Přidání komentářů do sestavy v serveru sestav – Server sestav Power BIAdd comments to a report in a report server - Power BI Report Server

Komentáře můžete přidávat k sestavám (včetně sestav Power BI) na webovém portálu serveru sestav.You can add comments to reports, including Power BI reports, within the web portal of a report server. Komentáře jsou součástí sestavy a mohou je zobrazit všichni uživatelé s příslušným oprávněním.The comments live with the report, and anyone with the right permissions can see the comments for the report. Podrobné informace najdete v následujícím oddílu Oprávnění.See the Permissions section below for details.

Přidání nebo zobrazení komentářůAdd or view comments

 1. Otevřete stránkovanou sestavu nebo sestavu Power BI umístěnou na serveru sestav.Open a paginated or Power BI report on a report server.

 2. V pravém horním rohu vyberte Komentáře.In the upper-right corner, select Comments.

  Výběr komentářů

  V podokně Komentáře se zobrazují všechny existující komentáře.In the Comments pane, you can see any existing comments.

 3. Napište svůj komentář a pak vyberte Napsat komentář.Write your comment, then select Post Comment.

  Napsat komentář

  Váš komentář se zobrazí spolu s předchozími komentáři v podokně na webovém portále.Your comment shows in the pane on the web portal, along with any previous comments. Nezobrazí se u sestavy v mobilních aplikacích Power BI.They don't appear with the report on in the Power BI mobile apps.

  Tip

  Věděli jste?Did you know? Sestavy Power BI můžete v mobilních aplikacích Power BI opatřit poznámkami a sdílet je s ostatními.You can annotate Power BI reports in the Power BI mobile apps and share the annotated reports with others.

OprávněníPermissions

V závislosti na oprávněních, které máte, můžete:Depending on your permissions, you can:

 • nevidět komentáře,Not see comments.
 • vidět všechny komentáře a psát, upravovat a odstraňovat vlastní,See all comments, and post, edit, and delete your own.
 • vidět všechny komentáře, psát, upravovat a odstraňovat vlastní a odstraňovat komentáře ostatních.See all comments; post, edit, and delete your own; and delete other people’s.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community