Plánování nasazení pro migraci na Power BIPlan deployment to migrate to Power BI

Tento článek popisuje fázi 2 , která se zabývá plánováním migrace jednoho řešení Power BI.This article describes Stage 2 , which is concerned with planning the migration for a single Power BI solution.

Obrázek znázorňující fáze migrace na Power BI. Na tomto obrázku je zvýrazněná fáze 2.

Poznámka

Úplné vysvětlení výše uvedeného obrázku najdete v článku Přehled migrace do Power BI.For a complete explanation of the above graphic, see Power BI migration overview.

Fáze 2 se zaměřuje na definování toho, jak se požadavky definované ve fázi 1 používají k migraci řešení na Power BI.The focus of Stage 2 is on defining how the requirements that were defined in Stage 1 are used to migrate a solution to Power BI.

Výstup z fáze 2 obsahuje tolik konkrétních rozhodnutí, kolik je potřeba k realizaci procesu nasazení.The output from Stage 2 includes as many specific decisions as possible to guide the deployment process.

Rozhodování této povahy je iterativní a nelineární proces.Decision-making of this nature is an iterative and non-linear process. K určitému plánování už došlo v průběhu kroků před migrací.Some planning will have already occurred in the pre-migration steps. Souběžně s plánováním nasazení můžete dojít k poznatkům z testování konceptu (popsaného ve fázi 3).Learnings from a proof of concept (described in Stage 3) may occur in parallel with deployment planning. Další informace, které ovlivňují rozhodování o nasazení, se mohou objevit i při vytváření řešení (popsaného ve fázi 4).Even while creating the solution (described in Stage 4), additional information may arise that influences deployment decisions.

Důležité

Fáze 1–5 představují aktivity týkající se jednoho konkrétního řešení.Stages 1-5 represent activities related to one specific solution. Na úrovni organizace nebo tenanta existují rozhodnutí a aktivity, které ovlivňují proces na úrovni řešení.There are decisions and activities at the organizational/tenant level which impact the process at the solution level. Některé z těchto aktivit plánování vyšší úrovně jsou popsány v článku Přehled migrace do Power BI.Some of those higher-level planning activities are discussed in the Power BI migration overview article. Ve vhodných případech dejte přednost rozhodnutím na úrovni organizace, abyste mohli dosahovat efektivity a konzistence.When appropriate, defer to the organizational-level decisions for efficiency and consistency.

Tip

Témata probíraná v tomto článku platí také pro standardní projekt implementace Power BI.The topics discussed in this article also apply to a standard Power BI implementation project.

Volba produktu Power BIChoose Power BI product

Jedním z prvních rozhodnutí je volba produktu Power BI.One of the first decisions is to choose the Power BI product. Jedná se o rozhodnutí mezi službou Power BI nebo Serverem sestav Power BI.It's a decision between the Power BI service or Power BI Report Server. Po publikování obsahu se zpřístupní spousta dalších možností, například vkládání, doručování na mobil a e-mailové odběry.Once content has been published, many additional options become available, such as embedding, mobile delivery, and email subscriptions.

Další informace o architektuře najdete v části 3 dokumentu white paper o plánování nasazení Power BI Enterprise.For more information about architectural considerations, see Section 3 of the Planning a Power BI enterprise deployment whitepaper.

Upozornění

Pokud máte pokušení spoléhat na používání souborů Power BI Desktopu uložených v systému souborů, mějte na paměti, že nejde o optimální přístup.If you're tempted to rely on using Power BI Desktop files stored in a file system, be aware that it's not an optimal approach. Používání služby Power BI (nebo Serveru sestav Power BI) má významné výhody týkající se zabezpečení, distribuce obsahu a spolupráce.Using the Power BI service (or Power BI Report Server) has significant advantages for security, content distribution, and collaboration. Služba Power BI umožňuje rovněž auditování a monitorování aktivit.The ability to audit and monitor activities is also enabled by the Power BI service.

Rozhodnutí o správě pracovních prostorůDecide on workspace management approach

Pracovní prostory představují základní koncept služby Power BI, kvůli kterému je správa pracovních prostorů důležitým aspektem plánování.Workspaces are a core concept of the Power BI service, which makes workspace management an important aspect of planning. Mezi otázky, které si musíte položit, patří:Questions to ask include:

 • Je pro toto nové řešení potřebný nový pracovní prostor?Is a new workspace needed for this new solution?
 • Budou pro vývoj, testování a produkci zapotřebí samostatné pracovní prostory?Will separate workspaces be needed to accommodate development, test, and production?
 • Budou pro data a sestavy zapotřebí samostatné pracovní prostory, nebo postačí jeden pracovní prostor?Will separate workspaces be used for data and reports, or will a single workspace be sufficient? Samostatné pracovní prostory mají spoustu výhod, zejména pro zabezpečení datových sad.Separate workspaces have numerous advantages, especially for securing datasets. V případě potřeby je lze spravovat odděleně od uživatelů, kteří publikují sestavy.When necessary, they can be managed separately from those users who publish reports.
 • Jaké jsou požadavky na zabezpečení pracovního prostoru?What are the security requirements for the workspace? Ovlivňují plánování rolí pracovního prostoru.It influences planning for workspace roles. Pokud budou aplikaci používat uživatelé obsahu, spravují se oprávnění pro aplikaci odděleně od pracovního prostoru.If an app will be used by content consumers, permissions for the app are managed separately from the workspace. Odlišná oprávnění pro diváky aplikací umožňují větší flexibilitu při splnění požadavků na zabezpečení pro uživatele sestav nebo řídicích panelů, kterým stačí přístup jen pro čtení.Distinct permissions for app viewers allow additional flexibility in meeting security requirements for read-only consumers of reports or dashboards.
 • Mohou se k zabezpečení nového obsahu použít existující skupiny?Can existing groups be used for securing the new content? Jsou podporovány skupiny služby Azure Active Directory i Microsoftu 365.Both Azure Active Directory and Microsoft 365 groups are supported. Při sladění s existujícími procesy je používání skupin ke správě oprávnění snadnější než přiřazování jednotlivým uživatelům.When aligned with existing processes, using groups makes permissions management easier than assignments to individual users.
 • Musí se řešit zabezpečení týkající se externích uživatelů typu host?Are there any security considerations related to external guest users? Při konfiguraci přístupu uživatelů typu host budete zřejmě muset spolupracovat se správcem služby Azure Active Directory a správcem Power BI.You may need to work with your Azure Active Directory administrator and your Power BI administrator to configure guest user access.

Tip

Zvažte vytvoření pracovního prostoru pro konkrétní obchodní aktivitu nebo projekt.Consider creating a workspace for a specific business activity or project. Možná podlehnete pokušení vytvořit strukturu pracovních prostorů na základě struktury organizace (například jeden pracovní prostor na oddělení), tento přístup se ale často ukáže jako příliš rozsáhlý.You may be tempted to start off structuring workspaces based on your organizational structure (such as a workspace per department), but this approach frequently ends up being too broad.

Rozhodnutí o způsobu použití obsahuDetermine how content will be consumed

Je užitečné vědět, čemu dávají uživatelé řešení přednost při prohlížení sestav a řídicích panelů.It's helpful to understand how consumers of a solution prefer to view reports and dashboards. Mezi otázky, které si musíte položit, patří:Questions to ask include:

Rozhodnutí, jestli se může vytvářet jiný obsahDecide if other content may be created

V souvislosti s tím, jestli uživatelům umožnit vytváření nového obsahu, je potřeba učinit několik důležitých rozhodnutí:There are several key decisions to be made related to allowing consumers to create new content, such as:

 • Budou moci uživatelé vytvářet nové sestavy z publikované datové sady?Will consumers be allowed to create new reports from the published dataset? Tuto možnost lze povolit přiřazením oprávnění k sestavení uživateli.This capability can be enabled by assigning dataset build permission to a user.
 • Pokud uživatelé chtějí sestavu přizpůsobit, mohou si uložit kopii a uzpůsobit ji svým potřebám?If consumers want to customize a report, can they save a copy of it and personalize it to meet their needs?

Upozornění

I když je možnost Uložit kopii skvělá funkce, měla by se používat s opatrností, pokud sestava obsahuje určité obrázky nebo zprávy v záhlaví či zápatí.Although the Save a copy capability is a nice feature, it should be used with caution when the report includes certain graphics or header/footer messages. Protože loga, ikony a textové zprávy musí často vyhovovat požadavkům značky nebo legislativě, je důležité pečlivě kontrolovat způsob jejich dodávky a distribuce.Since logos, icons, and textual messages often relate to branding requirements or regulatory compliance, it's important to carefully control how they're delivered and distributed. Pokud se použije možnost Uložit kopii , ale nový autor nezmění původní obrázky nebo zprávy v záhlaví či zápatí, nemusí být zřejmé, kdo sestavu ve skutečnosti vytvořil.If Save a copy is used, but the original graphics or header/footer messages remain unchanged by the new author, it can result in confusion about who actually produced the report. Může to rovněž omezit význam značky.It can also reduce the meaningfulness of the branding.

Vyhodnocení potřeb kapacity PremiumEvaluate needs for Premium capacity

Pokud je pracovní prostor uložený v kapacitě Premium, jsou k dispozici další možnosti.Additional capabilities are available when a workspace is stored on a Premium capacity. Zde je několik důvodů, proč mohou být pracovní prostory v kapacitě Premium výhodné:Here are several reasons why workspaces on Premium capacity can be advantageous:

 • K obsahu mají přístup uživatelé, kteří nemají licenci Power BI ProContent can be accessed by consumers who don't have a Power BI Pro license.
 • Podpora velkých datových sadSupport for large datasets.
 • Podpora častějších aktualizací datSupport for more frequent data refreshes.
 • Podpora používání plnohodnotné sady toků datSupport for using the full feature set of dataflows.
 • Podnikové funkce včetně kanálů nasazení a koncového bodu XMLAEnterprise features, including deployment pipelines and the XMLA endpoint.
 • Podpora stránkovaných sestav (pokud je tato sada funkcí povolena)Support for paginated reports (when the workload is enabled).

Určení metody pořízení datDetermine data acquisition method

Data vyžadovaná sestavou mohou ovlivnit několik rozhodnutí.The data required by a report may influence several decisions. Mezi otázky, které si musíte položit, patří:Questions to ask include:

 • Může se použít existující sdílená datová sada Power BI, nebo je pro toto řešení vhodné vytvořit novou datovou sadu Power BI?Can an existing Power BI shared dataset be used, or is the creation of a new Power BI dataset appropriate for this solution?
 • Je potřeba existující sdílenou datovou sadu rozšířit o nová data nebo míry, aby byly splněny dodatečné potřeby?Does an existing shared dataset need to be augmented with new data or measures to meet additional needs?
 • Který režim úložiště dat bude nejvhodnější?Which data storage mode will be most appropriate? Na výběr jsou možnosti Import, DirectQuery, Složený režim nebo Živé připojení.Options include Import, DirectQuery, Composite, or Live Connection.
 • Mají se kvůli zvýšení výkonu dotazů používat agregace?Should aggregations be used to enhance query performance?
 • Bude vytvoření toku dat užitečné a může sloužit jako zdroj pro různé datové sady?Will creation of a dataflow be useful and can it serve as a source for numerous datasets?
 • Bude nutné zaregistrovat nový zdroj dat brány?Will a new gateway data source need to be registered?

Rozhodnutí o uložení původního obsahuDecide where original content will be stored

Kromě plánování cílového umístění nasazení je také důležité naplánovat, kde bude uložen původní – neboli zdrojový – obsah:In addition to planning the target deployment destination, it's also important to plan where the original—or source—content will be stored, such as:

 • Určete schválené umístění pro ukládání původních souborů Power BI Desktopu (.pbix).Specify an approved location for storing the original Power BI Desktop (.pbix) files. V ideálním případě je toto umístění dostupné jen uživatelům, kteří upravují obsah.Ideally, this location is available only to people who edit the content. Mělo by být v souladu s nastavením zabezpečení ve službě Power BI.It should align with how security is set up in the Power BI service.
 • Použijte umístění pro původní soubory Power BI Desktopu, které zahrnuje historii správy verzí nebo správu zdrojového kódu.Use a location for original Power BI Desktop files that includes versioning history or source control. Správa verzí umožňuje autorovi obsahu vrátit se v případě potřeby k předchozí verzi souboru.Versioning permits the content author to revert to a previous file version, if necessary. Pro tento účel se osvědčil OneDrive pro firmy nebo SharePoint.OneDrive for Business or SharePoint work well for this purpose.
 • Určete schválené umístění pro ukládání necentralizovaných zdrojových dat, jako jsou ploché nebo excelové soubory.Specify an approved location for storing non-centralized source data, such as flat files or Excel files. Mělo by se jednat o cestu, ke které mají autoři datových sad bezproblémový přístup a která se pravidelně zálohuje.It should be a path that any of the dataset authors can reach without error and is backed up regularly.
 • Určete schválené umístění pro obsah exportovaný ze služby Power BI.Specify an approved location for content exported from the Power BI service. Cílem je zajistit, aby zabezpečení definované ve službě Power BI nebylo neúmyslně obcházeno.The goal is to ensure that security defined in the Power BI service isn't inadvertently circumvented.

Důležité

Určení chráněného umístění původních souborů Power BI Desktopu je obzvláště důležité, pokud obsahují importovaná data.Specifying a protected location for original Power BI Desktop files is particularly important when they contain imported data.

Posouzení úrovně úsilíAssess the level of effort

Jakmile z požadavků (popsaných ve fázi 1) a z procesu plánování nasazení řešení vzejde dostatek informací, je možné posoudit úroveň úsilí.Once sufficient information is available from the requirements (which were described in Stage 1) and the solution deployment planning process, it's now possible to assess the level of effort. Pak je možné zformulovat plán projektu s úkoly, časovou osou a zodpovědnostmi.It's then possible to formulate a project plan with tasks, timeline, and responsibility.

Tip

Náklady na práci – mzdy a platy – patří ve většině organizací k nejvyšším nákladům.Labor costs—salaries and wages—are usually among the highest expenses in most organizations. Ačkoli může být obtížné to přesně odhadnout, vylepšení produktivity mají skvělou návratnost investic (ROI).Although it can be difficult to accurately estimate, productivity enhancements have an excellent return on investment (ROI).

Další krokyNext steps

V dalším článku této série o migraci na Power BI se dozvíte o fázi 3, ve které probíhá testování konceptu, aby se při migraci na Power BI co nejdříve zmírnila rizika a vyřešily neznámé faktory.In the next article in this Power BI migration series, learn about Stage 3, which is concerned with conducting a proof of concept to mitigate risk and address unknowns as early as possible when migrating to Power BI.

Tady jsou některé další užitečné zdroje informací:Other helpful resources include:

S úspěšným procesem migrace mohou vaší organizaci pomoci zkušení partneři Power BI.Experienced Power BI partners are available to help your organization succeed with the migration process. Pokud chcete využít partnera Power BI, navštivte portál pro partnery Power BI.To engage a Power BI partner, visit the Power BI partner portal.