Instalace Tvůrce sestav – Server sestav Power BIInstall Report Builder - Power BI Report Server

Tvůrce sestav je samostatná aplikace, která je v počítači nainstalovaná vámi nebo správcem.Report Builder is a stand-alone app, installed on your computer by you or an administrator. Můžete ji nainstalovat z webu Microsoft Download Center nebo ze Serveru sestav Power BI.You can install it from the Microsoft Download Center or from Power BI Report Server.

Hledáte nápovědu k instalaci Tvůrce sestav pro službu Power BI?Looking for help with installing Report Builder for the Power BI service? Podívejte se na téma Tvůrce sestav Power BI.See Power BI Report Builder instead.

Správce obvykle nainstaluje a nakonfiguruje Server sestav Power BI, uděluje oprávnění ke stažení Tvůrce sestav z webového portálu a spravuje složky a oprávnění k sestavám a sdíleným datovým sadám uloženým na serveru sestav.An administrator typically installs and configures Power BI Report Server, grants permission to download Report Builder from the web portal, and manages folders and permissions to reports, and shared datasets saved to the report server. Další informace o správě Serveru sestav Power BI najdete v tématu Přehled pro správce, Server sestav Power BI.For more information about Power BI Report Server administration, see the Admin overview, Power BI Report Server.

Požadavky na systémSystem requirements

Přečtěte si část Požadavky na systém na stránce pro stažení Tvůrce sestav na webu Microsoft Download Center.See the System requirements section of the Report Builder download page on the Microsoft Download Center.

Instalace Tvůrce sestav z webového portáluInstall Report Builder from a web portal

Tvůrce sestav můžete nainstalovat z webového portálu Server sestav Power BI.You can install Report Builder from a Power BI Report Server web portal. Možná jste si už Tvůrce sestav nainstalovali kvůli vytváření sestav pro server SSRS.You may already have installed Report Builder to create reports for an SSRS server. Stejnou verzi Tvůrce sestav můžete použít i k vytváření sestav pro Server sestav Power BI.You can use the same version or Report Builder to create reports for Power BI Report Server. Pokud jste si ho ještě nenainstalovali, postup je jednoduchý.If you haven't installed it, the process is easy.

 1. Na webovém portálu Serveru sestav Power BI vyberte Nová > Stránkovaná sestava.In the Power BI Report Server web portal, select New > Paginated Report.

  Nabídka nové stránkované sestavy

  Pokud jste Tvůrce sestav dosud nenainstalovali, spustí se průvodce pro Microsoft Report Builder.If you don't have Report Builder installed already, the Microsoft Report Builder Wizard starts.

 2. Přijměte podmínky licenční smlouvy > Další.Accept the terms in the license agreement > Next.

 3. Vyberte Nainstalovat a dokončete instalaci Tvůrce sestav.Select Install to complete the installation of Report Builder.

 4. Jakmile je Tvůrce sestav nainstalovaný, otevře obrazovku Nová sestava nebo datová sada.After it's installed, Report Builder opens to the New Report or Dataset screen.

  Obrazovka Nová sestava nebo datová sada

Instalace Tvůrce sestav z webu Download CenterInstall Report Builder from the Download Center

 1. Na stránce Tvůrce sestav na webu Microsoft Download Center vyberte Stáhnout.On the Report Builder page of the Microsoft Download Center , select Download.

 2. Po dokončení stahování Tvůrce sestav vyberte Spustit.After Report Builder has finished downloading, select Run.

  Spustí se průvodce pro Microsoft Report Builder.The Microsoft Report Builder Wizard starts.

 3. Přijměte podmínky licenční smlouvy > Další.Accept the terms in the license agreement > Next.

 4. Vyberte Nainstalovat a dokončete instalaci Tvůrce sestav.Select Install to complete the installation of Report Builder.

Další krokyNext steps

Co je Server sestav Power BI?What is Power BI Report Server?