Řešení potíží s výkonem sestav v Power BITroubleshoot report performance in Power BI

Tento článek obsahuje pokyny, které umožňují vývojářům a správcům řešit problémy s nízkým výkonem sestav.This article provides guidance that enables developers and administrators to troubleshoot slow report performance. Vztahuje se na sestavy Power BI, a to i stránkované.It applies to Power BI reports, and also Power BI paginated reports.

Pomalé sestavy můžou identifikovat uživatelé sestav, kterým se sestavy pomalu načítají nebo aktualizují při práci s průřezy a dalšími funkcemi.Slow reports can be identified by report users who experience reports that are slow to load, or slow to update when interacting with slicers or other features. Když se sestavy hostují v kapacitě Premium, pomalé sestavy se dají identifikovat i monitorováním aplikace Metriky Power BI Premium.When reports are hosted on a Premium capacity, slow reports can also be identified by monitoring the Power BI Premium Metrics app. Tato aplikace pomáhá monitorovat stav a kapacitu předplatného Power BI Premium.This app helps you to monitor the health and capacity of your Power BI Premium subscription.

Postup ve vývojovém diagramuFollow flowchart steps

Následující vývojový diagram vám pomůže porozumět příčině nízkého výkonu a zjistit, co s ním udělat.Use the following flowchart to help understand the cause of slow performance, and to determine what action to take.

Obrázek znázorňuje vývojový diagram, který se plně popisuje v textu článku.

Vývojový diagram je ukončený šesti způsoby, z nichž každý popisuje akci, která se má provést:There are six flowchart terminators, each describing action to take:

UkončeníTerminator AkceAction(s)
Ukončení vývojového diagramu 1 Správa kapacityManage capacity
Škálování kapacityScale capacity
Ukončení vývojového diagramu 2 Prověření aktivity kapacity při obvyklém využití sestavyInvestigate capacity activity during typical report usage
Ukončení vývojového diagramu 3 Změna architekturyArchitecture change
Zvážení možností služby Azure Analysis ServicesConsider Azure Analysis Services
Kontrola místní brányCheck on-premises gateway
Ukončení vývojového diagramu 4 Zvážení možností služby Azure Analysis ServicesConsider Azure Analysis Services
Zvážení možností služby Power BI PremiumConsider Power BI Premium
Ukončení vývojového diagramu 5 Použití Analyzátoru výkonu služby Power BI DesktopUse Power BI Desktop Performance Analyzer
Optimalizace sestav, modelů nebo DAXOptimize report, model, or DAX
Ukončení vývojového diagramu 6 Vytvoření lístku podporyRaise support ticket

Provedení akceTake action

Nejdříve je zapotřebí zjistit, jestli se pomalá sestava hostuje v kapacitě Premium.The first consideration is to understand if the slow report is hosted on a Premium capacity.

Kapacita PremiumPremium capacity

Když se sestava hostuje v kapacitě Premium, pomocí aplikace Metriky Power BI Premium můžete určit, jestli kapacita hostující sestavu často překračuje možnosti svých prostředků.When the report is hosted on a Premium capacity, use the Power BI Premium Metrics app to determine if the report-hosting capacity frequently exceeds capacity resources. V případě procesoru to znamená, že často překračuje 80 %.It's the case for CPU when it frequently exceeds 80%. U paměti to nastává v případě, že metrika aktivní paměti přesáhne 50.For memory, it's when the active memory metric exceeds 50. Pokud jsou prostředky využívány velice intenzivně, může být na čase spravovat nebo škálovat kapacitu (ukončení vývojového diagramu 1).When there's pressure on resources, it may be time to manage or scale the capacity (flowchart terminator 1). Pokud jsou prostředky adekvátní, prověřte aktivitu kapacity během obvyklého využití sestav (ukončení vývojového diagramu 2).When there are adequate resources, investigate capacity activity during typical report usage (flowchart terminator 2).

Sdílená kapacitaShared capacity

Pokud se sestava hostuje na sdílené kapacitě, není možné monitorovat stav kapacity.When the report is hosted on shared capacity, it's not possible to monitor capacity health. Při prověřování bude nutné použít jiný přístup.You'll need to take a different investigative approach.

Nejdříve zjistěte, jestli se výkon snižuje v konkrétní časy dne nebo měsíce.First, determine if slow performance occurs at specific times of the day or month. Pokud ano a v těchto časech mnoho uživatelů otevírá sestavu, zvažte dvě možnosti:If it does—and many users are opening the report at these times—consider two options:

  • Zvyšte propustnost dotazů tak, že migrujete datovou sadu do Azure Analysis Services nebo na kapacitu Premium (ukončení vývojového diagramu 4).Increase query throughput by migrating the dataset to Azure Analysis Services, or a Premium capacity (flowchart terminator 4).
  • Pomocí Analyzátoru výkonu služby Power BI Desktop zjistěte, jak fungují jednotlivé prvky vaší sestavy (například vizuály a vzorce DAX).Use Power BI Desktop Performance Analyzer to find out how each of your report elements—such as visuals and DAX formulas—are doing. To oceníte hlavně v situaci, kdy potřebujete zjistit, jestli k problémům s výkonem přispívá dotaz nebo vykreslování vizuálu (ukončení vývojového diagramu 5).It's especially useful to determine whether it's the query or visual rendering that's contributing to performance issues (flowchart terminator 5).

Pokud zjistíte, že časy nejsou nijak pravidelné, jako další možnost zvažte, jestli je nízký výkon izolovaný na konkrétní geografii nebo oblast.If you determine there's no time pattern, next consider if slow performance is isolated to a specific geography or region. Pokud je, je pravděpodobné, že zdroj dat je vzdálený a komunikace po síti je pomalá.If it is, it's likely that the data source is remote and there's slow network communication. V takovém případě zvažte tyto možnosti:In this case, consider:

A nakonec, pokud zjistíte, že v časech není žádná pravidelnost a že se nízký výkon projevuje ve všech oblastech, prověřte, jestli se projevuje na konkrétních zařízeních, u konkrétních klientů nebo v konkrétních webových prohlížečích.Finally, if you determine there's no time pattern and slow performance occurs in all regions, investigate whether slow performance occurs on specific devices, clients, or web browsers. Pokud tomu tak není, použijte Analyzátor výkonu služby Power BI Desktop tak, jak se popisuje dříve, abyste mohli sestavu nebo model optimalizovat (ukončení vývojového diagramu 5).If it doesn't, use Power BI Desktop Performance Analyzer, as described earlier, to optimize the report or model (flowchart terminator 5).

Až zjistíte konkrétní zařízení, klienty nebo webové prohlížeče, které k nízkému výkonu přispívají, doporučujeme vytvořit lístek podpory na stránce podpory Power BI (ukončení vývojového diagramu 6).When you determine specific devices, clients, or web browsers contribute to slow performance, we recommend creating a support ticket through the Power BI support page (flowchart terminator 6).

Další krokyNext steps

Další informace k tomuto článku najdete v následujících tématech:For more information about this article, check out the following resources: