Publikování stránkované sestavy do služby Power BIPublish a paginated report to the Power BI service

V tomto článku se seznámíte s publikováním stránkované sestavy do služby Power BI tím, že ji nahrajete ze svého místního počítače.In this article, you learn about publishing a paginated report to the Power BI service by uploading it from your local computer. Stránkované sestavy můžete nahrát do svého prostoru (Můj pracovní prostor) nebo jakéhokoli jiného pracovního prostoru, za předpokladu, že pracovní prostor je v kapacitě Premium.You can upload paginated reports to your My Workspace or any other workspace, as long as the workspace is in a Premium capacity. Vyhledejte ikonu diamantuLook for the diamond icon Ikona diamantu kapacity Power BI Premium vedle názvu pracovního prostoru.next to the workspace name.

Pokud se zdroj dat sestavy nachází v místním prostředí, budete muset po nahrání sestavy vytvořit bránu.If your report data source is on premises, you need to create a gateway after you upload the report. Další informace najdete v části Vytvoření brány dále v tomto článku.See the Create a gateway section later in this article.

Přidání pracovního prostoru ke kapacitě PremiumAdd a workspace to a Premium capacity

Pokud pracovní prostor nezahrnuje ikonu diamantuIf the workspace doesn't have the diamond icon Ikona diamantu kapacity Power BI Premium vedle svého názvu, budete muset přidat pracovní prostor ke kapacitě Premium.next to the name, you need to add the workspace to a Premium capacity.

 1. Vyberte Pracovní prostory, pak symbol tří teček ( ... ) vedle názvu pracovního prostoru a nakonec položku Upravit pracovní prostor.Select Workspaces, select the ellipsis (...) next to the workspace name, then select Edit workspace.

  Výběr možnosti Upravit pracovní prostor

 2. V dialogovém okně Upravit pracovní prostor rozbalte položku Upřesnit a pak nastavte posuvník Vyhrazená kapacita na Zapnuto.In the Edit workspace dialog box, expand Advanced, then slide Dedicated capacity to On.

  Výběr položky Vyhrazená kapacita

  Možná tuto položku nebudete moct změnit.You may not be able to change it. Pokud tomu tak je, požádejte správce kapacity Power BI Premium o přiřazení práv k přidání pracovního prostoru ke kapacitě Premium.If not, then contact your Power BI Premium capacity admin to give you assignment rights to add your workspace to a Premium capacity.

Publikování stránkované sestavy z Tvůrce sestavFrom Report Builder, publish a paginated report

 1. Vytvořte stránkovanou sestavu v Tvůrci sestav a uložte ji na místní počítač.Create your paginated report in Report Builder and save it to your local computer.

 2. V nabídce Soubor v Tvůrci sestav vyberte Uložit jako.On the Report Builder File menu, select Save as.

  Nabídka Soubor > Uložit > Uložit jako

  Pokud jste se ještě nepřihlásili k Power BI, musíte se teď přihlásit nebo vytvořit účet.If you aren't signed in to Power BI yet, you need to sign in or create an account now. V pravém horním rohu Tvůrce sestav vyberte Přihlásit se a dokončete postup.In the upper-right corner of Report Builder, select Sign in and complete the steps.

 3. V seznamu pracovních prostorů vlevo vyberte pracovní prostor s ikonou diamantu Ikona diamantu kapacity Power BI Premium vedle jeho názvu.In the list of workspaces on the left, select a workspace with the diamond icon Power BI Premium capacity diamond icon next to its name. Do textového pole zadejte Název souboru > Uložit.Type a File name in the box > Save.

  Výběr pracovního prostoru Premium

 4. Otevřete službu Power BI v prohlížeči a přejděte do pracovního prostoru Premium, kde jste publikovali stránkovanou sestavu.Open the Power BI service in a browser and browse to the Premium workspace where you published the paginated report. Na kartě Sestavy se zobrazí sestava.On the Reports tab, you see your report.

  Stránkovaná sestava v seznamu sestav

 5. Vyberte stránkovanou sestavu a otevřete ji ve službě Power BI.Select the paginated report to open it in the Power BI service. Pokud obsahuje parametry, musíte je před zobrazením sestavy vybrat.If it has parameters, you need to select them before you can view the report.

  Výběr parametrů

 6. Pokud je zdroj dat sestavy místní, přečtěte si informace o tom, jak vytvořit bránu v tomto článku, abyste získali přístup ke zdroji dat.If your report data source is on premises, read about how to create a gateway in this article to access the data source.

Načtení stránkované sestavy ze služby Power BIFrom the Power BI service, upload a paginated report

Můžete také začít ve službě Power BI a nahrát stránkovanou sestavu.You can also start from the Power BI service and upload a paginated report.

 1. Vytvořte stránkovanou sestavu v Tvůrci sestav a uložte ji na místní počítač.Create your paginated report in Report Builder and save it to your local computer.

 2. Otevřete službu Power BI v prohlížeči a přejděte do pracovního prostoru Premium, ve kterém chcete sestavu publikovat.Open the Power BI service in a browser and browse to the Premium workspace where you want to publish the report. Všimněte si ikony diamantuNote the diamond icon Ikona diamantu kapacity Power BI Premium vedle názvu.next to the name.

 3. Vyberte Získat data.Select Get Data.

  Získání dat v Power BI

 4. V okně Soubory vyberte Získat.In the Files box, select Get.

  Získání souborů v Power BI

 5. Vyberte Místní soubor > vyhledejte stránkovanou sestavu > Otevřít.Select Local file > browse to the paginated report > Open.

  Výběr místního souboru

 6. Vyberte Pokračovat > Upravit přihlašovací údaje.Select Continue > Edit credentials.

  Výběr možnosti Upravit přihlašovací údaje

 7. Nakonfigurujte své přihlašovací údaje > Přihlásit se.Configure your credentials > Sign in.

  Upravit přihlašovací údaje

  Na kartě Sestavy se zobrazí sestava.On the Reports tab, you see your report.

  Stránkovaná sestava v seznamu sestav

 8. Vyberte ji a otevřete ji ve službě Power BI.Select it to open it in the Power BI service. Pokud obsahuje parametry, musíte je před zobrazením sestavy vybrat.If it has parameters, you need to select them before you can view the report.

  Výběr parametrů

 9. Pokud je zdroj dat sestavy místní, přečtěte si informace o tom, jak vytvořit bránu v tomto článku, abyste získali přístup ke zdroji dat.If your report data source is on premises, read about how to create a gateway in this article to access the data source.

Vytvoření brányCreate a gateway

Pokud se zdroj dat sestavy nachází v místním prostředí, musíte vytvořit bránu pro přístup k datům nebo se k ní připojit – stejně jako u jakékoli jiné sestavy Power BI.Just like any other Power BI report, if the report data source is on premises, then you need to create or connect to a gateway to access the data.

 1. Vedle názvu sestavy vyberte Spravovat.Next to the report name, select Manage.

  Správa stránkované sestavy

 2. Podrobnosti a další kroky najdete v článku týkajícím se služby Power BI Co je místní brána dat.See the Power BI service article What is an on-premises data gateway for details and next steps.

Další krokyNext steps