Co je Server sestav Power BI?What is Power BI Report Server?

Server sestav Power BI je místní server sestav s webovým portálem, na kterém můžete zobrazovat a spravovat sestavy a klíčové ukazatele výkonu.Power BI Report Server is an on-premises report server with a web portal in which you display and manage reports and KPIs. Jeho součástí jsou i nástroje, které umožňují vytvářet sestavy Power BI, stránkované sestavy, mobilní sestavy a klíčové ukazatele výkonu.Along with it come the tools to create Power BI reports, paginated reports, mobile reports, and KPIs. Vaši uživatelé k těmto sestavám můžou přistupovat různými způsoby: jejich zobrazením ve webovém prohlížeči, na mobilním zařízení nebo v e-mailu ve své doručené poště.Your users can access those reports in different ways: viewing them in a web browser or mobile device, or as an email in their in-box.

Webový portál Serveru sestav Power BI

Porovnání Serveru sestav Power BIComparing Power BI Report Server

Server sestav Power BI se podobá službám SQL Server Reporting Services a online službě Power BI, ale odlišnými způsoby.Power BI Report Server is similar to both SQL Server Reporting Services and the Power BI online service, but in different ways. Server sestav Power BI stejně jako služba Power BI hostuje sestavy Power BI (.PBIX) a excelové soubory.Like the Power BI service, Power BI Report Server hosts Power BI reports (.PBIX) and Excel files. Stejně jako Reporting Services je Server sestav Power BI místní a hostuje stránkované sestavy (.RDL).Like Reporting Services, Power BI Report Server is on premises, and hosts paginated reports (.RDL). Server sestav Power BI je nadmnožinou služby Reporting Services: Všechno, co můžete dělat ve službě Reporting Services, můžete dělat i na Serveru sestav Power BI, který navíc podporuje sestavy Power BI.Power BI Report Server is a superset of Reporting Services: everything you can do in Reporting Services, you can do with Power BI Report Server, along with support for Power BI reports. Podrobnosti najdete v porovnání Serveru sestav Power BI a služby Power BI.See Comparing Power BI Report Server and the Power BI service for details.

Licencování Serveru sestav Power BILicensing Power BI Report Server

Server sestav Power BI je k dispozici prostřednictvím dvou různých licencí: Power BI Premium a SQL Server Enterprise Edition s programem Software Assurance.Power BI Report Server is available through two different licenses: Power BI Premium and SQL Server Enterprise Edition with Software Assurance. S licencí Power BI Premium můžete vytvořit hybridní nasazení kombinující cloudové a místní nasazení.With a Power BI Premium license, you can create a hybrid deployment mixing cloud and on-premises.

Poznámka

U Power BI Premium je Server sestav Power BI součástí pouze skladových položek P.For Power BI Premium, Power BI Report Server is only included with P SKUs. Není součástí skladových položek EM.It is not included with EM SKUs.

Webový portálWeb portal

Vstupním bodem Serveru sestav Power BI je zabezpečený webový portál, který se dá zobrazit v každém moderním prohlížeči.The entry point for Power BI Report Server is a secure web portal you can view in any modern browser. Tady máte přístup ke všem sestavám a klíčovým ukazatelům výkonu.Here, you access all your reports and KPIs. Obsah na webovém portálu je uspořádaný do tradiční hierarchie složek.The content on the web portal is organized in a traditional folder hierarchy. Ve složkách je obsah uspořádaný do skupin podle typu: sestavy Power BI, mobilní sestavy, stránkované sestavy, klíčové ukazatele výkonu a excelové sešity.In your folders, content is grouped by type: Power BI reports, mobile reports, paginated reports, KPIs, and Excel workbooks. Sdílené datové sady a sdílené zdroje dat mají vlastní složky. Můžete je použít jako stavební prvky pro své sestavy.Shared datasets and shared data sources are in their own folders, to use as building blocks for your reports. Položky, které označíte jako oblíbené, si můžete prohlédnout v jediné složce.You tag favorites to view them in a single folder. Klíčové ukazatele výkonu můžete vytvářet přímo na webovém portálu.And you create KPIs right in the web portal.

Webový portál Serveru sestav Power BI

V závislosti na oprávněních můžete obsah na webovém portálu spravovat.Depending on your permissions, you can manage the content in the web portal. Můžete plánovat zpracování sestav, přistupovat k sestavám na vyžádání a odebírat publikované sestavy.You can schedule report processing, access reports on demand, and subscribe to published reports. Na webovém portálu můžete také použít vlastní branding.You can also apply your own custom branding to your web portal.

Přečtěte si další informace o webovém portálu Serveru sestav Power BI.More about the Power BI Report Server web portal.

Sestavy Power BIPower BI reports

Sestavy Power BI (.PBIX) se vytvářejí pomocí verze Power BI Desktopu optimalizované pro server sestav.You create Power BI reports (.PBIX) with the version of Power BI Desktop optimized for the report server. Sestavy pak publikujete a zobrazujete na webovém portálu ve svém vlastním prostředí.Then you publish them to and view them in the web portal in your own environment.

Sestavy Power BI na Serveru sestav Power BI

Sestava Power BI nabízí pohled na datová model z více úhlů – prostřednictvím vizualizací, které představují různá zjištění a statistiky na základě modelu.A Power BI report is a multi-perspective view into a data model, with visualizations that represent different findings and insights from that data model. Sestava může mít jedinou vizualizaci nebo stránky plné vizualizací.A report can have a single visualization or pages full of visualizations. V závislosti na své roli můžete sestavy číst a prozkoumávat nebo je můžete vytvářet pro ostatní.Depending on your role, you may read and explore reports, or you may create them for others.

Nainstalujte si Power BI Desktop optimalizovaný pro Server sestav Power BI.Install Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server.

Stránkované sestavyPaginated reports

Stránkované sestavy (.RDL) jsou sestavy ve stylu dokumentů s vizualizacemi, ve kterých se tabulky rozbalují vodorovně a svisle k zobrazení všech dat a podle potřeby pokračují ze stránky na stránku.Paginated reports (.RDL) are document-style reports with visualizations, in which tables expand horizontally and vertically to display all their data, continuing from page to page as needed. Skvěle se hodí pro generování dokumentů s pevným rozložením a perfektním vzhledem, které jsou optimalizované pro tisk, jako jsou soubory PDF a wordové soubory.They're great for generating fixed-layout, pixel-perfect documents optimized for printing, such as PDF and Word files.

Stránkované sestavy na Serveru sestav Power BI

Sestavy moderního vzhledu můžete vytvářet pomocí Tvůrce sestav nebo Návrháře sestav v SQL Server Data Tools (SSDT).You can create modern-looking reports using Report Builder or Report Designer in SQL Server Data Tools (SSDT).

Mobilní sestavy služby Reporting ServicesReporting Services mobile reports

Mobilní sestavy se připojují k místním datům a mají responzivní rozložení, které se přizpůsobí různým službám a různým způsobům práce.Mobile reports connect to on-premises data and have a responsive layout that adapts to different devices and the different ways you hold them. Vytvářejí se pomocí Vydavatele mobilních sestav SQL Serveru.You create them with SQL Server Mobile Report Publisher.

Přečtěte si další informace o mobilních sestavách Reporting Services.More about Reporting Services mobile reports.

Funkce programování Serveru sestavReport Server programming features

Programovací funkce Serveru sestav Power BI můžete použít k rozšíření a přizpůsobení svých sestav. Rozhraní API můžete použít k integraci nebo rozšíření dat a zpracování sestav ve vlastních aplikacích.Take advantage of Power BI Report Server programming features to extend and customize your reports, with APIs to integrate or extend data and report processing in custom applications.

Další informace najdete v Dokumentaci pro vývojáře Serveru sestav.More Report Server developer documentation.

Další krokyNext steps

Instalace Serveru sestav Power BIInstall Power BI Report Server
Stažení Tvůrce sestavDownload Report Builder

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community