Co můžou dělat vývojáři pomocí Power BI?What can developers do with Power BI?

Vývojáři mají různé možnosti, jak zahrnout obsah Power BI do aplikací.Developers have different options trying to include Power BI content into applications. Jako vývojář používat možnosti včetně vkládání pomocí Power BI, vlastních vizuálů a nabízení dat do Power BI.As a developer, you can use these options include embedding with Power BI, custom visuals, and pushing data into Power BI.

Vkládání obsahu Power BIEmbedding Power BI content

Služba Power BI (SaaS) a služba Power BI Embedded v Azure (PaaS) mají rozhraní API pro vkládání řídicích panelů a sestav.The Power BI service (SaaS) and the Power BI Embedded service in Azure (PaaS) have APIs for embedding your dashboards and reports. Tato funkce znamená, že při vkládání obsahu máte přístup k nejnovějším funkcím Power BI – například k řídicím panelům, bránám a pracovním prostorům aplikací.This feature means you can access the latest Power BI features – such as dashboards, gateways, and app workspaces – when embedding your content.

Můžete projít nástrojem pro nastavení vkládání, který vám umožní rychle začít a stáhnout ukázkovou aplikaci.You can go through the Embedding setup tool to quickly get started and download a sample application.

Vyberte řešení, které je pro vás nejvhodnější:Choose the solution that is right for you:

Ukázka PBIE

Další informace o vkládání pomocí Power BI najdete v článku Vkládání pomocí Power BI.To learn more about embedding with Power BI, see Embedding with Power BI.

Vývoj vlastních vizuálůDeveloping custom visuals

Pomocí vlastních vizuálů můžete v Power BI vytvořit jedinečný typ vizuálu, který je vám nebo vaší společnosti šitý na míru.You can use custom visuals with Power BI to create a unique type of visual that’s tailored to you or your company. Tyto vlastní vizuály často vytvářejí vývojáři.Often these custom visuals are created by developers. Vytvářejí se, když žádný z velkého množství vizuálů, které jsou součástí Power BI, nevyhovuje vašim potřebám.They're built when the multitude of visuals that are included with Power BI don’t quite meet your needs.

Vlastní vizuály umožňují vytvářet vizuály pro použití v sestavách Power BI.Custom visuals allow you to create your visuals for use within Power BI reports. Vlastní vizuály se píší v TypeScriptu, což je nadmnožina JavaScriptu.Custom visuals are written in TypeScript, which is a superset of JavaScript. TypeScript podporuje některé pokročilé funkce a včasný přístup k funkcím ES6/ES7.TypeScript supports some advanced features and early access to ES6/ES7 functionality. Styly vizuálů se určují pomocí šablon stylů CSS.Visual styling is handled using cascading styles sheets (CSS). Abychom vám ulehčili práci, používáme předkompilátor Less, který podporuje některé pokročilé funkce, jako je vnořování, proměnné, podmínky, smyčky a další funkce.For your convenience, we use the Less pre-compiler, which supports some advanced features such as nesting, variables, conditions, loops, and other features. Pokud nechcete žádné z těchto funkcí používat, můžete do souboru Less zapsat standardní šablony stylů CSS.If you don't want to use any of those features, you can write plain CSS in the less file.

Ukázka vlastního vizuálu

Pokud se o vývoji vlastních vizuálů chcete dozvědět víc, přečtěte si článek Vývoj vlastního vizuálu Power BI.To start learning more about custom visual development, see Developing a Power BI custom visual.

Použití automatizace rozhraní APIUsing API automation

Power BI zobrazí řídicí panely, které jsou interaktivní a které se dají vytvořit a aktualizovat z mnoha různých datových zdrojů v reálném čase.Power BI displays dashboards that are interactive, and can be created and updated from many different data sources in real time. S použitím libovolného programovacího jazyka, který podporuje volání REST, můžete vytvářet aplikace, které se integrují s řídicím panelem Power BI v reálném čase.Using any programming language that supports REST calls, you can create apps that integrate with a Power BI dashboard in real time. Můžete také integrovat dlaždice a sestavy Power BI do aplikací.You can also integrate Power BI tiles and reports into apps.

Vývojáři můžou také vytvářet vlastní vizualizace dat, které se dají používat v interaktivních sestavách a řídicích panelech.Developers can also build their own data visualizations that can be used in interactive reports and dashboards.

Ukázka nabízení dat

Některé věci, které můžete s rozhraními API Power BI provádět, najdete v článku Co můžou dělat vývojáři pomocí rozhraní API Power BI?To see some of the things you can do with the Power BI APIs, see What can developer do with the Power BI APIs?

Další krokyNext steps

Vkládání pomocí Power BIEmbedding with Power BI

Vývoj vlastních vizuálů Power BIDeveloping a Power BI custom visual

Co můžou dělat vývojáři pomocí rozhraní API Power BI?What can developers do with the Power BI API?

Středisko pro vývojáře Power BIPower BI Developer Center