Funkce Q&A v Power BI EmbeddedQ&A in Power BI Embedded

Power BI Embedded nabízí způsob, jak začlenit funkci Q&A do aplikace a umožnit tak uživatelům pokládat otázky pomocí přirozeného jazyka a získávat okamžité odpovědi v podobě vizuálů, jako jsou například grafy.Power BI Embedded offers you a way to incorporate Q&A into an application and allow your users to ask questions using natural language and receive immediate answers in the form of visuals like charts or graphs.

Interaktivní otázka funkce Q&A ve vloženém rámci

Funkci Q&A můžete v rámci aplikace vkládat ve dvou režimech – v interaktivním režimu a v režimu, který zobrazuje pouze výsledky.There are two modes for embedding Q&A within your application: interactive and result only. Interaktivní režim umožňuje psát otázky a zobrazovat je ve vizuálu.Interactive mode allows you to type in questions and have them displayed within the visual. Pokud máte uloženou otázku nebo sadu otázek, kterou chcete zobrazit, můžete použít režim, který zobrazuje pouze výsledky. To můžete udělat tak, že otázku integrujete do vložené konfigurace.If you have a saved question, or a set question you want to display, you can use the result only mode by populating the question in your embed config.

Tady můžete vidět, jak bude vypadat kód jazyka JavaScript.Here is a look at what the JavaScript code will look like.

// Embed configuration used to describe the what and how to embed.
// This object is used when calling powerbi.embed within the JavaScript API.
// You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/Embed-Configuration-Details.
var config= {
  type: 'qna',
  tokenType:  models.TokenType.Embed | models.TokenType.Aad,
  accessToken: access token value,
  embedUrl:  https://app.powerbi.com/qnaEmbed (groupId to be appended as query parameter if required),
  datasetIds: array of requested data set ids (at the moment we support only one dataset),
  viewMode:  models.QnaMode.Interactive | models.QnaMode.ResultOnly,
  question:  optional parameter for Explore mode (QnaMode.Interactive) and mandatory for Render Result mode (QnaMode.ResultOnly)
};

// Get a reference to the embedded QNA HTML element
var qnaContainer = $('#qnaContainer')[0];

// Embed the QNA and display it within the div container.
var qna = powerbi.embed(qnaContainer, config);

Nastavená otázkaSet question

Pokud jste použili výsledkový režim s nastavenou otázkou, můžete do rámce vkládat další otázky a poskytovat na ně okamžité odpovědi nahrazením předchozího výsledku.If you used result mode with a set question, you can inject additional questions into the frame and have them immediately answered replacing the previous result. Vykreslí se nový vizuál, který bude odpovídat nové otázce.A new visual is rendered matching the new question.

Příkladem použití by mohl být třeba seznam častých otázek.One example of this usage would be a frequently asked question list. Uživatel by mohl procházet otázky a získávat na ně odpovědi v rámci stejné vložené části.The user could go through the questions and have them answered within the same embedded part.

Fragment kódu k použití se sadou JS SDK:Code snippet for JS SDK usage:

// Get a reference to the embedded Q&A HTML element
var qnaContainer = $('#qnaContainer')[0];

// Get a reference to the embedded Q&A.
qna = powerbi.get(qnaContainer);

qna.setQuestion("This year sales")
  .then(function (result) {
    …….
  })
  .catch(function (errors) {
    …….
  });

Událost vykreslení vizuáluVisual rendered event

V interaktivním režimu může aplikace dostávat oznámení o události změny dat pokaždé, když se vykreslený vizuál změní tak, aby odpovídal aktualizované vstupní otázce, zatímco ji uživatel píše.For interactive mode, the application can be notified with a data changed event each time the rendered visual changes to target the updated input query as it is being typed.

Naslouchání události visualRendered umožňuje ukládat otázky pro pozdější použití.Listening to the visualRendered event allows you to save questions for use later.

Fragment kódu k použití se sadou JS SDK:Code snippet for JS SDK usage:

// Get a reference to the embedded Q&A HTML element
var qnaContainer = $('#qnaContainer')[0];

// Get a reference to the embedded Q&A.
qna = powerbi.get(qnaContainer);

// qna.off removes a given event listener if it exists.
qna.off("visualRendered");

// qna.on will add an event listener.
qna.on("visualRendered", function(event) {
   …….
});

Token vloženíEmbed token

Vytvořte token vložení z datové sady, abyste mohli spustit část s funkcí Q&A.Create an embed token off of a dataset to start a Q&A part. Další informace najdete v tématu o vygenerování tokenu.For more information, see Generate token.

Další krokyNext steps

Pokud si chcete vyzkoušet vkládání funkce Q&A, podívejte se na ukázku vložení pomocí JavaScriptu.To give Q&A embedding a try, check out the JavaScript embed sample.

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community