Použití podokna Analýza v Power BI DesktopuUse the Analytics pane in Power BI Desktop

Pomocí podokna Analýza v Power BI Desktopu můžete k vizuálům přidávat dynamické referenční čáry a zdůraznit tak důležité trendy nebo poznatky.With the Analytics pane in Power BI Desktop, you can add dynamic reference lines to visuals, and provide focus for important trends or insights. Ikona a podokno Analýza se nachází v oblasti Vizualizace Power BI Desktopu.The Analytics icon and pane is found in the Visualizations area of Power BI Desktop.

Podokno Analýza, Vizualizace, Power BI Desktop

Poznámka

Podokno Analýza se zobrazí pouze tehdy, když na plátně Power BI Desktopu vyberete vizuál.The Analytics pane only appears when you select a visual on the Power BI Desktop canvas.

Hledání v podokně AnalýzaSearch within the Analytics pane

Počínaje vydáním Power BI Desktopu (verze 2.55.5010.201 nebo novější) z února 2018 můžete vyhledávat v podokně Analýza, které je dílčí sekcí podokna Vizualizace.Beginning with the February 2018 release of Power BI Desktop (version 2.55.5010.201 or later), you can search within the Analytics pane, which is a subsection of the Visualizations pane. Vyhledávací pole se zobrazí, když vyberete ikonu Analýza.The search box appears when you select the Analytics icon.

Vyhledávací pole, podokno Analýza, Vizualizace, Power BI Desktop

Použití podokna AnalýzaUse the Analytics pane

Pomocí podokna Analýza můžete vytvořit následující typy dynamických referenčních čar:With the Analytics pane, you can create the following types of dynamic reference lines:

 • Konstantní čára na ose XX-Axis constant line
 • Konstantní čára na ose YY-Axis constant line
 • Čára minimaMin line
 • Čára maximaMax line
 • Čára průměruAverage line
 • Čára mediánuMedian line
 • Čára percentiluPercentile line
 • Stínování symetrieSymmetry shading

Poznámka

Ne všechny řádky jsou k dispozici pro všechny typy vizuálů.Not all lines are available for all visual types.

V následujících částech se dozvíte, jak můžete ve svých vizualizacích použít podokno Analýza a dynamické referenční čáry.The following sections show how you can use the Analytics pane and dynamic reference lines in your visualizations.

Pokud chcete zobrazit dostupné dynamické referenční čáry pro daný vizuál, postupujte takto:To view the available dynamic reference lines for a visual, follow these steps:

 1. Vyberte nebo vytvořte vizuál a potom vyberte z části Vizualizace ikonu Analýza.Select or create a visual, then select the Analytics icon from the Visualizations section.

  Zobrazení analýzy vizuálu, podokno Vizualizace, Power BI Desktop

 2. Vyberte požadovaný typ čáry, aby se zobrazily dostupné možnosti.Select the type of line you want to create to expand its options. V tomto případě vybereme možnost Čára průměru.In this case, we'll select Average line.

  Čára průměru, podokno Analýza, Vizualizace, Power BI Desktop

 3. Pokud chcete vytvořit nový řádek, vyberte + Přidat.To create a new line, select + Add. Potom můžete řádek pojmenovat.Then you can name the line. Poklikejte na textové pole a zadejte své jméno.Double-click the text box and enter your name.

  Teď máte k dispozici nejrůznější možnosti pro řádek.Now you have all sorts of options for your line. Můžete zadat vlastnost Barva, procento Průhlednosti, Styl čáry a Pozice (vzhledem k datovým prvkům vizuálu).You can specify its Color, Transparency percentage, Line style, and Position (compared to the visual's data elements). Můžete se také rozhodnout, jestli se má zahrnout Popisek dat.You may also choose whether to include the Data label. Chcete-li určit míru vizuálu, ze které má čára vycházet, vyberte rozevírací seznam Míra, který se automaticky naplní datovými prvky z vizuálu.To specify the visual measure to base your line upon, select the Measure dropdown list, which is automatically populated with data elements from the visual. Zde vybereme Culture jako míru, označíme ji jako Average of Culture a přizpůsobíme několik dalších možností.Here we'll select Culture as the measure, label it Average of Culture, and customize a few of the other options.

  Čára průměru Culture, podokno Analýza, Vizualizace, Power BI Desktop

 4. Chcete-li zobrazit popisek dat, změňte Popisek dat z hodnoty Vyp. na Zap. .If you want to have a data label appear, change Data label from Off to On. Jakmile to uděláte, zobrazí se celá řada dalších možností pro popisek dat.When you do so, you get a whole host of additional options for your data label.

  Nastavení popisků dat, podokno Analýza, Vizualizace, Power BI Desktop

 5. Všimněte si čísla, které se zobrazí vedle položky Čára průměru v podokně Analýza.Notice the number that appears next to the Average line item in the Analytics pane. Toto číslo vám říká, kolik dynamických čar aktuálně ve vizuálu máte a jakého jsou typu.That tells you how many dynamic lines you currently have on your visual, and of which type. Pokud přidáme Čáru maxima pro Affordability (Cenová dostupnost), v podokně Analýza se zobrazí, že je v tomto vizuálu použitá dynamická referenční čára typu Čára maxima.If we add a Max line for Affordability, the Analytics pane shows that we now also have a Max line dynamic reference line applied to this visual.

  Čáry hodnot maxima a průměru, podokno Analýza, Vizualizace, Power BI Desktop

Pokud jste vybrali vizuál, ke kterému nejdou přidat dynamické referenční čáry (v tomto případě je to vizuál Mapa), uvidíte po výběru podokna Analýza následující zprávu.If the visual you've selected can't have dynamic reference lines applied to it (in this case, a Map visual), you'll see the following message when you select the Analytics pane.

Nedostupné analýzy pro mapový vizuál, podokno Analytics, Vizualizace, Power BI Desktop

Vytvářením dynamických referenčních čar v podokně Analýza můžete zvýraznit mnoho zajímavých informací.You can highlight many interesting insights by creating dynamic reference lines with the Analytics pane.

Plánujeme přidávat nové funkce a možnosti včetně rozšíření počtu vizuálů, ke kterým je možné přidávat dynamické referenční čáry.We're planning more features and capabilities, including expanding which visuals can have dynamic reference lines applied to them. Nezapomeňte se proto pravidelně vracet a přečíst si, co je nového.Check back often to see what's new.

Použití prognózováníApply forecasting

Pokud máte ve zdroji dat časová data, můžete použít funkci prognózování.If you have time data in your data source, you can use the forecasting feature. Stačí vybrat vizuál a pak rozbalit část Prognóza v podokně Analýza.Just select a visual, then expand the Forecast section of the Analytics pane. Pro úpravu prognózy můžete zadat množství vstupů, jako je například Délka prognózy a Interval spolehlivosti.You may specify many inputs to modify the forecast, such as the Forecast length or the Confidence interval. Následující obrázek znázorňuje základní spojnicový vizuál s aplikovanou prognózou.The following image shows a basic line visual with forecasting applied. Zapojte svou představivost (pohrajte si s prognózou) a zjistěte možnosti využití pro vaše modely.Use your imagination (and play around with forecasting) to see how it may apply to your models.

Funkce Prognóza, podokno Analýza, Vizualizace, Power BI Desktop

Poznámka

Funkce prognózy je k dispozici pouze pro vizuály spojnicových grafů.The forecasting feature is only available for line chart visuals.

OmezeníLimitations

Možnost používat dynamické referenční čáry je založená na typu použitého vizuálu.The ability to use dynamic reference lines is based on the type of visual being used. V následujících seznamech jsou tato omezení přesněji popsána.The following lists describe these limitations more specifically.

V následujícím vizuálu můžete použít možnosti Konstantní čára na ose X, Konstantní čára na ose Y a Stínování symetrie:You may use x-axis constant line, y-axis constant line, and symmetry shading on the following visual:

 • Bodový grafScatter chart

Čára konstanty, Čára minima, Čára maxima, Čára průměru, Čára mediánu a Čára percentilu je k dispozici u těchto vizuálů:Use of constant line, min line, max line, average line, median line, and percentile line is available on these visuals:

 • Plošný grafArea chart
 • Skupinový pruhový grafClustered bar chart
 • Skupinový sloupcový grafClustered column chart
 • Spojnicový grafLine chart
 • Bodový grafScatter chart

U následujících vizuálů můžete z podokna Analýza použít jenomkonstantní čáru:The following visuals can use only a constant line from the Analytics pane:

 • Skládaný plošný grafStacked area chart
 • Skládaný pruhový grafStacked bar chart
 • Skládaný sloupcový grafStacked column chart
 • Vodopádový grafWaterfall chart
 • 100% skládaný pruhový graf100% Stacked bar chart
 • 100% skládaný sloupcový graf100% Stacked column chart

Následující vizuály mohou použít Čáru trendu, pokud jsou k dispozici časová data:The following visuals can use a trend line if there's time data:

 • Plošný grafArea chart
 • Skupinový sloupcový grafClustered column chart
 • Spojnicový grafLine chart
 • Spojnicový a skupinový sloupcový grafLine and clustered column chart

Aktuálně není možné použít žádné dynamické čáry u mnoha vizuálů, mimo jiné včetně následujících:Lastly, you can't currently apply any dynamic lines to many visuals, including (but not limited to):

 • Trychtýřový grafFunnel
 • Spojnicový a skupinový sloupcový grafLine and clustered column chart
 • Spojnicový a skládaný sloupcový grafLine and stacked column chart
 • Pásový grafRibbon chart
 • Nekartézské vizuály, jako je Prstencový graf, Měřidlo, Matice, Výsečový graf a TabulkaNon-Cartesian visuals, such as Donut chart, Gauge, Matrix, Pie chart, and Table

Čára percentilu je dostupná jenom při použití importovaných dat v Power BI Desktopu nebo při živém připojení k modelu na serveru, na kterém běží Analysis Service 2016 nebo novější Azure Analysis Services, nebo k datové sadě ve službě Power BI.The percentile line is only available when using imported data in Power BI Desktop or when connected live to a model on a server that's running Analysis Service 2016 or later, Azure Analysis Services, or a dataset on the Power BI service.

Další krokyNext steps

Pomocí Power BI Desktopu můžete provádět nejrůznější akce.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. Další informace o jeho schopnostech najdete v těchto článcích:For more information on its capabilities, check out the following resources: