Jaká ukázková data jsou k dispozici v Power BI?What sample data is available to use with Power BI?

Možná se službou Power BI teprve začínáte nebo ji chcete vyzkoušet, ale nemáte data.Say you're new to Power BI and want to try it out but don't have any data. Možná máte datovou sadu.Or maybe you have a dataset. Protože ale zatím nevíte, jak Power BI funguje, bojíte se jejich případného poškození.Because you don't understand (yet) how Power BI works, you worry that you might somehow damage your dataset?

Nemusíte mít obavy.No need to stress out! Společnosti obviEnce (www.obvience.com) a Microsoft pro vás vytvořily ukázky, které můžete používat do té doby, než se s Power BI lépe seznámíte.obviEnce (www.obvience.com) and Microsoft have created samples for you to use until you feel more comfortable with Power BI. Data jsou anonymní a pocházejí z různých oborů, jako jsou finance, lidské zdroje, prodej atd.The data is anonymized and represents different industries: finance, HR, sales, and more. V rámci naší online dokumentace se tyto ukázky používají i v kurzech a příkladech. Vysvětlovanou látku tak můžete sledovat na konkrétní ukázce.Also, our online documentation uses these same samples in tutorials and examples, so you'll be able to follow along.

Dostupné ukázky

Každá ukázka je k dispozici v několika formátech: jako balíček obsahu, samostatný excelový sešit a soubor .pbix.Each of these samples is available in several formats: as a content pack, as an individual Excel workbook, and as a .pbix file. Jestli tyto formáty neznáte nebo zatím nevíte, jak je použít,If you don't know what these things are, or how to get your hands on them -- don't worry. všechno vám vysvětlíme v další části tohoto článku.We'll explain it all later in this article. Ke každé ukázce jsme vytvořili prohlídku,And for each sample we've created a tour. což je typ článku, který vysvětluje pozadí ukázky a provede vás různými scénáři.Tours are articles that tells the story behind the sample and walks you through different scenarios. Jedním ze scénářů mohou být odpovědi na otázky vašeho nadřízeného, dalším scénářem může být hledání informací o konkurenci nebo vytváření sestav a řídicích panelů určených ke sdílení, případně vysvětlení obchodního záměru, který představuje určitý posun.One scenario might be answering questions for your manager, another might be looking for competitive insights, or creating reports and dashboards to share, or explaining a business shift.

Na začátku tu máme právní pokyny k použití těchto ukázek.Before we get started, here are the legal guidelines for using the samples. Poté se seznámíme se vzorky a ukážeme si, jak je používat.After that, we introduce the samples and show how to use them.

Pokyny k používání ukázkových excelových sešitů pro Power BIUsage guidelines for the Power BI sample Excel workbooks

©2015 Microsoft Corporation.©2015 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.All rights reserved. Dokumenty a sešity jsou poskytované „jak stojí a leží“.The documents and workbooks are provided "as-is." Informace a názory předkládané v sešitech, včetně adres URL a jiných internetových webových odkazů, se mohou změnit bez předchozího upozornění.Information and views expressed in the workbooks, including URL and other Internet Web site references, may change without notice. Riziko spojené s jejich použitím nesete vy.You bear the risk of using it. Některé příklady mají pouze ilustrativní charakter a jsou smyšlené.Some examples are for illustration only and are fictitious. Žádné skutečnosti z nich nevyplývají ani se z nich nesmí odvozovat.No real association is intended or inferred. Microsoft neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, týkající se zde uváděných informací.Microsoft makes no warranties, express or implied, with respect to the information provided here.

Těmito sešity nevzniká právní nárok na duševní vlastnictví produktů Microsoftu.The workbooks do not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Microsoft product. Sešit můžete kopírovat a používat pro svou vnitřní potřebu nebo jako referenci.You may copy and use this workbook for your internal, reference purposes.

Sešity a související data poskytuje společnosti obviEnce.The workbooks and related data are provided by obviEnce. www.obvience.comwww.obvience.com

Společnost obviEnce je nezávislý výrobce softwaru a působí také jako inkubátor duševního vlastnictví zaměřený na Microsoft Business Intelligence.ObviEnce is an ISV and an Intellectual Property (IP) Incubator focused on Microsoft Business Intelligence. Společnost obviEnce úzce spolupracuje s Microsoftem na vývoji osvědčených postupů a po myšlenkové stránce usiluje o rychlý start a nasazení řešení Microsoft Business Intelligence.ObviEnce works closely with Microsoft to develop best practices and thought leadership for jump-starting and deploying Microsoft Business Intelligence solutions.

Sešity a data jsou majetkem společnosti obviEnce, LLC. Jejich sdílení bylo umožněno jen pro účely předvedení funkcí Power BI na ukázkových datech z různých oborů.The workbooks and data are property of obviEnce, LLC, and have been shared solely for the purpose of demonstrating Power BI functionality with industry sample data.

Při každém použití sešitů a/nebo dat musíte uvést jejich zdroj (zdroj je také v každém sešitu na listu Informace).Any uses of the workbooks and/or data must include the above attribution (that is also on the Info worksheet included with each workbook). Sešit a všechny vizualizace musí obsahovat následující informaci o autorských právech: obviEnce ©.The workbook and any visualizations must be accompanied by the following copyright notice: obviEnce ©.

Když kliknete na následující odkazy, stáhnete si soubory s excelovými sešity nebo soubory .pbix. Kliknutím také vyjadřujete souhlas s uvedenými podmínkami.By clicking any of the links below to download the Excel workbook files or .pbix files, you are agreeing to the terms above.

Dostupné ukázkyAvailable samples

K dispozici je osm ukázek, které je možné použít.Eight samples are available for you to use. Každá je z jiného oboru.Each one represents a different industry.

Ukázka ziskovosti zákazníkůCustomer Profitability sample Ukázka ziskovosti zákazníků

Projděte si ukázku ziskovosti zákazníkůTake a tour of the Customer Profitability sample

V této oborové ukázce analyzuje finanční ředitel klíčové metriky u jednotlivých členů vedení, produktů a zákazníků.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. Můžete podle nich zkoumat, čím je ovlivněna ziskovost společnosti.You can investigate what factors impact the company's profitability.

Ukázka lidských zdrojůHuman Resources sample Ukázka lidských zdrojů

Projděte si ukázku věnovanou lidským zdrojůmTake a tour of the HR sample

Tato oborová ukázka je zaměřená na náborovou strategií společnosti. Analyzuje nové, současné i bývalé zaměstnance.This industry sample focuses on the hiring strategy for a company by analyzing new hires, active employees, and employees who have left. Zkoumáním dat zjistíte trendy dobrovolných odchodů a skutečnosti, na které je potřeba zaměřit náborovou strategii.By exploring the data, you can find trends in voluntary separations and biases in the hiring strategy.

Ukázka analýzy výdajů na ITIT Spend Analysis sample Ukázka analýzy výdajů na IT

Projděte si ukázku analýzy výdajů na ITTake a tour of the IT Spend Analysis sample

V této oborové ukázce analyzujeme plánované a skutečné náklady oddělení IT ve společnosti.In this industry sample, we analyze the planned vs. actual costs of the IT department of a company. Z tohoto porovnání zjistíme, jestli společnost dobře sestavila roční plán a jaké oblasti zaznamenaly největší odchylky od plánu.This comparison helps us understand how well the company planned for the year and investigate areas with huge deviations from the plan. V tomto příkladu společnost používá roční plánovací cyklus a čtvrtletně sestavuje nejnovější odhad (Latest Estimate – LE), který jí v průběhu fiskálního roku pomáhá analyzovat změny ve výdajích na IT.The company in this example goes through a yearly planning cycle, and then quarterly it produces a new Latest Estimate (LE) to help analyze changes in IT spend over the fiscal year.

Ukázka analýzy příležitostíOpportunity Analysis sample Ukázka analýzy příležitostí

Projděte si ukázku analýzy prodejních příležitostíTake a tour of the Opportunity Analysis sample

Tato oborová ukázka zkoumá prodejní kanál softwarové společnosti.This industry sample explores a software company's sales channel. Manažeři prodeje monitorují přímé a partnerské prodejní kanály tím, že sledují příležitosti a výnosy podle oblastí, velikosti zakázek a prodejního kanálu.Sales managers monitor their direct and partner sales channels by tracking opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

Ukázka analýzy zajišťováníProcurement Analysis sample Ukázka analýzy zajišťování

Projděte si ukázkovou analýzu zajišťováníTake a tour of the Procurement Analysis sample

V této oborové ukázce analyzuje finanční ředitel klíčové metriky u jednotlivých členů vedení, produktů a zákazníků.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. Můžete podle nich zkoumat, čím je ovlivněna ziskovost společnosti.You can investigate what factors impact the company's profitability.

Ukázka analýzy maloobchodního prodejeRetail Analysis sample Ukázka analýzy maloobchodního prodeje

Projděte si ukázku analýzy maloobchodního prodejeTake a tour of the Retail Analysis sample

V této ukázce analyzujeme data maloobchodního prodeje položek, které se prodávají v různých obchodech a okresech.This industry sample analyzes retail sales data of items sold across multiple stores and districts. Metriky porovnávají letošní a loňské výsledky podle těchto údajů: tržby, množství, hrubá marže a odchylka. Součástí je také analýza nových obchodů.The metrics compare this year's performance to last year's in these areas: sales, units, gross margin, and variance, as well as new store analysis.

Ukázka prodeje a marketinguSales and Marketing sample Ukázka prodeje a marketingu

Projděte si ukázku zaměřenou na prodej a marketingTake a tour of the Sales and Marketing sample

Tato oborová ukázka analyzuje výrobní společnost VanArsdel Ltd. Marketingový ředitel v ní sleduje dané odvětví a tržní podíl společnosti VanArsdel.This industry sample analyzes a manufacturing company, VanArsdel Ltd. It allows the Chief Marketing Officer to watch the industry and the market share for VanArsdel. Z ukázky zjistíte tržní podíl společnosti, objem produktů, tržby a tržní sentiment.By exploring the sample, you can find the company's market share, product volume, sales, and sentiment.

Ukázka kvality dodavatelůSupplier Quality sample Ukázka kvality dodavatelů

Projděte si ukázku věnovanou kvalitě dodavatelůTake a tour of the Supplier Quality sample

Tato oborová ukázka se zabývá jedním z typických problémů dodavatelského řetězce, kterým je analýza kvality dodavatelů.This industry sample focuses on one of the typical supply chain challenges — supplier quality analysis. V této analýze se používají dvě hlavní metriky: celkový počet závad a celkový výpadek, které tyto závady způsobily.Two primary metrics are at play in this analysis: total number of defects and the total downtime that these defects caused. Ukázka má dva hlavní cíle: Za prvé zjistit, kdo je z hlediska kvality nejlepší a nejhorší dodavatel. Za druhé zjistit, kterým závodům se lépe daří nalézat a řešit závady, aby se minimalizovaly výpadky.This sample has two main objectives: understand who the best and worst suppliers are, with respect to quality, and identify which plants do a better job finding and rejecting defects, to minimize downtime.

Teď víte, jaké ukázky jsou k dispozici.Now you know what's available. Pojďme si vysvětlit, jak je můžete získat.Time to learn how to get ahold of these samples.

Jak získat ukázkyHow to get the samples

Už jsme řekli, že ukázky jsou k dispozici v různých formátech, konkrétně jako balíčky obsahu, excelové sešity a soubory .pbix.As you read above, the samples are available in several formats: content packs, Excel workbooks, and .pbix files. Popíšeme si, jak jednotlivé formáty používat. Napřed si vysvětlíme balíčky obsahu.We'll describe how to use each of these formats, starting with content packs.

Ukázky Power BI ve tvaru balíčků obsahuThe Power BI samples as content packs

Balíčky obsahu jsou jediným formátem ukázek, které jsou k dispozici přímo v Power BI. K vyhledání těchto ukázek nemusíte opouštět Power BI.Content packs are the only sample format that is available from within Power BI; you don't have to leave Power BI to find them. Balíček obsahu je vlastně balíček složený z jednoho nebo několika řídicích panelů, datových sad a sestav, které někdo vytvoří a umožní jejich použití ve službě Power BI.A content pack is essentially a bundle of one or more dashboards, datasets, and reports that someone creates and that can be used with Power BI service. Uživatelé vytvářejí balíčky obsahu, aby je mohli sdílet se spolupracovníky.People create content packs to share with colleagues. Každý ukázkový balíček Power BI obsahuje datovou sadu, sestavu a řídicí panel.Each of the Power BI sample content packs contains a dataset, report, and dashboard. Balíčky obsahu nejsou k dispozici pro aplikaci Power BI Desktop.Content packs are not available for Power BI Desktop. Pokud se o balíčcích obsahu chcete dozvědět více, přečtěte si Úvod do balíčků obsahu v Power BI.If you'd like to learn more about content packs, read Intro to content packs in Power BI.

Získání a otevření ukázkového balíčku obsahu ve službě Power BIGet and open a sample content pack in Power BI service

 1. Otevřete službu Power BI (app.powerbi.com) a přihlaste se.Open Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 2. V levém dolním rohu vyberte Získat data.In the bottom-left corner, select Get data.

  Ikona Získat data

 3. Na stránce Získat data vyberte ikonu Ukázky.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

  Ikona Ukázky

 4. Výběrem některé z ukázek otevřete její popis.Select one of the samples to open a description of that sample. Pak zvolte Připojit.Then choose Connect.

  Vyberte ukázku > vyberte Připojit

 5. Služba Power BI importuje balíček obsahu a přidá do aktuálního pracovního prostoru nový řídicí panel, sestavu a datovou sadu.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Nový obsah bude označen žlutou hvězdičkou.The new content is marked with a yellow asterisk. Ukázky můžete použít ke zkušebnímu provozu Power BI.Use the samples to take Power BI for a test run.

  Hvězdička nového obsahu *

Teď, když máte data, můžete začít.Now that you have data, you're on your way. Vyzkoušejte některé z našich výukových kurzů, které používají balíček obsahu, nebo jednoduše otevřete službu Power BI a prozkoumejte ji.Try out some of our tutorials using the sample content packs or just open Power BI service and explore.

Ukázky Power BI ve tvaru excelových souborůThe Power BI samples as Excel files

Všechny ukázkové balíčky obsahu jsou také dostupné jako excelový sešit.Each of the sample content packs is also available as an Excel workbook. Excelové sešity jsou navržené tak, aby bylo možné je použít se službou Power BI.The Excel workbooks are designed to be used with Power BI service.

 1. Ke stažení jednotlivých souborů můžete použít následující odkazy nebo si můžete stáhnout soubor ZIP se všemi ukázkovými soubory.Download the files individually using the links below, or download a zip file of all the sample files. Pokud patříte ke zkušenějším uživatelům, můžete ve stažených excelových sešitech prozkoumat nebo upravit datové modely.If you're an advanced user, you might want to download the Excel workbooks to explore or edit the data models.

 2. Stažený soubor uložte.Save the downloaded file. Je důležité, kam soubory uložíte.Where you save the file makes a difference.

  • Místní disk Místní disk – pokud soubory uložíte na místní disk v počítači nebo na jiné místo v organizaci, můžete je do Power BI importovat.Local Local - If you save your file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI, you can import your file into Power BI. Soubor zůstane na místním disku, takže se celý do Power BI neimportuje.Your file will actually remain on your local drive, so the whole file isn’t imported into Power BI. Na webu služby Power BI se jen vytvoří nová datová sada a data (a někdy i datový model) se do ní načtou.What happens is a new dataset is created in your Power BI site and data, and in some cases the data model, are loaded into the dataset. Pokud jsou v souboru sestavy, zobrazí se v Power BI v části Sestavy.If your file has any reports, those reports appear in your Power BI site under Reports.
  • OneDrive pro firmy OneDrive – firmy – pokud máte OneDrive pro firmy a přihlásíte se k němu pod stejným účtem, jaký používáte pro Power BI, jedná se o nejlepší místo pro synchronizaci vaší práce v Excelu, Power BI, případně v souboru .csv s datovou sadou, sestavami a řídicími panely v Power BI.OneDrive Business OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, OneDrive for Business is by far the best place to keep your work in Excel, Power BI, or a .CSV file in-sync with your dataset, reports, and dashboards in Power BI. Power BI a OneDrive jsou v cloudu. Služba Power BI se k souboru na OneDrivu připojuje přibližně jednou za hodinu.Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your file on OneDrive about every hour. Pokud najde změny, automaticky aktualizuje datovou sadu, sestavy a řídicí panely v Power BI.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI.
  • OneDrive osobní OneDrive – osobní – Pokud soubory ukládáte do vlastního účtu OneDrivu, získáte mnohé z výhod jako při použití OneDrivu pro firmy.OneDrive Personal OneDrive - Personal – If you save your files to your own OneDrive account, you’ll get many of the same benefits as you would with OneDrive for Business. Největší rozdíl je ale v tom, že když se poprvé připojíte ke svému souboru (Získat data > Soubory > OneDrive – osobní), budete muset pro přihlášení k OneDrivu použít účet Microsoft, který je většinou jiný než účet, který používáte pro přihlášení k Power BI.The biggest difference is when you first connect to your file (using Get Data > Files > OneDrive – Personal) you’ll need to sign in to your OneDrive with your Microsoft account, which is usually different from what you use to sign in to Power BI. Při přihlašování k OneDrivu pomocí účtu Microsoft nezapomeňte vybrat možnost Zůstat přihlášeni.When signing in with your OneDrive with your Microsoft account, be sure to select the Keep me signed in option. Služba Power BI se tak bude moct k souboru připojit přibližně jednou za hodinu a datová sada v Power BI zůstane synchronizovaná.This way, Power BI will be able to connect to your file about every hour and make sure your dataset in Power BI is in-sync.
  • SharePoint Týmové weby SharePoint – týmové weby a ukládání souborů Power BI do SharePointu – ukládání na týmové weby je skoro stejné jako ukládání na OneDrive pro firmy.SharePoint Team Sites SharePoint Team-Sites Saving your Power BI files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. Největším rozdílem je způsob připojení k souboru v Power BI.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. Můžete zadat adresu URL nebo se připojit ke kořenové složce.You can specify a URL or connect to the root folder.
 3. Otevřete službu Power BI (app.powerbi.com) a přihlaste se.Open Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

  Tip

  V této chvíli je vhodné vytvořit nový řídicí panel a pojmenovat ho po souboru, který chcete importovat.At this point you may want to create a new dashboard and name it after the file you plan on importing. Pokud budete excelovou datovou sadu rovnou importovat, Power BI nevytvoří nový řídicí panel nazvaný po ukázce, ale přidá dlaždici na řídicí panel, který máte právě otevřený.Otherwise, when you import the Excel dataset, Power BI won't create a new dashboard named after the sample but instead will add a tile to the dashboard that you currently have open. Když dlaždici vyberete, otevře se sestava datové sady.Selecting that tile will take you to the dataset's report. V podstatě na tom tolik nezáleží, protože nový řídicí panel můžete vytvořit později, ale pokud jím začnete, ušetříte si pár kroků.This isn't a major big deal as you can always create a new dashboard later, but starting with a new dashboard saves you a step or two.

 4. V levém dolním rohu vyberte Získat data.In the bottom-left corner, select Get data.

  Ikona Získat data

 5. Na stránce Získat data vyberte Soubory > Získat.On the Get Data page that appears, select Files > Get.

  Soubory > Získat

 6. Přejděte k místu, kam jste si uložili staženou ukázku.Navigate to the location where you downloaded and saved the sample.

  Umístění, kam jste uložili ukázku

 7. Vyberte soubor, v našem případě Procurement Analysis Sample.xlsx, který je uložený na OneDrivu pro firmy, a zvolte Připojit.Select the file, in this case Procurement Analysis Sample.xlsx, which was saved on OneDrive for Business, and choose Connect.

  OneDrive pro firmy > Připojit

 8. Vyberte, jestli chcete importovat data nebo sešit přenést do Power BI, abyste ho viděli přesně jako v online Excelu.Choose whether to import the data or to bring the workbook into Power BI and see it exactly as it is in Excel online.

  Importovat nebo Připojit

 9. Pokud vyberete Importovat, Power BI importuje ukázkový sešit a přidá ho jakou novou datovou sadu s názvem Ukázka analýzy zjišťování.If you select Import, Power BI imports the sample workbook and adds it as a new dataset named Procurement Analysis Sample. Pokud jsou v sešitu listy, tabulky, oblasti dat nebo datové modely Power View, Power BI také vytvoří sestavu (se stejným názvem).If the workbook has any Power View sheets, tables or ranges, or a data model, Power BI also creates a report (with the same name). Pokud není žádný řídicí panel otevřený, Power BI vytvoří nový.And if you don't already have a dashboard open, Power BI creates a new dashboard. (Pokud jste řídicí panel otevřeli kliknutím na Získat data, zobrazí se na řídicím panelu nová prázdná dlaždice.(If you had a dashboard open when you clicked Get Data, you'll see a new blank tile on that dashboard. Když na ni kliknete, přejdete k sestavě právě přidané datové sady).Clicking that tile will take you to the report for the dataset you just added). Nový obsah má stejný název jako ukázka a je označený žlutou hvězdičkou.The new content is named after the sample and is marked with a yellow asterisk.

 10. Jakmile se zobrazí obrazovka Vaše datová sada je připravená,When the Your dataset is ready! vyberte Zobrazit datovou sadu, Získat rychlý přehled nebo na navigačním panelu Power BI vlevo najděte a otevřete přidruženou sestavu nebo řídicí panel.screen appears, select View dataset or Get Quick Insights or use your Power BI left navbar to locate and open the associated report or dashboard.

  Zobrazit datovou sadu

(Volitelné) Zobrazení excelových ukázek přímo v Excelu(Optional) Take a look at the Excel samples from inside Excel itself

Zajímá vás, jak se data excelového sešitu převedou na datové sady a sestavy Power BI?Want to understand how the data in an Excel workbook gets converted to Power BI datasets and reports? Otevřete excelové ukázky v Excelu. Odpovědi na některé otázky najdete, když prozkoumáte listy.Opening the Excel samples in Excel and exploring the worksheets provides some of the answers.

 • Při prvním otevření ukázkového sešitu v Excelu se mohou zobrazit dvě upozornění.When you first open a sample workbook in Excel, you may see two warnings. První z nich vás upozorní, že sešit je v chráněném zobrazení.The first warning says the workbook is in Protected View. Vyberte Povolit úpravy.Select Enable Editing. Druhé vás může upozornit, že jsou k sešitu připojená externí data.The second warning may say that the workbook has external data connections. Vyberte Povolit obsah.Select Enable Content.

 • Každý sešit obsahuje několik listů nástroje Power View.Each workbook contains several Power View sheets. Pokud je chcete zobrazit v Excelu, povolte doplněk Power View stažením balíčku klíčů registru.If you want to see the Power View sheets in Excel, You need to enable the Power View add-in by downloading a package of registry keys.

 • Kde jsou vlastně skutečná data?So where's the actual data? Jsou v datovém modelu Power Pivot.It's in the Power Pivot data model. Listy nástroje Power View nejsou k zobrazení dat nezbytné.You don't need the Power View sheets to see the data. Na kartě PowerPivot vyberte Spravovat.On the PowerPivot tab, select Manage.

  Nevidíte kartu PowerPivot?Don't see the Power Pivot tab? Zapněte doplněk PowerPivot.Enable the Power Pivot add-in.

  V PowerPivotu se data zobrazují ve všech podkladových tabulkách i ve všech vzorcích DAX.In Power Pivot, you can see the data in all the underlying tables, plus all the DAX formulas.

 • Na kartě Informace jsou informace o společnosti obviEnce, která ukázku vytvořila.The Info tab provides information about obviEnce, the company that created the sample.

Ukázky Power BI ve tvaru souborů .pbixThe Power BI samples as .pbix files

Všechny ukázkové balíčky obsahu jsou také k dispozici jako soubory .pbix služby Power BI.Each of the sample content packs is also available as Power BI .pbix file. Soubory .pbix jsou navržené tak, aby bylo možné je použít v aplikaci Power BI Desktop.The .pbix files are designed to be used with Power BI Desktop.

 1. Ke stažení jednotlivých souborů použijte následující odkazy.Download the files individually using the links below. Kliknutím na tyto odkazy se soubor uloží automaticky do složky pro stažené soubory.Selecting these links saves the file automatically to your Downloads folder.

 2. V Power BI Desktopu vyberte Soubor > Otevřít a přejděte k místu, kam jste ukázku .pbix uložili.From Power BI Desktop, select File > Open and navigate to the location where you saved the sample .pbix.

  Soubor > Otevřít v Power BI Desktopu

 3. Vyberte soubor .pbix, který chcete v Power BI Desktopu otevřít.Select the .pbix file to open it in Power BI Desktop.

Další krokyNext steps

Základní pojmy pro návrháře ve službě Power BIBasic concepts for designers in the Power BI service

Kurz: Připojení k ukázkám Power BITutorial: Connect to the Power BI samples

Zdroje dat pro Power BIData sources for Power BI

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community