Power BI Desktop – prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro akci Poslat smajlíkaPower BI Desktop Send a Smile Privacy Statement

Od verze Power BI Desktopu z března 2018 se k oznamování chyb nebude používat funkce Poslat smajlíka nebo Poslat zamračeného smajlíka, ale platforma Zasílání zpráv o chybách systému Windows.Beginning with the March 2018 version of Power BI Desktop, error reporting uses the Windows Error Reporting platform rather than the Send a Smile or Send a Frown functionality. Další informace o platformě Zasílání zpráv o chybách systému Windows najdete v blogu o ochraně osobních údajů Windows.You can get more information about the Windows Error Reporting platform in the Windows Privacy blog.

Verze Power BI Desktopu před březnem 2018For versions of Power BI Desktop prior to March 2018

V Microsoftu usilovně pracujeme na zajištění ochrany vašich osobních údajů při současném dodávání produktů, které vám přinášejí skvělý výkon, nástroje a pohodlí, které potřebujete.At Microsoft, we are working hard to protect your privacy, while delivering products that bring you the performance, power, and convenience you want. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje řadu postupů při sběru dat a použití zpětné vazby s využitím akce Poslat smajlíka v Power BI Desktopu.This Privacy Statement explains many of the data collection and use practices of Microsoft Power BI Desktop Feedback Send a Smile. Tyto informace neplatí pro ostatní online ani offline weby, produkty nebo služby od Microsoftu.It doesn’t apply to other online or offline Microsoft sites, products, or services.

V rámci akce Poslat smajlíka se neposílají osobní údaje do Microsoftu jinak, než je popsané v tomto prohlášení.Except as otherwise described in this statement, Send a Smile doesn’t send personal information to Microsoft. Informace odeslané do Microsoftu se nesdílí mimo Microsoft a s vaším souhlasem je kontrolují pobočky a přidružené organizace.Information that is sent to Microsoft isn’t shared outside of Microsoft and its controlled subsidiaries and affiliates without your permission.

Akce Poslat smajlíka do Power BI Desktopu umožňuje poslat s vaším názorem vaši e-mailovou adresu.Send a Smile to Power BI Desktop allows you to send an email address with your feedback. Tato e-mailová adresa slouží k tomu, abychom vás mohli kontaktovat, pokud budeme v Microsoftu potřebovat k objasnění vašeho požadavku další informace.This email address is used to contact you if Microsoft needs further information or clarification on your request. Abyste mohli použít akci Poslat smajlíka, nemusíte registrovat svoji e-mailovou adresu.You don’t have to register your email address with Microsoft to use Send a Smile.

Akce Poslat smajlíka do Power BI Desktopu umožňuje poslat názor do Microsoftu a pokud chcete, přiložit ke konkrétnímu poděkování nebo problému snímky.Send a Smile to Power BI Desktop allows you to send feedback to Microsoft and, if you want, include screenshots showing the specific compliment or concern you have. I když akce Poslat smajlíka neshromažďuje záměrně osobně identifikovatelné údaje, je možné, že takové informace můžou být zachycené ve zpětné vazbě nebo na snímcích, které poskytnete.Although Send a Smile doesn’t intentionally collect personally identifiable information, it is possible that such information might be captured in the feedback or screenshots you provide. Microsoft tyto informace nepoužívá k identifikaci vaší osoby.Microsoft doesn’t use this information to identify you.

Akce Poslat smajlíka automaticky shromažďuje některé informace o konfiguraci systému, standardní informace o počítači a základní informace o použití produktů Microsoft.Send a Smile automatically collects some information about your system configuration, standard computer information, and basic information about how you use Microsoft products. Tyto informace se posílají, když se rozhodnete poslat svůj názor.This information is sent when you choose to send feedback.

Akce Poslat smajlíka obecně shromažďuje tyto informace:Send a Smile generally collects information about:

 • Konfigurace systému, jako je verze a architektura operačního systému, který používáte (32bitový nebo 64bitový).System configuration, such as the operating system version and architecture that you use (32-bit vs. 64-bit).
 • Standardní informace o počítači, jako je verze Power BI Desktopu, Internet Exploreru a CLR, které používáte.Standard computer information, such as the Power BI Desktop, Internet Explorer version and CLR version that you are using.
 • Použití Power BI Desktopu, jako jsou informace o balíčku souboru (místní prostředí dokumentu, stav povolení nebo zakázání rychlého kombinování), povolení a zakázání funkcí verze preview, režim DirectQuery nebo Import, aktuální pracovní sada a virtuální paměť ve špičce použité v aktuální relaci.Power BI Desktop program usage, such as File Package Info (Document Locale, Fast Combine Enabled/Disabled state), Enabled and Disabled Preview Features, DirectQuery vs. Import mode, current Working Set and Peak Virtual Memory used in the current session.

Osobní informace, které od vás shromažďujeme, používá Microsoft a kontrolují pobočky a přidružené organizace, aby u vás bylo možné zajistit služby nebo provádět transakce, o které jste požádali nebo které jste autorizovali, a můžou se použít také k vyžádání dalších informací následujícího typu:The personal information we collect from you is used by Microsoft and its controlled subsidiaries and affiliates to provide the services or carry out the transactions you requested or authorized, and it might also be used to request additional information on:

 • Poskytnutí zpětné vazby k produktu nebo službě, které používáteFeedback you provide about the product or service you are using
 • Poskytnutí důležitých aktualizací a oznámení k softwaruTo provide critical updates and notifications regarding the software
 • Zlepšení produktu nebo služby, například dotazy prostřednictvím formulářů k chybám a průzkumůmTo improve the product or service, for example, bug and survey form inquiries

S výjimkou toho, jak je popsáno v tomto prohlášení, nebudeme osobní informace, které poskytnete, předávat bez vašeho souhlasu třetím stranám.Except as described in this statement, personal information you provide isn’t transferred to third parties without your consent. Příležitostně najímáme další společnosti na poskytování omezených služeb naším jménem, například:We occasionally hire other companies to provide limited services on our behalf, such as:

 • Balení, posílání a doručování objednávek a dalších poštovních zásilekPackaging, sending and delivering purchases, and other mailings
 • Odpovídání na dotazy zákazníků k našim produktům nebo službámAnswering customer questions about products or services
 • Zpracování registrací k událostemProcessing event registration
 • Provádění statistických analýz našich služebPerforming statistical analysis of our services

Těmto společnostem poskytujeme pouze ty osobní informace, které potřebují k zajištění dané služby, a tyto společnosti nesmějí tyto informace použít pro žádné jiné účely.We only provide those companies with the personal information they need to deliver the service, and they are prohibited from using that information for any other purpose.

Microsoft může dát přístup nebo předat informace o vaší osobě, včetně obsahu komunikace s vaší osobou v těchto případech:Microsoft might access or disclose information about you, including the content of your communications, to:

 • Splnění zákonných požadavků nebo v reakci na zákonné požadavky nebo soudní řízeníComply with the law or respond to lawful requests or legal process
 • Ochrana práv nebo majetku Microsoftu nebo jeho zákazníků, včetně vynucení dodržování smluv nebo zásad, kterými se řídí používání služeb vaší osobouProtect the rights or property of Microsoft or our customers, including the enforcement of our agreements or policies governing your use of the services
 • Jednání v dobré víře, jako je poskytnutí přístupu nebo předání informací v případě nutnosti chránit bezpečí osob, pokud se jedná o zaměstnance nebo zákazníky Microsoftu nebo veřejnostAct on a good faith belief that such access or disclosure is necessary to protect the personal safety of Microsoft employees, customers, or the public

Informace shromažďované nebo odesílané do Microsoftu s využitím akce Poslat smajlíka se můžou ukládat nebo zpracovávat v USA nebo jakékoliv jiné zemi, kde mají Microsoft nebo jeho přidružené organizace, pobočky nebo poskytovatelé služeb svoje zařízení.Information collected by or sent to Microsoft by Send a Smile might be stored and processed in the United States or any other country in which Microsoft or its affiliates, subsidiaries, or service providers maintain facilities. V otázkách sběru, použití a udržování dat z Evropské unie se Microsoft se řídí zásadami programu Safe Harbor Framework stanovenými americkým ministerstvem obchodu.Microsoft abides by the Safe Harbor Framework as set forth by the United States Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of data from the European Union.

Zabezpečení vašich informacíSecurity of your information

Microsoft se zavázal, že bude pomáhat chránit bezpečnost vašich osobních informací.Microsoft is committed to helping protect the security of your personal information. Používáme řadu technologií a postupů pro zabezpečení, které pomáhají chránit vaše osobní informace před neoprávněným přístupem, použitím nebo sdělením.We use a variety of security technologies and procedures to help protect your personal information from unauthorized access, use, or disclosure.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajůChanges to this Privacy Statement

Microsoft může příležitostně toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat.Microsoft might occasionally update this Privacy Statement. Datum poslední aktualizace v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se s každou revizí aktualizuje.The last updated date at the top of the Privacy Statement is updated with every revision. Doporučujeme, abyste pravidelně toto prohlášení o ochraně osobních údajů kontrolovali, abyste měli informace o tom, jak Microsoft pomáhá vaše informace chránit.We encourage you to periodically review this Privacy Statement to be informed of how Microsoft is helping to protect your information.