Nastavení zobrazení stránkovaných sestav ve službě Power BISet report views for paginated reports in the Power BI service

Při vykreslování stránkované sestavy ve službě Power BI je výchozí zobrazení založené na formátu HTML a je interaktivní.When you render a paginated report in the Power BI service, the default view is HTML based and interactive. Dalším zobrazením sestav pro formáty s pevnými stránkami, jako je třeba PDF, je nová možnost Zobrazení stránky.Another report view, for fixed page formats like PDF, is the new Page View option.

Výchozí interaktivní zobrazeníDefault interactive view

Výchozí zobrazení

Zobrazení stránkyPage View

Zobrazení stránky

V Zobrazení stránky vypadá vykreslená sestava odlišně v porovnání s výchozím zobrazením.In Page View, the rendered report looks different compared to the default view. Některé vlastnosti a koncepty ve stránkovaných sestavách se vztahují pouze na pevné stránky.Some properties and concepts in paginated reports only apply to fixed pages. Toto zobrazení se podobá zobrazení při tisku nebo exportu sestavy.The view is similar to when the report is printed or exported. Nadále můžete měnit některé prvky, jako jsou hodnoty parametrů, ale zobrazení nemá další interaktivní funkce, jako je řazení sloupců a přepínání.You can still change some elements, like parameter values, but it doesn't have other interactive features such as column sorting and toggles.

Zobrazení stránky podporuje všechny funkce, které podporuje prohlížeč souborů PDF, jako je přiblížení, oddálení a přizpůsobení stránce.Page View supports all the features the browser's PDF Viewer supports, such as Zoom in, Zoom out, and Fit to page.

Přepnutí na Zobrazení stránkySwitch to Page View

Když otevřete stránkovanou sestavu, vykreslí se ve výchozím nastavení pomocí interaktivního zobrazení.When you open a paginated report, it renders in interactive view by default. Pokud má sestava nějaké parametry, vyberte parametry a potom sestavu zobrazte.If the report has parameters, select parameters, then view the report.

 1. Na panelu nástrojů vyberte Zobrazení > Zobrazení stránky.Select View on the toolbar > Page View.

  Přepnutí na Zobrazení stránky

 2. Nastavení zobrazení stránky můžete změnit tak, že vyberete Nastavení stránky v nabídce Zobrazení na panelu nástrojů.You can change the settings of the page view by selecting the Page Settings in View menu on the toolbar.

  Výběr Nastavení stránky

  V dialogovém okně Nastavení stránky můžete pro Zobrazení stránky nastavit hodnoty Velikost stránky a Orientace.The Page Settings dialog box has options to set Page Size and Orientation for the Page View. Jakmile nastavení stránky použijete, stejné možnosti se použijí, když budete stránku později tisknout.After you apply page settings, the same options apply when you print the page later.

  Dialogové okno Nastavení stránky

 3. Když se budete chtít vrátit zpět do interaktivního zobrazení, vyberte v rozevíracím seznamu Zobrazení položku Výchozí.To switch back to the interactive view, select Default in the View dropdown box.

Podpora prohlížečůBrowser support

Zobrazení stránky podporují prohlížeče Google Chrome a Microsoft Edge.Page View is supported in Google Chrome and Microsoft Edge browsers. Ujistěte se, že je v prohlížeči povolené zobrazování souborů PDF.Make sure that viewing PDFs in the browser is enabled. To je výchozí nastavení v těchto prohlížečích.It's the default setting for these browsers.

Prohlížeče Internet Explorer a Safari Zobrazení stránky nepodporují, takže je tato možnost zakázaná.Page View isn't supported in Internet Explorer and Safari, so the option is disabled. Tato možnost není podporovaná ani v prohlížečích na mobilních zařízeních nebo v nativních mobilních aplikacích Power BI.It also isn't supported in browsers on mobile devices, or in the native Power BI mobile apps.

Další krokyNext steps