Migrace instalace serveru sestavMigrate a report server installation

Zjistěte, jak migrovat existující instanci služby SQL Server Reporting Services (SSRS) na instanci Serveru sestav Power BI.Learn how to migrate your existing SQL Server Reporting Services (SSRS) instance to an instance of Power BI Report Server.

Migrace je definovaná jako přesunutí datových souborů aplikací na novou instanci Serveru sestav Power BI.Migration is defined as moving application data files to a new Power BI Report Server instance. Tady jsou běžné důvody, proč byste mohli chtít vaši instalaci migrovat:The following are common reasons why you might migrate your installation:

 • Chcete přejít ze služby SQL Server Reporting Services na Server sestav Power BI.You want to move from SQL Server Reporting Services to Power BI Report Server

  Poznámka

  Není možné provést upgrade na místě ze služby SQL Server Reporting Services na Server sestav Power BI.There is not an inplace upgrade from SQL Server Reporting Services to Power BI Report Server. Je nutné provést migraci.A migration is necessary.

 • Požadujete aktualizaci nebo nasazení ve velkém měřítku.You have a large-scale deployment or update requirements

 • Chcete změnit hardware nebo topologii instalace.You're changing the hardware or topology of your installation

 • Narazíte na problém, který znemožňuje upgrade.You encounter an issue that blocks upgrade

Migrace na Server sestav Power BI ze SSRS (v nativním režimu)Migrating to Power BI Report Server from SSRS (Native mode)

Migrace z instance SSRS (v nativním režimu) na Server sestav Power BI se skládá z několika kroků.Migrating from an SSRS (Native mode) instance to Power BI Report Server consists of a few steps.

Migrace z nativního režimu SSRS na Server sestav Power BIMigrate from SSRS native mode to Power BI Report Server

Poznámka

Migraci podporují služby SQL Server 2008 Reporting Services a novější.SQL Server 2008 Reporting Services and later are supported for migration.

 • Zálohujte soubory databáze, aplikací a konfigurace.Backup database, application, and configuration files
 • Zálohujte šifrovací klíč.Back up the encryption key
 • Naklonujte databázi serveru sestav obsahující vaše sestavy.Clone your report server database hosting your reports
 • Nainstalujte Server sestav Power BI.Install Power BI Report Server. Pokud budete používat stejný hardware, můžete Server sestav Power BI nainstalovat na stejný server – na server, na kterém je instance SSRS.If you're using the same hardware, you can install Power BI Report Server on the same server as the SSRS instance. Další informace o instalaci Serveru sestav Power BI najdete v tématu Instalace Serveru sestav Power BI.For more information on installing Power BI Report Server, see Install Power BI Report Server.

Poznámka

Název instance pro Server sestav Power BI bude PBIRS.The instance name for the Power BI Report Server will be PBIRS.

 • Nakonfigurujte server sestav pomocí Správce konfigurace serveru sestav a připojte ho k naklonované databázi.Configure the report server using Report Server Configuration Manager and connect to the cloned database.
 • Podle potřeby vyčistěte instanci SSRS (v nativním režimu).Perform any cleanup needed for the SSRS (Native mode) instance

Migrace na Server sestav Power BI ze SSRS (v integrovaném režimu služby SharePoint)Migration to Power BI Report Server from SSRS (SharePoint-integrated mode)

Migrace ze SSRS (v integrovaném režimu služby SharePoint) na Server sestav Power BI není tak jednoduchá jako v nativním režimu.Migrating from an SSRS (SharePoint-integrated mode) to Power BI Report Server is not as straight forward as native mode. Tento postup obsahuje základní pokyny, ale v SharePointu můžete mít další soubory a prostředky, jejichž správa není v těchto krocích zahrnutá.While these steps provide some guidance, you may have other files and assets within SharePoint that you need to manage outside of these steps.

Migrace ze SSRS v integrovaném režimu služby SharePoint na Server sestav Power BIMigrate from SSRS SharePoint-integrated mode to Power BI Report Server

Ze SharePointu musíte na Server sestav Power BI migrovat specifický obsah serveru sestav.You need to migrate the specific report server content from SharePoint to your Power BI Report Server. Musíte už mít někde ve svém prostředí nainstalovaný Server sestav Power BI.You need to have already installed Power BI Report Server somewhere in your environment. Další informace o instalaci Serveru sestav Power BI najdete v tématu Instalace Serveru sestav Power BI.For more information on installing Power BI Report Server, see Install Power BI Report Server.

Pokud chcete zkopírovat obsah serveru sestav z prostředí služby SharePoint na Server sestav Power BI, použijte k tomu takové nástroje, jako je rs.exe.If you want to copy the report server content from your SharePoint environment to Power BI Report Server, you need to use tools such as rs.exe to copy the content. Níže je příklad skriptu pro zkopírování obsahu serveru sestav ze SharePointu na Server sestav Power BI.Below is a sample of what the script would be to copy report server content from SharePoint to Power BI Report Server.

Poznámka

Tento ukázkový skript by měl fungovat se SharePointem 2010 nebo novějším a se službami SQL Server 2008 Reporting Services nebo novějšími.The sample script should work against SharePoint 2010 and later and SQL Server 2008 Reporting Services and later.

Ukázkový skriptSample script

Sample Script
rs.exe
-i ssrs_migration.rss -e Mgmt2010
-s https://SourceServer/_vti_bin/reportserver
-v st="sites/bi" -v f="Shared Documents“
-u Domain\User1 -p Password
-v ts=https://TargetServer/reportserver
-v tu="Domain\User" -v tp="Password"

Migrace z jednoho Serveru sestav Power BI na jinýMigrating from one Power BI Report Server to another

Migrace ze Serveru sestav Power BI probíhá stejně jako migrace ze SSRS (v nativním režimu).Migrating from one Power BI Report Server is the same process as migrating from SSRS (Native-mode).

Migrace ze Serveru sestav Power BI na Server sestav Power BIMigrate from Power BI Report Server to Power BI Report Server

 • Zálohujte soubory databáze, aplikací a konfigurace.Backup database, application, and configuration files
 • Zálohujte šifrovací klíč.Back up the encryption key
 • Naklonujte databázi serveru sestav obsahující vaše sestavy.Clone your report server database hosting your reports
 • Nainstalujte Server sestav Power BI.Install Power BI Report Server. Server sestav Power BI nemůžete nainstalovat na stejný server – na server, ze kterého migrujete.You can't install Power BI Report Server on the same server as the one you're migrating from. Další informace o instalaci Serveru sestav Power BI najdete v tématu Instalace Serveru sestav Power BI.For more information on installing Power BI Report Server, see Install Power BI Report Server.

Poznámka

Název instance pro Server sestav Power BI bude PBIRS.The instance name for the Power BI Report Server will be PBIRS.

 • Nakonfigurujte server sestav pomocí Správce konfigurace serveru sestav a připojte ho k naklonované databázi.Configure the report server using Report Server Configuration Manager and connect to the cloned database.
 • Podle potřeby vyčistěte starou instalaci Serveru sestav Power BI.Perform any cleanup needed for the old Power BI Report Server installation.

Další krokyNext steps

Přehled pro správceAdministrator overview
Instalace Serveru sestav Power BIInstall Power BI Report Server
Skripty pro nástroj rs.exe a webovou službuScript with the rs.exe Utility and the Web Service

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community