Kurz: Začínáme se službou Power BI (app.powerbi.com)Tutorial: Get started with the Power BI service (app.powerbi.com)

Tento kurz vám usnadní začátky práce se službou Power BI.This tutorial helps you get started with the Power BI service. Vřele vám doporučujeme, abyste si nejdříve přečetli článek Co je Power BI, ve kterém zjistíte, jak služba Power BI zapadá do dalších nabídek Power BI.For an understanding of how the Power BI service fits in with the other Power BI offerings, we highly recommend that you start by reading What is Power BI.

Obrázek znázorňující vztah mezi Power BI Desktopem, službou a mobilní verzí

V tomto kurzu dokončíte následující kroky:In this tutorial, you complete the following steps:

 • Najdete další obsah, který vám pomůže začít se službou Power BI.Find other getting started content for the Power BI service
 • Přihlásíte se k účtu Power BI Online (nebo si ho vytvoříte, pokud ho ještě nemáte).Sign in to your Power BI online account, or sign up, if you don't have one yet
 • Otevřete službu Power BI.Open the Power BI service
 • Získáte nějaká data a otevřete je v zobrazení sestav.Get some data and open it in report view
 • Použijete tato data k vytvoření vizualizací a uložíte je jako sestavu.Use that data to create visualizations and save as a report
 • Připnutím dlaždic ze sestavy vytvoříte řídicí panel.Create a dashboard by pinning tiles from the report
 • Pomocí nástroje přirozeného jazyka služby Q&A přidáte na řídicí panel další vizualizaci.Add another visualization to your dashboard using the Q&A natural language tool
 • Odstraněním datové sady, sestavy a řídicího panelu vyčistíte prostředky.Clean up resources by deleting the dataset, report, and dashboard

Registrace ke službě Power BISign up for the Power BI service

Pokud nejste k Power BI zaregistrovaní, zaregistrujte si bezplatnou zkušební verzi Power BI Pro, než začnete.If you're not signed up for Power BI, sign up for a free Power BI Pro trial before you begin.

Pokud už účet máte, otevřete prohlížeč a zadejte app.powerbi.com. Otevře se služba Power BI.If you already have an account, open a browser and type app.powerbi.com to open the Power BI service.

Přihlášení nebo bezplatná registrace

Pokud hledáte nápovědu pro Power BI Desktop, přečtěte si téma Začínáme s Power BI Desktopem.If you're looking for help with Power BI Desktop, see Get started with Power BI Desktop. Jestliže hledáte nápovědu pro mobilní aplikaci Power BI, přečtěte si téma Aplikace Power BI pro mobilní zařízení.If you're looking for help with Power BI mobile, see Power BI apps for mobile devices.

Tip

Upřednostňujete raději bezplatný výukový kurz, který umožňuje postupovat vlastním tempem?Prefer a free self-paced training course instead? Zaregistrujte se v našem kurzu analýzy a vizualizace dat na webu EdX.Enroll in our Analyzing and Visualizing Data course on EdX.

Navštivte náš seznam videí na YouTube.Visit our playlist on YouTube. Mezi vhodná videa pro začátečníky patří úvod do služby Power BI:A good video to start with is Introduction to the Power BI service:

Co je služba Power BI?What is the Power BI service?

Služba Microsoft Power BI se někdy označuje jako Power BI Online nebo app.powerbi.com.The Microsoft Power BI service is sometimes referred to as Power BI online or app.powerbi.com. Power BI vám umožňuje získat aktualizovaný přehled informací, které vás zajímají.Power BI helps you stay up-to-date with the information that matters to you. Řídicí panely služby Power BI vám pomohou sledovat stav vašeho podnikání.With the Power BI service, dashboards help you keep a finger on the pulse of your business. Řídicí panely zobrazují dlaždice, na které můžete kliknout a otevřít sestavy obsahující podrobné informace.Your dashboards display tiles that you can click to open reports for exploring further. Připojte se k několika datovým sadám a zobrazte si všechna související data na jednom místě.Connect to multiple datasets to bring all of the relevant data together in one place. Potřebujete podrobněji vysvětlit, z jakých stavebních bloků se Power BI skládá?Need help understanding the building blocks that make up Power BI? Viz Základní pojmy pro návrháře ve službě Power BI.See Basic concepts for designers in the Power BI service.

Pokud máte důležitá data v Excelu nebo v souborech CSV, můžete si vytvořit řídicí panel Power BI, abyste měli kdekoli přehled a mohli sdílet informace s ostatními.If you have important data in Excel or CSV files, you can create a Power BI dashboard to stay informed anywhere and share insights with others. Máte předplatné k aplikaci SaaS, jako je Salesforce?Do you have a subscription to a SaaS application like Salesforce? Získejte výhodu připojením ke službě Salesforce a automatickým vytvořením řídicího panelu z dat této služby, nebo se podívejte na všechny ostatní aplikace SaaS, ke kterým se můžete připojit.Get a head start by connecting to Salesforce to automatically create a dashboard from that data, or check out all the other SaaS apps you can connect to. Pokud pracujete v rámci nějaké organizace, podívejte se, jestli pro vás nebyly publikovány nějaké aplikace.If you are part of an organization, see if any apps have been published for you.

Přečtěte si informace o všech ostatních způsobech, jak získat data pro Power BI.Read about all the other ways to get data for Power BI.

Krok 1: Získat dataStep 1: Get data

Níže je uveden příklad, jak je možné získat data ze souboru CSV.Here's an example of getting data from a CSV file. Chcete postupovat podle tohoto kurzu?Want to follow along with this tutorial? Stáhněte si tento ukázkový soubor CSV.Download this sample CSV file.

 1. Přihlaste se k Power BI.Sign in to Power BI. Nemáte účet?Don’t have an account? Buďte bez obav, můžete si zaregistrovat bezplatnou zkušební verzi.No worries, you can sign up for a free trial.

 2. Power BI se otevře v prohlížeči.Power BI opens in your browser. V dolní části levého navigačního panelu vyberte Získat data.Select Get Data at the bottom of the left navigation bar.

  Získání dat

 3. Vyberte Soubory.Select Files.

  Získání souborů

 4. Přejděte k souboru na počítači a zvolte Otevřít.Browse to the file on your computer, and choose Open. Pokud jste ho uložili ve OneDrivu pro firmy, vyberte příslušnou možnost.If you saved it in OneDrive for Business, select that option. Pokud jste ho uložili místně, vyberte Místní soubor.If you saved it locally, select Local file.

  Obrazovka Získat data > Soubory

 5. Pro účely tohoto kurzu vyberte Importovat a přidejte excelový soubor jako datovou sadu, kterou pak můžete použít k vytvoření sestav a řídicích panelů.For this tutorial, we're going to select Import to add the Excel file as a dataset that we can then use to create reports and dashboards. Pokud vyberete Nahrát, celý excelový sešit se nahraje do Power BI, kde ho můžete otevřít a upravit v Excelu online.If you select Upload, the entire Excel workbook is uploaded to Power BI where you can open and edit it in Excel online.

  Volba možnosti Importovat

 6. Až bude vaše datová sada připravena, výběrem Zobrazit datovou sadu otevřete sadu v editoru sestav.When your dataset is ready, select View dataset to open it in the report editor.

  Dialogové okno s oznámením, že je datová sada připravená

  Vzhledem k tomu, že jste ještě nevytvořili žádné vizualizace, bude plátno pro sestavy prázdné.Since we haven't yet created any visualizations, the report canvas will be blank.

  Prázdné plátno sestavy

 7. Podívejte se na horní řádek nabídek a všimněte si, že je tam možnost pro zobrazení pro čtení.Take a look at the top menubar and notice that there is an option for Reading view. Vzhledem k tomu, že máte možnost zobrazení pro čtení, znamená to, jste právě v zobrazení pro úpravy.Since you have an option for Reading view, that means you are currently in Editing view.

  Možnost Zobrazení pro čtení

  V zobrazení pro úpravy můžete vytvářet a upravovat sestavy, protože jste vlastníkem sestavy. Jste jejím autorem.While in Editing view you can create and modify your reports, because you are the owner of the report; you are a creator. Kolegové, se kterými sestavu sdílíte, s ní mohou interagovat jenom v zobrazení pro čtení. Jsou jejími příjemci.When you share your report with colleagues, they'll only be able to interact with the report in Reading view; they are consumers. Další informace o zobrazení pro čtení a zobrazení pro úpravyLearn more about Reading view and Editing view.

  Skvělý způsob, jak se můžete seznámit editorem sestav, je absolvování prohlídky.A great way to get familiar with the report editor is to take a tour

Krok 2: Zahajte průzkum datové sadyStep 2: Start exploring your dataset

Teď, když jste se připojili k datům, můžete začít prozkoumávat.Now that you've connected to data, start exploring. Když najdete něco zajímavého, můžete vytvořit řídicí panel pro monitorování a sledovat změny v průběhu času.When you've found something interesting, you can create a dashboard to monitor it and see how it changes over time. Podívejme se, jak to funguje.Let's see how that works.

 1. V editoru sestav použijeme podokno Pole na pravé straně stránky k sestavení vizualizace.In the report editor, we'll use the Fields pane on the right side of the page to build a visualization. Zaškrtněte políčko vedle položek Gross Sales (Hrubý prodej) a Date (Datum).Select the checkbox beside Gross Sales and Date.

  Seznam polí

 2. Power BI analyzuje data a vytvoří vizualizaci.Power BI analyzes the data and creates a visualization. Pokud jste jako první vybrali Date, uvidíte tabulku.If you selected Date first, you'll see a table. Pokud jste jako první vybrali Gross Sales, uvidíte graf.If you selected Gross Sales first, you'll see a chart. Přepněte na jiný způsob zobrazení vašich dat.Switch to a different way of displaying your data. Zobrazme tato data jako spojnicový graf.Let's see this data as a line chart. V podokně Vizualizace vyberte ikonu spojnicového grafu (označovanou také jako šablona).Select the line chart icon (also known as a template) from the Visualizations pane.

  Editor sestav s vybranou ikonou

 3. Tento graf vypadá zajímavé, takže ho připneme na řídicí panel.This chart looks interesting, so let's pin it to a dashboard. Najeďte myší na vizualizaci a vyberte ikonu připnutí.Hover over the visualization and select the Pin icon. Když připnete tuto vizualizaci, uloží se do řídicího panelu a bude se průběžně aktualizovat, takže můžete jednoduše sledovat nejnovější hodnoty.When you pin this visualization, it is stored on your dashboard and kept up-to-date so you can track the latest value at a glance.

  Ikona připnutí

 4. Protože je tato sestava nová, zobrazí se výzva k jejímu uložení. Teprve pak bude možné vizualizaci připnout na řídicí panel.Because this report is new, you'll be prompted to save it before you can pin a visualization to a dashboard. Zadejte název sestavy (například Prodej v čase) a vyberte Uložit a pokračovat.Give your report a name (for example, Sales over time) and select Save and Continue.

  Dialogové okno Uložit sestavu

 5. Teď připneme spojnicový graf na nový řídicí panel a pojmenujeme ho Financial sample for tutorial (Ukázka s finančními daty pro kurz).Let's pin the line chart to new dashboard and name it "Financial sample for tutorial".

  Pojmenování sestavy

 6. Vyberte Připnout.Select Pin.

  V pravém horním rohu se zobrazí zpráva, že vizualizace byla úspěšně přidána jako dlaždice na řídicí panel.A Success message (near the top-right corner) lets you know the visualization was added, as a tile, to your dashboard.

  Dialogové okno Připnuto na řídicí panel

 7. Když vyberete Přejít na řídicí panel, bude spojnicový graf připnutý jako dlaždice k vašemu novému řídicímu panelu.Select Go to dashboard to see the line chart pinned, as a tile, to your brand new dashboard. Řídicí panel můžete ještě vylepšit přidáním dalších dlaždic vizualizací a přejmenováním, změnou velikosti, propojením a přemístěním dlaždic.Make your dashboard even better by adding more visualization tiles and renaming, resizing, linking, and repositioning tiles.

  Řídicí panel s připnutou vizualizací

  Výběrem této nové dlaždice na řídicím panelu se můžete kdykoli vrátit do sestavy.Select the new tile on your dashboard to return to the report anytime. Power BI vás vrátí do editoru sestav v zobrazení pro čtení.Power BI returns you to the report editor in Reading view. Pokud chcete přepnout zpátky do zobrazení pro úpravy, v horním řádku nabídek vyberte Upravit sestavu.To switch back to Editing view, select Edit report from the top menubar. V zobrazení pro úpravy můžete dál zkoumat a připínat dlaždice.Once in Editing view, continue exploring and pinning tiles.

Krok 3: Pokračujte v průzkumu pomocí pole Q&A (dotazování pomocí přirozeného jazyka)Step 3: Continue the exploration with Q&A (natural language querying)

 1. K rychlému průzkumu dat můžete využít zadávání dotazů v poli Q&A.For a quick exploration of your data, try asking a question in the Q&A box. Pole Q&A je umístěné v horní části řídicího panelu (Položte otázku související s vašimi daty) a v horním řádku nabídek ve vaší sestavě (Zadat dotaz).The Q&A question box is located at the top of your dashboard (Ask a question about your data) and in the top menubar in your report (Ask a question). Zkuste například zadat „what segment had the most revenue“ (který segment měl největší výnos).For example, try typing "what segment had the most revenue".

  Plátno Q&A

 2. Q&A vyhledá odpověď a prezentuje ji ve formě vizualizace.Q&A searches for an answer and presents it in the form of a visualization. Výběrem ikony připnutíSelect the pin icon Ikona připnutí zobrazte tuto vizualizaci také na řídicím panelu.to show this visualization on your dashboard too.

 3. Připněte vizualizaci na řídicí panel Financial Sample for tutorial (Ukázka s finančními daty pro kurz).Pin the visualization to the "Financial Sample for tutorial" dashboard.

  Dialogové okno Připnout na řídicí panel

 4. Vraťte se na řídicí panel, kde se zobrazí nová dlaždice.Return to your dashboard where you'll see the new tile.

  Řídicí panel s připnutým grafem

Vyčištění prostředkůClean up resources

Nyní, když jste kurz dokončili, můžete datovou sadu, sestavu a řídicí panel odstranit.Now that you've finished the tutorial, you can delete the dataset, report, and dashboard.

 1. V levém navigačním panelu vyberte Můj pracovní prostor.In the left navigation bar, select My Workspace.

 2. Vyberte kartu Datové sady a vyhledejte datovou sadu, kterou jste pro účely tohoto kurzu importovali.Select the Datasets tab and locate the dataset you imported for this tutorial.

 3. Vyberte symbol tří teček (...) > Odstranit.Select the ellipses (...) > Delete.

  Odstranění datové sady

  Odstraněním datové sady se odstraní i sestava a řídicí panel.Deleting the dataset will also delete the report and the dashboard.

Další krokyNext steps

Jste připraveni vyzkoušet další funkce?Ready to try more? Tady je pár skvělých způsobů, jak prozkoumat Power BI.Here are some great ways to explore Power BI.