Přidání externích knihovenAdding external libraries

Tento článek popisuje, jak používat externí knihovny ve vizuálech Power BI.This article describes how to use external libraries in Power BI visuals. Obsahuje informace o instalaci, importu a volání externích knihoven z kódu vizuálu Power BI.It includes information about installing, importing, and calling external libraries from the Power BI visual's code.

Javascriptové knihovnyJavaScript libraries

 1. Nainstalujte externí knihovnu JavaScript pomocí jakéhokoli správce balíčků, jako je npm nebo yarn.Install an external JavaScript library by using any package manager such as npm or yarn.
 2. Pomocí externí knihovny naimportujte požadované moduly do zdrojových souborů.Import the required modules into the source files using the external library.

Poznámka

Pokud chcete přidat psaní do javascriptové knihovny a získat funkci IntelliSense a bezpečnost při kompilaci, ujistěte se, že máte nainstalovaný příslušný balíček.If you'd like to add typings to your JavaScript library, and get intellisense and compile-time safety, make sure that you install the appropriate package.

Instalace knihovny d3Installing the d3 library

Toto je příklad instalace knihovny d3 a balíčku @types/d3 pomocí npm.This is an example of installing the d3 library and the @types/d3 package, using npm.

Úplný příklad naleznete v kódu vizualizací Power BI.For a full example, see the Power BI visualizations code.

 1. Nainstalujte balíček d3 a types d3.Install the d3 package and the d3 types package.

  npm install d3@5 --save
  npm install @types/d3@5 --save
  
 2. Naimportujte knihovnu d3 do souborů, které ji používají, například visual.ts.Import the d3 library in the files that use it, such as visual.ts.

  import * as d3 from "d3";
  

Architektura CSSCSS framework

 1. Pomocí jakéhokoli správce balíčků, jako je npm nebo yarn nainstalujte externí architekturu CSS.Install an external CSS framework by using any package manager such as npm or yarn.
 2. Do souboru .less vizuálu přidejte příkaz import.In the .less file of the visual, include the import statement.

Instalace spuštěníInstalling bootstrap

Toto je příklad instalace spuštění pomocí npm.This is an example of installing bootstrap using npm.

Úplný příklad naleznete v kódu vizualizací Power BI.For a full example, see the Power BI visualizations code.

 1. Nainstalujte balíček spuštění.Install the bootstrap package.

  npm install bootstrap --save
  
 2. Do souboru visual.less přidejte příkaz import.Include the import statement in visual.less.

  @import (less) "node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css";