Vývojářem Power BI za den – kurzPower BI Developer in a Day course

Videokurz Vývojářem Power BI za den vám jako vývojáři aplikací poskytne technické znalosti, které se vyžadují pro vkládání obsahu Power BI.The Power BI Developer in a Day video-based course empowers you as an app developer with the technical knowledge required to embed Power BI content. Je zdarma a obsahuje videa o celkové délce 3 hodin a 20 minut, která jsou k dispozici na vyžádání.It comprises 3 hours 20 minutes of viewable content—available on demand, and is free of charge. Videa doplňuje sada pro samostudium, kterou si můžete stáhnout a použít k dokončené série pěti praktických cvičení.There's also a self-study kit that you can download and use to complete a series of five hands-on labs.

Kurz byl navržen speciálně pro zkušené vývojáře aplikací.The course was designed specifically for experienced app developers. Je proto výhodou, pokud máte zkušenosti s těmito jazyky:So, it's an advantage if you have development experience with:

 • ASP.NETASP.NET
 • Visual C#Visual C#
 • HTMLHTML
 • JavaScriptJavaScript

Zkušenosti s Power BI budou užitečné, ale nejsou nezbytné.Familiarity with Power BI will be beneficial, but not essential. Představíme vám základní koncepty.We'll introduce you to the core concepts.

Po dokončení kurzu budete umět:After you complete the course, you'll know how to:

 • Získat přístup pomocí aplikací a tokenů služby Azure ADAcquire access using Azure AD apps and tokens
 • Pracovat s rozhraním REST API pro Power BIWork with the Power BI REST API
 • Vložit obsah Power BI do aplikacíEmbed Power BI content in your apps
 • Integrovat obsah Power BI do aplikací pomocí rozhraní JavaScript API pro Power BIIntegrate Power BI content in your apps using the Power BI JavaScript API
 • Vynucením zabezpečení na úrovni řádků zajistit, aby uživatelé aplikace viděli správná dataEnforce row-level security (RLS) to ensure app users see the right data
 • Zvolit správnou licenci vhodnou pro vaše požadavkyChoose the right license to suit your requirements

Podívejte se na úvodní video ke kurzu.Watch the welcome and introduction video to start the course.

Online kurzCourse outline

20 videí, která tvoří tento kurz, je uspořádaných do sedmi modulů.The course of 20 videos is organized into seven modules. Doporučujeme vám sledovat je v uvedeném pořadí od videa 01 až po video 20.We recommend you watch the videos in the recorded sequence, starting with video 01 and ending with video 20.

Sada pro samostudiumSelf-study kit

Stáhněte a nastavte si sadu pro samostudium, která obsahuje prezentace a pět praktických cvičení.You can download and set up a self-study kit, which consists of the presentation content and five hands-on labs. Další informace najdete ve videu věnovaném sadě pro samostudium.For more information, watch the Self-study Kit video.

K dokončení cvičení budete potřebovat počítač s Windows 7 nebo novějším systémem, ve kterém je nainstalovaný následující software:To complete the labs, you'll need a Windows PC (Windows 7, or later) and the following software installed:

 • Nejnovější verze Power BI Desktopu.The latest version of Power BI Desktop.
 • Visual Studio 2015 nebo novější.Visual Studio 2015, or later. Doporučujeme Visual Studio 2019.We recommend Visual Studio 2019. Můžete použít edici Community, která je bezplatná a vhodná pro vzdělávání.You can use Community edition, which is free and suited for learning scenarios. Musí mít nainstalovanou sadu funkcí Vývoj pro ASP.NET a web.It must have the ASP.NET and web development workload installed.
 • Webový prohlížeč podporovaný Power BI.A web browser supported by Power BI. Doporučujeme Microsoft Edge.We recommend Microsoft Edge.

Nastavení provedete takto:Follow these steps to get set up:

 1. Ke stažení sady pro samostudium (.zip) do místního počítače použijte tento odkaz.Use this link to download the self-study kit (.zip) locally to your PC.
 2. Otevřete vlastnosti souboru a zaškrtněte, že chcete zrušit blokování (systém Windows může soubor označit jako potenciálně nedůvěryhodný).Open the file properties, and then check "unblock" (Windows may flag the file as potentially untrusted).
 3. Rozbalte obsah souboru do složky v systému souborů.Extract the file contents to a folder in your file system. Doporučujeme vytvořit složku, kterou snadno najdete. Může se jmenovat třeba Kurzy.We recommend you create a folder that will be easy to find, perhaps naming it Training. Cvičné dokumenty budou na toto umístění odkazovat jako na <CourseFolder> .The lab documents will refer to this location as <CourseFolder>.

Po rozbalení budete mít složku PowerBIDevIAD, ve které najdete následující složky:Once extracted, you'll have the PowerBIDevIAD folder, and within it you'll find the following folders:

 • Lab01A (a další složky cvičení):Lab01A (and all other lab folders). Složky s cvičeními obsahují cvičný dokument a zdroje, jako jsou prostředky a soubory s řešením.The lab folders contain the lab document and lab resources, which may include assets and solution files.
 • MySolution: V této složce jsou uložené soubory s řešením.MySolution: This folder stores your solution files. Pokyny ke cvičení vás nasměrují, kdy ho použít.The lab instructions will direct you when to use it.
 • Presentation: Tato složka obsahuje soubory prezentací ke kurzu. Prezentace jsou k dispozici jako dokument PDF.Presentation: This folder contains the course presentation file, which is available as a PDF document.

Zahájení práce se sadouGet started with the kit

Doporučujeme se napřed podívat na online kurz.We recommend you watch the online course first. Teorii vysvětlenou v prezentacích najdete v souboru <CourseFolder>\PowerBIDevIAD\Presentation\PowerBIDevIAD_Presentation.pdf.You can refer back to the presentation theory by opening the <CourseFolder>\PowerBIDevIAD\Presentation\PowerBIDevIAD_Presentation.pdf file. Prezentace obsahuje snímky pro pět cvičení. Dozvíte se z nich, kdy převést teorii do praxe.The presentation includes five lab slides, which indicate when it's time to put the theory to practice. V souboru jsou také různé odkazy na prostředky, které vám pomůžou najít související obsah.It also includes many resource links to help you find related content.

Až budete připraveni začít první cvičení, otevřete soubor <CourseFolder>\PowerBIDevIAD\Lab01A\PowerBIDevIAD_Lab01A.pdf.When you're ready to commence the first lab, open the <CourseFolder>\PowerBIDevIAD\Lab01A\PowerBIDevIAD_Lab01A.pdf file. Tento dokument vás povede přihlášením ke službě Power BI a přípravou sestavy Power BI.This document guides you to sign in to the Power BI service and prepare a Power BI report.

Poznámka

Zodpovídáte za to, že máte vlastní účet Power BI.You're responsible for having your own Power BI account. Pokud ho ještě nemáte, přečtete si téma Registrace jednotlivců k používání Power BI.If you don't already have one, see Sign up for Power BI as an individual.

Váš účet musí mít licenci Power BI Pro, případně můžete přijmout licenci zkušební verze Power BI Pro – nabídku, kterou lze přijmout jen jednou.Your account must have a Power BI Pro license, or you can still accept a Power BI Pro Trial license—an offer that can only be accepted once. U vašeho účtu také nesmí být vyčerpaná rezerva bezplatných tokenů pro vložení, které jsou k dispozici u licence Power BI Pro.Also, your account must not have depleted the reserve of free embed tokens, available with the Power BI Pro license.

Také vám nesmí vadit, že je vaše heslo uložené v nešifrovaném textu v tomto cvičném řešení.Also, you must be OK to have your password stored in cleartext in the lab solution. Ukládání citlivých informací rozhodně nepatří mezi doporučené postupy – důvodem je zjednodušení tohoto cvičení.Storing sensitive information is never a recommended practice—it's done to simplify the lab. Pokud chcete heslo zašifrovat, budete muset logiku implementovat sami.If you want to encrypt your password, you'll need to implement the logic yourself.

Zvažte vytvoření účtu Power BI, který budete používat výhradně ve cvičeních.Consider creating a Power BI account for exclusive use in the labs. Bezplatný účet si můžete vytvořit pomocí veřejné domény, jako je https://outlook.live.com, a pak ho použít pro přihlášení k Power BI a přijetí licence zkušební verze Power BI Pro.You can create a free account with a public domain like https://outlook.live.com, and then using it to sign in to Power BI and accept the Power BI Pro Trial license.

Sada pro instruktoryInstructor kit

Ke stažení sady pro instruktory (.zip) do místního počítače použijte tento odkaz.Use this link to download the instructor kit (.zip) locally to your PC. Poznámky k nastavení učebny najdete na prvním snímku powerpointové prezentace.You'll find classroom setup notes in slide one of the PowerPoint slide deck.

Další krokyNext steps

Další informace související s tímto článkem najdete v následujících tématech:For more information related to this article, check out the following resources: