Vytvoření vloženého zdroje dat pro stránkované sestavy ve službě Power BICreate an embedded data source for paginated reports in the Power BI service

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit nebo upravit vložený zdroj dat pro stránkovanou sestavu ve službě Power BI.In this article, you learn how to create and modify an embedded data source for a paginated report in the Power BI service. Definujete vložený zdroj dat v jedné sestavě a budete ho používat jenom v této sestavě.You define an embedded data source in a single report, and use it only in that report. V současné době stránkované sestavy publikované do služby Power BI potřebují vložené datové sady a vložené zdroje dat a můžou se připojovat k těmto zdrojům dat:Currently, paginated reports published to the Power BI service need embedded datasets and embedded data sources, and can connect to these data sources:

 • Azure Analysis ServicesAzure Analysis Services
 • Azure SQL Database aAzure SQL Database and
 • Azure SQL Data WarehouseAzure SQL Data Warehouse
 • SQL ServerSQL Server
 • SQL Server Analysis ServicesSQL Server Analysis Services
 • OracleOracle
 • TeradataTeradata

Pro následující zdroje dat použijte možnost připojení SQL Server Analysis Services:For the following data sources, use the SQL Server Analysis Services connection option:

 • Sady dat Power BI PremiumPower BI Premium datasets

Stránkované sestavy se připojují k místním zdrojům dat prostřednictvím brány Power BI.Paginated reports connect to on-premises data sources by way of a Power BI gateway. Bránu lze nastavit po publikování sestavy do služby Power BI.You set up the gateway after you publish the report to the Power BI service.

Podrobnější informace najdete v tématu Data sestavy v Tvůrci sestav Power BI.See Report Data in Power BI Report Builder for more detailed information.

Vytvoření vloženého zdroje datCreate an embedded data source

 1. Otevřete Tvůrce sestav Power BI.Open Power BI Report Builder.

 2. Na panelu nástrojů v podokně Data sestavy vyberte Nový > Zdroj dat.On the toolbar in the Report Data pane, select New > Data Source. Otevře se dialogové okno Vlastnosti zdroje dat.The Data Source Properties dialog box opens.

  Nový zdroj dat

 3. Do textového pole Název zadejte název pro daný zdroj dat nebo přijměte výchozí hodnotu.In the Name text box, type a name for the data source or accept the default.

 4. Vyberte Použít připojení vložené v sestavě.Select Use a connection embedded in my report.

 5. V seznamu Vyberte typ připojení vyberte typ zdroje dat.From the Select connection type list, select a data source type.

 6. Zadejte připojovací řetězec pomocí jedné z těchto metod:Specify a connection string by using one of these methods:

  • Zadejte připojovací řetězec přímo do textového pole Připojovací řetězec.Type the connection string directly in the Connection string text box.

  • Výběrem Sestavení otevřete dialogové okno Vlastnosti připojení pro zdroj dat, který jste zvolili v kroku 2.Select Build to open the Connection Properties dialog box for the data source you chose in step 2.

   Vyplňte pole v dialogovém okně Vlastnosti připojení podle potřeby pro daný typ zdroje dat.Fill in the fields in the Connection Properties dialog box as appropriate for the data source type. Vlastnosti připojení zahrnují typ zdroje dat, název zdroje dat a přihlašovací údaje, které se mají použít.Connection properties include the type of data source, the name of the data source, and the credentials to use. Po zadání hodnot v tomto dialogovém okně vyberte Testovat připojení, aby se ověřilo, že daný zdroj dat je dostupný a že zadané přihlašovací údaje jsou správné.After you specify values in this dialog box, select Test Connection to verify that the data source is available and that the credentials you specified are correct.

 7. Vyberte Pověření.Select Credentials.

  Zadejte přihlašovací údaje, které se mají pro tento zdroj dat použít.Specify the credentials to use for this data source. Vlastník zdroje dat zvolí typ přihlašovacích údajů, který je podporovaný.The owner of the data source chooses the type of credentials that are supported. Další informace najdete v tématu o zadávání přihlašovacích údajů a informací o připojení pro zdroje dat sestav.For more information, see Specify Credential and Connection Information for Report Data Sources.

 8. Vyberte OK.Select OK.

  Zdroj dat se zobrazí v podokně Data sestavy.The data source appears in the Report Data pane.

Omezení a důležité informaceLimitations and Considerations

Stránkované sestavy připojující se k datovým sadám Power BI zachovávají pravidla pro sdílené datové sady v Power BI s několika drobnými změnami.Paginated reports connecting to Power BI datasets follow the rules for shared datasets in Power BI with some minor changes. Aby mohli uživatelé stránkované sestavy pomocí datových sad Power BI správně zobrazit a abyste mohli pro ty, kteří vaše data sledují, zajistit, že je zapnuté a vynucované zabezpečení na úrovní řádků (RLS), musíte dodržovat tato pravidla:For users to properly view paginated reports using Power BI datasets, and to ensure row-level security (RLS) is enabled and enforced for your viewers, make sure you follow these rules:

Klasické aplikace a pracovní prostoryClassic apps and workspaces

 • .rdl ve stejném pracovním prostoru jako datová sada (stejný vlastník): Podporuje se.rdl in same workspace as dataset (same owner): Supported
 • .rdl v jiném pracovním prostoru než datová sada (stejný vlastník): Podporuje se.rdl in different workspace as dataset (same owner): Supported
 • Sdílené .rdl: Potřebujete, aby každý uživatel, který si sestavu prohlíží, měl na úrovni datové sady přiřazené oprávnění ke čtení.Shared .rdl: You need Read permission assigned for each user viewing the report at the dataset level
 • Sdílená aplikace: Potřebujete, aby každý uživatel, který si sestavu prohlíží, měl na úrovni datové sady přiřazené oprávnění ke čtení.Shared app: You need Read permission assigned for each user viewing the report at the dataset level
 • .rdl ve stejném pracovním prostoru jako datová sada (jiný uživatel): Podporuje se.rdl in same workspace as dataset (different user): Supported
 • .rdl v jiném pracovním prostoru než datová sada (jiný uživatel): Potřebujete, aby každý uživatel, který si sestavu prohlíží, měl na úrovni datové sady přiřazené oprávnění ke čtení..rdl in different workspace as dataset (different user):You need Read permission assigned for each user viewing the report at the dataset level
 • Zabezpečení na úrovni rolí: Potřebujete vynutit, aby každý uživatel, který si sestavu prohlíží, měl na úrovni datové sady přiřazené oprávnění ke čtení.Role-level security: You need Read permission assigned for each user viewing the report at the dataset level to have it enforced.

Aplikace a pracovní prostory s novým rozhranímNew experience apps and workspaces

 • .rdl ve stejném pracovním prostoru jako datová sada : Podporuje se.rdl in same workspace as dataset: Supported
 • .rdl v jiném pracovním prostoru než datová sada (stejný vlastník): Podporuje se.rdl in different workspace as dataset (same owner): Supported
 • Sdílené .rdl: Potřebujete, aby každý uživatel, který si sestavu prohlíží, měl na úrovni datové sady přiřazené oprávnění ke čtení.Shared .rdl: You need Read permission assigned for each user viewing the report at the dataset level
 • Sdílená aplikace: Potřebujete, aby každý uživatel, který si sestavu prohlíží, měl na úrovni datové sady přiřazené oprávnění ke čtení.Shared app: You need Read permission assigned for each user viewing the report at the dataset level
 • .rdl ve stejném pracovním prostoru jako datová sada (jiný uživatel): Podporuje se.rdl in same workspace as dataset (different user) - Supported
 • .rdl v jiném pracovním prostoru než datová sada (jiný uživatel): Potřebujete, aby každý uživatel, který si sestavu prohlíží, měl na úrovni datové sady přiřazené oprávnění ke čtení..rdl in different workspace as dataset (different user): You need Read permission assigned for each user viewing the report at the dataset level
 • Zabezpečení na úrovni rolí: Potřebujete vynutit, aby každý uživatel, který si sestavu prohlíží, měl na úrovni datové sady přiřazené oprávnění ke čtení.Role-level security: You need Read permission assigned for each user viewing the report at the dataset level to have it enforced

Další krokyNext steps