Vytvoření stránkované sestavy pro Server sestav Power BICreate a paginated report for Power BI Report Server

V tomto článku několika rychlými kroky vytvoříte stránkovanou sestavu pro server sestav Power BI.In this article, you create a paginated report for Power BI Report Server in a few simple steps.

Hledáte nápovědu k vytváření stránkovaných sestav v Report Builderu pro službu Power BI?Looking for help with creating paginated reports in Report Builder for the Power BI service? Podívejte se na téma Tvůrce sestav Power BI.See Power BI Report Builder instead.

Jak vyplývá z názvu, stránkované sestavy mohou mít mnoho stránek.As the name suggests, paginated reports can run to many pages. Jsou navržené v pevném formátu a můžete si je přesně přizpůsobit.They're laid out in a fixed format and offer precise customization. Stránkované sestavy jsou soubory .rdl.Paginated reports are .rdl files.

Můžete je ukládat a spravovat na webovém portálu Server sestav Power BI. Je to podobné, jako když používáte webový portál SQL Server Reporting Services (SSRS).You can store and manage paginated reports in the Power BI Report Server web portal, just as you can in the SQL Server Reporting Services (SSRS) web portal. Stránkované sestavy vytváříte a upravujete v Tvůrci sestav nebo Návrháři sestav v sadě nástrojů SQL Server Data Tools (SSDT) a publikujete na jednom z webových portálů.You create and edit them in Report Builder or Report Designer in SQL Server Data Tools (SSDT), then publish them to either web portal. Uživatelé si v organizaci mohou sestavu zobrazit v prohlížeči nebo v mobilní aplikaci Power BI na mobilním zařízení.Then report readers in your organization can view them in a browser or in a Power BI mobile app on their mobile device.

Stránkovaná sestava Serveru sestav Power BI

Pokud máte zkušenosti s vytvářením stránkovaných sestav v Tvůrci sestav nebo Návrháři sestav, můžete začít vytvářet stránkované sestavy pro Server sestav Power BI.If you've already created paginated reports in Report Builder or Report Designer, then you're ready to create paginated reports for Power BI Report Server. Pokud zkušenosti zatím nemáte, tady je pár rychlých úvodních kroků.If not, here are some quick steps to get you started.

Krok 1: Spuštění Report BuilderuStep 1: Start Report Builder

Možná jste si už Tvůrce sestav nainstalovali kvůli vytváření sestav pro server SSRS.You may already have installed Report Builder to create reports for an SSRS server. Stejnou verzi Tvůrce sestav můžete použít i k vytváření sestav pro Server sestav Power BI.You can use the same version or Report Builder to create reports for Power BI Report Server. Pokud jste si ho ještě nenainstalovali, postup je jednoduchý.If you haven't installed it, the process is easy.

 1. Na webovém portálu Serveru sestav Power BI vyberte Nová > Stránkovaná sestava.In the Power BI Report Server web portal, select New > Paginated Report.

  Nabídka nové stránkované sestavy

  Pokud ještě nemáte nainstalovaného Tvůrce sestav, povede vás při instalaci.If you don't have Report Builder installed already, it leads you through the installation process now.

 2. Jakmile je Tvůrce sestav nainstalovaný, otevře obrazovku Nová sestava nebo datová sada.After it's installed, Report Builder opens to the New Report or Dataset screen.

  Obrazovka Nová sestava nebo datová sada

 3. Vyberte průvodce, který odpovídá vytvářenému druhu sestavy:Select the wizard for the kind of report you want to create:

  • Tabulka nebo maticeTable or matrix
  • GrafChart
  • MapaMap
  • PrázdnáBlank
 4. Začněme průvodcem Graf.Let's start with the Chart wizard.

  Průvodce grafem vás seznámí s kroky, které je potřeba provést, když chcete v sestavě vytvořit základní graf.The Chart wizard walks you the steps of creating a basic chart in a report. Odtud můžete sestavu přizpůsobit. Možnosti přizpůsobení jsou prakticky neomezené.From there, you can customize your report in almost unlimited ways.

Krok 2: Použití průvodce grafemStep 2: Go through the Chart wizard

Průvodce grafem vás provede základními kroky při vytváření vizualizace v sestavě.The Chart wizard walks you through the basic steps of creating a visualization in a report.

Stránkované sestavy se mohou připojovat k nejrůznějším datovým zdrojům, jako je Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL Database, Oracle, Hyperion a řada dalších.Paginated reports can connect to a wide variety of data sources, from Microsoft SQL Server and Microsoft Azure SQL Database to Oracle, Hyperion, and many more. Přečtěte si, jaké zdroje dat podporují stránkované sestavy.Read about data sources supported by paginated reports.

Na první stránce průvodce grafem zvolte datovou sadu. Datovou sadu můžete vytvořit nebo můžete na serveru vybrat sdílenou datovou sadu.In the first page in the Chart wizard, Choose a dataset, you can create a dataset or choose a shared dataset on a server. Datové sady vrací data sestavy na základě dotazu do externího zdroje dat.Datasets return report data from a query on an external data source.

 1. Vyberte Procházet > na serveru vyberte sdílenou datovou sadu > Otevřít > Další.Select Browse > select a shared dataset on a server > Open > Next.

  Průvodce grafem: Zvolte datovou sadu

  Potřebujete vytvořit datovou sadu?Need to create a dataset? Přečtěte si článek Vytvoření sdílené nebo vložené datové sady.See Create a shared or embedded dataset.

 2. Vyberte typ grafu, v tomto případě pruhový graf.Choose a chart type -- in this case, a bar chart.

  Průvodce grafem: Typ grafu

 3. Uspořádejte pole tím, že je přetáhnete do polí Kategorie, Řada a Hodnoty.Arrange the fields by dragging them to the Categories, Series, and Values boxes.

  Průvodce grafem: Uspořádat pole

 4. Vyberte Další > Dokončit.Select Next > Finish.

Krok 3: Návrh sestavyStep 3: Design your report

Teď jste v zobrazení návrhu sestavy.Now you're in Report Design view. Všimněte si, že to nejsou vaše data, ale zástupná data.Notice the data is placeholder data, not your data.

Zobrazení návrhu sestavy

 • Pokud si chcete prohlédnout data, vyberte Spustit.To view your data, select Run.

  Spuštění sestavy

 • Vraťte se do návrhového zobrazení a vyberte Návrh.To go back to Design view, select Design.

Vytvořený graf můžete upravit, můžete změnit rozložení, hodnoty, legendu – prakticky cokoliv.You can modify the chart you just created, changing the layout, values, legend... really just about anything.

Můžete také přidat různé jiné vizualizace, třeba měřítka, tabulky, matice, mapy a další obsah.And you can add all sorts of other visualizations: gauges, tables, matrixes, tables, maps, and more. Můžete přidat i záhlaví a zápatí pro více stránek.You can add headers and footers for multiple pages. Pokud si to chcete vyzkoušet, podívejte se na kurzy ke Tvůrci sestav.See the Report Builder tutorials to try them for yourself.

Zobrazení návrhu v Tvůrci sestav

Krok 4: Uložení sestavy na server sestavStep 4: Save your report to the report server

Až budete mít sestavu připravenu, uložte ji na Server sestav Power BI.When your report is ready, save it to Power BI Report Server.

 1. V nabídce Soubor vyberte Uložit jako a uložte ji na server sestav.On the File menu, select Save as, and save it to the report server.

 2. Teď ji můžete zobrazit v prohlížeči.Now you can view it in the browser.

  Stránkovaná sestava v prohlížeči

Další krokyNext steps

K návrhu sestav v Tvůrci sestav a Návrháři sestav v sadě nástrojů SQL Server Data Tools existuje celá řada vynikajících zdrojů.There are many great resources for designing reports in Report Builder and in Report Designer in SQL Server Data Tools. Dobrým výchozím bodem jsou kurzy ke Tvůrci sestav.The Report Builder tutorials are a good place to start.

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community