Začínáme se Serverem sestav Power BIGet started with Power BI Report Server

Vytvořte, nasaďte a spravujte sestavy Power BI, mobilní sestavy a stránkované sestavy v místním prostředí pomocí řady připravených nástrojů a služeb, které Server sestav Power BI nabízí.Create, deploy, and manage Power BI, mobile and paginated reports on premises with the range of ready-to-use tools and services that Power BI Report Server provides.

Vytvoření, nasazení a správa sestavCreate, deploy, and manage reports

Server sestav Power BI je řešení, které zákazníci nasadí ve vlastním prostředí a které umožňuje vytvářet, publikovat a spravovat sestavy a potom je doručit správným uživatelům různými způsoby – ať už zobrazením ve webovém prohlížeči, na mobilním zařízení nebo jako e-mail v doručené poště.Power BI Report Server is a solution that customers deploy on their own premises for creating, publishing, and managing reports, then delivering them to the right users in different ways, whether that’s viewing them in web browser, on their mobile device, or as an email in their in-box.

Server sestav Power BI nabízí sadu produktů:Power BI Report Server offers a suite of products:

  • Moderní webový portál, který se dá zobrazit v libovolném moderním prohlížeči.A modern web portal you can view in any modern browser. Na webovém portálu můžete uspořádat a zobrazit sestavy a klíčové ukazatele výkonu.In the web portal, you can organize and display reports and KPIs. Můžete tam také uložit excelové sešity.You can also store Excel workbooks on the portal.
  • Sestavy Power BI vytvořené pomocí Power BI Desktopu, které můžete zobrazit na webovém portálu ve vlastním prostředí.Power BI reports, created with Power BI Desktop, that you can view within the web portal in your own environment.
  • Stránkované sestavy – tyto sestavy moderního vzhledu můžete vytvářet pomocí nástrojů pro jejich vytváření.Paginated reports so you can create modern-looking reports, with tools for creating them.
  • Mobilní sestavy s responzivním rozložením, které se přizpůsobí různým službám a různým způsobům práce.Mobile reports with a responsive layout that adapts to different devices and the different ways you hold them.

Přečtěte si o každém z produktů další informace.Read on for more about each.

Novinky na Serveru sestav Power BIWhat's new in Power BI Report Server

Díky těmto zdrojům informací budete mít neustálý přehled o nových funkcích Serveru sestav Power BI.These sources will keep you up-to-date on new features in Power BI Report Server.

Webový portálWeb portal

Pro koncové uživatele Serveru sestav Power BI je vstupní branou moderní webový portál, který se dá zobrazit v každém moderním prohlížeči.For end users of Power BI Report Server, the front door is a modern web portal you can view in any modern browser. Na novém portálu máte přístup ke všem sestavám a klíčovým ukazatelům výkonu.You can access all your reports and KPIs in the new portal.

Na webovém portálu můžete použít vlastní branding.You can apply your own custom branding to your web portal. Přímo na webovém portálu můžete vytvářet klíčové ukazatele výkonu.And you can create KPIs right in the web portal. Pomocí klíčových ukazatelů můžete v prohlížeči na první pohled vidět zásadní obchodní metriky a nemusíte otvírat sestavu.KPIs can surface key business metrics at a glance in the browser, without having to open a report.

Obsah je na webovém portálu uspořádaný podle svého typu: sestavy Power BI, mobilní sestavy, stránkované sestavy a klíčové ukazatele výkonu plus excelové sešity, sdílené datové sady a sdílené zdroje dat sloužící jako stavební bloky pro sestavy.The content on the web portal is organized by type: Power BI reports, mobile reports, paginated reports and KPIs, plus Excel workbooks, shared datasets, and shared data sources to use as building blocks for your reports. Všechny položky můžete bezpečně ukládat a spravovat v tradiční hierarchii složek.You can store and manage them securely here, in the traditional folder hierarchy. Položky můžete označovat jako oblíbené a obsah můžete spravovat (pokud máte takovou roli přiřazenou).You can tag your favorites, and you can manage the content if you have that role.

Na tomto novém webovém portálu můžete také plánovat zpracování sestav, přistupovat k sestavám na vyžádání a odebírat publikované sestavy.And you can schedule report processing, access reports on demand, and subscribe to published reports in the new web portal.

Přečtěte si další informace o webovém portálu.More about the Web portal.

Sestavy Power BIPower BI reports

Sestava Power BI nabízí pohled na datovou sadu z více úhlů – prostřednictvím vizualizací, které představují různé závěry a zjištění na základě dat.A Power BI report is a multi-perspective view into a dataset, with visualizations that represent different findings and insights from that dataset. Sestava může mít jedinou vizualizaci nebo stránky plné vizualizací.A report can have a single visualization or pages full of visualizations. V závislosti na své pracovní roli můžete sestavy vytvářet nebo je používat.Depending on your job role, you may be someone who creates reports and/or you may be someone who consumes or uses reports.

Sestavy jsou založené na jedné datové sadě.Reports are based on a single dataset. Každá vizualizace v sadě představuje zrnko informací.The visualizations in a report each represent a nugget of information. Vizualizace nejsou statické – můžete přidávat a odebírat data, měnit typy vizualizací a pomocí filtrů a průřezů odhalovat skryté skutečnosti a hledat odpovědi.And the visualizations aren't static; you can add and remove data, change visualization types, and apply filters and slicers as you dig into the data to discover insights and look for answers. Sestava je jako řídicí panel, ale je ještě více interaktivní a přizpůsobivá a její vizualizace se aktualizují se změnami podkladových dat.Like a dashboard, but more-so, a report is highly interactive and highly customizable and the visualizations update as the underlying data changes.

Stránkované sestavyPaginated reports

Stránkované sestavy připomínají vícestránkové dokumenty. Čím víc máte dat, čím víc je řádků v tabulkách, tím víc bude mít sestava stránek.Paginated reports are paginated document-style reports, in which the more data you have, the more rows in the tables, and the more pages the report would have. To je skvělé pro generování dokumentů s pevným rozložením a perfektním vzhledem, které jsou optimalizované pro tisk, jako jsou soubory PDF a wordové soubory.That’s great for generating fixed-layout, pixel-perfect documents optimized for printing, such as PDF and Word files.

Sestavy moderního vzhledu můžete vytvářet pomocí Tvůrce sestav nebo Návrháře sestav v SQL Server Data Tools (SSDT).You can create modern-looking reports using Report Builder or Report Designer in SQL Server Data Tools (SSDT).

Funkce programování Serveru sestavReport Server programming features

Pomocí funkcí programování Serveru sestav Power BI můžete rozšířit a přizpůsobit funkčnost sestav a prostřednictvím rozhraní API integrovat nebo rozšířit zpracování dat a sestav ve vlastních aplikacích.Take advantage of Power BI Report Server programming features so you can extend and customize your reporting functionality, with APIs to integrate or extend data and report processing in custom applications.

Další informace najdete v Dokumentaci pro vývojáře Serveru sestav.More Report Server developer documentation.

Další krokyNext steps

Příručka uživateleUser handbook
Příručka správceAdministrator handbook
Rychlý start: Instalace Serveru sestav Power BIQuickstart: Install Power BI Report Server
Instalace Tvůrce sestavInstall Report Builder
Stažení nástrojů SQL Server Data Tools (SSDT)Download SQL Server Data Tools (SSDT)

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community