Jaké existují mobilní aplikace Power BI?What are the Power BI mobile apps?

Power BI nabízí sadu mobilních aplikací pro mobilní zařízení s iOSem, Androidem a Windows 10.Power BI offers a set of mobile apps for iOS, Android, and Windows 10 mobile devices. V mobilních aplikacích se připojujete ke cloudu a místním datům a pracujete s nimi.In the mobile apps, you connect to and interact with your cloud and on-premises data.

Power BI na mobilních zařízeních

V Power BI Desktopu vytváříte sestavy.You create reports in Power BI Desktop. Ve službě Power BI (https://powerbi.com) vytváříte řídicí panely a zobrazujete řídicí panely a sestavy.You create dashboards, and view dashboards and reports in the Power BI report service (https://powerbi.com). Na Serveru sestav Power BI zobrazujete místní sestavy Power BI.You view on-premises Power BI reports on Power BI Report Server. Všechny tyto sestavy a řídicí panely jsou k dispozici v mobilních aplikacích Power BI, ať jsou místní, nebo v cloudu.All these reports and dashboards are available in the Power BI mobile apps, whether they're on premises or in the cloud. Zkuste je zobrazit a pracovat s nimi ve svém mobilním zařízení, ať jde o zařízení s iOSem (iPad, iPhone, iPod Touch nebo Apple Watch), telefon nebo tablet s Androidem nebo zařízení s Windows 10.Try viewing and interacting with them on your mobile device, be it iOS (iPad, iPhone, iPod Touch, or Apple Watch), Android phone or tablet, or Windows 10 device.

Mobilní aplikace pro různá zařízeníMobile apps for different devices

ZařízeníDevice Stručný přehledHighlights
iPhoneiPhone iPhony umožňují vše stejně jako mobilní aplikace Power BI pro iPhone.iPhones go everywhere, and the Power BI mobile app for the iPhone goes, too. Kromě zobrazení sestav Power BI ve speciálním rozložení pro telefony můžete přidat Power BI do Apple Watch a zadávat dotazy pomocí nástroje virtuální analýzy Q&A.Besides viewing your Power BI reports in a special phone layout view, you can add Power BI to your Apple Watch, and ask questions with the Q&A virtual analyst.
Začněte pracovat s mobilní aplikací Power BI pro iOS.Get started with the Power BI mobile app for iOS.
iPadiPad Na iPadu zobrazuje mobilní aplikace Power BI řídicí panely a sestavy tak, jak byly naformátované pro službu Power BI.On the iPad, the Power BI mobile app displays dashboards and reports the way they were formatted for the Power BI service. Navíc můžete přímo v iPadu zobrazit Server sestav Power BI a klíčové ukazatele výkonu a sestavy služby Reporting Services.Plus you can view your Power BI Report Server and Reporting Services KPIs and reports right on your iPad. V mobilní aplikaci Power BI můžete nastavit upozornění na data a nechat si posílat upozornění vždy, když změny dat na řídicím panelu překročí limity, které jste si nastavili.You can set data alerts in the Power BI mobile app to notify you when data in a dashboard changes beyond limits you set.
Začněte pracovat s mobilní aplikací Power BI pro iOS.Get started with the Power BI mobile app for iOS.
Telefon s AndroidemAndroid phone S mobilní aplikací Power BI pro telefon s Androidem máte Power BI vždy po ruce, včetně dotykově ovládaného mobilního přístupu k aktuálním podnikovým informacím.The Power BI mobile app for the Android phone brings Power BI to your pocket, with up-to-date, touch-enabled mobile access to your business information. Můžete si vyfiltrovat sestavu podle své zeměpisné polohy.You can filter a report by your geographic location. Pomocí telefonu s Androidem můžete skenovat kódy QR a přejít přímo na řídicí panel nebo sestavu Power BI.You can scan QR codes with your Android phone and go straight to a Power BI dashboard or report.
Začněte pracovat s mobilní aplikací Power BI pro Android.Get started with the Power BI mobile app for Android.
Tablet s AndroidemAndroid tablet Tato aplikace funguje na různých tabletech s Androidem a přináší moderní dotykový mobilní přístup k podnikovým informacím.This mobile app runs on a number of different Android tablets, bringing you up-to-date, touch-enabled mobile access to your business information. Na tabletu s Androidem zobrazuje mobilní aplikace Power BI řídicí panely a sestavy tak, jak byly naformátované pro službu Power BI.On the Android tablet, the Power BI mobile app displays dashboards and reports the way they were formatted for the Power BI service. Označením oblíbených řídicích panelů a sestav je budete moct rychle najít, stejně jako oblíbený Server sestav Power BI a klíčové ukazatele výkonu a sestavy služby Reporting Services.You can mark your favorite dashboards and reports, so you can get to them quickly, along with your favorite Power BI Report Server and Reporting Services KPIs and reports.
Začněte pracovat s mobilní aplikací Power BI pro Android.Get started with the Power BI mobile app for Android.
Zařízení s WindowsWindows devices Mobilní aplikace Power BI pro Windows 10 funguje na jakémkoli zařízení s Windows 10, včetně telefonů s Windows 10.The Power BI mobile app for Windows 10 runs on any Windows 10 device, including Windows 10 phones. Kromě mnoha funkcí ostatních mobilních aplikací nabízí mobilní aplikace Power BI pro Windows 10 některé speciální funkce.Along with many of the features of the other mobile apps, the Power BI mobile app for Windows 10 offers special functionality. Z mobilní aplikace Power BI třeba můžete dlaždice nebo řídicí panely služby Power BI připnout na úvodní obrazovku Windows 10.For example, you can pin a Power BI dashboard to the Windows 10 Start screen from the Power BI mobile app. Navíc můžete spustit Power BI v režimu prezentace na zařízení Surface Hub a v mobilní aplikaci Power BI pro Windows 10.Plus you can run Power BI in presentation mode on Surface Hub and in the Power BI mobile app for Windows 10.
Začněte pracovat s mobilní aplikací Power BI pro Windows 10.Get started with the Power BI mobile app for Windows 10 devices.

Podpora mobilních aplikací Power BI v podnicíchEnterprise support for the Power BI mobile apps

Organizace můžou ke správě zařízení a aplikací, včetně mobilních aplikací Power BI pro Android a iOS, použít Microsoft Intune.Organizations can use Microsoft Intune to manage devices and applications, including Power BI mobile apps for Android and iOS.

Microsoft Intune umožňuje organizacím řídit záležitosti jako vyžadování přístupového kódu PIN, řízení způsobu zpracování dat aplikací nebo šifrování dat aplikace v době její nečinnosti.Microsoft Intune lets organizations control items like requiring an access pin, controlling how data is handled by the application, and even encrypting application data when the app isn't in use.

Přečtěte si další informace o konfiguraci mobilních aplikací Power BI pro Android a iOS pomocí Microsoft Intune.Read more about configuring Power BI mobile apps for Android and iOS with Microsoft Intune.

Další krokyNext steps

Zobrazení řídicího panelu v mobilních aplikacíchView a dashboard in the mobile apps