Využití Power BI kdekoli v mobilních aplikacích pro mobilní zařízeníTake Power BI anywhere in mobile apps for your mobile device

Řídicí panely a sestavy Power BI se zobrazují v rámci služby Power BI (https://powerbi.com) a místních sestav Power BI Serveru sestav Power BI.You view your Power BI dashboards and reports in the Power BI service (https://powerbi.com), and your on-premises Power BI reports on Power BI Report Server. Nyní se k místním a cloudovým datům můžete připojit z mobilních aplikací Power BI.Now you can connect to your on-premises and cloud data from the Power BI mobile apps. Zkuste zobrazit a pracovat s řídicími panely a sestavami Power BI ve svém mobilním zařízení, ať jde o iOS (iPad, iPhone, iPod Touch nebo Apple Watch), telefon nebo tablet s Androidem nebo zařízení s Windows 10.Try viewing and interacting with your Power BI dashboards and reports on your mobile device — be it iOS (iPad, iPhone, iPod Touch, or Apple Watch), Android phone or tablet, or Windows 10 device.

Power BI na mobilních zařízeních

Podívejte se na novinky v mobilních aplikacích Power BISee what's new in the Power BI mobile apps

Mobilní aplikace Power BIThe Power BI mobile apps

ZařízeníDevice Stručný přehledHighlights
iPhoneiPhone Váš iPhone cestuje všude s vámi a s ním také mobilní aplikace Power BI pro iPhone.Your iPhone goes everywhere with you, and the Power BI mobile app for the iPhone goes everywhere your iPhone goes. Kromě zobrazení sestav Power BI ve speciálním rozložení pro telefony můžete přidat Power BI do Apple Watch a zadávat dotazy pomocí nástroje virtuální analýzy Q&A.Besides viewing your Power BI reports in a special phone layout view, you can add Power BI to your Apple Watch, and ask questions with the Q&A virtual analyst. Začněte pracovat s mobilní aplikací Power BI pro iPhone.Get started with the Power BI mobile app for the iPhone.
iPadiPad Na iPadu zobrazuje mobilní aplikace Power BI řídicí panely a sestavy tak, jak byly navrženy pro službu Power BI.On the iPad, the Power BI mobile app displays dashboards and reports the way they were designed for the Power BI service. Navíc můžete přímo v iPadu zobrazit Server sestav Power BI a klíčové ukazatele výkonu a sestavy služby Reporting Services.Plus you can view your Power BI Report Server and Reporting Services KPIs and reports right on your iPad. V mobilní aplikaci Power BI můžete nastavit upozornění na data a nechat si posílat upozornění vždy, když změny dat na řídicím panelu překročí limity, které jste si nastavili.You can set data alerts in the Power BI mobile app to notify you when data in a dashboard changes beyond limits you set. Začněte pracovat s mobilní aplikací Power BI pro iPad.Get started with the Power BI mobile app for iPads.
Telefon s AndroidemAndroid phone S mobilní aplikací Power BI pro telefon s Androidem máte Power BI vždy po ruce, včetně dotykově ovládaného mobilního přístupu k aktuálním podnikovým informacím.The Power BI mobile app for the Android phone brings Power BI to your pocket, with up-to-date, touch-enabled mobile access to your business information. Můžete si vyfiltrovat sestavu podle své zeměpisné polohy.You can filter a report by your geographic location. Můžete dokonce pomocí telefonu s Androidem naskenovat kód QR a přejít přímo na řídicí panel nebo sestavu Power BI.You can even scan a QR code with your Android phone and go straight to a Power BI dashboard or report. Začněte pracovat s mobilní aplikací Power BI pro telefony s Androidem.Get started with the Power BI mobile app for Android phones.
Tablet s AndroidemAndroid tablet Tato aplikace funguje na různých tabletech s Androidem a přináší moderní dotykový mobilní přístup k podnikovým informacím.This mobile app runs on a number of different Android tablets, bringing you up-to-date, touch-enabled mobile access to your business information. Na tabletu s Androidem zobrazuje mobilní aplikace Power BI řídicí panely a sestavy tak, jak byly navrženy pro službu Power BI.On the Android tablet, the Power BI mobile app displays dashboards and reports the way they were designed for the Power BI service. Označením oblíbených řídicích panelů a sestav je budete moct rychle najít, stejně jako oblíbený Server sestav Power BI a klíčové ukazatele výkonu a sestavy služby Reporting Services.You can mark your favorite dashboards and reports, so you can get to them quickly, along with your favorite Power BI Report Server and Reporting Services KPIs and reports. Začněte pracovat s mobilní aplikací Power BI pro tablety s Androidem.Get started with the Power BI mobile app for Android tablets.
Zařízení s WindowsWindows devices Mobilní aplikace Power BI pro Windows 10 funguje na jakémkoli zařízení s Windows 10, včetně telefonů s Windows 10.The Power BI mobile app for Windows 10 runs on any Windows 10 device, including Windows 10 phones. Kromě funkcí ostatních mobilních aplikací nabízí mobilní aplikace Power BI pro Windows 10 některé speciální funkce.Along with all the features of the other mobile apps, the Power BI mobile app for Windows 10 offers some special functionality. Například dlaždice nebo řídicí panely služby Power BI můžete připnout na úvodní obrazovku Windows 10 z mobilní aplikace Power BI.For example, you can pin a Power BI tile or dashboard to the Windows 10 Start screen from the Power BI mobile app. Navíc můžete spustit Power BI v režimu prezentace na zařízení Surface Hub a v mobilní aplikaci Power BI pro Windows 10.Plus you can run Power BI in presentation mode on Surface Hub and in the Power BI mobile app for Windows 10. Začněte pracovat s mobilní aplikací Power BI pro Windows 10.Get started with the Power BI mobile app for Windows 10 devices.

Podpora mobilních aplikací Power BI v podnicíchEnterprise support for the Power BI mobile apps

Organizace můžou ke správě zařízení a aplikací, včetně mobilních aplikací Power BI pro Android a iOS, použít Microsoft Intune.Organizations can use Microsoft Intune to manage devices and applications, including Power BI mobile apps for Android and iOS.

Microsoft Intune umožňuje organizacím řídit záležitosti jako vyžadování přístupového kódu PIN, řízení způsobu zpracování dat aplikací nebo šifrování dat aplikace v době její nečinnosti.Microsoft Intune lets organizations control items like requiring an access pin, controlling how data is handled by the application, and even encrypting application data when the app isn't in use.

Přečtěte si další informace o konfiguraci mobilních aplikací Power BI pro Android a iOS pomocí Microsoft Intune.Read more about configuring Power BI mobile apps for Android and iOS with Microsoft Intune.

Další krokyNext steps