Katalog výukových materiálů pro konzultanty funkcí aplikacíFunctional Application Consultant learning catalog

Jste odborníkem na implementace pro obchodní oblast?Are you an implementation expert for a business domain?

Následující katalog je uspořádaný od stěžejních znalostí ke specifickým a od základních vědomostí k pokročilým.The following catalog is organized from core knowledge to specific domains, and from most basic to most advanced. Pokud obsah existuje ve více formátech, budeme vás o tom informovat, abyste si mohli vybrat formát, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.If content exists in multiple formats, we'll let you know, so that you can choose the training format that best meets your needs.

Náš analytický výzkum úkolů v rámci úloh pro konzultanty funkcí ukázal, že každý musí rozumět základnímu obsahu i jednotlivým oblastem.For functional consultants, our job-task analysis research showed that everyone must understand the core content set as well as a domain area.

ZačínámeGet started

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DélkaLength
Průvodce nejpokročilejšími funkcemi Power BI v hvězdných datech – Gil RavivA walk through of Power BI most advanced features through Star Wars data - Gil Raviv Staňte se dokonalým rytířem Jedi služby Power BI – Průvodce nejpokročilejšími funkcemi Power BI v hvězdných datech – Gil RavivBe a Full Stack Power BI Jedi - A walk through of Power BI most advanced features through Star Wars data by Gil Raviv Video na YouTubeYouTube video 58 minut 51 sekund58 min 51 sec
Začínáme s Power BIGetting Started with Power BI Zajímá vás, jak začít s Power BI?Wondering how to get started with Power BI? Jak se připojit k datům a jak je poprvé vizualizovat?How to connect to data and visualize it for the first time? Zjistěte, jak rychle začít s Power BI a velmi rychle získat přehledy z obchodních dat.Learn how to quickly get started with Power BI and get insights from your business data in no time. WebinářWebinar
Jak se stát firmou řízenou na základě analýzHow to Become an Insights-Driven Business Pro velké podniky a organizace je důležité analyzovat data a používat je k vytváření užitečných přehledů.It’s important for enterprises and large organizations to analyze their data and use it to create actionable insights. Podle výzkumu společnosti Forrester jsou tyto možnosti klíčem k tomu, aby se firma stala podnikem řízeným na základě analýz.According to Forrester Research, these capabilities are key to becoming an insights-driven business. Podívejte se na tento webinář, ve kterém se dozvíte, proč by obchodní výsledky měly být založené na analýzách.Watch this webinar to learn why business outcomes should be driven by insights. WebinářWebinar
Naučte se navigovat na Řídicím panelu Power BI za pouhých 20 minutLearn to Navigate Your Way Through a Power BI Dashboard in 20 Minutes Už se vám někdy stalo, že jste otevřeli Řídicí panel Power BI a jen si řekli: A teď co?Have you ever opened a Power BI Dashboard just to think, now what? Jak se teď proklikám k datům, která mě zajímají?How do I navigate through this to find the data that’s important to me? Vyhýbáte se používání filtrů a průřezů z obavy, abyste něco nepokazili?Do you limit your use of filters & slicers for fear of ‘breaking something’? Už žádné obavy – přidejte se k nám a naučte se navigovat na Řídicím panelu Power BI za pouhých 20 minut.Fear not, join us to learn how to navigate your way through a Power BI dashboard. WebinářWebinar
YouTube kanál Microsoft Power BIMicrosoft Power BI YouTube channel Kanál YouTube s obsahem od produktového týmu Power BI společnosti MicrosoftYouTube channel with content from Microsoft's Power BI product team VideaVideos
Devět trendů, které tvoří budoucnost analýz velkých objemů datNine Trends Shaping the Future of Big Data Analytics Zaregistrujte se na tento webinář, abyste se seznámili s důležitými trendy a výzvami v oblasti velkých objemů dat z pohledu ředitelů informačních technologií a lídrů v oblasti IT.Register for this webinar to learn about nine important big data trends and challenges, according to CIOs and other IT leaders. S využitím jejich pohledů vylepšete problémy vaší organizace týkající se velkých objemů dat.Use their insights to improve your organization’s big data issues. WebinářWebinar
Power BI a budoucnost moderní podnikové technologie BIPower BI and the Future of Modern and Enterprise BI Podívejte se na tento webinář, ve kterém se dozvíte o nejnovějších možnostech Power BI.Watch this webinar to learn about the latest Power BI capabilities. Arun Ulagaratchagan, generální ředitel Power BI Engineering, a Amir Netz, ředitel pro technologie Power BI, vám tyto funkce předvedou a řeknou vám, co se chystá dál.Arun Ulagaratchagan, General Manager of Power BI Engineering, and Amir Netz, Chief Technology Officer of Power BI, will showcase these features and discuss what's coming next. Dozvíte se také o vizi Power BI pro sjednocení moderního a podnikového BI a rozšiřování samoobslužných funkcí BI pro velké objemy dat.You’ll also learn about the Power BI vision for unifying modern and enterprise BI, and expanding self-service BI for big data. Zjistěte, jak Power BI umožňuje vytvořit v organizaci datovou kulturu tím, že podporuje analytiky a umožňuje agilní podnikové funkce BI.Discover how Power BI enables you to build a data culture in your organization by empowering analysts and enabling agile enterprise BI. WebinářWebinar
Power BI: Správně provedená analýzaPower BI: Analytics Done Right Voláme všechny analytiky a excelové vizionáře: naučte se vytvářet úžasné sestavy, které lidé budou chtít používat, sdílejte zajímavé poznatky, kterým budou všichni rozumět, a rozbijte bezpečně sila komplexních dat tak, aby tato data byla přístupná.Calling all Analytics and Excel visionaries: learn how to make beautiful reports people want to use, share appealing insights that are easy to understand, and securely break silos of complex data to make it accessible. Podělíme se o nové produktové inovace a naši vizi moderního podnikového BI a samoobslužných funkcí BI. Umožníme vaší organizaci vytvořit kulturu řízenou daty.We'll share new product innovations and our vision for modern enterprise BI and self-service BI; enabling your organization to build a data-driven culture. WebinářWebinar
Tři způsoby, jak umělá inteligence mění business intelligenceThree Ways AI Is Changing BI Pro analytiky je nezbytně důležité prošetřit a vizualizovat data tak, aby obchodní partneři byli schopní rychle a efektivně vyhledat přehledy.It’s crucial for analysts to investigate and visualize data to help their stakeholders find insights quickly and effectively. Obchodní požadavky se změnily. Vedoucí pracovníci se již neptají, co a kdy se stalo, ptají se, proč se to stalo a co se stane v budoucnu.Business demands have evolved from executives asking what and when something happened, to asking why it happened—and what will occur in the future. Zaregistrujte se na tento webinář, ve kterém se dozvíte o třech možných přehledech dat, které kombinují AI s business intelligence (BI).Register for this webinar to learn about three data insight opportunities that blend AI with business intelligence (BI). WebinářWebinar
Využijte možnosti Power BI – tipy a triky od Philipa SeamarkaUnleash the Power of Power BI – tips and tricks by Philip Seamark Philip Seamark vás provede některými podrobnostmi největšího nasazení Power BI na jižní polokouli. Ukáže vám, jak se používá a jak odpovídá požadavkům BI.Join Philip Seamark as he walks through some of the details around the largest deployment of Power BI in the Southern Hemisphere, how it's used, and how it meets their BI needs. Tato relace obsahuje nejrůznější tipy a triky, které vám pomohou vylepšit sestavy Power BI.This session will cover a variety of tips and tricks to help you enhance your Power BI reports. WebinářWebinar 53 minut 47 sekund53 min 47 sec
Co je Power BI?What is Power BI? Přehled Power BIOverview of Power BI WebWebsite 3 minuty na přečtení3 minutes to read
Použití jazyka DAX v Power BI DesktopuUse DAX in Power BI Desktop Tento studijní program představuje jazyk DAX (Data Analysis Expressions) a poskytuje základní dovednosti potřebné ke zlepšení datových modelů pomocí výpočtů.This learning path introduces Data Analysis Expressions (DAX) and provides you with foundational skills required to enhance data models with calculations. Bezplatný online studijní program umožňující postupovat vlastním tempemFree, self-paced online learning path 4 hodiny 30 minut4 hr 30 min

Osvědčené postupyBest Practices

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DélkaLength
Triky, tipy a nástroje Power od vlastníků PowerBI.TipsPower Tricks, Tips and Tools from the owners of PowerBI.Tips Triky, tipy a nástroje Power od vlastníků PowerBI.Tips Na této velmi speciální schůzce skupiny uživatelů vás vlastníci PowerBI.Tips a MVP pro Power BI, Seth Bauer a Mike Carlo, seznámí s velkým množstvím triků, tipů a nástrojů, které v http://PowerBI.Tips za posledních 18 měsíců publikovali.Power Tricks, Tips and Tools from the owners of PowerBI.Tips In this very special user group meeting the owners of PowerBI.Tips and Power BI MVPs, Seth Baur and Mike Carlo will share with you their huge grab bag of Power Tricks, Tips and Tools they have published to http://PowerBI.Tips over the last 18 months. Ukázky zahrnují jejich generátory motivů, přidávání datových typů v editoru dotazů a jejich nejnovější nabídky rozložení Power BI (a prohlídku jejich nejnovějšího rozložení „Cool Blue“).Demo’s to include their theme generator, adding data types within the query editor and their latest offering Power BI layouts (and a tour of their latest layout “Cool Blue”). WebinářWebinar 1 hodina 7 minut 40 sekund1 hr 7 min 40 sec
Vylepšete své dovednosti při modelování dat pomocí Power BIStrengthen Your Data Modeling Skills with Power BI Když se zaregistrujete na tento webinář, dostanete své dovednosti při modelování dat pomocí Power BI na novou úroveň.Register for this webinar to take your Power BI modeling skills to the next level. Seznamte se s modulem Power BI pro analýzu v paměti, strategiemi pro vytváření a správu datových relací a použitím kontextu filtru DAX (Data Analysis Expressions).Learn about the Power BI in-memory analytics engine, strategies for creating and managing data relationships, and how to use Data Analysis Expressions (DAX) filter context. Zjistěte, jak vám Power BI nebo Azure Analysis Services pomohou zvládnout jakýkoli úkol v oblasti modelování dat.Find out how to master any modeling challenge with Power BI or Azure Analysis Services. WebinářWebinar
Jak z dobré sestavy udělat sestavu vynikajícíTransforming A Report From Good to GREAT... Nejběžnějším úskalím při vytváření sestav je pravděpodobně neúspěšné doručení dobře navržené sestavy Power BI.Failing to deliver a well-designed Power BI Report is perhaps the most common reporting pitfall. K čemu jsou nám kvalitní data, pokud nejsou prezentována smysluplným a srozumitelným způsobem?What good is quality data if it is not presented in a way that is meaningful or easily understood? Uživatel bez jakýchkoli předchozích znalostí by měl být schopen sestavu rychle pochopit bez dalšího vysvětlení a měl by být schopen rychle odhalit klíčové prvky, které by si měl zobrazit.Someone without any prior knowledge should be able to quickly understand a report without explanation and be quickly drawn to the key elements you want them to view. Tento webinář vás provede tím, co při vytváření sestav v Power BI dělat a naopak nedělat, s využitím snadno pochopitelných metod používání dat.This webinar will walk through the common dos and don’ts of reporting in Power BI, using easy-to-learn techniques that bring data to life. WebinářWebinar

Případové studieCase Studies

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DélkaLength
Dosažení oboustranně výhodného stavu mezi výrobci a prodejci spotřebního zbožíAchieving a Win-Win for Consumer Packaged Goods Manufacturers and Retailers Při exponenciálně rostoucích objemech dat je technologie důležitá v tom, že výrobcům pomáhá pochopit potřeby zákazníků a reagovat na ně.With data volumes growing exponentially, technology is critical in helping manufacturers understand and react to the needs of consumers. Pomáhá jim také vytvářet efektivnější vztahy se zákazníky – maloobchodníky a distributory.It also helps them forge more effective relationships with their customers—the retailers and distributors. Zaregistrujte se na tento webinář, kterého se zúčastní také nezávislá konzultační společnost Thorogood specializující se na business intelligence a analýzu.Register for this webinar featuring Thorogood, an independent consultancy specializing in business intelligence and analytics. Zjistěte, jak tato společnost pracovala s globálními výrobci při vývoji řešení založeného na Power BI, které ke zlepšení strategických rozhodnutí používá data.Learn how the company has worked with global manufacturers to develop a Power BI-based solution, which utilizes data to improve strategic decisions. WebinářWebinar
Aplikovaná inteligence pro prodej a službyApplied Intelligence for Sales & Service Zákaznická prostředí jsou novým konkurenčním bitevním polem.Customer experiences are the new competitive battleground. Konzistentní a relevantní interakce poskytují novou hodnotu, zvyšují zapojení zákazníka, loajalitu a tržby.Consistent and relevant interactions unlock new value, increasing customer engagement, loyalty, and revenue. Podívejte se, jak Avanade kombinuje moderní analýzu, umělou inteligenci a automatizaci, aby bylo možné provést další nejlepší akci v kontextu – ať už jde o marketingovou kampaň, online samoobslužný portál pro zákazníky nebo prodejní a provozní interakce.Learn how Avanade combines modern analytics, artificial intelligence, and automation to surface Next Best Action in context-whether in a marketing campaign, online customer self-service portal, or sales and service interactions. WebinářWebinar
Vytváření finančních řídicích panelů, které mají dopad, pomocí Microsoft Power BIBuild Impactful Financial Dashboards Using Microsoft Power BI Jako finanční analytik byste se zřejmě místo zápasení s daty a dotazy raději soustředili na služby zákazníkům. Chtěli byste jim poskytovat inteligentní analýzy, přehledy a finanční rady.As a Financial analyst, rather than wrestling with data and queries, wouldn't you rather focus on serving your customer—the business—by providing smart analysis, insights and financial guidance? Seznamte se s Power BI od Microsoftu: nejnovějším a nejlepším nástrojem BI od Microsoftu, který budí zájem.Meet Microsoft Power BI: the latest and greatest BI tool by Microsoft that's making waves. Power BI usnadňuje vyčištění dat, kombinuje data z více zdrojů (např. hlavní registr, osobní údaje), definuje magické míry, které můžete použít všude. Rozlučte se s vyplňováním listů nekonečnými vzorci a vytvářejte působivé vizualizace s dopadem, se kterými můžete pracovat a také klást otázky (už nebudete ze schůzek odcházet z dvaceti položkami vyžadujícími zpracování).Power BI makes it super easy to clean up messy data; combine data from multiple sources (e.g., general ledger, personnel); define magical measures that you can use everywhere—say goodbye to filling your sheets with endless formulas; and create beautiful and impactful visualizations that you can interact with and ask questions (no more walking out of meetings with twenty action items). S tímhle vším se můžete seznámit při vytváření skutečného finančního řídicího panelu pomocí Power BI.Discover all of this and more as we walk through building an actual financial dashboard using Power BI. WebinářWebinar 1 hodina 34 sekund1 hr 34 sec
Příběh dat s Power BI – Tristan MalherbeData Storytelling with Power BI by Tristan Malherbe Příběh dat s Power BI – Tristan MalherbeData Storytelling with Power BI by Tristan Malherbe Video na YouTubeYouTube video 59 minut 54 sekund59 min 54 sec
Digitální transformace ve výrobě – využití analýzy k maximalizaci ziskovostiDigital transformation in Manufacturing - leverage analytics to maximize profitability Nejrychlejším způsobem, jak zlepšit efektivitu a ziskovost ve výrobě, je poskytnout všem, od generálního ředitele po technika na lince, analýzu výkonu v reálném čase.The fastest way to improve efficiency and profitability in manufacturing is to empower everyone, from the CEO to the line-technician, with real-time analysis of performance. Zachytávání dat od objednávky po inkaso hotovosti nestačí.Capturing your order-to-cash data isn't enough. Aby tato data fungovala, musíte každodenní transakce převést na vizuální prvky, které zaujmou.Putting that data to work requires turning day-to-day transactions into visual elements that "touch a nerve.” V tomto webináři vám společnosti Microsoft a Blue Margin, Inc. (partner úrovně Gold v oblasti analýzy dat a datové platformy) předvedou, jak se mohou společnosti během několika týdnů transformovat na organizace řízené daty.In this webinar, Microsoft and Blue Margin, Inc. (Gold Partner in Data Analytics and Data Platform) will demonstrate how companies can transform into data-driven organizations in a matter of weeks. Poslechněte si výrobce s obratem více než 100 milionů dolarů, který používá analýzu ke zjišťování odpovědí na obtížné otázky a k odstranění nerovnováhy mezi výrobou a poptávkou.Hear directly from a $100M+ manufacturer who uses analytics to uncover the answers to difficult questions, and fix misalignments between production and demand." WebinářWebinar
Jak získat přehledy z dat o lidských zdrojích produktu WorkdayHow to Get Insights from Your Workday HR Data Systémy správy lidského kapitálu (HCM) často postrádají flexibilitu při poskytování přehledů pro strategické rozhodování a analýze správy pracovníků.Human capital management (HCM) systems often lack flexibility when providing insights for strategic decision-making and analyzing workforce management. Připojte se k tomuto webináři a zjistěte, jak partner Microsoftu společnost Agile Analytics vytvořila řešení pro analýzu lidských zdrojů pomocí Power BI.Join this webinar to find out how Microsoft partner Agile Analytics created its HR Analytics solution using Power BI. Řešení umožňuje získávat informace přímo z produktu Workday a snadno je kombinovat s ostatními daty a získat přehledy pro optimalizaci, předpovědi a vytváření sestav v reálném čase.The solution enables you to pull information directly from Workday and easily combine it with other data to get real-time insights for optimization, forecasting, and reporting. WebinářWebinar
V Microsoftu se používá Power BI: Jednoduché finanční plánování a analýzaMicrosoft Runs on Power BI: Financial Planning & Analysis Made Easy Zaregistrujte se na tento webinář, ve kterém se dozvíte, jak můžete s Power BI spravovat finanční plánování a analýzu snadněji a efektivněji.Register for this webinar to learn how Power BI helps you manage financial planning and analysis more easily and effectively. Rychle se připojujte k datům, spravujte je a přizpůsobte je pomocí obsahu, který je navržen přesně pro vaši cílovou skupinu – to vše bez kódu.Connect to your data quickly, manage it, and customize it using content tailored to your audience—all with no coding. WebinářWebinar
V Microsoftu se používá Power BI: Používání Power BI ve skupině Microsoft TreasuryMicrosoft Runs on Power BI: Using Power BI in Modern Treasury Zaregistrujte se na tento webinář, abyste se dozvěděli, jak se skupina Microsoft Treasury změnila, jak analyzují své podnikání, spravují 150 miliard dolarů v aktivech a podporují operace ve více než 190 zemích díky přechodu aplikací do cloudu a využití Power BI pro analýzu a vizualizaci.Register for this webinar to learn how the Microsoft Treasury group changed how they analyze their business, managing $150 billion in assets and supporting operations in over 190 countries, by moving their applications to the cloud, using Power BI for analytics and visualization. WebinářWebinar
Časové měřítko Power BI pro maloobchodní a velkoobchodní odvětví s Mattem AllingtonemPower BI time intelligence for retail and wholesale industries w/ Matt Allington Zaměřuje se na to, jak lze časové měřítko použít pro analýzu v těchto odvětvích.Focusing on how time intelligence can be used for analysis in these industries. WebinářWebinar 59 minut59 min
Osvědčená řešení pro zdravotnictví ke zlepšení výsledků léčby i ziskovostiProven Healthcare Solutions to Improve Both Patient Outcomes and Profitability Zdravotnické organizace čelí výzvě, jak proměňovat obrovské objemy dat na přehledy o pacientech a ty pak využívat k nejrůznějším účelům.Healthcare organizations face the challenge of turning vast amounts of data into patient insights, and those insights into action. Zaregistrujte se k tomuto webináři, abyste se naučili navrhovat smysluplné zdravotnické sestavy, které vaší organizaci pomohou převést data na užitečné přehledy o pacientech.Register for this webinar to learn how to design meaningful healthcare reports that will help your organization convert data into useful patient insights. Získáte odborné strategie a rady od zakladatele a ředitele US Medical IT Stephena Cracknella, ředitele Healthcare IT Stuarta Macanlisse a texaského revmatologa Dr. Johna P. Laveryho.Get expert strategies and advice from US Medical IT founder and CEO Stephen Cracknell, Director of Healthcare IT Stuart Macanliss, and Texas-based rheumatologist Dr. John P. Lavery. WebinářWebinar
Podívejte se, jak PowerApps a Power BI můžou poskytovat aplikacím učitelů sestavySee how PowerApps and Power BI can provide school teachers apps with reports Vzdělání by mělo být nejvyšší prioritou a učitelé by měli mít všechny nástroje, které potřebují.Education should be the #1 priority and school teachers should be provided all the tools they need. Součástí těchto nástrojů můžou být PowerApps, Flow a Power BI.PowerApps, Flow and Power BI can be part of those tools. Daniel Christian, MVP Microsoftu, předvede v tomto webináři, jak může jeho vzdělávací aplikace a sestava pomáhat učitelům sledovat výkon studentů.In this webinar Daniel Christian, Microsoft MVP will demonstrate how his educational app and report can help school teachers monitor the performance of their students. Daniel předvede, jak jeho PowerApp a sestava Power BI využívají data back-endu k zajištění cenných přehledů.Daniel will demonstrate his PowerApp and Power BI report leverages the back end data to provide valuable insights. WebinářWebinar 43 minut 38 sekund43 min 38 sec
Úspěšná obchodní transformace zákaznických datTransform Your Customer Data into Retail Success Zaregistrujte se na tento webinář a začněte se svou analýzou pracovat.Register for this webinar and start putting your analytics to work. Angad Soni, podnikový architekt ve společnosti Hitachi Solutions, vám ukáže, jak maloobchodní zákazníci používají analýzu k vylepšení hospodářských výsledků i zákaznického prostředí.Angad Soni, an Enterprise Architect with Hitachi Solutions, will demonstrate how retail customers use analytics to improve both the bottom line and the customer experience. Zjistěte, jak vylepšit cenovou strategii, optimalizaci inventáře a využití sociálních dat.Find out how to enhance your pricing strategy, inventory optimization, and use of social data. WebinářWebinar

Řídicí panelyDashboards

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DélkaLength
Vývoj v Power BI se streamovanými datovými sadami a řídicími panely v reálném časeDeveloping in Power BI with Streaming Datasets and Real-time Dashboards Tento webinář, který vytvořil Ted Pattison, MVP pro Power BI, prozkoumává tři různé typy datových sad v reálném čase, včetně streamovaných datových sad, nabízených datových sad a hybridních datových sad.This webinar by Power BI MVP, Ted Pattision, examines the three different types of realtime datasets including streaming datasets, push datasets and hybrid datasets. Ukazuje, jak vytvořit všechny tři typy datových sad v reálném čase pomocí rozhraní API služby Power BI a také jak navrhovat řídicí panely v reálném čase pomocí dlaždic streamování dat.It shows how to create all three types of realtime datasets using the Power BI Service API as well as how to design realtime dashboards using streaming data tiles. Webinář vás také seznámí s procesem vytvoření centra událostí Azure a úlohy Azure Stream Analytics a jejich konfigurace pro vložení řádků do hybridní datové sady v pracovním prostoru aplikace v Power BI.The webinar also walks through the process of creating an Azure event hub and an Azure Streaming Analytics job and configuring them to push rows to a hybrid dataset inside an App workspace in Power BI. WebinářWebinar 1 hodina 14 sekund1 hr 14 sec
Z nuly na řídicí panel za hodinuZero to Dashboard in an Hour Během této relace vás provedeme procesem vytvoření datového modelu v Power BI Desktopu a jeho publikování do služby Power BI a SharePointu Online.During this session, we will walk through the process of creating a data model in Power BI Desktop and publishing it to the Power BI Service and SharePoint Online. WebinářWebinar 1 hodina 20 minut 11 sekund1 hr 20 min 11 sec

Zásady správného řízení a nasazeníGovernance and deployment

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DélkaLength
Analýza ve virtuální události Azure: Rychlejší získání přehledu pomocí Azure Synapse AnalyticsAnalytics in Azure virtual event: Accelerate time to insight with Azure Synapse Analytics Zaregistrujte se na tuto virtuální událost, abyste se dozvěděli, jak zjednodušit řešení pro data lake a datové sklady pomocí Azure Synapse Analytics.Register for this virtual event to learn how to simplify your data lake and data warehousing solutions with Azure Synapse Analytics. Dotazujte se na data podle vlastních představ pomocí prostředků na vyžádání nebo zřízených prostředků.Query data on your terms using on-demand or provisioned resources. Vyzkoušejte si neomezenou analytickou službu vytvořenou pro ingestování, přípravu, správu a předávání dat, která zkracuje čas přípravy přehledu.Experience a limitless analytics service built to ingest, prep, manage, and serve data, accelerating your time to insight. WebinářWebinar
Začínáme s mobilní aplikací Power BIGet Started with the Power BI Mobile App Podívejte se na tento webinář, ve kterém se dozvíte, jak udržovat data aktuální pomocí vašeho mobilního zařízení.Watch this webinar to learn how to stay up to date with your data using your mobile device. Zjistěte, jak můžete vylepšit své prostředí pomocí rozložení optimalizovaných pro mobilní zařízení, pracovat s daty na cestách, dostávat nabízená oznámení, když vaše data potřebují pozornost, a používat mobilní zařízení ke sdílení a spolupráci s kolegy.Find out how to improve your experience by using mobile-optimized layouts, interact with your data on the go, get push notifications when your data needs attention, and share and collaborate with your colleagues from your mobile device. WebinářWebinar
Poloha další generace a analýza dat pomocí Mapboxu a Power BINext Generation Location and Data Analysis using Mapbox and Power BI Charles Sterling a Sam Gehret vám ukážou, jak můžou Mapbox a Power BI používat data o poloze k vyprávění příběhů za použití map další generace.Join Charles Sterling and Sam Gehret as they walk through how Mapbox and Power BI can use location data to tell your story using next generation maps. WebinářWebinar 36 minut 32 sekund36 min 32 sec
Webinář architektury přijetí služby Power BI – 1. část: Přijetí kultury řízené datyPower BI Adoption Framework Webinar Part 1: Adoption Adopt a data-driven culture Obraťte pozornost své organizace na prostředí orientované na data a zaregistrujte se ke sledování řady webinářů, které vám poskytnou rámcové informace o přijetí Power BI od Microsoftu.Shift your organization’s mindset to a data-driven culture and register for the Webinar series that gives you an adoption framework for Power BI from Microsoft. Přijetí samoobslužných funkcí business intelligence (BI) není úplně snadné a získání nástrojů je jen prvním krokem na dlouhé cestě.Self-service business intelligence (BI) adoption is challenging and getting the tools is only the first step of your journey. Úspěšné přijetí vyžaduje změny v myšlení lidí, procesech a technologii.Successful adoption requires a change in people, processes, and technology. Tento webinář je prvním z pětidílného seriálu, který vám představí potenciál Power BI pro vaši organizaci.This webinar is the first in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. V 1. části se naučíte pro vaši organizaci sestavit strukturovaný přístup pro řízení přijetí Power BI a přechodu na model řízený daty.In Part 1, learn how to build a structured approach to drive Power BI adoption and shift to a data-driven model for your organization. WebinářWebinar
Webinář architektury přijetí služby Power BI – 2. část: Zásady správného řízeníPower BI Adoption Framework Webinar Part 2: Governance Zaveďte úspěšně samoobslužné funkce business intelligence řešení Power BI.Roll out your self-service business intelligence (BI) adoption of Microsoft Power BI with success. Zúčastněte se webináře, který popisuje roli zásad správného řízení při přijetí Power BI.Attend the webinar that outlines the role of governance in Power BI adoption. Seznamte se s různými přístupy k zásadám správného řízení pro různé typy řešení BI a také s rolemi a odpovědnostmi, které jsou potřeba pro efektivní používání samoobslužné funkce business intelligence.Learn the different governance approaches for different types of BI solutions, as well as the roles and responsibilities needed for an effective self-service BI practice. WebinářWebinar
Webinář architektury přijetí služby Power BI – 3. část: Správa službyPower BI Adoption Framework Webinar Part 3: Service Management Naplánujte efektivní uvedení služby Power BI pro vaši organizaci a prozkoumejte drobné rozdíly v efektivní správě softwaru jako služby (SaaS).Plan an effective rollout of Power BI for your organization and explore the nuances of effective software as a service (SaaS) management. Tento webinář je třetím z pětidílného seriálu, který vám představí potenciál Power BI pro vaši organizaci.This webinar is the third in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. Ve 3. části se dozvíte, jak spravovat prvky pro správu tenanta a správu brány a naplánovat hladké a úspěšné zavedení Power BI.In Part 3, learn how to manage elements of tenant administration and gateway management and plan a smooth and successful rollout of Power BI. WebinářWebinar
Webinář architektury přijetí služby Power BI – 4. část: ZabezpečeníPower BI Adoption Framework Webinar Part 4: Security Tento webinář je čtvrtým z pětidílného seriálu, který vám představí potenciál Power BI pro vaši organizaci.This webinar is the fourth in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. Ve 4. části se dozvíte, jak zabezpečit data a spravovat odpovídající přístup k datům.In Part 4, learn how to keep your data secure and to manage appropriate access to your data. WebinářWebinar
Webinář architektury přijetí služby Power BI – 5. část: ZavedeníPower BI Adoption Framework Webinar Part 5: Rollout Transformujte schopnosti rozhodování v celé organizaci a získejte kompletní rozhraní pro přijetí Power BI od Microsoftu.Transform your decision-making capabilities organization-wide and gain a complete adoption framework for Power BI from Microsoft. Tento webinář je posledním z pětidílného seriálu, který vám představí potenciál Power BI pro vaši organizaci.This webinar is the final session in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. V 5. části získáte přesné pokyny pro úspěšný přechod vaší organizace z existujících nástrojů a také zajistíte jednotlivcům možnost přechodu na kulturu řízenou daty.In Part 5, get clear guidance on your organization’s transition and drive a successful rollout from existing tools while empowering individuals to shift to a data-driven culture. WebinářWebinar
Pokročilá příprava dat pomocí toků dat Power BIAdvanced data prep with Power BI data flows Připojte se k Charlesi Sterlingovi a Antonu Fritzovi, kteří vás provedou tokem dat Power BI, jehož verze Public Preview už je za rohem.Join Charles Sterling and Anton Fritz as they walk through Power BI data flow, whose public preview is just around the corner. V této relaci vás produktový tým seznámí s novými a pokročilými možnostmi pro přípravu dat v Power BI.In this session the product team will introduce you to the new and advanced capabilities for data prep in Power BI. WebinářWebinar 56 minut 2 sekundy56 min 2 sec
Vzory analýzy scénářů v Power BI s využitím jazyka DAX – bezplatný workshopScenario Analysis Patterns in Power BI using DAX - Free Training Workshop Podíváme se na řadu technik týkajících se konkrétně analýzy scénářů v Power BI.We'll be reviewing a number of techniques specifically around scenarios analysis in Power BI. Nemyslete si, že Power BI je pouze nástroj pro vizualizaci. Jedná se o výkonný analytický modul, který umí produkovat úžasné přehledy, včetně spouštění vlastních scénářů na nezpracovaných datech.Don't just think Power BI is just a visualization tool, it is a powerful analytical engine that can produce amazing insights including running custom scenarios on your raw data. WebinářWebinar 42 minut 34 sekund42 min 34 sec

IntegraceIntegration

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DélkaLength
Pokročilé analýzy s Excelem a Power BIAdvanced Analytics with Excel and Power BI Podívejte se s námi na tento webinář, ve kterém se dozvíte, jakým způsobem přináší Microsoft Excel a Power BI pokročilou analýzu do procesu každodenního obchodního rozhodování, což uživatelům umožňuje extrahovat z dat užitečné znalosti a řešit problémy.Join us for this webinar to learn how Microsoft Excel and Power BI bring advanced analytics to the daily business decision process, allowing users to extract useful knowledge from data to solve problems. WebinářWebinar
Automatizace každodenních obchodních procesů použitím Power BI, PowerApps a Microsoft FlowAutomate Day-to-Day Business Processes with Power BI, PowerApps, and Microsoft Flow Power BI umožňuje milionům lidí převést data během několika minut na cenné obchodní přehledy.Power BI enables millions of people to convert data into valuable business insights in minutes. Zaregistrujte se na tento webinář, ve kterém se dozvíte, jak Power BI kombinuje PowerApps a Microsoft Flow – další komponenty platformy Microsoft Power – abyste toho zvládli ještě víc.Register for this webinar to learn how Power BI combines PowerApps and Microsoft Flow—the other components of the Microsoft Power platform—to help you do even more. Zjistěte, jak vytvořit vlastní obchodní aplikace a automatizovat každodenní obchodní procesy, abyste zjednodušili své podnikání a urychlili inovace.Find out how to create your own business apps and automate your day-to-day business processes to streamline your business and accelerate innovation. WebinářWebinar
Společně lépe: 5 výhod pro uživatele Excelu při používání Power BIBetter Together: 5 Benefits Excel Users Will Get From Using Power BI Excel je jedním z nejoblíbenějších programů na světě.Excel is one of the most popular programs in the world. Miliony jednotlivců i podniků ho používají pro veškeré operace, od jednoduchého zadávání dat a účetnictví až po pokročilejší statistické a datové analýzy.Millions of individuals and businesses use it for everything from simple data entry and accounting to more advanced statistical and data analytics. Spousta uživatelů si ale neuvědomuje, že funkce Excelu můžou významně rozšířit (a také si ušetřit spoustu času a zvýšit efektivitu), když ho spárují s jiným programem od Microsoftu: Power BI.However, many people don’t realize that they can dramatically extend the functionality of Excel—as well as save time and increase their efficiency—when they pair it with another Microsoft program: Power BI. Prozkoumáme pět různých důvodů, proč byste vy a váš podnik mohli využívat výhod společného používání Excelu a Power BI.We’re going to explore five distinct reasons why you and your business can benefit from using Excel and Power BI together. Na konci byste měli mít všechny znalosti, které potřebujete k tomu, abyste mohli rychle aktivovat schopnosti vaší organizace analyzovat, interpretovat a využívat data.By the end, you should have all the knowledge you need to jumpstart your organization’s ability to analyze, interpret, and capitalize on your data. WebinářWebinar
Nad rámec tabulkyBeyond the Spreadsheet Vyzýváme všechny uživatele Excelu a analytiky: pracujte efektivněji, doručujte větší hodnotu a zaměřte se na to důležité.Calling all Excel users and Analysts: work smarter, deliver more value, and focus on what matters. Naučte se vytvářet působivé sestavy, které lidé chtějí používat, sdílet data vizuálně tak, aby jim kolegové rozuměli bez vysvětlování, a poskytovat přehledy všem, kteří potřebují informace interpretovat – ať jsou kdekoli.Learn how to make beautiful reports people want to use, share data visually in a way that colleagues can understand without an explanation, and make insights accessible to everyone that needs to make sense of information - wherever they are. Podívejte se na Microsoft Power BI v akci v této online relaci.See Microsoft Power BI in action in this online session. WebinářWebinar
Kreslení správných přehledů pomocí Power BI a nástroje VisioDraw the right insights with Power BI and Visio Připojte se k nám v tomto webináři, abyste se dozvěděli, jak díky kombinaci řídicích panelů Power BI a diagramů Microsoft Visio vytvářet působivé vizuální přehledy.Join us for this webinar to learn how to combine Power BI dashboards and Microsoft Visio diagrams to create powerful visual insights. Visio a Power BI jsou vysoce vizuální a vzájemně se přirozeně doplňují.Visio and Power BI are highly visual and naturally complementary. Visio umožňuje vytvářet ilustrativní diagramy, jako jsou vzájemně propojené pracovní postupy a reálná rozložení.Visio lets you create illustrative diagrams, such as interconnected workflows and real-world layouts. Power BI usnadňuje vytváření intuitivních řídicích panelů pomocí grafů a map k měření klíčových ukazatelů výkonu a sledování cílů.Power BI helps you build intuitive dashboards using charts and maps to measure key performance indicators and track goals. WebinářWebinar
Power BI, Excel a Microsoft 365: Optimalizujte si podniková dataPower BI, Excel, and Microsoft 365: Optimize Your Enterprise Data V této relaci s několika ukázkami se naučíte používat jedinečnou sílu Microsoft Excelu v Power BI za účelem vylepšení obchodní analýzy a přehledů.In this demo-rich session, learn how to use the unique strength of Microsoft Excel in Power BI to boost your business analytics and insights. WebinářWebinar
Použití Power BI s Dynamics 365 for Finance and OperationsUsing Power BI with Dynamics 365 Finance and Operations Zaregistrujte se na tento webinář, ve kterém se dozvíte, jak vložit a spravovat řešení pro vytváření sestav Power BI v rámci Dynamics 365 Finance and Operations pomocí Azure Data Lake.Register for this webinar to learn how Power BI reporting solutions can be embedded and managed within Dynamics 365 Finance and Operations using Azure Data Lake. Zjistěte, jak rychle doručovat užitečné přehledy bez přerušení služeb a sdílet analytická řešení s podnikem pomocí Power BI.Find out how to quickly deliver actionable insights without service disruptions and share analytical solutions to the enterprise using Power BI. WebinářWebinar

ZabezpečeníSecurity

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DélkaLength
Jak Microsoft mění ochranu dat business intelligenceHow Microsoft Is Changing BI Data Protection Zaregistrujte se na tento webinář, ve kterém se dozvíte, jak zajistit ochranu dat BI i v případě jejich exportu.Register for this webinar to learn how to help keep your BI data protected even when it is exported. Povolte klasifikace citlivosti a analýzu rizik v reálném čase, abyste mohli definovat přístupová oprávnění.Enable sensitivity classifications and real-time risk analysis to define access permissions. WebinářWebinar 18 minut 49 sekund18 min 49 sec
Podrobné informace o zabezpečení Power BI – Kasper de JongePower BI security deep dive by Kasper de Jonge Jedním ze žhavých témat ohledně Power BI je zabezpečení a v této podrobné relaci se podíváme na všechny aspekty zabezpečení Power BI.One hot topic with Power BI is security, and in this deep dive session we will look at all the aspects of security of Power BI. Kasper se bude zabývat protokolováním, tím, kde a jak se vaše data ukládají, a podívá se na to, jak využít další služby Azure k tomu, aby byly vaše informace ještě zabezpečenější.Kasper will discuss logging where and how your data is stored, and look at how to leverage additional Azure services to make your information even more secure. WebinářWebinar 1 hodina 7 minut 38 sekund1 hr 7 min 38 sec

VizualizaceVisualizations

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DélkaLength
Získání užitečných přehledů pomocí reálných vizualizací na řídicím panelu Power BIGet actionable insights using real-world visualizations in your Power BI dashboard Charles Sterling a Shakun Grover vás provedou používáním reálných vizualizací na řídicím panelu Power BI.Join Charles Sterling and Shakun Grover as they walk through using real-world visualizations in your Power BI dashboard. Microsoft Visio nabízí plátno ideální pro vizuální kontextualizaci dat a znázornění toků procesů.Microsoft Visio offers the perfect canvas for visually contextualizing data and depicting process flows. Pomocí nového vizuálu Visia pro Power BI můžete snadno oživit výkonné možnosti vizualizace Visia přímo na řídicích panelech Power BI a řídit tak přehledy i akce.Using the new Visio visual for Power BI, you can easily bring alive Visio's powerful visualization capabilities right within your Power BI dashboards to drive insights and action. WebinářWebinar 34 minut 19 sekund34 min 19 sec
Vizualizujte si data Power BI: Základní typy grafů a jejich používáníMake Your Power BI Data Visual: Core Chart Types and How to Use Them Typ grafu je jedním z nejdůležitějších stavebních bloků vizuální analýzy.Chart type is one the most fundamental building blocks of visual analytics. Když použijeme správné grafy, vytvoříme správné vzory, zachováme přehlednost a poskytneme uživatelům správné odpovědi.With the right usage of charts, we create the right patterns and clarity, and provide the right answers for our users. WebinářWebinar
Jednoduše poutavé – tipy pro lepší návrh vizualizaceSimply Compelling—Tips for Better Visualization Design Lidský vizuální systém má svoje vlastní pravidla – snadno vidíme vzory, které jsou nám prezentovány určitými způsoby a které by pro nás jinak viditelné nebyly.The human visual system has its own rules—we can easily see patterns presented to us in certain ways, but in other ways they're invisible. Proto můžeme použít pravidla pro zobrazení informací tak, aby byly důležité a informativní vzory dobře vidět. Tato relace vás provede řadou případových studií před a po a naučí vás používat vizuální vnímání k ovlivnění pozornosti uživatelů v návrhu vizualizace dat.Therefore, we can apply rules for displaying information so that the important and informative patterns stand out. This session will walk you through a series of before-and-after case studies and teach you how to use visual perception to influence audience attention in data visualization design. WebinářWebinar
Vizualizace veřejných nebo privátních datových sad pomocí nového konektoru Power BI a data.worldVisualize public or private datasets with the new Power BI and data.world connector Ve spolupráci s data.world vydal Microsoft nový datový konektor, který umožňuje naimportovat datové sady data.world do Power BI Desktopu.In collaboration with data.world, Microsoft has released a new data connector that allows you to import data.world datasets into Power BI Desktop. Jsme nadšení, že vám společně s data.world můžeme pomoct snadněji shromažďovat, prozkoumávat, vizualizovat a sdílet přehledy s ostatními.Together with data.world, we’re excited to help data fans more easily collect, manage, explore, visualize and share insights with others. WebinářWebinar