Co jsou stránkované sestavy v Power BI Premium?What are paginated reports in Power BI Premium?

Stránkované sestavy jsou navržené tak, aby se daly vytisknout nebo sdílet.Paginated reports are designed to be printed or shared. Říká se jim stránkované, protože jsou formátované tak, aby se dobře vešly na stránku.They're called paginated because they're formatted to fit well on a page. Zobrazují všechna data v tabulce, i když je tabulka na více stránek.They display all the data in a table, even if the table spans multiple pages. Označují se také jako na pixel přesné, protože umožňují přesně určit rozložení stránky sestavy.They're also called pixel perfect because you can control their report page layout exactly. Samostatným nástrojem pro tvorbu stránkovaných sestav je Power BI Report Builder.Power BI Report Builder is the standalone tool for authoring paginated reports. Stránkované sestavy jsou založené na technologii sestav RDL a standardním formátu sestav SQL Server Reporting Services.Paginated reports are based on the RDL report technology, long the standard report format in SQL Server Reporting Services.

Stránkované sestavy můžou často mít mnoho stránek.Paginated reports often have many pages. Třeba tato sestava má 563 stránek.For example, this report has 563 pages. Každá stránka má přesné rozložení, které odpovídá vždy jedné faktuře s opakovaným záhlavím a zápatím.Each page is laid out exactly, with one page per invoice, and repeating headers and footers.

Stránkované

V Tvůrci sestav můžete zobrazit náhled sestavy a pak sestavu publikovat do služby Power BI, app.powerbi.com.You can preview your report in Report Builder, then publish it to the Power BI service, app.powerbi.com. K publikování sestavy do služby potřebujete licenci Power BI Pro.You need a Power BI Pro license to publish a report to the service. Stránkované sestavy můžete publikovat a sdílet ve svém prostoru (Můj pracovní prostor) nebo v pracovních prostorech, pokud je pracovní prostor v kapacitě Power BI Premium.You can publish and share paginated reports in your My Workspace or in workspaces, as long as the workspace is in a Power BI Premium capacity. Správce Power BI také musí povolit stránkované sestavy na portálu pro správu Power BI v části kapacit Premium.Also, a Power BI admin needs to enable paginated reports in the Premium capacities section of the Power BI admin portal.

Porovnání sestav Power BI a stránkovaných sestavCompare Power BI reports and paginated reports

Hlavní výhodou stránkovaných sestav je jejich schopnost tisknout všechna data v tabulce bez ohledu na délku.A major advantage of paginated reports is their ability to print all the data in a table, no matter how long. Představte si, že umístíte tabulku do sestavy Power BI.Picture that you place a table in a Power BI report. V tabulce se na stránce zobrazí některé její řádky a když chcete zobrazit zbytek, musíte použít posuvník.You see some of its rows in the table on the page, and you have a scroll bar to see the rest. Pokud tuto stránku vytisknete nebo ji exportujete do PDF, jedinými řádky, které se vytisknou, budou ty, které jste viděli na stránce.If you print that page, or export it to PDF, the only rows that print are the ones you saw on the page.

Teď si představte, že tuto stejnou tabulku umístíte do stránkované sestavy.Now say you place the same table in a paginated report. Po vytištění nebo exportu do PDF má stránkovaná sestava tolik stránek, kolik jich je potřeba k vytištění všech řádků v této tabulce.When you print it or export it to PDF, the paginated report has as many pages as necessary to print every row in that table.

V následujícím videu ukazují Peter Myers (MVP Microsoftu v oblasti datových platforem) a Chris Finlan (programový ředitel) tisk podobné tabulky v obou formátech sestavy.In the following video, Microsoft Most Valued Professional - Data Platform Peter Myers, and Principal Program Manager Chris Finlan demonstrate printing a similar table in the two report formats.

Toto video je součástí videokurzu s osmi moduly s názvem Power BI Paginated Reports in a Day (Stránkované sestavy Power BI za jeden den).This video is part of an eight-module video-based course, Power BI Paginated Reports in a Day. Cílem tohoto online kurzu je poskytnout vám jako autorovi sestavy technické znalosti potřebné k vytváření, publikování a distribuování stránkovaných sestav Power BI.The course is designed to empower you as a report author with the technical knowledge required to create, publish, and distribute Power BI paginated reports.

Tvorba sestav v Tvůrci sestav Power BICreate reports in Power BI Report Builder

Stránkované sestavy mají svůj vlastní navrhovací nástroj, Tvůrce sestav Power BI.Paginated reports have their own design tool, Power BI Report Builder. Jedná se o nový nástroj vytvořený na stejném základu jako nástroje, které jste dříve používali k tvorbě stránkovaných sestav pro Server sestav Power BI nebo službu SQL Server Reporting Services.It's a new tool that shares the same foundation as the tools you'd previously used to create paginated reports for Power BI Report Server or SQL Server Reporting Services (SSRS). Stránkované sestavy, které vytvoříte pro SSRS 2016 a 2017 nebo pro místní Server sestav Power BI, jsou ve skutečnosti kompatibilní se službou Power BI.In fact, paginated reports that you create for SSRS 2016 and 2017 or for Power BI Report Server on-premises, are compatible with the Power BI service. Služba Power BI udržuje zpětnou kompatibilitu, abyste své sestavy mohli dál používat, a všechny předchozí verze stránkovaných sestav můžete upgradovat.The Power BI service maintains backwards compatibility so you can move your reports forward, and you can upgrade any previous-version paginated reports. Při vydání nejsou dostupné všechny funkce sestav.Not all report features are available at launch. Podrobnosti najdete v tomto článku v části Omezení a důležité informace.See Limitations and considerations in this article for details.

Sestava z různých zdrojů datReport from a variety of data sources

Jedna stránkovaná sestava může mít řadu různých zdrojů dat.A single paginated report can have a number of different data sources. Na rozdíl od sestav Power BI nemá základní datový model.It doesn't have an underlying data model, unlike Power BI reports. V počáteční verzi stránkovaných sestav ve službě Power BI vytváříte integrované zdroje dat a datové sady v samotné sestavě.For the initial release of paginated reports in the Power BI service, you create embedded data sources and datasets in the report itself. Prozatím můžete použít sdílené zdroje dat a sdílené datové sady.For now, you can't use shared data sources or shared datasets. Sestavy vytvoříte v Tvůrci sestav v místním počítači.You create reports in Report Builder on your local computer. Pokud se sestava připojuje k místním datům, po odeslání sestavy do službě Power BI musíte vytvořit bránu a přesměrovat datové připojení.If a report connects to on-premises data, after you upload the report to the Power BI service, you need to create a gateway and redirect the data connection. V tuto chvíli se můžete připojit k těmto zdrojům dat:Here are the data sources you can connect to at this time:

 • Azure SQL Database a Data Warehouse (přes Basic a oAuth)Azure SQL Database and Data Warehouse (via Basic and oAuth)
 • Azure Analysis Services (přes SSO)Azure Analysis Services (via SSO)
 • SQL Server přes bránuSQL Server via a gateway
 • SQL Server Analysis Services (SSAS) přes bránuSQL Server Analysis Services via a gateway
 • Datové sady Power BIPower BI Datasets
 • OracleOracle
 • TeradataTeradata

Návrh sestavyDesign your report

Tvorba stránkovaných sestav s maticemi, grafy a volným rozloženímCreate paginated reports with matrix, chart, and free-form layouts

Sestavy tabulek se dobře hodí pro data založená na sloupcích.Table reports work well for column-based data. Sestavy matic, jako jsou sestavy s křížovou analýzou nebo sestavy s kontingenčními tabulkami, jsou vhodné pro souhrnná data.Matrix reports, like cross-tab or PivotTable reports, are good for summarized data. Sestavy grafů znázorňují data v grafické podobě a sestavy volných seznamů můžou znázornit prakticky cokoli jiného, třeba faktury.Chart reports present data in a graphical format, and free-form list reports can present almost anything else, such as invoices.

Můžete začít s některým z průvodců Tvůrce sestav.You can start with one of the Report Builder wizards. Průvodci Tabulka, Matice a Graf vás provedou vytvořením připojení vloženého zdroje dat a vložené datové sady.The Table, Matrix, and Chart wizards walk you through creating the embedded data source connection and embedded dataset. Pak můžete přetažením polí vytvořit dotaz na datovou sadu, vybrat rozložení a styl a sestavu si přizpůsobit.Then you drag and drop fields to create a dataset query, select a layout and style, and customize your report.

S průvodcem Mapa vytvoříte sestavy, které zobrazují agregovaná data na geografickém nebo geometrickém pozadí.With the Map wizard, you create reports that display aggregated data against a geographic or geometric background. Mapová data můžou být prostorová data z dotazu Transact-SQL nebo mít formát shapefile od Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI).Map data can be spatial data from a Transact-SQL query or an Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) shapefile. Můžete také přidat pozadí mapového čtverce Bing od Microsoftu.You can also add a Microsoft Bing map tile background.

Přidávání do sestavyAdd more to your report

Data můžete upravovat pomocí filtrování, seskupování a řazení dat nebo přidáním vzorců nebo výrazů.Modify your data by filtering, grouping, and sorting data, or by adding formulas or expressions. Můžete přidat grafy, měřidla, minigrafy a indikátory ke shrnutí dat ve vizuálním formátu.Add charts, gauges, sparklines, and indicators to summarize data in a visual format. Pomocí parametrů a filtrů můžete data filtrovat pro přizpůsobená zobrazení.Use parameters and filters to filter data for customized views. Můžete vložit nebo odkazovat na obrázky a další prostředky včetně externího obsahu.Embed or reference images and other resources, including external content.

Všechno ve stránkované sestavě od samotné sestavy po každé textové pole, obrázek, tabulku a graf obsahuje celou řadu vlastností, které můžete nastavit, aby sestava vypadala přesně podle vašich představ.Everything in a paginated report, from the report itself to every text box, image, table, and chart, has an array of properties you can set to make the report look exactly as you want it.

Vytvoření definice sestavyCreating a report definition

Při navrhování stránkované sestavy ve skutečnosti vytváříte definici sestavy.When you design a paginated report, you're really creating a report definition. Ta neobsahuje data.It doesn't contain the data. Určuje, kde se mají data získat, která data se mají získat a jak se mají zobrazit.It specifies where to get the data, which data to get, and how to display the data. Při spuštění sestavy procesor sestav vezme definici sestavy, kterou jste zadali, načte data a jejich zkombinováním s rozložením sestavy vygeneruje sestavu.When you run the report, the report processor takes the report definition you've specified, retrieves the data, and combines it with the report layout to generate the report. Definici sestavy nahrajete do služby Power BI, https://app.powerbi.com, buď do svého pracovního prostoru, nebo do pracovního prostoru sdíleného s kolegy.You upload the report definition to the Power BI service, https://app.powerbi.com, either to your My Workspace or to a workspace shared with your colleagues. Pokud je zdroj dat sestavy v místním prostředí, po nahrání sestavy přesměrujete připojení ke zdroji dat tak, aby procházelo bránou.If the report data source is on premises, after you upload the report, you redirect the data source connection to go through a gateway.

Zobrazení stránkované sestavyView your paginated report

Stránkovanou sestavu si můžete prohlédnout ve službě Power BI v prohlížeči a také v mobilních aplikacích Power BI.You view your paginated report in the Power BI service in a browser, and also in the Power BI mobile apps. Sestavu můžete ze služby Power BI exportovat do různých formátů, jako je HTML, MHTML, PDF, XML, CSV, TIFF, Word a Excel.From the Power BI service, you can export the report to a number of formats, such as HTML, MHTML, PDF, XML, CSV, TIFF, Word, and Excel. Můžete ji také sdílet s ostatními.You can also share it with others.

Vytvoření odběru sestavyCreate a subscription to your report

Nyní si můžete nastavit e-mailové odběry stránkovaných sestav ve službě Power BI pro sebe i ostatní uživatele.You can now set up email subscriptions for yourself and others for paginated reports in the Power BI service. Obecně je tento proces stejný jako odběr sestav a řídicích panelů ve službě Power BI.In general, the process is the same as subscribing to reports and dashboards in the Power BI service. Při nastavování odběrů vybíráte, jak často chcete e-maily dostávat: denně, týdně nebo každou hodinu.In setting up subscriptions, you choose how often you want to receive the emails: daily, weekly, or hourly. Odběr obsahuje přílohu ve formátu PDF s výstupem celé sestavy.The subscription contains a PDF attachment of the entire report output.

Podrobnosti najdete v článku věnovaném přihlášení sebe a jiných uživatelů k odběru stránkovaných sestav ve službě Power BI.For details, see the article Subscribe yourself and others to paginated reports in the Power BI service.

Omezení a důležité informaceLimitations and considerations

Tady jsou některé další funkce, které v počáteční verzi nejsou podporované:Here are some other features that aren't supported in the initial release:

 • Připnutí stránek sestav nebo vizuálů k řídicím panelům Power BIPinning report pages or visuals to Power BI dashboards. Stále můžete připnout vizualizace k řídicímu panelu Power BI z místní stránkované sestavy na Serveru sestav Power BI nebo serveru sestav Reporting Services.You can still pin visualizations to a Power BI dashboard from an on-premises paginated report on a Power BI Report Server or Reporting Services report server. Další informace najdete v článku Připínání položek služby Reporting Services na řídicí panely Power BI.See Pin Reporting Services items to Power BI dashboards for more information.
 • Rozložení dokumentůDocument Maps.
 • Sestavy podrobných analýzDrillthrough reports. U scénářů s podrobnými analýzami zvažte použití parametrů adresy URL se stránkovanými sestavami.Consider using URL parameters with paginated reports for drillthrough scenarios.
 • Sdílené zdroje dat a sdílené datové sadyShared data sources and shared datasets.

Další krokyNext steps