Instalace Serveru sestav Power BIInstall Power BI Report Server

Zjistěte, jak nainstalovat Server sestav Power BI.Learn how to install Power BI Report Server.

Stáhnout Server sestav Power BIDownload Power BI Report Server

Na stránce Místní generování sestav pomocí Serveru sestav Power BI vyberte Stáhnout bezplatnou zkušební verzi.On the On-premises reporting with Power BI Report Server page, select Download free trial.

Když spustíte soubor PowerBIReportServer.exe, vyberete bezplatnou zkušební verzi nebo zadáte kód Product Key.When you run the PowerBIReportServer.exe file, you select the free trial or you enter your product key. Podrobnosti najdete níže.Read on for details.

Před instalacíBefore you install

Než Server sestav Power BI nainstalujete, doporučujeme zkontrolovat hardwarové a softwarové požadavky pro instalaci Serveru sestav Power BI.Before you install Power BI Report Server, we recommend you review the Hardware and Software Requirements for installing Power BI Report Server.

Důležité

I když Server sestav Power BI můžete nainstalovat v prostředí s řadičem domény jen pro čtení (RODC), Server sestav Power BI potřebuje k řádnému fungování přístup k řadiči domény pro čtení i zápis.While you can install Power BI Report Server in an environment that has a Read-Only Domain Controller (RODC), Power BI Report Server needs access to a Read-Write Domain Controller to function properly. Pokud má Server sestav Power BI přístup jenom k řadiči domény jen pro čtení, při pokusu o správu služby pravděpodobně dojde k chybám.If Power BI Report Server only has access to a RODC, you may encounter errors when trying to administer the service.

Kód Product Key Serveru sestav Power BIPower BI Report Server product key

Kód Product Key pro Server sestav Power BI můžete získat ze dvou různých zdrojů:You can get the product key for Power BI Report Server from two different sources:

 • Power BI PremiumPower BI Premium
 • SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)

Podrobnosti najdete níže.Read on for details.

Power BI PremiumPower BI Premium

Pokud jste si zakoupili Power BI Premium, máte na portálu pro správu Power BI na kartě Nastavení Premium přístup ke kódu Product Key Serveru sestav Power BI.If you've purchased Power BI Premium, within the Premium settings tab of the Power BI admin portal, you have access to your Power BI Report Server product key. Portál pro správu je k dispozici jenom globálním správcům nebo uživatelům s rolí správce služeb Power BI.The admin portal is only available to Global Admins or users assigned the Power BI service administrator role.

Nastavení PremiumPremium settings

Vybráním možnosti Klíč Serveru sestav Power BI se zobrazí dialogové okno s kódem Product Key.Selecting Power BI Report Server key displays a dialog containing your product key. Zkopírujte ho a použijte ho k instalaci.You can copy it and use it with the installation.

Kód Product KeyProduct key

SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)

Pokud máte smlouvu SQL Server Enterprise SA, můžete kód Product Key získat z webu Volume Licensing Service Center.If you have a SQL Server Enterprise SA agreement, you can get your product key from the Volume Licensing Service Center.

Instalace serveru sestavInstall your report server

Instalace Serveru sestav Power BI je snadná.Installing Power BI Report Server is straightforward. Instalace souborů vyžaduje pouze pár kroků.There are only a few steps to install the files.

V době instalace nepotřebujete, aby byl dostupný server databázového modulu SQL Serveru.You don't need a SQL Server Database Engine server available at the time of install. Budete ho potřebovat až po instalaci ke konfiguraci služby Reporting Services.You will need one to configure Reporting Services after install.

 1. Vyhledejte umístění souboru PowerBIReportServer.exe a spusťte instalační program.Find the location of PowerBIReportServer.exe and launch the installer.

 2. Vyberte Nainstalovat Server sestav Power BI.Select Install Power BI Report Server.

  Instalace Serveru sestav Power BI

 3. Zvolte požadovanou edici a potom vyberte Další.Choose an edition to install and then select Next.

  Volba edice

  Zvolte zkušební nebo vývojářskou edici.Choose either Evaluation or Developer edition.

  Edice 2

  Zadejte kód Product Key, který jste získali ze služby Power BI nebo z webu Volume License Service Center.Otherwise, enter the product key that you got from either the Power BI service or the Volume License Service Center. Další informace o tom, jak získat kód Product Key, najdete výše v části Před instalací.For more information about how to get your product key, see the Before you install section above.

 4. Přečtěte si a přijměte licenční podmínky a ujednání. Pak vyberte Další.Read and agree to the license terms and conditions, then select Next.

  Licenční podmínky

 5. Pokud chcete uložit databázi serveru sestav, musíte mít k dispozici databázový stroj.You need a Database Engine available to store the report server database. Pokud chcete nainstalovat pouze server sestav, klikněte na Další.Select Next to install the report server only.

  Instalace pouze souborů

 6. Zadejte umístění instalace serveru sestav.Specify the install location for the report server. a pokračujte kliknutím na Nainstalovat.Select Install to continue.

  Zadání cesty instalace

  Výchozí cesta je C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server.The default path is C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server.

 7. Po úspěšné instalaci spusťte Správce konfigurace služby Reporting Services vybráním možnosti Konfigurovat server sestav.After a successful setup, select Configure Report Server to launch the Reporting Services Configuration Manager.

  Konfigurace serveru sestav

Konfigurace serveru sestavConfigure your report server

Po vybrání možnosti Konfigurovat server sestav se zobrazí Správce konfigurace služby Reporting Services.After you select Configure Report Server in the setup, you're presented with Reporting Services Configuration Manager. Další informace najdete v tématu o Správci konfigurace služby Reporting Services.For more information, see Reporting Services Configuration Manager.

Abyste dokončili počáteční konfiguraci služby Reporting Services, vytvoříte databázi serveru sestav.To complete the initial configuration of Reporting Services, you create a report server database. K dokončení tohoto kroku potřebujete databázový server SQL Serveru.A SQL Server Database server is required to complete this step.

Vytvoření databáze na jiném serveruCreating a database on a different server

Pokud vytváříte databázi serveru sestav na databázovém serveru na jiném počítači, musíte u serveru sestav změnit účet služby na přihlašovací údaje, které databázový server rozpozná.If you're creating the report server database on a database server on a different machine, change the service account for the report server to a credential that is recognized on the database server.

Ve výchozím nastavení používá server sestav účet virtuální služby.By default, the report server uses the virtual service account. Pokud se pokusíte vytvořit databázi na jiném serveru, může se u kroku Použití práv k připojení objevit následující chyba.If you try to create a database on a different server, you may receive the following error on the Applying connection rights step.

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Windows NT user or group '(null)' not found. Check the name again.

Pokud chcete chybu obejít, můžete změnit účet služby na účet síťové služby nebo domény.To work around the error, you can change the service account to either Network Service or a domain account. Změna účtu služby na síťovou službu uplatní pro server sestav práva v kontextu účtu počítače.Changing the service account to Network Service applies rights in the context of the machine account for the report server.

Konfigurace účtu služby serveru sestav

Další informace získáte v článku o konfiguraci účtu služby serveru sestav.For more information, see Configure the report server service account.

Služba systému WindowsWindows Service

Vytvoření služby systému Windows je součástí instalace.A windows service is created as part of the installation. Zobrazí se jako Power BI Report Server.It is displayed as Power BI Report Server. Název služby je PowerBIReportServer.The service name is PowerBIReportServer.

Služba systému Windows Server sestav

Vlastnosti služby systému Windows Server sestav

Výchozí rezervace adres URLDefault URL reservations

Rezervace adres URL se skládají z předpony, názvu hostitele, portu a virtuálního adresáře:URL reservations are composed of a prefix, host name, port, and virtual directory:

ČástPart DescriptionDescription
PředponaPrefix Výchozí předponou je HTTP.The default prefix is HTTP. Pokud jste dříve nainstalovali certifikát SSL (Secure Sockets Layer), instalace se pokusí vytvořit rezervace adres URL, které používají předponu HTTPS.If you previously installed a Secure Sockets Layer (SSL) certificate, Setup tries to create URL reservations that use the HTTPS prefix.
Název hostiteleHost name Výchozí název hostitele je silný zástupný znak (+).The default host name is a strong wildcard (+). Určuje, že server sestav přijímá na určeném portu všechny požadavky HTTP pro všechny názvy hostitele, ze kterých daný počítač vyjde, včetně https://<computername>/reportserver, https://localhost/reportserver nebo https://<IPAddress>/reportserver.It specifies that the report server accepts any HTTP request on the designated port for any host name that resolves to the computer, including https://<computername>/reportserver, https://localhost/reportserver, or https://<IPAddress>/reportserver.
PortPort Výchozí port je 80.The default port is 80. Pokud používáte jiný port než 80, musíte ho explicitně zadat do adresy URL, když v okně prohlížeče otevíráte webový portál.If you use any port other than port 80, you have to explicitly add it to the URL when you open web portal in a browser window.
Virtuální adresářVirtual directory Ve výchozím nastavení se výchozí adresáře vytváří ve formátu ReportServer pro webovou službu Server sestav a Reports pro webový portál.By default, virtual directories are created in the format of ReportServer for the Report Server Web service and Reports for the web portal. Výchozím virtuálním adresářem pro webovou službu Server sestav je reportserver.For the Report Server Web service, the default virtual directory is reportserver. Pro webový portál je výchozím virtuálním adresářem reports.For the web portal, the default virtual directory is reports.

Příklad kompletního řetězce adresy URL může vypadat následovně:An example of the complete URL string might be as follows:

 • https://+:80/reportserver – poskytuje přístup k serveru sestav.https://+:80/reportserver, provides access to the report server.
 • https://+:80/reports – poskytuje přístup k webovému portálu.https://+:80/reports, provides access to the web portal.

Brána firewallFirewall

Pokud k serveru sestav přistupujete ze vzdáleného počítače a pokud je server chráněný bránou firewall, ujistěte se, že jste nakonfigurovali její pravidla.If you're accessing the report server from a remote machine, make sure you've configured any firewall rules if there is a firewall present.

Otevřete port TCP, který jste nakonfigurovali pro adresu URL webové služby a adresu URL webového portálu.Open up the TCP port that you've configured for your Web Service URL and Web Portal URL. Ve výchozím nastavení jsou nakonfigurované na port TCP 80.By default, they're configured on TCP port 80.

Další konfiguraceAdditional configuration

Další krokyNext steps

Přehled pro správceAdministrator overview
Postup k zjištění kódu Product Key pro server sestavHow to find your report server product key
Instalace Power BI Desktopu optimalizovaného pro Server sestav Power BIInstall Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server
Ověření instalace služby Reporting ServicesVerify a Reporting Services installation
Konfigurace účtu služby serveru sestavConfigure the report server service account
Konfigurace adres URL serveru sestavConfigure report server URLs
Konfigurace připojení k databázi serveru sestavConfigure a report server database connection
Inicializace serveru sestavInitialize a report server
Konfigurace připojení protokolem SSL na server sestavConfigure SSL connections on a report server
Konfigurace účtů a oprávnění služby systému WindowsConfigure windows service accounts and permissions
Podpora prohlížečů pro Server sestav Power BIBrowser support for Power BI Report Server

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community