Plánovaná aktualizace sestav Power BI v Serveru sestav Power BIPower BI report scheduled refresh in Power BI Report Server

Plánovaná aktualizace sestav Power BI umožňuje zajistit, aby byla data v sestavě aktuální.Scheduled refresh for Power BI reports allows the data for a report to stay up to date.

Plánovaná aktualizace v Serveru sestav Power BI

Plánovaná aktualizace je specifická pro sestavy Power BI s vloženým modelem.Scheduled refresh is specific to Power BI reports with an embedded model. To znamená, že jste data do sestavy importovali, místo abyste použili živé připojení nebo DirectQuery.Meaning you imported data into the report instead of using a live connection or DirectQuery. Když data naimportujete, jsou odpojená od původního zdroje dat. Aby byla aktuální, musí se aktualizovat.When importing your data, it is disconnected from the original data source and needs to be updated to keep data fresh. Plánovaná aktualizace je způsob, jak data udržovat v aktuálním stavu.Scheduled refresh is the way to keep your data up to date.

Plánovaná aktualizace se v sestavě konfiguruje v části pro správu.Scheduled refresh is configured within the management section of a report. Další informace o tom, jak plánovanou aktualizaci konfigurovat, najdete v tématu Jak se konfiguruje plánovaná aktualizace sestavy Power BI.For more information on how to configure scheduled refresh, see How to configure Power BI report scheduled refresh.

Jak to fungujeHow this works

Plánovaná aktualizace sestav Power BI má několik součástí.Several components are involved when using scheduled refresh for your Power BI reports.

 • SQL Server Agent funguje jako časovač při generování naplánovaných událostí.SQL Server Agent as a timer to generate scheduled events.
 • Naplánované úlohy se přidají do fronty událostí a oznámení v databázi serveru sestav.Scheduled jobs are added to a queue of events and notifications in the report server database. U nasazení s více instancemi je tato fronta sdílená mezi všemi servery sestav v nasazení.In a scale-out deployment, the queue is shared across all of the report servers in the deployment.
 • Veškeré zpracování sestav, ke kterému dojde v důsledku naplánované události, se provádí jako proces na pozadí.All report processing that occurs as a result of a schedule event is performed as a background process.
 • Datový model se načte v instanci služby Analysis Services.The data model is loaded within an Analysis Services instance.
 • U některých zdrojů dat se pro připojení ke zdrojům dat a transformaci dat používá mashupový stroj Power Query.For some data sources, the Power Query mashup engine is used to connect to data sources and transform the data. K jiným zdrojům dat se dá připojit přímo ze služby Analysis Services používané k hostování datových modelů pro Server sestav Power BI.Other data sources may be connected to directly from an Analysis Services service used to host the data models for Power BI Report Server.
 • Nová data se načtou do datového modelu ve službě Analysis Services.New data is loaded into the data model within Analysis Services.
 • V konfiguraci se škálováním na více instancí je možné datový model replikovat mezi uzly.In a scale-out configuration, the data model can be replicated across nodes.
 • Služba Analysis Services zpracuje data a provede všechny potřebné výpočty.Analysis Services processes the data and executes any needed calculations.

Server sestav Power BI udržuje frontu událostí pro všechny naplánované operace.Power BI Report Server maintains an event queue for all scheduled operations. V pravidelných intervalech se server dotazuje fronty a zjišťuje nové události.It polls the queue at regular intervals to check for new events. Ve výchozím nastavení se fronta prohledává v 10sekundových intervalech.By default, the queue is scanned at 10 second intervals. Tento interval můžete změnit změnou nastavení konfigurace PollingInterval, IsNotificationService a IsEventService v souboru RSReportServer.config.You can change the interval by modifying the PollingInterval, IsNotificationService, and IsEventService configuration settings in the RSReportServer.config file. Pomocí IsDataModelRefreshService se dá nastavit, jestli má server sestav zpracovávat naplánované události.IsDataModelRefreshService can also be used to set whether a report server process scheduled events.

Analysis ServicesAnalysis Services

K vykreslení sestavy Power BI a k provedení plánované aktualizace je nutné načíst datový model sestavy Power BI ve službě Analysis Services.Rendering a Power BI report, as well as performing a scheduled refresh, requires loading the Power BI report's data model in Analysis Services. Proces služby Analysis Services poběží se Serverem sestav Power BI.An Analysis Services process will be running with Power BI Report Server.

Důležité informace a omezeníConsiderations and limitations

Kdy se plánovaná aktualizace nedá používatWhen scheduled refresh can't be used

Plán aktualizací se nedá vytvořit u všech sestav Power BI.Not all Power BI Reports can have a scheduled refresh plan created on them. Tady je seznam sestav Power BI, pro které nejde plán aktualizací vytvořit:The following is a list of Power BI Reports that you Can't create a scheduled refresh plan.

 • Sestava obsahuje jeden nebo více zdrojů dat služby Analysis Services, které používají živé připojení.Your report contains one or more Analysis Services data sources, which use a live connection.
 • Sestava obsahuje jeden nebo více zdrojů dat, které používají DirectQuery.Your report contains one or more data sources, which use DirectQuery.
 • Sestava neobsahuje žádný zdroj dat.Your report does not contain any data source. Data jsou například ručně zadaná prostřednictvím funkce Zadat data nebo sestava obsahuje jenom statický obsah – třeba obrázky, texty a další.For example, data is manually entered via Enter Data or a report contains only static content like images, text, etc.

Kromě výše uvedeného seznamu existují konkrétní scénáře se zdroji dat v režimu importu, pro které nejdou plány aktualizací vytvořit.In addition to the above list, there are specific scenarios with data sources in import mode, for which you cannot create refresh plans.

 • Pokud je použitý zdroj dat typu Soubor nebo Složka a cesta k souboru je místní cesta (například C:\Users<uživatel>\Documents), nedá se plán aktualizací vytvořit.If a File or Folder data source is used and the file path is a local path (e.g. C:\Users\user\Documents), then a refresh plan cannot be created. Cesta musí být taková, aby se k ní mohl server sestav připojit, například síťová složka.The path must be a path the report server can connect to like a network share. Například \myshare\Documents.For example, \myshare\Documents.
 • Pokud se zdroj dat dá připojit jenom pomocí OAuth (například Facebook, Google Analytics, Salesforce a tak dál), nedá se plán aktualizace mezipaměti vytvořit.If data source can be connected using only OAuth (e.g. Facebook, Google Analytics, Salesforce, etc.), then cache refresh plan cannot be created. Server sestav v tuto chvíli nepodporuje ověřování OAuth pro žádný zdroj dat, ať už je to pro stránkované sestavy, mobilní sestavy nebo sestavy Power BI.At the moment, RS does not support OAuth authentication for any data source whether it is for paginated, mobile or Power BI reports.

Paměťová omezeníMemory limits

Tradiční úloha serveru sestav se podobala webové aplikaci.Traditional workload for a report server has been similar to a web application. Schopnost načítat sestavy s importovanými daty nebo s daty z DirectQuery a schopnost provádět plánovanou aktualizaci závisí na instanci služby Analysis Services hostované vedle serveru sestav.The ability to load reports with imported data or DirectQuery, and the ability to perform scheduled refresh, rely on an Analysis Services instance being hosted alongside of the report server. To může vést k neočekávaným paměťovým nárokům na server.As a result, this could result is unexpected memory pressure on the server. Naplánujte nasazení serveru odpovídajícím způsobem s vědomím, že vedle serveru sestav může paměť spotřebovávat i služba Analysis Services.Plan your server deployment accordingly knowning that Analysis Services may be consuming memory alongside the report server.

Informace o tom, jak monitorovat instanci služby Analysis Services, najdete v tématu Monitorování instance služby Analysis Services.For information on how to monitor an Analysis Services instance, see Monitor an Analysis Services Instance.

Informace o paměťových nastaveních ve službě Analysis Services najdete v tématu Vlastnosti paměti.For information about memory settings within Analysis Services, see Memory Properties.

Omezení velikosti datového modeluData model size limit

Datový model načtený do interního stroje služby Analysis Services během plánované aktualizace může mít velikost maximálně 2 000 MB (2 GB).The data model loaded into the internal Analysis Services engine during a scheduled refresh has a maximum size of 2,000 MB (2GB). Tato maximální velikost se nedá nakonfigurovat.This maximum size can't be configured. Pokud datový model přesáhne velikost 2 GB, zobrazí se chyba aktualizace „Délka výsledku překračuje limit délky (2 GB) cíle rozsáhlého typu“.If your data model grows larger than 2GB, you will receive the refresh error, "The length of the result exceeds the length limit (2GB) of the target large type." V takovém případě doporučujeme model hostovat v instanci služby Analysis Services a použít živé připojení k modelu v sestavě.In that case, we recommend hosting the model in an Analysis Services instance and using a live connection to the model in the report.

Další krokyNext steps

Nakonfigurujte plánovanou aktualizaci sestavy Power BI.Configure scheduled refresh on a Power BI report.

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community