

Správcem pracovního prostoru musí být také hlavní účet aplikace.The application master account needs to be an admin of the workspace.

Migrace obsahuContent migration

Migraci obsahu z kolekce pracovních prostorů do Power BI Embedded lze provést souběžně s aktuálním řešením, přičemž toto řešení nevyžaduje žádné prostoje.Migrating your content from your workspace collections to Power BI Embedded can be done in parallel to your current solution and doesn't require any downtime.

K dispozici je nástroj pro migraci, který vám s kopírováním obsahu z kolekce Pracovních prostorů Power BI do Power BI Embedded může pomoct.A migration tool is available for you to use in order to assist with copying content from Power BI Workspace Collection to Power BI Embedded. Je obzvlášť užitečný v případě, že máte velké množství obsahu.Especially if you have a lot of content. Další informace najdete v článku Nástroj pro migraci Power BI Embedded.For more information, see Power BI Embedded migration tool.

Při migraci obsahu se využívají hlavně dvě rozhraní API.Content migration relies mainly on two APIs.

 1. Download PBIX: Toto rozhraní API může stáhnout soubory PBIX, které jste do Power BI nahráli po říjnu 2016.Download PBIX - this API can download PBIX files which were uploaded to Power BI after October 2016.
 2. Import PBIX: Toto rozhraní API umožňuje nahrát libovolný soubor PBIX do Power BI.Import PBIX - this API uploads any PBIX to Power BI.

Některé související fragmenty kódu najdete v článku Fragmenty kódu pro migraci obsahu z kolekce Pracovních prostorů Power BI.For some related code snippets, see Code snippets for migrating content from Power BI Workspace Collection.

Typy sestavReport types

Existuje několik typů sestav a každý z nich vyžaduje trochu jiný postup migrace.There are several types of reports, each requiring a somewhat different migration flow.

Datová sada a sestava v mezipamětiCached dataset & report

Datové sady v mezipaměti odkazují na soubory PBIX obsahující importovaná data a nevyužívají živé připojení nebo připojení DirectQuery.Cached datasets refer to PBIX files that had imported data as opposed to a live connection or DirectQuery connection.

PostupFlow

 1. Z pracovního prostoru PaaS volejte rozhraní API Download PBIX.Call Download PBIX API from PaaS workspace.
 2. Uložte soubor PBIX.Save PBIX.
 3. Z pracovního prostoru SaaS volejte rozhraní Import PBIX.Call Import PBIX to SaaS workspace.

Datová sada a sestava DirectQueryDirectQuery dataset & report

PostupFlow

 1. Volejte GET https://api.powerbi.com/v1.0/collections/{collection_id}/workspaces/{wid}/datasets/{dataset_id}/Default.GetBoundGatewayDataSources a uložte přijatý připojovací řetězec.Call GET https://api.powerbi.com/v1.0/collections/{collection_id}/workspaces/{wid}/datasets/{dataset_id}/Default.GetBoundGatewayDataSources and save connection string received.
 2. Z pracovního prostoru PaaS volejte rozhraní API Download PBIX.Call Download PBIX API from PaaS workspace.
 3. Uložte soubor PBIX.Save PBIX.
 4. Z pracovního prostoru SaaS volejte rozhraní Import PBIX.Call Import PBIX to SaaS workspace.
 5. Aktualizujte připojovací řetězec voláním – POST https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{dataset_id}/Default.SetAllConnectionsUpdate connection string by calling - POST https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{dataset_id}/Default.SetAllConnections
 6. Získejte identifikátory GW a zdroje dat voláním – GET https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{dataset_id}/Default.GetBoundGatewayDataSourcesGet GW and datasource identifiers by calling - GET https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{dataset_id}/Default.GetBoundGatewayDataSources
 7. Aktualizujte přihlašovací údaje uživatele voláním – PATCH https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/gateways/{gateway_id}/datasources/{datasource_id}Update user's credentials by calling - PATCH https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/gateways/{gateway_id}/datasources/{datasource_id}

Starší datová sada a sestavaOld dataset & reports

Jedná se o datové sady nebo sestavy vytvořené před říjnem 2016.These are datasets/reports created before October 2016. Rozhraní Download PBIX nepodporuje stahování souborů PBIX nahraných před říjnem 2016.Download PBIX doesn't support PBIXs which were uploaded before October 2016

PostupFlow

 1. Získejte soubor PBIX ze svého vývojového prostředí (interního systému pro správu zdrojového kódu).Get PBIX from your development environment (your internal source control).
 2. Z pracovního prostoru SaaS volejte rozhraní Import PBIX.Call Import PBIX to SaaS workspace.

Datová sada a sestava typu PushPush Dataset & report

Rozhraní Download PBIX nepodporuje datové sady založené na rozhraní Push API.Download PBIX doesn't support Push API datasets. Data z datové sady Push API nejde přenést z PaaS do SaaS.Push API dataset data can't be ported from PaaS to SaaS.

PostupFlow

 1. Volejte rozhraní API Create dataset se souborem Json pro datovou sadu a vytvořte tak datovou sadu v pracovním prostoru SaaS.Call "Create dataset" API with dataset Json to create dataset in SaaS workspace.
 2. Sestavte znovu sestavu pro vytvořenou datovou sadu*.Rebuild report for the created dataset*.

S využitím určitých alternativních postupů většinou bývá možné migrovat sestavu založenou na Push API z PaaS do SaaS. Vyzkoušejte následující postup.It is possible, using some workarounds, to migrate the push api report from PaaS to SaaS by trying the following.

 1. Nahrajte nějaký zástupný soubor PBIX do pracovního prostoru PaaS.Uploading some dummy PBIX to PaaS workspace.
 2. Naklonujte sestavu založenou na Push API a navažte ji na zástupný soubor PBIX z kroku 1.Clone the push api report and bind it to the dummy PBIX from step 1.
 3. Stáhněte sestavu založenou na Push API se zástupným souborem PBIX.Download push API report with the dummy PBIX.
 4. Nahrajte zástupný soubor PBIX do pracovního prostoru SaaS.Upload dummy PBIX to your SaaS workspace.
 5. Vytvořte datovou sadu typu Push v pracovním prostoru SaaS.Create push dataset in your SaaS workspace.
 6. Navažte znovu sestavu na datovou sadu založenou na Push API.Rebind report to push api dataset.

Vytváření a nahrávání nových sestavCreate and upload new reports

Kromě obsahu migrovaného z kolekce Pracovních prostorů Power BI můžete vytvořit sestavy a datové sady pomocí Power BI Desktopu a potom tyto sestavy publikovat do pracovního prostoru.In addition to the content you migrated from the Power BI Workspace Collection, you can create your reports and datasets using Power BI Desktop and then publish those reports to a workspace. Koncový uživatel, který bude sestavy publikovat, musí mít licenci Power BI Pro, aby je mohl publikovat do pracovního prostoru.The end user publishing the reports need to have a Power BI Pro license in order to publish to a workspace.

Opětovné sestavení aplikaceRebuild your application

 1. Svoji aplikaci budete muset upravit tak, aby používala rozhraní REST API služby Power BI a umístění sestavy na webu powerbi.com.You will need to modify your application to use the Power BI REST APIs and the report location inside powerbi.com.
 2. Znovu sestavte ověřování AuthN/AuthZ pomocí hlavního účtu pro vaši aplikaci.Rebuild your AuthN/AuthZ authentication using the master account for your application. Když využijete token pro vložení, může tento uživatel jednat jménem jiných uživatelů.You can take advantage of using an embed token to allow this user to act on behalf of other users.
 3. Vložte své sestavy z powerbi.com do své aplikace.Embed your reports from powerbi.com into your application.

Namapování vašich uživatelů na uživatele Power BIMap your users to a Power BI user

V rámci vaší aplikace namapujte uživatele, které v ní spravujete, na hlavní přihlašovací údaje Power BI pro účely vaší aplikace.Within your application, you will map users that you manage within the application to a master Power BI credential for the purposes of your application. Přihlašovací údaje pro tento hlavní účet Power BI se uloží v rámci vaší aplikace a budou se používat k vytváření tokenů pro vložení.The credentials for this Power BI master account will be stored within your application and be used to creating embed tokens.

Co dělat, když jste připravení na uvedení produkční verzeWhat to do when you are ready for production

Až budete připravení na uvedení produkční verze, postupujte následovně.When you are ready to move to production, you will need to do the following.

 • Pokud používáte samostatného tenanta pro vývoj, budete muset zajistit, aby vaše pracovní prostory společně s řídicími panely a sestavami byly dostupné v produkčním prostředí.If you are using a separate tenant for development, then you will need to make sure your workspaces, along with dashboards and reports, are available in your production environment. Budete také muset zkontrolovat, že jste vytvořili aplikaci pro produkčního tenanta v Azure AD a přiřadili správná oprávnění pro aplikaci, jak je uvedené v kroku 1.You will also need to make sure that you created the application in Azure AD for your production tenant and assigned the proper app permissions as indicated in Step 1.

 • Kupte si kapacitu, která odpovídá vašim potřebám.Purchase a capacity that fits your needs. Abyste lépe pochopili, jaké množství a typ kapacity potřebujete, přečtěte si Dokument white paper o plánování kapacity analýzy Power BI Embedded.To better understand how the amount and type of capacity you need, see the Power BI Embedded analytics capacity planning whitepaper. Kapacitu můžete zakoupit v Azure.You can purchase capacity in Azure.

 • Upravte pracovní prostor a v upřesňujících nastaveních ho přiřaďte ke kapacitě Premium.Edit the workspace and assign it to a Premium capacity under advanced.

  Kapacita Premium

 • Nasaďte aktualizovanou aplikaci do produkčního prostředí a začněte vkládat sestavy z Power BI Embedded.Deploy your updated application to production and begin embedding reports from the Power BI Embedded.

Po migraciAfter migration

Měli byste si udělat trochu pořádek v rámci Azure.You should do some cleanup within Azure.

 • Odeberte všechny pracovní prostory z nasazeného řešení v rámci kolekce Pracovních prostorů Power BI v Azure Embedded.Remove all workspaces off of the deployed solution within the Azure Embedded of Power BI Workspace Collection.
 • Odstraňte všechny kolekce pracovního prostorů, které existovaly v Azure.Delete any Workspace Collections that exist within Azure.

Další krokyNext steps

Vkládání pomocí Power BIEmbedding with Power BI
Nástroj pro migraci kolekce Pracovních prostorů Power BIPower BI Workspace Collection migration tool
Fragmenty kódu pro migraci obsahu z kolekce Pracovních prostorů Power BICode snippets for migrating content from Power BI Workspace Collection
Jak vkládat řídicí panely, sestavy a dlaždice v Power BIHow to embed your Power BI dashboards, reports and tiles
Co je Power BI Premium?Power BI Premium - what is it?
Úložiště Git pro rozhraní API jazyka JavaScriptJavaScript API Git repo
Úložiště Git pro kódy C# služby Power BIPower BI C# Git repo
Ukázka vložení pomocí JavaScriptuJavaScript embed sample
Dokument white paper o plánování kapacity analýzy kolekce pracovních prostorůWorkspace Collection analytics capacity planning whitepaper
Power BI Premium – dokument white paperPower BI Premium whitepaper

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community