Funkce služby Power BI podle typu licencePower BI service features by license type

Existují dva druhy licencí Power BI pro uživatele: bezplatná a Pro.There are two kinds of Power BI per-user licenses: free and Pro. To, který typ licence uživatel potřebuje, závisí na tom, kde se ukládá obsah a jak budou uživatelé s obsahem pracovat.Which type of license a user needs is determined by where content is stored and how they'll interact with that content. Místo, kam se ukládá obsah, je dáno typem licence organizace.Where content can be stored is determined by your organization's license type.

Licence a typy licencíLicenses and license types

Jeden typ licence, licence Power BI Premium založená na kapacitě, umožňuje uživatelům s bezplatnou licencí pracovat s obsahem v pracovních prostorech přiřazených ke kapacitě Premium.One type of license, Power BI Premium capacity-based license, allows users with a free license to act on content in workspaces that are assigned to Premium capacity. Mimo kapacitu Premium může uživatel s bezplatnou licencí používat službu Power BI jen pro připojování k datům a vytváření sestav a řídicích panelů v Mém pracovním prostoru.Outside of Premium capacity, a user with a free license can only use the Power BI service to connect to data and create reports and dashboards in My Workspace. Nemůže sdílet obsah s ostatními uživateli ani publikovat obsah do jiných pracovních prostorů.They can't share content with others or publish content to other workspaces. Další informace najdete v tématu Typy pracovních prostorů.To learn more about workspace types, see Types of workspaces. Další informace o Power BI Premium najdete v tématu Co je Power BI Premium.To discover more about Power BI Premium, see What is Power BI Premium?

Licence Power BI s bezplatnou licencí a licencí Pro na uživatele používá ke zpracování obsahu jenom sdílenou a omezenou kapacitu.A Power BI license with free and Pro per-user license only uses a shared and limited capacity to process content. Pokud se obsah uloží do této sdílené kapacity, uživatelé, kteří mají přidruženou licenci Power BI Pro, můžou spolupracovat jen s jinými uživateli s licencí Power BI Pro.If content is stored in that shared capacity, users who are assigned a Power BI Pro license can collaborate only with other Power BI Pro users. Můžou používat obsah sdílený jinými uživateli, publikovat obsah do pracovních prostorů aplikací, sdílet řídicí panely a přihlásit se k odběru řídicích panelů a sestav.They can consume content shared by other users, publish content to app workspaces, share dashboards, and subscribe to dashboards and reports. Když se pracovní prostory nacházejí v kapacitě Premium, uživatelé Pro můžou distribuovat obsah uživatelům, kteří licenci Power BI Pro nemají.When workspaces are in Premium capacity, Pro users may distribute content to users who don't have a Power BI Pro license.

Při použití licencí Premium na uživatele se může obsah vytvořený uživatelem s licencí Premium na uživatele sdílet jenom s dalšími uživateli, kteří mají licenci Premium, pokud se tento obsah neuloží výslovně do pracovního prostoru hostovaného na kapacitě Premium.When using Premium Per User licenses, content created by a Premium Per User licensed user can only be shared with other users that have a Premium license, unless that content is specifically put on a workspace hosted on a Premium capacity. Tabulka níže shrnuje základní funkce jednotlivých typů licencí.The table below summarizes the basic capabilities of each license type.

Typ licenceLicense type Funkce, když se pracovní prostor nachází ve sdílené kapacitěCapabilities when workspace is in shared capacity Další funkce, když se pracovní prostor nachází v kapacitě PremiumAdditional capabilities when workspace is in Premium capacity
Power BI (zdarma)Power BI (free) Přístup k obsahu v Mém pracovním prostoruAccess to content in My Workspace Využití obsahu sdíleného s uživateliConsume content shared with them
Power BI ProPower BI Pro Publikování obsahu do jiných pracovních prostorů, sdílení řídicích panelů a přihlašování k odběru řídicích panelů a sestav, sdílení s uživateli, kteří mají licenci ProPublish content to other workspaces, share dashboards, subscribe to dashboards and reports, share with users who have a Pro license Distribuce obsahu uživatelů, kteří mají bezplatné licenceDistribute content to users who have free licenses

Porovnání Power BI Pro a Power BI Premium najdete v oddílu Porovnání funkcí Power BI článku Ceny Power BI.For a comparison of Power BI Pro and Power BI Premium, see the Power BI features comparison section of Power BI pricing.

Další informace o možnostech, které vaše licence nabízí, najdete v článcích Dostupnost funkcí pro uživatele s bezplatnými licencemi a Typy licencí pro uživatele Power BI.To learn more about the capabilities your license provides, see Feature availability for users with free licenses and Types of licenses for Power BI consumers.

Další krokyNext steps

Power BI představuje Power BI Premium Gen2 jako nabídku ve verzi Preview, která vylepšuje prostředí Power BI Premium v následujících oblastech:Power BI has introduced Power BI Premium Gen2 as a preview offering, which improves the Power BI Premium experience with improvements in the following:

  • VýkonPerformance
  • Licence vázané na uživatelePer-user licensing
  • Větší možnosti škálováníGreater scale
  • Vylepšené metrikyImproved metrics
  • Automatické škálováníAutoscaling
  • Snížení režijních nákladů na správuReduced management overhead

Další informace o Power BI Premium Gen2 najdete v článku o Power BI Premium Generation 2 (Preview).For more information about Power BI Premium Gen2, see Power BI Premium Generation 2 (preview).