Transformace BI společnosti MicrosoftMicrosoft's BI transformation

Tento článek se zaměřuje na IT specialisty a IT manažery.This article targets IT professionals and IT managers. Dozvíte se o naší strategii a vizi v oblasti BI, což nám umožňuje průběžně využívat data k našemu prospěchu.You'll learn about our BI strategy and vision, which enables us to continuously leverage our data as an asset. Zároveň zjistíte, jak pomocí Power BI úspěšně pěstovat datovou kulturu pro obchodní rozhodování.You'll also learn how we successfully drive a data culture of business decision making with Power BI.

Nejprve několik okolností: Prudký nárůst objemu dat dnes ovlivňuje zákazníky a firmy ohromující rychlostí.Some background first: Today, the explosion of data is impacting consumers and businesses at breakneck speeds. Úspěch v tomto datově náročném prostředí vyžaduje analytiky a vedoucí pracovníky, kteří z obrovského množství dat dokážou vytěžit výstižné přehledy.Succeeding in this data-intensive environment requires analysts and executives who can distill enormous amount of data into succinct insights. Revoluční nástroje BI od Microsoftu mění způsob, jak i samotný Microsoft zkoumá svá data, aby měl přehled potřebný k efektivnímu řízení společnosti.The revolutions in Microsoft's BI tools have changed the way that Microsoft itself explores their data and gets to the right insights needed to drive impact in the company.

Jak tedy ve své organizaci také způsobíte převrat v práci s daty?So, how can your organization, too, revolutionize the way it works with data? Abychom vám to pomohli pochopit, podělíme se s vámi o náš příběh cesty k transformaci BI.Let's help you understand by sharing the story of our BI transformation journey.

Cesta MicrosoftuMicrosoft journey

Firemní kultura Microsoftu před několika lety podněcovala jednotlivce k tomu, aby usilovali o plné vlastnictví dat a přehledů.Several years ago at Microsoft, our organizational culture encouraged individuals to pursue full ownership of data and insights. Zároveň panoval silný kulturní odpor k tomu, aby se věci dělaly standardizovaným způsobem.It also experienced strong cultural resistance to doing things in a standardized way. Tato firemní kultura tedy vedla k problémům s vykazováním a analýzou.So, the organizational culture led to reporting and analytic challenges. To mělo tyto následky:Specifically, it led to:

 • Nejednotná definice dat, hierarchií, metrik a klíčových ukazatelů výkonu (KPI).Inconsistent data definitions, hierarchies, metrics, and Key Performance Indicators (KPIs). Každá země například vykazovala nové tržby svým vlastním způsobem.For example, each country had their own way of reporting on new revenue. Nebyla v tom žádná jednotnost, ale o to více nejasností.There was no consistency, yet much confusion.
 • Analytici trávili 75 % času shromažďováním a kompilováním dat.Analysts spending 75% of time collecting and compiling data.
 • 78 % sestav bylo vytvářeno v offline prostředí.78% of reports being created in "offline environment".
 • Používalo se přes 350 centralizovaných finančních nástrojů a systémů.Over 350 centralized finance tools and systems.
 • Přibližně 30 miliónů dolarů se ročně utrácelo za „stínové aplikace“.Approximately $30 million annual spend on "shadow applications".

Tyto problémy nás přinutily přemýšlet o tom, jak to dělat lépe.These challenges prompted us to think about how we could do things better. Finanční a jiné interní týmy dostaly od vedení podporu k tomu, aby transformovaly proces posuzování firemních výsledků, což vedlo k vytvoření jednotné platformy BI jako jediného zdroje pravdivých informací.Finance and other internal teams received executive support to transform the business review process, which led to building a unified BI platform as our single source of truth. (Naši platformu BI probereme dále v tomto článku.) V konečném důsledku tyto inovace transformovaly posuzování firemních výsledků z nepřehledných tabulek na jednodušší a přehlednější vizuály zaměřené na klíčové obchodní parametry.(We'll discuss more about our BI platform later in this article.) Ultimately, these innovations led to business reviews being transformed from dense tabular views into simpler, more insightful visuals focused on key business themes.

Jak jsme tohoto úspěšného výsledku dosáhli?How did we achieve this successful outcome? K úspěchu vedlo dodání centralizovaného BI spravovaného IT oddělením a jeho rozšíření o samoobslužné BI (SSBI).Delivering centralized BI managed by IT and extending it with self-service BI (SSBI) led to success. Popíšeme to dvěma kreativními způsoby: kázeň v centru a flexibilita mimo centrum.We describe it in two creative ways: discipline at the core and flexibility at the edge.

Kázeň v centruDiscipline at the core

Kázeň v centru znamená, že IT oddělení si udržuje kontrolu nad jediným hlavním zdrojem dat.Discipline at the core means that IT retains control by curating a single master data source. Součástí této kázně je zajištění standardizovaného firemního BI a definování jednotných taxonomií a hierarchií ukazatelů KPI.Delivering standardized corporate BI and defining consistent taxonomies and hierarchies of KPIs is part of that discipline. Důležité je, že se centrálně prosazují oprávnění k datům, aby naši lidé viděli jen ta data, která potřebují.Importantly, data permissions are enforced centrally to ensure our people can only read the data they need.

Nejprve jsme pochopili, že transformace BI nebyl technologický problém.First, we understood that our BI transformation wasn't a technology problem. Zjistili jsme, že abychom dosáhli úspěchu, musíme nejprve úspěch definovat a pak ho převést na klíčové metriky.To achieve success we learned to first define success, and then translate it into key metrics. Nelze popsat, jak důležité pro nás bylo dosáhnout jednotnosti definic v rámci všech našich dat.It cannot be understated how important it was for us to achieve consistency of definition across our data.

K naší transformaci nedošlo najednou.Our transformation didn't happen all at once. Vymysleli jsme přehled výkonnostních metrik pro pobočky, který obsahovat asi 30 ukazatelů KPI.We prioritized the delivery of the subsidiary scorecard consisting of about 30 KPIs. V průběhu několika let jsme postupně rozšiřovali počet a šíři předmětných oblastí a sestavili komplexnější hierarchie ukazatelů KPI.Then, over several years, we gradually expanded the number and depth of subject areas, and built out more complex KPI hierarchies. Dnes dokážeme shrnout ukazatele KPI na úrovni zákazníka až na úroveň celé firmy.Today, it allows us to roll up lower-level KPIs at customer level to higher ones at company level. Celkový počet ukazatelů KPI dnes překračuje 2000, přičemž každý z nich představuje klíčové měřítko úspěchu a je v souladu s firemními cíli.Our total KPI count now exceeds 2000, and each is a key measure of success and is aligned to corporate objectives. Firemní sestavy a řešení SSBI obsahují v rámci celé firmy ukazatele KPI, které jsou dobře definované, jednotné a zabezpečené.Now across the entire company, corporate reports and SSBI solutions present KPIs that are well-defined, consistent, and secure.

Flexibilita mimo centrumFlexibility at the edge

Mimo centrum jsou naši analytici ve finančních, prodejních a marketingových týmech flexibilnější a agilnější.At the edge of the core, our analysts in the Finance, Sales, and Marketing teams became more flexible and agile. V současnosti těží z toho, že mohou rychleji analyzovat data.They now benefit from the ability to analyze data more quickly. Tento scénář je formálněji popsán jako spravované samoobslužné BI (SSBI) .More formally, this scenario is described as managed self-service BI (SSBI). Teď víme, že spravované SSBI se týká vzájemných výhod pro IT oddělení a analytiky.We now understand that managed SSBI is about mutual benefit for IT and analysts. Ještě důležitější je, že prosazením standardizace, znalostí a opakovaného použití našich dat a řešení BI jsme dosáhli optimalizace.Importantly, we experienced optimizations by driving standardization, knowledge, and the reuse of our data and BI solutions. Jako firma jsme synergicky odvodili větší hodnotu, protože jsme našli správnou rovnováhu mezi centralizovaným BI a spravovaným SSBI.And, as a company, we derived more value synergistically as we found the right balance between centralized BI and managed SSBI.

Naše řešeníOur solution

Naší interní platformě pro sjednocení a analýzu dat, která podporuje finance, prodej, marketing a výrobu, jsme dali název Starlight.Starlight is the name we give to our internal data unification and analytics platform, which supports finance, sales, marketing, and engineering. Jejím posláním je zajistit robustní, sdílenou a škálovatelnou datovou platformu.Its mission is to deliver a robust, shared, and scalable data platform. Tato platforma byla plně vytvořena finančním oddělením a v současnosti se stále provozuje s využitím nejnovějších produktů Microsoftu.The platform was built entirely by Finance, and continues in operation today using the latest Microsoft products.

KPI Lake není Azure Data Lake.The KPI Lake isn't an Azure Data Lake. Jedná se o sémantický tabulkový model BI pro Starlight, který je hostovaný v Azure IaaS a používá Microsoft SQL Server Analysis Services.Rather, it's a Starlight-powered tabular BI semantic model hosted in Azure IaaS using Microsoft SQL Server Analysis Services. Tento sémantický model BI dodává data čerpaná z více než 100 interních zdrojů a definuje množství hierarchií a ukazatelů KPI.The BI semantic model delivers data sourced from over 100 internal sources, and defines numerous hierarchies and KPIs. Jeho posláním je umožnit vykazování a analýzu firemní výkonnosti finančním, marketingovým a prodejním týmům.Its mission is to enable business performance reporting and analysis teams across Finance, Marketing, and Sales. Dokáže poskytovat včasné, přesné a funkční přehledy prostřednictvím sjednocených sémantických modelů BI z relevantních zdrojů.It does so to obtain timely, accurate, and well performing insights through unified BI semantic models from relevant sources.

Když byl tento model poprvé nasazen, bylo to vzrušující, protože přinesl okamžité a měřitelné výhody.When first deployed, it was an exciting time because the tabular BI semantic model resulted in immediate and measurable benefits. První verze centralizovala finanční C+E a marketingové BI platformy.The first version centralized C+E Finance and Marketing BI platforms. Během posledních šesti let pak došlo ke konsolidaci dalších řešení obchodních přehledů.Then, over the past six years, it's been expanded to consolidate additional business insight solutions. V současné době se nadále vyvíjí a umožňuje globální a komerční posouzení firemních výsledků a standardní vykazování a SSBI.Today, it continues to evolve, powering our global and commercial business reviews as well as standard reporting and SSBI. Od svého vydání se používá 5krát intenzivněji, což dalece předčilo naše původní očekávání.Its adoption has spiked 5X since its release—well beyond our initial expectations.

Zde je shrnutí klíčových přínosů:Here's a summary of key benefits:

 • Poskytuje přehled výkonnostních metrik pro pobočky, celosvětové posouzení firemních výsledků a sestavy a analýzy pro finance, marketing a prodej.It powers our subsidiary scorecard, worldwide business reviews, and finance, marketing, sales reports and analytics.
 • Podporuje samoobslužnou analýzu a umožňuje analytikům objevovat poznatky skryté v datech.It supports self-service analytics, enabling analysts to discover insights hidden in data.
 • Zajišťuje vykazování a analýzy pro motivační odměňování, marketingové a provozní analýzy, metriky výkonnosti prodeje, hodnocení pro nejvyšší vedení a roční plánovací proces.It drives reporting and analytics for incentive compensation, marketing and operations analysis, sales performance metrics, senior leadership reviews, and the annual planning process.
 • Nabízí automatizované a dynamické vykazování a analýzy z jednoho zdroje pravdivých informací.It delivers automated and dynamic reporting and analytics from a single source of truth.

KPI Lake je skvělým příběhem úspěchu.The KPI Lake is a great success story. Často se prezentuje zákazníkům jako příklad toho, jak efektivně využívat nejnovější technologie.It's often presented to our customers to showcase an example of how to effectively use our latest technologies. Není překvapivé, že u mnoha z nich se setkává s příznivým ohlasem.Not surprisingly, it's highly resonant with many of them.

Jak to fungujeHow it works

Platforma Starlight zajišťuje tok dat od jejich získání přes zpracování až po publikování:The Starlight platform manages the flow of data from acquisition, to processing, and then all the way to publication:

 1. Robustní a agilní integrace dat probíhá na základě plánu a konsoliduje data z více než 100 různorodých zdrojů „surových“ dat.Robust and agile data integration takes place on a scheduled basis, consolidating data from over 100 disparate raw sources. Mezi zdrojové datové systémy patří relační databáze, Azure Data Lake Storage a databáze Azure Synapse.Source data systems include relational databases, Azure Data Lake Storage, and Azure Synapse databases. Předmětné oblasti zahrnují finance, marketing, prodej a výrobu.Subject areas include finance, marketing, sales, and engineering.
 2. Po přípravě se data přizpůsobí a rozšíří pomocí hlavních dat a obchodní logiky.Once staged, the data is conformed and enriched using master data and business logic. Pak se načtou do tabulek datového skladu.It's then loaded to data warehouse tables. Tabulkový sémantický model BI se následně aktualizuje.The tabular BI semantic model is then refreshed.
 3. K poskytování přehledů a analýz z tohoto tabulkového sémantického modelu BI používají analytici Excel a Power BI.Analysts across the company use Excel and Power BI to deliver insights and analytics from the tabular BI semantic model. Majitelům firem to navíc umožňuje zdokonalit definice metrik pro jejich podnikání.And, it enables business owners to champion metric definitions for their own business. Škálování se v případě potřeby dosahuje pomocí Azure IaaS s vyrovnáváním zatížení.When necessary, scaling is achieved using Azure IaaS with load balancing.

Cestou k úspěchuDeliver success

Je legrační, že každý chce jednu verzi pravdy... pokud je ta verze jeho.Humorously, everybody wants one version of the truth... as long as it's theirs. V některých organizacích je to ale realita.But for some organizations it's their reality. Mají několik verzí pravdy, což je výsledkem toho, že jednotlivci usilují o plné vlastnictví dat a přehledů.They have multiple versions of the truth as a result of individuals pursuing full ownership of data and insights. Tento nijak neřízený přístup pravděpodobně nebude cestou k úspěchu firmy.For these organizations, this unmanaged approach isn't likely to be a pathway to business success.

Proto věříme, že potřebujete Center of Excellence (COE) .It's why we believe you need a Center of Excellence (COE). Jedná se o centrální tým, který zodpovídá za definování celofiremních metrik a definic, ale nejen to.A COE is a central team that's responsible for defining company-wide metrics and definitions, and much more. Dokáže rovněž organizovat lidi, procesy a technologické komponenty do ucelené sady obchodních kompetencí a schopností.It's also a business function that organizes people, processes, and technology components into a comprehensive set of business competencies and capabilities.

Vidíme spoustu důkazů, že ucelené a robustní COE je nezbytné k poskytování hodnoty a dosažení maximální úspěšnosti firmy.We see much evidence to support that a comprehensive and robust COE is critical to delivering value and maximizing business success. Může zahrnovat změnové iniciativy, standardní procesy, role, pokyny, osvědčené postupy, podporu, školení a mnoho dalšího.It can include change initiatives, standard processes, roles, guidelines, best practices, support, training, and much more.

Více se dozvíte, když si přečtete tuto sérii článků o COE.We invite you to read the articles in this COE series to learn more. Pomohou vám zjistit, jak může vaše organizace přijmout změnu, která povede k úspěchu.Let's help you discover how your organization can embrace change to deliver success.

Další krokyNext steps

Další informace k tomuto článku najdete v následujících tématech:For more information about this article, check out the following resources:

V dalším článku této série se dozvíte, jak nám COE pomohlo v Microsoftu vytvořit standardizovanou analytickou a datovou platformu, abychom z dat získali cenné poznatky.In the next article in this series, learn how a COE helped us at Microsoft create a standardized analytics and data platform to unlock insights from our data.

Odborné službyProfessional services

S úspěšným nasazením COE mohou vaší organizaci pomoci certifikovaní partneři Power BI.Certified Power BI partners are available to help your organization succeed when setting up a COE. Nabízejí cenově výhodné školení nebo audit vašich dat.They can provide you with cost-effective training or an audit of your data. Pokud chcete využít partnera Power BI, navštivte portál pro partnery Power BI.To engage a Power BI partner, visit the Power BI partner portal.

Také můžete oslovit zkušené partnery z oblasti poradenství.You can also engage with experienced consulting partners. Mohou vám pomoci posoudit, vyhodnotit nebo implementovat Power BI.They can help you assess, evaluate, or implement Power BI.