Co je Power BI Desktop?What is Power BI Desktop?

Power BI Desktop je bezplatná aplikace, kterou můžete nainstalovat na místní počítač a která vám umožňuje připojit se k datům, transformovat je a vizualizovat.Power BI Desktop is a free application you install on your local computer that lets you connect to, transform, and visualize your data. Díky Power BI Desktopu se můžete připojit k mnoha různým zdrojům dat a zkombinovat je do datového modelu (často se označuje jako modelování).With Power BI Desktop, you can connect to multiple different sources of data, and combine them (often called modeling) into a data model. Tento datový model vám umožní vytvářet vizuály a kolekce vizuálů, které můžete sdílet jako sestavy s dalšími lidmi ve vaší organizaci.This data model lets you build visuals, and collections of visuals you can share as reports, with other people inside your organization. Většina uživatelů, kteří pracují na projektech business intelligence, používá Power BI Desktop k vytváření sestav. Ty pak s ostatními uživateli sdílejí pomocí služby Power BI.Most users who work on business intelligence projects use Power BI Desktop to create reports, and then use the Power BI service to share their reports with others.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s ukázkovými daty

Nejběžnější využití Power BI Desktopu jsou tato:The most common uses for Power BI Desktop are as follows:

 • Připojení k datůmConnect to data
 • Transformace a vyčištění dat k vytvoření datového modeluTransform and clean that data, to create a data model
 • Vytváření vizuálů, jako jsou grafy, které data vizuálně znázorňujíCreate visuals, such as charts or graphs, that provide visual representations of the data
 • Vytváření sestav, tedy kolekcí vizuálů na jedné nebo více stránkách sestavyCreate reports that are collections of visuals, on one or more report pages
 • Sdílení sestav s ostatními pomocí služby Power BIShare reports with others by using the Power BI service

Uživatelé, kteří za takové úlohy nejčastěji zodpovídají, jsou často považovaní za datové analytiky (někdy označovaní jako analytici) nebo odborníky na business intelligence (často označovaní jako tvůrci sestav).People most often responsible for such tasks are often considered data analysts (sometimes referred to as analysts) or business intelligence professionals (often referred to as report creators). Mnoho uživatelů, kteří se za analytiky nebo tvůrce sestav nepovažují, ale Power BI Desktop používá k vytváření poutavých sestav nebo k načítání dat z různých zdrojů a vytváření datových modelů, které můžou sdílet se spolupracovníky a organizacemi.However, many people who don't consider themselves an analyst or a report creator use Power BI Desktop to create compelling reports, or to pull data from various sources and build data models, which they can share with their coworkers and organizations.

Důležité

Power BI Desktop se aktualizuje a vydává měsíčně a začleňuje zpětnou vazbu zákazníků a nové funkce.Power BI Desktop is updated and released on a monthly basis, incorporating customer feedback and new features. Podporuje se pouze nejnovější verze Power BI Desktopu. Zákazníci, kteří kontaktují podporu pro Power BI Desktop, budou vyzváni k upgradu na nejnovější verzi.Only the most recent version of Power BI Desktop is supported; customers who contact support for Power BI Desktop will be asked to upgrade to the most recent version. Nejnovější verzi Power BI Desktopu můžete získat z Windows Storu, nebo jako jeden spustitelný soubor, který obsahuje všechny podporované jazyky a který stáhnete a nainstalujete do počítače.You can get the most recent version of Power BI Desktop from the Windows Store, or as a single executable containing all supported languages that you download and install on your computer.

V Power BI Desktopu jsou k dispozici tři zobrazení, která vyberete na levém okraji plátna.There are three views available in Power BI Desktop, which you select on the left side of the canvas. Jedná se o následující zobrazení, která jsou uvedena v pořadí, ve kterém se znázorňují:The views, shown in the order they appear, are as follows:

 • Sestava: V tomto zobrazení vytváříte sestavy a vizuály a tady také při vytváření strávíte většinu času.Report: In this view, you create reports and visuals, where most of your creation time is spent.
 • Data: V tomto zobrazení můžete vidět tabulky, míry a další data, která se používají v datovém modelu přidruženém k sestavě, a tady můžete tato data transformovat pro co nejlepší využití v modelu sestavy.Data: In this view, you see the tables, measures, and other data used in the data model associated with your report, and transform the data for best use in the report's model.
 • Model: V tomto zobrazení můžete vidět a spravovat relace mezi tabulkami v datovém modelu.Model: In this view, you see and manage the relationships among tables in your data model.

Následující obrázek ukazuje tato tři zobrazení na levém okraji plátna:The following image shows the three views, as displayed along the left side of the canvas:

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s panelem Stromová struktura

Připojení k datůmConnect to data

Prvním krokem při práci s Power BI Desktopem je připojení k datům.To get started with Power BI Desktop, the first step is to connect to data. Z Power BI Desktopu se můžete připojit k mnoha různým druhům zdrojů dat.There are many different data sources you can connect to from Power BI Desktop.

Připojení k datům:To connect to data:

 1. Na pásu karet Domovská stránka vyberte Načíst data > Další.From the Home ribbon, select Get Data > More.

  Zobrazí se okno Načíst data s mnoha kategoriemi, ke kterým se může Power BI Desktop připojit.The Get Data window appears, showing the many categories to which Power BI Desktop can connect.

  Snímek obrazovky Power BI Desktopu s dialogovým oknem Načíst data

 2. Když vyberete datový typ, zobrazí se výzva k zadání informací, třeba adresy URL a přihlašovacích údajů potřebných k tomu, aby se Power BI Desktop vaším jménem připojil ke zdroji dat.When you select a data type, you're prompted for information, such as the URL and credentials, necessary for Power BI Desktop to connect to the data source on your behalf.

  Snímek obrazovky Power BI Desktopu s dialogovým oknem Databáze SQL Serveru

 3. Po připojení k jednomu nebo více zdrojům dat můžete data transformovat, aby pro vás byla užitečná.After you connect to one or more data sources, you may want to transform the data so it's useful for you.

Transformace a vyčištění dat, vytvoření modeluTransform and clean data, create a model

V Power BI Desktopu můžete data vyčistit a transformovat pomocí integrovaného Editoru Power Query.In Power BI Desktop, you can clean and transform data using the built-in Power Query Editor. Pomocí Editoru Power Query můžete provádět změny dat, třeba změnit datový typ, odebrat sloupce nebo kombinovat data z více zdrojů.With Power Query Editor, you make changes to your data, such as changing a data type, removing columns, or combining data from multiple sources. Připomíná to modelování z hlíny – můžete začít s velkým kusem hlíny (tedy dat), pak některé kousky podle potřeby odstranit a jiné přidat, dokud nemají data tvar podle vašich představ.It's like sculpting: you start with a large block of clay (or data), then shave off pieces or add others as needed, until the shape of the data is how you want it.

Spuštění Editoru Power Query:To start Power Query Editor:

 • Na kartě Domovská stránka vyberte Upravit dotazy > Upravit dotazy.Select Edit Queries > Edit Queries from the Home ribbon.

  Zobrazí se okno Editoru Power Query.The Power Query Editor window appears.

  Snímek obrazovky Power BI Desktopu s oknem Editoru Power Query

Každý krok, který provedete při transformaci dat (například přejmenování tabulky, transformace datového typu nebo odstranění sloupce), je Editorem Power Query zaznamenán.Each step you take in transforming data (such as renaming a table, transforming a data type, or deleting a column) is recorded by Power Query Editor. Pokaždé, když se tento dotaz připojí ke zdroji dat, se provede tento postup, aby byla data vždy strukturovaná určeným způsobem.Every time this query connects to the data source, those steps are carried out so that the data is always shaped the way you specify.

Na následujícím obrázku je vidět okno Editoru Power Query s dotazem, který se vytvaroval a převedl na model.The following image shows the Power Query Editor window for a query that has been shaped, and turned into a model.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s oknem Editoru Power Query a strukturovaným dotazem

Když data vypadají podle vašich představ, můžete vytvořit vizuály.Once your data is how you want it, you can create visuals.

Tvorba vizuálůCreate visuals

Když máte datový model, můžete na plátno sestavy přetáhnout pole a vytvořit vizuály.After you have a data model, you can drag fields onto the report canvas to create visuals. Vizuál je grafické znázornění dat v modelu.A visual is a graphic representation of the data in your model. V Power BI Desktopu můžete vybírat z mnoha různých typů vizuálů.There are many different types of visuals to choose from in Power BI Desktop. Následující vizuál ukazuje jednoduchý sloupcový graf.The following visual shows a simple column chart.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s ukázkovým sloupcovým grafem

Vytvoření nebo změna vizuálu:To create or change a visual:

 • V podokně Vizualizace vyberte ikonu vizuálu.From the Visualizations pane, select the visual icon.

  Snímek obrazovky Power BI Desktopu s podoknem Vizualizace

  Pokud je vizuál na plátně sestavy už vybraný, změní se na typ, který jste vybrali.If you already have a visual selected on the report canvas, the selected visual changes to the type you selected.

  Pokud na plátně není vybraný žádný vizuál, vytvoří se nový vizuál podle vašeho výběru.If no visual is selected on the canvas, a new visual is created based on your selection.

Vytváření sestavCreate reports

Častěji budete chtít vytvořit kolekci vizuálů zobrazujících různé aspekty dat, která jste použili k vytvoření modelu v Power BI Desktopu.More often, you'll want to create a collection of visuals that show various aspects of the data you've used to create your model in Power BI Desktop. Kolekce vizuálů v jednom souboru Power BI Desktop se nazývá sestava.A collection of visuals, in one Power BI Desktop file, is called a report. Sestava může mít jednu nebo více stránek stejně, jako excelový soubor může mít jeden nebo více listů.A report can have one or more pages, just like an Excel file can have one or more worksheets.

S Power BI Desktopem můžete vytvářet komplexní a vizuálně bohaté sestavy s využitím dat z více zdrojů v jedné sestavě, kterou můžete sdílet s ostatními ve vaší organizaci.With Power BI Desktop you can create complex and visually rich reports, using data from multiple sources, all in one report that you can share with others in your organization.

Na následujícím obrázku je vidět první stránka sestavy Power BI Desktopu s přehledem s názvem Overview (karta je vidět v dolní části obrázku).In the following image, you see the first page of a Power BI Desktop report, named Overview, as seen on the tab near the bottom of the image.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu se zobrazenou kartou Přehled

Sdílení sestavShare reports

Když je sestava připravená ke sdílení s ostatními, můžete ji Publikovat do služby Power BI a dát ji tak k dispozici všem uživatelům v organizaci, která má licenci Power BI.After a report is ready to share with others, you can publish the report to the Power BI service, and make it available to anyone in your organization who has a Power BI license.

Publikování sestavy Power BI Desktopu:To publish a Power BI Desktop report:

 1. Na pásu karet Domovská stránka vyberte Publikovat.Select Publish from the Home ribbon.

  Snímek obrazovky Power BI Desktopu se zobrazeným tlačítkem Publikovat

  Power BI Desktop vás připojí ke službě Power BI pomocí účtu Power BI.Power BI Desktop connects you to the Power BI service with your Power BI account.

 2. Power BI vás vyzve k výběru místa, kde chcete sestavu sdílet, jako je například váš pracovní prostor, pracovní prostor týmu nebo jiné místo ve službě Power BI.Power BI prompts you to select where in the Power BI service you'd like to share the report, such as your workspace, a team workspace, or some other location in the Power BI service.

  Ke sdílení sestav do služby Power BI musíte mít licenci Power BI.You must have a Power BI license to share reports to the Power BI service.

Další krokyNext steps

Pokud chcete s Power BI Desktopem začít pracovat, musíte si nejdřív stáhnout a nainstalovat aplikaci.To get started with Power BI Desktop, the first thing you need is to download and install the application. Power BI Desktop můžete získat dvěma způsoby:There are two ways to get Power BI Desktop: