Monitorování výkonu sestav v Power BIMonitor report performance in Power BI

Monitorováním výkonu sestav v Power BI Desktopu pomocí aplikace Power BI Premium Metrics můžete najít kritická místa a zjistit, jak zlepšit výkon sestav.Monitor report performance in Power BI Desktop by using the Power BI Premium Metrics app, learn where the bottlenecks are, and learn how you can improve report performance.

Monitorování výkonu dává smysl v následujících situacích:Monitoring performance is relevant in the following situations:

 • Aktualizace datového modelu importu je pomalá.Your Import data model refresh is slow.
 • Vaše sestavy živého připojení nebo DirectQuery jsou pomalé.Your DirectQuery or Live Connection reports are slow.
 • Výpočty modelu jsou pomalé.Your model calculations are slow.

Na pomalé dotazy nebo vizuály v sestavě byste se měli zaměřit a neustále je optimalizovat.Slow queries or report visuals should be a focal point of continued optimization.

Použití diagnostiky dotazůUse Query Diagnostics

Pomocí diagnostiky dotazů v Power BI Desktopu můžete zjistit, co Power Query dělá při zobrazení náhledu nebo používání dotazů.Use Query Diagnostics in Power BI Desktop to determine what Power Query is doing when previewing or applying queries. Pomocí funkce Diagnostikovat krok můžete navíc zaznamenat podrobné vyhodnocení jednotlivých kroků dotazu.Further, use the Diagnose Step function to record detailed evaluation information for each query step. Výsledky jsou zpřístupněny v Power Query a pomocí transformací můžete lépe pochopit, jak se dotaz provádí.The results are made available in a Power Query, and you can apply transformations to better understand query execution.

Poznámka

Diagnostika dotazů je momentálně funkcí ve verzi Preview, takže ji musíte povolit v oblasti Možnosti a nastavení.Query Diagnostics is currently a preview feature, and so you must enable it in Options and Settings. Po povolení jsou příslušné příkazy dostupné v okně editoru Power Query na kartě Nástroje na pásu karet.Once enabled, its commands are available in the Power Query Editor window, on the Tools ribbon tab.

Snímek obrazovky s kartou Nástroje na pásu karet editoru Power Query s příkazy Diagnostikovat krok, Spustit diagnostiku a Zastavit diagnostiku

Použití Analyzátoru výkonuUse Performance Analyzer

Pomocí Analyzátoru výkonu v Power BI Desktopu můžete zjistit, jak fungují jednotlivé prvky vaší sestavy (například vizuály a vzorce DAX).Use Performance Analyzer in Power BI Desktop to find out how each of your report elements—such as visuals and DAX formulas—are doing. To oceníte hlavně v situaci, kdy potřebujete zjistit, jestli k problémům s výkonem přispívá dotaz nebo vykreslování vizuálu.It's especially useful to determine whether it's the query or visual rendering that's contributing to performance issues.

Použití SQL Server ProfileruUse SQL Server Profiler

Ke zjišťování pomalých dotazů můžete použít také SQL Server Profiler.You can also use SQL Server Profiler to identify queries that are slow.

Poznámka

SQL Server Profiler je dostupný jako součást SQL Server Management Studia.SQL Server Profiler is available as part of SQL Server Management Studio.

SQL Server Profiler použijte, pokud využíváte následující zdroj dat:Use SQL Server Profiler when your data source is either:

 • SQL ServerSQL Server
 • SQL Server Analysis ServicesSQL Server Analysis Services
 • Azure Analysis ServicesAzure Analysis Services

Upozornění

Power BI Desktop podporuje připojení k portu diagnostiky.Power BI Desktop supports connecting to a diagnostics port. Port diagnostiky umožňuje připojení dalších nástrojů, které provádějí trasování pro účely diagnostiky.The diagnostic port allows for other tools to make connections to perform traces for diagnostic purposes. Provádění jakýchkoli změn datového modelu Power BI Desktopu není podporováno.Making any changes to the Power Desktop data model is not supported. Změny datového modelu mohou vést k poškození a ztrátě dat.Changes to the data model may lead to corruption and data loss.

Trasování SQL Server Profileru vytvoříte pomocí těchto pokynů:To create a SQL Server Profiler trace, follow these instructions:

 1. Otevřete sestavu Power BI Desktopu (abyste v dalším kroku snadno našli port, zavřete všechny ostatní otevřené sestavy).Open your Power BI Desktop report (so it will be easy to locate the port in the next step, close any other open reports).
 2. Pokud chcete zjistit port používaný Power BI Desktopem, zadejte následující příkaz do PowerShellu (s oprávněními správce) nebo na příkazový řádek:To determine the port being used by Power BI Desktop, in PowerShell (with administrator privileges), or at the Command Prompt, enter the following command:
  netstat -b -n
  
  Ve výstupu uvidíte seznam aplikací a jejich otevřených portů.The output will be a list of applications and their open ports. Vyhledejte port používaný programem msmdsrv.exe a poznačte si ho. Budete ho potřebovat později.Look for the port used by msmdsrv.exe, and record it for later use. To je vaše instance Power BI Desktopu.It's your instance of Power BI Desktop.
 3. SQL Server Profiler připojíte k Power BI Desktopu takto:To connect SQL Server Profiler to your Power BI Desktop report:
  1. Otevřete SQL Server Profiler.Open SQL Server Profiler.
  2. V SQL Server Profileru vyberte New Trace (Nové trasování) v nabídce File (Soubor).In SQL Server Profiler, on the File menu, select New Trace.
  3. Jako Server Type (Typ serveru) vyberte Analysis Services.For Server Type, select Analysis Services.
  4. Jako Server Name (Název serveru) zadejte localhost:[dříve poznačený port] .For Server Name, enter localhost:[port recorded earlier].
  5. Klikněte na Run (Spustit) – nyní je trasování SQL Server Profileru aktivní a profiluje dotazy Power BI Desktopu.Click Run—now the SQL Server Profiler trace is live, and is actively profiling Power BI Desktop queries.
 4. Při provádění dotazů Power BI Desktopu uvidíte jejich doby trvání a časy procesoru.As Power BI Desktop queries are executed, you'll see their respective durations and CPU times. V závislosti na typu zdroje dat můžete vidět jiné události, které udávají, jak byl dotaz proveden.Depending on the data source type, you may see other events indicating how the query was executed. Pomocí těchto informací můžete určit, které dotazy jsou problematické.Using this information, you can determine which queries are the bottlenecks.

Výhoda používání SQL Server Profileru spočívá v tom, že trasování (relační) databáze SQL Serveru je možné uložit.A benefit of using SQL Server Profiler is that it's possible to save a SQL Server (relational) database trace. Toto trasování může být vstupem Poradce pro ladění databázového stroje.The trace can become an input to the Database Engine Tuning Advisor. Můžete tak dostávat doporučení, jak tento zdroj dat vyladit.This way, you can receive recommendations on how to tune your data source.

Monitorování metrik PremiumMonitor Premium metrics

U kapacit Power BI Premium můžete k monitorování stavu a kapacity předplatných Power BI Premium použít aplikaci Power BI Premium Metrics.For Power BI Premium capacities, use the Power BI Premium Metrics app to monitor the health and capacity of your Power BI Premium subscription. Další informace najdete v článku Aplikace Power BI Premium Metrics.For more information, see Power BI Premium Metrics app.

Další krokyNext steps

Další informace k tomuto článku najdete v následujících tématech:For more information about this article, check out the following resources: