Registrace ke službě Power BI jako jednotlivecSign up for the Power BI service as an individual

Power BI můžete používat jako svůj osobní nástroj pro analýzu dat a vizualizace a současně může sloužit jako systém pro analýzy a rozhodování, na kterém stojí skupinové projekty, divize nebo celé společnosti.Power BI can be your personal data analysis and visualization tool, and can also serve as the analytics and decision engine behind group projects, divisions, or entire corporations. V tomto článku se dozvíte, jak si můžete službu Power BI zaregistrovat jako jednotlivec.This article explains how to sign up for Power BI as an individual. Pokud jste globální správce nebo správce fakturace, přečtěte si téma Správa licencí Power BI ve vaší organizaci.If you're a global administrator or billing administrator, see Power BI licensing for your organization.

What is Power BI?What is Power BI?

Power BI je sjednocená samoobslužná podniková platforma business intelligence, která kombinuje intuitivní uživatelské prostředí s inteligentními vizualizacemi dat a poskytuje tak podrobnější analýzu dat.Power BI is a unified self-service and enterprise business intelligence platform that combines an intuitive user experience with intelligent data visualizations to provide greater depth of data insight. Sestavy lze sdílet v nástrojích Microsoftu, mezi které patří Teams, SharePoint a PowerPoint, nebo v jiných kancelářských produktech.Reports can be shared within Microsoft tools like Teams, SharePoint, PowerPoint, or within other productivity products. Dodává se jako nabídka SaaS (software jako služba) se dvěma doprovodnými aplikacemi: desktopovou aplikací pro Microsoft Windows s názvem Power BI Desktop pro vytváření sestav a nativními mobilními aplikacemi BI pro prohlížení sestav na zařízeních s iOS a Androidem.It is offered as an online SaaS (Software as a Service) offering with two companion applications: a Microsoft Windows desktop application called Power BI Desktop for creating reports and native mobile BI apps for consuming reports on iOS and Android devices.

Diagram se snímky obrazovek Power BI Desktopu, službou Power BI, mobilním zařízením a jejich integrovanými vztahy

Tyto tři prvky – Desktop, služba a mobilní aplikace – umožňují uživatelům vytvářet, sdílet a prohlížet obchodní přehledy způsobem, který je pro ně nebo jejich roli nejefektivnější.These three elements—Desktop, the service, and the mobile apps—are designed to let people create, share, and consume business insights in the way that serves them, or their role, most effectively.

Registrace ke službě Power BISigning up for the Power BI service

Tento článek popisuje postup registrace ke službě Power BI pro jednotlivce.This article describes the steps to sign up for the Power BI service as an individual. Pokud hledáte nápovědu ke stažení Power BI Desktopu nebo instalaci mobilních aplikací, přečtěte si místo toho následující články:If you are looking for help downloading Power BI Desktop or installing the mobile apps, please refer to these articles instead:

Podporované e-mailové adresySupported email addresses

Než se pustíte do registrace, je důležité zjistit, jaké typy e-mailových adres můžete používat:Before you start the sign-up process, it's important to learn which types of email addresses that you can use to sign-up for Power BI:

 • Power BI vyžaduje, abyste k registraci použili svou pracovní nebo školní e-mailovou adresu.Power BI requires that you use a work or school email address to sign up. K registraci do služby Power BI nemůžete používat e-mailové adresy od poskytovatelů e-mailových služeb pro spotřebitele nebo od telekomunikačních operátorů.You can't sign up using email addresses provided by consumer email services or telecommunication providers. Patří mezi ně outlook.com, hotmail.com, gmail.com a další.This includes outlook.com, hotmail.com, gmail.com, and others. Pokud nemáte pracovní ani školní účet, přečtěte si o alternativních způsobech registrace.If you don't have a work or school account, learn about alternate ways to sign up.

 • K registraci do služby Power BI můžete používat i adresy s příponou .gov nebo .mil, ale je potřeba postupovat jinak.You can sign-up for Power BI with .gov or .mil addresses, but this requires a different process. Další informace najdete v článku Registrace organizace státní správy USA ve službě Power BI.For more info, see Enroll your US Government organization in the Power BI service.

Registrace ke službě Power BISign up for the Power BI service

Tento postup slouží k registraci účtu Power BI.Follow these steps to sign up for a Power BI account. Po jeho dokončení budete mít (bezplatnou) licenci Power BI, díky které můžete sami vyzkoušet službu Power BI prostřednictvím svého pracovního prostoru, využívat obsah z pracovního prostoru Power BI přiřazeného ke kapacitě Power BI Premium nebo zahájit individuální zkušební verzi Power BI Pro.Once you complete this process you will have a Power BI (free) license which you can use to try the Power BI service on your own using My Workspace, consume content from a Power BI workspace assigned to a Power BI Premium capacity, or initiate an individual Power BI Pro trial. Další informace najdete ve funkcích Power BI podle typu licence.For more information, see Power BI features by license type.

Přesný postup registrace se může lišit v závislosti na vaší organizaci a na tom, na co při zahájení tohoto postupu kliknete.The exact steps for sign up can vary depending on your organization and what you click to start the process. Z tohoto důvodu se nemusí zobrazit všechny níže uvedené obrazovky.For this reason, you may not be presented with all of the screens shown below. Ke službě Power BI se jako jednotlivec můžete zaregistrovat mnoha způsoby, přičemž postup v tomto článku se týká nejčastějších dvou.There are many different ways to sign up for the Power BI service as an individual, and the steps in this article apply to the two most common.

 • Vyberete tlačítko Vyzkoušet zdarma nebo Začít zdarma1.you select a Try free or Start free button1.

 • Dostanete e-mail s odkazem na řídicí panel, sestavu nebo aplikaci Power BI.you receive an email with a link to a Power BI dashboard, report, or app. Předtím jste nebyli přihlášeni ke svému účtu Power BI.You haven't previously signed in to your Power BI account.

  1Tlačítka typu Vyzkoušet zdarma najdete na webu powerbi.microsoft.com, v souvisejících produktech Microsoftu a v dokumentaci a marketingových článcích.1You'll find the Try free type of buttons on powerbi.microsoft.com, in related Microsoft products, and in documentation and marketing articles.

Step 1Step 1

 • Vyberte Začít zdarma nebo Vyzkoušet zdarma na webu powerbi.microsoft.com.Select Start free or Try free from powerbi.microsoft.com. Možná budete muset toto tlačítko vybrat dvakrát.You may have to select a button twice.

  Snímek obrazovky služby Power BI zobrazující web powerbi.com ve webovém prohlížeči

 • Nebo v e-mailu vyberte odkaz na řídicí panel, sestavu nebo aplikaci Power BI.Or, select an email link to a Power BI dashboard, report, or app.

  Snímek obrazovky služby Power BI zobrazuje odeslání e-mailu z webu powerbi.com

 1. Microsoft 365 vás pozná a ví, že už máte nainstalovanou nějakou službu od Microsoftu.Microsoft 365 recognizes you and knows that you already have a Microsoft service installed. Vyberte Sign in (Přihlásit se).Select Sign in.

  Snímek obrazovky služby Power BI znázorňuje, že Microsoft poznal e-mail

 2. Může se zobrazit jedno z těchto dialogových oken.You may receive one of these dialog boxes.

  • Pokud se zobrazí výzva, přihlaste se účtem své organizace.If you're prompted, sign in using your organizational account.

   Snímek obrazovky služby Power BI s výzvou k zadání nové e-mailové adresy

  • Pokud se zobrazí zpráva podobná této, ověřte, že používáte pracovní nebo školní e-mailovou adresu a nikoli soukromou adresu jako je hotmail, gmail nebo outlook.If you get a message like this, make sure that you are using a work or school email address and not a consumer address like hotmail, gmail, or outlook. Viz Podporované e-mailové adresy výše.See supported email addresses, above.

   Snímek obrazovky služby Power BI s výzvou k potvrzení e-mailové adresy

  • Pokud se zobrazí podobná zpráva, přečtěte si podmínky a ujednání.If you get a message like this, review the terms and conditions. Pokud souhlasíte, vyberte Spustit.If you agree, select Start.

   Snímek obrazovky služby Power BI s výzvou k přihlášení v okně Začínáme

 3. Volitelně můžete pozvat některé kolegy, aby se k vám připojili.Optionally, invite some colleagues to join you.

  Snímek obrazovky služby Power BI s obrazovkou Pozvat další lidi

 4. V tomto okamžiku budete zřejmě muset počkat, pokud Microsoft zřizuje nového tenanta.At this point, you may have to wait if Microsoft is setting up a new tenant. V opačném případě se služba Power BI otevře v prohlížeči.Otherwise, the Power BI service opens in your browser.

  Snímek obrazovky služby Power BI se zobrazenou domovskou obrazovkou Power BI

Registrace individuální zkušební verze Power BI ProSign up for an individual trial of Power BI Pro

Blahopřejeme vám k prvnímu přihlášení k účtu Power BI!Congratulations on signing into your Power BI account for the first time! Teď máte bezplatnou licenci2.You now have a free license2. Až službu Power BI začnete zkoumat, budou se zobrazovat překryvná okna s dotazem, jestli chcete upgradovat na individuální zkušební verzi Power BI Pro.As you start to explore the Power BI service, you'll see pop-ups asking if you want to upgrade to an individual trial of Power BI Pro. Některé funkce služby Power BI vyžadují licenci Pro.Some features of the Power BI service require a Pro license. Pokud byste rádi zahájili bezplatnou 60denní individuální zkušební verzi Power BI Pro, vyberte Začít zkušební verzi.If you'd like to start a free 60 day individual trial of Power BI Pro, select Start trial.

Snímek obrazovky služby Power BI se zobrazeným dialogovým oknem zkušební verze Power BI

2 V některých organizacích může být výchozí účet Power BI licencí na Power BI Pro.2 In some organizations, your default Power BI account may be a Power BI Pro license. Licence Power BI Pro je například součástí některých verzí Microsoft 365.For example, some versions of Microsoft 365 include a Power BI Pro license. Pokud chcete zjistit, jak vyhledat svoji uživatelskou licenci, přečtěte si článek Jakou licenci mám?To learn how to look up your user license, see what license do I have?

Vypršení platnosti zkušební verzeTrial expiration

Když vaší bezplatné individuální zkušební verzi Power BI Pro vyprší platnost, vrátí se vaše licence zpět na (bezplatnou) licenci Power BI.When your free individual trial of Power BI Pro expires, your license changes back to a Power BI (free) license. Zkušební verzi nelze prodloužit.The trial cannot be extended. Už nebudete mít přístup k funkcím, které vyžadují licenci Power BI Pro.You will no longer have access to features that require a Power BI Pro license. Další informace najdete v článku Funkce podle typu licence.For more information, see Features by license type.

Pokud vám licence Power BI (zdarma) postačuje, není potřeba dělat nic dalšího.If a Power BI (free) license is sufficient, you don't have to do anything else. Pokud chcete využít výhod funkcí Power BI Pro, kupte si licenci Pro, a sice výběrem možnosti Koupit nebo návštěvou ceníku Power BI.To take advantage of Power BI Pro features, purchase a Pro license by selecting Buy now or visiting Power BI pricing.

Snímek obrazovky služby Power BI s dialogovým oknem zkušební verze Power BI

Pokud samoobslužný nákup není dostupný, požádejte o zakoupení licence Power BI Pro svého správce.If self-service purchase is not available, contact your administrator about purchasing a Power BI Pro license.

Řešení potíží při registraciTroubleshooting the sign-up process

Ve většině případů můžete k registraci do Power BI použít popsaný postup.In most cases, you can sign up for Power BI by following the described process. Níže jsou popsány některé z problémů, které vám registraci nedovolí, a způsoby, jak je obejít.Some of the issues that may prevent you from signing up are described below, with possible workarounds.

Osobní e-mailové adresy Pokoušíte se použít k registraci osobní e-mailové adresy (například nancy@gmail.com) a zobrazí zpráva podobná těmto:Personal email addresses You attempt to sign up using a personal email addresses (for example nancy@gmail.com) and you receive a message similar to one of these:

Zadali jste osobní e-mailovou adresu: Zadejte prosím svou pracovní e-mailovou adresu, abychom mohli bezpečně uložit data vaší společnosti.You entered a personal email address: Please enter your work email address so we can securely store your company's data.

neboor

Zdá se, že tohle je osobní e-mailová adresa. Zadejte svou pracovní adresu, abychom vás mohli propojit s ostatními ve vaší společnosti. Nemusíte mít obavy. Vaši adresu nebudeme s nikým sdílet.That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don't worry. We won't share your address with anyone.

Řešení Power BI nepodporuje e-mailové adresy poskytované e-mailovými službami pro veřejnost nebo telekomunikačními operátory.Solution Power BI doesn't support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers. Abyste mohli registraci dokončit, zkuste znovu zadat e-mailovou adresu, kterou vám přidělil zaměstnavatel nebo škola.To finish signing up, try again using an email address assigned by your work or school.

Pokud se stále nemůžete zaregistrovat a jste ochotni dokončit pokročilejší proces nastavení, můžete se zaregistrovat k novému zkušebnímu předplatnému Microsoft 365 a k registraci použít tuto e-mailovou adresu.If you still can't sign up and are willing to complete a more advanced setup process, you can register for a new Microsoft 365 trial subscription and use that email address to sign up.

Můžete také požádat stávajícího uživatele, aby vás pozval jako hosta.You can also have an existing user invite you as a guest.

Samoobslužná registrace je zakázaná Self-service sign up is disabled
Pokoušíte se zaregistrovat a zobrazí se zpráva podobná této:You attempt to sign up and receive a message similar to this:

Vaši registraci nemůžeme dokončit. Vaše IT oddělení vypnulo možnost registrace ke službě Microsoft Power BI. Kontaktujte IT oddělení, aby registraci dokončilo.We can't finish signing you up. Your IT department has turned off signup for Microsoft Power BI. Contact them to complete signup.

Řešení Solution
Samoobslužná registrace pro Power BI byla zakázána.Self-service sign up for Power BI has been disabled. Abyste mohli registraci dokončit, kontaktujte IT oddělení nebo helpdesk a požádejte je, aby vám podle těchto pokynů přiřadili licenci.To finish signing up, contact your IT department or help desk and ask them to follow these instructions to assign you a license.

Tento problém také může nastat, pokud jste si Microsoft 365 zaregistrovali prostřednictvím partnera.You may also experience this problem if you signed up for Microsoft 365 through a partner. V takovém případě se obraťte na organizaci, která zodpovídá za poskytování Microsoft 365.In which case, contact the organization responsible for providing you with Microsoft 365.

E-mailová adresa není ID řešení Microsoft 365 Pokoušíte se zaregistrovat a zobrazí se zpráva podobná této:Your email address isn't a Microsoft 365 ID You attempt to sign up and receive a message like this:

Nemůžeme vás najít v doméně contoso.com. Používáte jiné ID v práci nebo ve škole? Zkuste se přihlásit pomocí něj, a pokud to nepomůže, obraťte se na oddělení IT.We can't find you at contoso.com. Do you use a different ID at work or school? Try signing in with that, and if it doesn't work, contact your IT department.

Řešení Vaše organizace používá pro přihlášení k aplikacím Microsoft 365 a dalším službám Microsoftu ID (jiné, než je vaše e-mailová adresa).Solution Your organization uses IDs (that are different than your email address) to sign in to Microsoft 365 and other Microsoft services. Můžete mít například e-mailovou adresu zalan.bola@contoso.com, ale vaše ID je zalanb@contoso.com.For example, your email address might be zalan.bola@contoso.com but your ID is zalanb@contoso.com.

K dokončení registrace použijte ID, které vám organizace přiřadila pro přihlášení k Microsoft 365 nebo k jiným službám Microsoftu.To finish signing up, use the ID that your organization has assigned to you for signing in to Microsoft 365 or other Microsoft services. Pokud nevíte, jaké máte ID, obraťte se na globálního správce.If you don't know what this is, contact your Global administrator.

Pokud se stále nemůžete zaregistrovat a jste ochotni dokončit pokročilejší proces nastavení, můžete se zaregistrovat k novému zkušebnímu předplatnému Microsoft 365 a k registraci použít tuto e-mailovou adresu.If you still can't sign up and are willing to complete a more advanced setup process, you can register for a new Microsoft 365 trial subscription and use that email address to sign up.

Při přihlášení k Power BI není rozpoznáno vaše hesloPower BI sign in doesn't recognize your password

Řešení Někdy je potřeba pokus několikrát zopakovat.Solution Sometimes it takes a few tries. Pokud heslo vyzkoušíte několikrát a pořád se nemůžete přihlásit, zkuste spustit prohlížeč v anonymním (Chrome) nebo InPrivate (Microsoft Edge) režimu.If you retry your password several times and you still can't log in, try running your browser in Incognito (Chrome) or InPrivate (Edge) mode.

Další krokyNext steps

Funkce Power BI podle typu licence Power BI features by license type
Tipy k vyhledání pomociTips for finding help

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community