Úvod do toků dat a samoobslužné přípravy datIntroduction to dataflows and self-service data prep

S neustále rostoucím objemem dat roste také problém, jak data přetavit na správně zformované a užitečné informace.As data volume continues to grow, so does the challenge of wrangling that data into well-formed, actionable information. Chceme data, která jsou připravená na analýzy, k vyplnění vizuálů, sestav a řídicích panelů, abychom mohli naše objemy dat rychle převádět na užitečné přehledy.We want data that’s ready for analytics, to populate visuals, reports, and dashboards, so we can quickly turn our volumes of data into actionable insights. Se samoobslužnou přípravou dat pro velké objemy dat v Power BI můžete od dat k přehledům v Power BI přejít pomocí pár kliknutí.With self-service data prep for big data in Power BI, you can go from data to Power BI insights with just a few clicks.

tok dat

Kdy používat toky datWhen to use dataflows

Toky dat jsou navržené tak, aby podporovaly následující scénáře:Dataflows are designed to support the following scenarios:

  • Vytváření opakovaně použitelné transformační logiky, kterou lze sdílet v mnoha datových sadách a sestavách v rámci Power BI.Create reusable transformation logic that can be shared by many datasets and reports inside Power BI. Toky dat podporují opakovanou použitelnost základních datových prvků, takže není nutné znovu a znovu vytvářet připojení k jednotlivým cloudovým a místním zdrojům dat.Dataflows promote reusability of the underlying data elements, preventing the need to create separate connections with your cloud or on-premise data sources.

  • Vystavení dat ve vlastním úložišti Azure Data Lake Gen 2, což následně umožňuje připojení dalších služeb Azure k nezpracovaným základním datům.Expose the data in your own Azure Data Lake Gen 2 storage, enabling you to connect other Azure services to the raw underlying data.

  • Vytvoření „jediného spolehlivého zdroje“ tím, že se bude od analytiků vyžadovat připojení k tokům dat, ne k základním systémům, což vám dá kontrolu nad tím, ke kterým datům se přistupuje a jak jsou data vystavena pro tvůrce sestav.Create a single source of the truth by forcing analysts to connect to the dataflows, rather than connecting to the underlying systems, providing you with control over which data is accessed, and how data is exposed to report creators. Data můžete také namapovat na standardní definice, což vám umožní vytvářet přehledná a uspořádaná zobrazení, která můžou pracovat s dalšími službami a produkty na Power Platform.You can also map the data to industry standard definitions, enabling you to create tidy curated views, which can work with other services and products in the Power Platform.

  • Pokud chcete pracovat s velkými objemy dat a provádět ETL ve velkém měřítku, toky dat se s Power BI Premium efektivněji škálují a přináší větší flexibilitu.If you want to work with large data volumes and perform ETL at scale, dataflows with Power BI Premium scales more efficiently and gives you more flexibility. Toky dat podporují široké spektrum cloudových a místních zdrojů.Dataflows supports a wide range of cloud and on-premise sources.

  • Znemožnění přímého přístupu k základním zdrojům dat pro analytiky.Prevent analysts from having direct access to the underlying data source. Vzhledem k tomu, že tvůrci sestav můžou pracovat s toky dat, může být vhodnější umožnit přístup k základním zdrojům dat jen několika jednotlivcům a následně analytikům poskytnout přístup k tokům dat, z nichž budou čerpat.Since report creators can build on top of dataflows, it may be more convenient for you to allow access to underlying data sources only to a few individuals, and then provide access to the dataflows for analysts to build on top of. Tento přístup snižuje zatížení základních systémů a dává správcům lepší kontrolu nad tím, kdy se do systémů načítají aktualizace.This approach reduces the load to the underlying systems, and gives administrators finer control of when the systems get loaded from refreshes.

Po vytvoření toku dat můžete pomocí Power BI Desktopu a služby Power BI vytvářet datové sady, sestavy, řídicí panely a aplikace, které využívají Common Data Model k získání podrobných přehledů o vašich obchodních aktivitách.Once you’ve created a dataflow, you can use Power BI Desktop and the Power BI service to create datasets, reports, dashboards, and apps that leverage the Common Data Model to drive deep insights into your business activities. Plánování aktualizací toků dat se spravuje přímo z pracovního prostoru, ve kterém byl váš tok dat vytvořen, stejně jako vaše datové sady.Dataflow refresh scheduling is managed directly from the workspace in which your dataflow was created, just like your datasets.

Další krokyNext steps

Tento článek vám přinesl přehled o samoobslužné přípravě dat pro velké objemy dat v Power BI a mnoho způsobů, jak toho využít.This article provided an overview of self-service data prep for big data in Power BI, and the many ways you can use it.

Další informace o tocích dat a Power BI najdete v následujících článcích:The following articles provide more information about dataflows and Power BI:

Další informace o Common Data Modelu najdete v článku s jeho přehledem:For more information about the Common Data Model, you can read its overview article: