Co můžou dělat vývojáři pomocí Power BI?What can developers do with Power BI?

Vývojáři mají různé možnosti, jak zahrnout obsah Power BI do aplikací.Developers have different options trying to include Power BI content into applications. K těmto možnostem patří vkládání pomocí Power BI, vlastní vizuály a nabízení dat do Power BI.These options include embedding with Power BI, custom visuals, and pushing data into Power BI.

VkládáníEmbedding

Služba Power BI (SaaS) a služba Power BI Embedded v Azure (PaaS) mají rozhraní API pro vkládání řídicích panelů a sestav.The Power BI service (SaaS) and the Power BI Embedded service in Azure (PaaS) have APIs for embedding your dashboards and reports. Znamená to, že při vkládání obsahu budete mít sadu možností a přístup k nejnovějším funkcím Power BI – například k řídicím panelům, bránám a pracovním prostorům aplikací.This means you will have a set of capabilities and access to the latest Power BI features – such as dashboards, gateways and app workspaces – when embedding your content.

Můžete projít nástroj ke zprovoznění prostředí, který vám umožní rychle začít a stáhnout ukázkovou aplikaci.You can go through the Onboarding experience tool to quickly get started and download a sample application.

Vyberte řešení, které je pro vás nejvhodnější:Choose the solution that is right for you:

Ukázka PBIE

Vývoj vlastních vizuálůDevelop custom visuals

Vlastní vizuály umožňují vytvářet vlastní vizuály pro použití v sestavách Power BI.Custom visuals allow you to create your own visuals for use within Power BI reports. Vlastní vizuály se píší v TypeScriptu, což je nadmnožina JavaScriptu.Custom visuals are written in TypeScript which is a superset of JavaScript. TypeScript podporuje některé pokročilé funkce a včasný přístup k funkcím ES6/ES7.TypeScript supports some advanced features and early access to ES6/ES7 functionality. Styly vizuálů se určují pomocí šablon stylů CSS.Visual styling is handled using cascading styles sheets (css). Abychom vám ulehčili práci, používáme předkompilátor Less, který podporuje některé pokročilé funkce, jako je vnořování, proměnné, podmínky, smyčky a další. Pokud nechcete žádné z těchto funkcí používat, můžete do souboru Less zapsat standardní šablony stylů CSS.For your convenience, we use the Less pre-compiler which supports some advanced features such as nesting, variables, conditions, loops, etc. If you don't want to use any of those features, you can just write plain css in the less file.

Ukázka vlastního vizuálu

Nabízení dat do Power BIPush data into Power BI

Rozhraní Power BI API je možné použít k nabízení dat do datové sady.You can use the Power BI API to push data into a dataset. Umožňuje to přidat řádek do tabulky v datové sadě.This allows you to add a row to a table within a dataset. Nová data se pak můžou projevit na dlaždicích v řídicím panelu a ve vizuálech v rámci vaší sestavy.The new data can then be reflected in tiles on a dashboard and within visuals within your report.

Ukázka nabízení dat

Další krokyNext steps

Vkládání pomocí Power BIEmbedding with Power BI
Publikování vlastních vizuálů v Office StoruPublish custom visuals to the Office store
Nabízení dat do řídicího paneluPush data into a dashboard