Kdy používat stránkované sestavy v Power BIWhen to use paginated reports in Power BI

Tento článek je určen tvůrcům sestav, kteří navrhují sestavy Power BI.This article targets you as a report author who designs reports for Power BI. Obsahuje návrhy, které vám pomůžou při vývoji stránkovaných sestav Power BI.It provides suggestions to help you choose when to develop Power BI paginated reports.

Poznámka

Publikování stránkovaných sestav Power BI vyžaduje předplatné Power BI Premium.Publishing Power BI paginated reports requires a Power BI Premium subscription. Sestavy se vykreslí jenom v případě, že jsou v pracovním prostoru na kapacitě, která má povolené úlohy stránkovaných sestav.Reports will render only when they're in a workspace on a capacity that has the Paginated Reports workload enabled.

Stránkované sestavy Power BI jsou optimalizované pro tisk nebo generování PDF.Power BI paginated reports are optimized for printing , or PDF generation. Poskytují taky možnost vytvářet vysoce formátovaná rozložení s přesností na pixely.They also provide you with the ability to produce highly formatted, pixel-perfect layouts. Stránkované sestavy jsou proto ideální pro provozní sestavy, jako jsou prodejní faktury.So, paginated reports are ideal for operational reports, like sales invoices.

Naproti tomu sestavy Power BI jsou optimalizované pro zkoumání a interaktivitu.In contrast, Power BI reports are optimized for exploration and interactivity. Můžou taky prezentovat vaše data pomocí široké palety velice moderních vizuálů.Also, they can present your data using a comprehensive range of ultra-modern visuals. Sestavy Power BI jsou proto ideální pro analytické sestavy, které uživatelům sestav umožňují zkoumat data a zjišťovat vztahy a vzory.Power BI reports, therefore, are ideal for analytic reports, enabling your report users to explore data, and to discover relationships and patterns.

Použití stránkovaných sestav Power BI doporučujeme zvážit v těchto případech:We recommend you consider using a Power BI paginated report when:

 • Pokud sestava musí být vytištěna nebo je vyžadován výstup ve formě dokumentu PDF.You know the report must be printed, or output as a PDF document.
 • Rozložení datové mřížky by se mohlo rozšířit a přetéct.Data grid layouts could expand and overflow. Nezapomeňte, že tabulka nebo matice v sestavě Power BI nemůže dynamicky měnit velikost, aby se zobrazila všechna data – místo toho se zobrazí posuvníky.Consider that a table, or matrix, in a Power BI report can't dynamically resize to display all data—it will provide scroll bars instead. Pokud se ale vytiskne, není ji možné posunout, aby se zobrazila skrytá data.But, if printed, it won't be possible to scroll to reveal any out-of-view data.
 • Stránkované funkce a možnosti Power BI fungují ve váš prospěch.Power BI paginated features and capabilities work in your favor. Řada takových scénářů sestav je popsána dále v tomto článku.Many such report scenarios are described later in this article.

Starší sestavyLegacy reports

Pokud již máte sestavy RDL (Report Definition Language) služby SQL Server Reporting Services (SSRS), můžete je znovu vyvinout jako sestavy Power BI, nebo je můžete migrovat jako stránkované sestavy do Power BI.When you already have SQL Server Reporting Services (SSRS) Report Definition Language (RDL) reports, you can choose to redevelop them as Power BI reports, or migrate them as paginated reports to Power BI. Další informace získáte v tématu Migrace sestav SQL Server Reporting Services do Power BI.For more information, see Migrate SQL Server Reporting Services reports to Power BI.

Po publikování do pracovního prostoru Power BI jsou stránkované sestavy dostupné souběžně se sestavami Power BI.Once published to a Power BI workspace, paginated reports are available side by side with Power BI reports. Potom je můžete snadno distribuovat pomocí aplikací Power BI.They can then be easily distributed using Power BI apps.

Místo migrace sestav SSRS můžete zvážit jejich přepracování.You might consider redeveloping SSRS reports, rather than migrating them. To je obzvláště vhodné u sestav, jejichž účelem je poskytovat analytické služby.It's especially true for those reports that are intended to deliver analytic experiences. V těchto případech sestavy Power BI pravděpodobně uživatelům nabídnou lepší práci se sestavami.In these cases, Power BI reports will likely deliver better report user experiences.

Scénáře využití stránkovaných sestavPaginated report scenarios

Existuje řada scénářů s pádnými důvody, kdy je vhodné upřednostnit vývoj stránkované sestavy Power BI.There are many compelling scenarios when you might favor developing a Power BI paginated report. Mnohé z nich jsou funkce, které nejsou podporované sestavami Power BI.Many are features or capabilities not supported by Power BI reports.

 • Připraveno k tisku : Stránkované sestavy jsou optimalizované pro tisk nebo generování PDF.Print-ready : Paginated reports are optimized for printing, or PDF generation. V případě potřeby se datové oblasti mohou rozšířit a přetéct na více stránek řízeným způsobem.When necessary, data regions can expand and overflow to multiple pages in a controlled way. Vaše rozložení sestav může definovat okraje, záhlaví a zápatí stránky.Your report layouts can define margins, and page headers and footers.
 • Formáty vykreslování : Power BI může vykreslovat stránkované sestavy v různých formátech.Render formats : Power BI can render paginated reports in different formats. Podporovány jsou formáty aplikací Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint a dále PDF, CSV, XML a MHTML.Formats include Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, PDF, CSV, XML, and MHTML. (Formát MHTML používá služba Power BI k vykreslování sestav.) Uživatelé vašich sestav můžou zvolit export ve formátu, který jim vyhovuje.(The MHTML format is used by the Power BI service to render reports.) Your report users can decide to export in the format that suits them.
 • Přesné rozložení : Můžete navrhovat vysoce formátovaná rozložení s přesností na pixely – s přesnou velikostí a umístěním nakonfigurovaným ve zlomcích palců nebo centimetrech.Precision layout : You can design highly formatted, pixel-perfect layouts—to the exact size and location configured in fractions of inches, or centimeters.
 • Dynamické rozložení : Můžete vytvářet vysoce responzivní rozložení díky tomu, že u mnoha vlastností sestavy můžete nastavit, aby používaly výrazy VB.NET.Dynamic layout : You can produce highly responsive layouts by setting many report properties to use VB.NET expressions. Výrazy mají přístup k řadě hlavních knihoven .NET Framework.Expressions have access to many core .NET Framework libraries.
 • Rozložení specifické pro vykreslování : Pomocí výrazů můžete upravit rozložení sestavy na základě použitého formátu vykreslování.Render-specific layout : You can use expressions to modify the report layout based on the rendering format applied. Můžete například navrhnout sestavu tak, aby zakázala přepínání viditelnosti (aby bylo možné přecházet k přehledům a podrobnostem), když je vykreslena pomocí neinteraktivního formátu, jako je například PDF.For example, you can design the report to disable toggling visibility (to achieve drill down and drill up) when it's rendered using a non-interactive format, like PDF.
 • Nativní dotazy : Nemusíte nejdřív vyvíjet datovou sadu Power BI.Native queries : You don't need to first develop a Power BI dataset. Je možné vytvořit nativní dotazy (nebo použít uložené procedury) pro jakýkoli podporovaný zdroj dat.It's possible to author native queries (or use stored procedures) for any supported data source. Dotazy můžou zahrnovat parametrizaci.Queries can include parameterization.
 • Grafické návrháře dotazů : Tvůrce sestav Power BI obsahuje grafické návrháře dotazů, které vám pomůžou psát a testovat vaše dotazy na datovou sadu.Graphic query designers : Power BI Report Builder includes graphic query designers to help you write, and test, your dataset queries.
 • Statické datové sady : Můžete definovat datovou sadu a zadávat data přímo do definice sestavy.Static datasets : You can define a dataset, and enter data directly into your report definition. Tato možnost je užitečná hlavně pro podporu ukázky nebo pro poskytování testování konceptu (POC).This capability is especially useful to support a demo, or for delivering a proof of concept (POC).
 • Integrace dat : Můžete kombinovat data z různých zdrojů dat nebo se statickými datovými sadami.Data integration : You can combine data from different data sources, or with static datasets. To se provede vytvořením vlastních polí pomocí výrazů VB.NET.It's done by creating custom fields using VB.NET expressions.
 • Parametrizace : Můžete navrhovat vysoce přizpůsobená prostředí parametrizace, včetně parametrů řízených daty a kaskádových parametrů.Parameterization : You can design highly customized parameterization experiences, including data-driven, and cascading parameters. Je také možné definovat výchozí hodnoty parametrů.It's also possible to define parameter defaults. Tato prostředí můžou být navržena tak, aby uživatelům sestav pomohla rychle nastavit vhodné filtry.These experiences can be designed to help your report users quickly set appropriate filters. Parametry také nemusí filtrovat data sestavy; mohou být použity k podpoře scénářů typu „co kdyby“ nebo k dynamickému filtrování nebo změnám stylu.Also, parameters don't need to filter report data; they can be used to support "what-if" scenarios, or dynamic filtering or styling.
 • Data obrázku : Vaše sestava může vykreslit obrázky, pokud jsou uloženy v binárním formátu ve zdroji dat.Image data : Your report can render images when they're stored in binary format in a data source.
 • Vlastní kód : V sestavě můžete vyvíjet bloky kódu funkcí VB.NET a použít je v jakémkoli výrazu sestavy.Custom code : You can develop code blocks of VB.NET functions in your report, and use them in any report expression.
 • Podsestavy : Do sestavy můžete vložit další stránkované sestavy Power BI (ze stejného pracovního prostoru).Subreports : You can embed other Power BI paginated reports (from the same workspace) into your report.
 • Flexibilní datové mřížky : Pomocí oblasti dat tablix můžete podrobně kontrolovat rozložení mřížky.Flexible data grids : You have fine-grained control of grid layouts by using the tablix data region. Podporuje také složitá rozložení, včetně vnořených a sousedících skupin.It supports complex layouts, too, including nested and adjacent groups. Můžete ji také nakonfigurovat tak, aby při tisku na více stránkách opakovala nadpisy.And, it can be configured to repeat headings when printed over multiple pages. Také může vložit podsestavu nebo jiné vizualizace, včetně datových pruhů, minigrafů a indikátorů.Also, it can embed a subreport or other visualizations, including data bars, sparklines, and indicators.
 • Prostorové datové typy : Datová oblast mapy může vizualizovat prostorové datové typy SQL Serveru.Spatial data types : The map data region can visualize SQL Server spatial data types. Proto lze použít datové typy GEOGRAPHY a GEOMETRY k vizualizaci bodů, čar nebo mnohoúhelníků.So, the GEOGRAPHY and GEOMETRY data types can be used to visualize points, lines, or polygons. Je také možné vizualizovat mnohoúhelníky definované v souborech tvarů ESRI.It's also possible to visualize polygons defined in ESRI shape files.
 • Moderní měřidla : K zobrazení hodnot a stavu klíčového ukazatele výkonu lze použít paprsková a lineární měřidla.Modern gauges : Radial and linear gauges can be used to display KPI values and status. Můžou být dokonce vložené do oblastí dat mřížky opakující se v rámci skupin.They can even be embedded into grid data regions, repeating within groups.
 • Vykreslování HTML : Když je text uložen jako HTML, můžete zobrazit bohatě formátovaný text.HTML rendering : You can display richly formatted text when it's stored as HTML.
 • Hromadná korespondence : K vložení datových hodnot do textu můžete použít zástupné symboly v textovém poli.Mail merge : You can use text box placeholders to inject data values into text. Tímto způsobem můžete vytvořit sestavu hromadné korespondence.This way, you can produce a mail merge report.
 • Funkce interaktivity : Mezi funkce interaktivity patří přepnutí viditelnosti (aby bylo možné přecházet k přehledům a podrobnostem), odkazy, interaktivní řazení a popisky.Interactivity features : Interactive features include toggling visibility (to achieve drill down and drill up), links, interactive sorting, and tooltips. Můžete také přidat odkazy, které procházejí skrz sestavy Power BI nebo jiné stránkované sestavy Power BI.You can also add links that drillthrough to Power BI reports, or other Power BI paginated reports. Odkazy mohou dokonce směřovat na jiné umístění v rámci stejné sestavy.Links can even jump to another location within the same report.
 • Předplatná: Power BI může doručovat stránkované sestavy podle plánu jako e-maily s přílohami sestav v libovolném podporovaném formátu.Subscriptions : Power BI can deliver paginated reports on a schedule as emails, with report attachments in any supported format.
 • Rozložení pro jednotlivé uživatele : Můžete vytvořit responzivní rozložení sestavy, jenž se mění podle ověřeného uživatele, který sestavu otevře.Per-user layouts : You can create responsive report layouts based on the authenticated user who opens the report. Sestavu můžete navrhnout tak, aby různě filtrovala data, skrývala datové oblasti nebo vizualizace, aplikovala různé formáty nebo nastavovala výchozí hodnoty parametrů specifické pro uživatele.You can design the report to filter data differently, hide data regions or visualizations, apply different formats, or set user-specific parameter defaults.

Další krokyNext steps

Další informace související s tímto článkem najdete v následujících tématech:For more information related to this article, check out the following resources: