Vytváření počítaných tabulek v Power BI DesktopuCreate calculated tables in Power BI Desktop

Většinou tabulky vytváříte tak, že do modelu importujete data z externího zdroje.Most of the time, you create tables by importing data into your model from an external data source. Ale počítané tabulky umožňují přidávat nové tabulky založené na datech, která jste už načetli do modelu.But calculated tables let you add new tables based on data you've already loaded into the model. Namísto dotazování a načítání hodnot do sloupců nové tabulky ze zdroje dat vytvoříte vzorec DAX (Data Analysis Expressions), který definuje hodnoty v tabulce.Instead of querying and loading values into your new table's columns from a data source, you create a Data Analysis Expressions (DAX) formula to define the table's values.

DAX je jazyk vzorců pro práci s relačními daty, která se vyskytují například v Power BI Desktopu.DAX is a formula language for working with relational data, like in Power BI Desktop. DAX obsahuje knihovnu více než 200 funkcí, operátorů a konstrukcí a poskytuje tak mimořádnou flexibilitu při vytváření vzorců k výpočtu výsledků téměř pro všechny potřeby analýzy dat.DAX includes a library of over 200 functions, operators, and constructs, providing immense flexibility in creating formulas to calculate results for just about any data analysis need. Počítané tabulky jsou nejvhodnější pro pomocné výpočty a data, která chcete uložit jako součást modelu (a nepočítat za chodu) nebo jako součást dotazu.Calculated tables are best for intermediate calculations and data you want to store as part of the model, rather than calculating on the fly or as query results. Můžete se například rozhodnout, že spojíte nebo propojíte dvě stávající tabulky.For example, you might choose to union or cross join two existing tables.

Stejně jako ostatní tabulky v Power BI Desktopu můžou mít počítané tabulky relace s jinými tabulkami.Just like other Power BI Desktop tables, calculated tables can have relationships with other tables. Sloupce počítané tabulky mají datové typy, formátování a můžou patřit do kategorie dat.Calculated table columns have data types, formatting, and can belong to a data category. Sloupce můžete libovolně pojmenovat a můžete je přidat k vizualizacím sestavy stejně jako ostatní pole.You can name your columns whatever you want, and add them to report visualizations just like other fields. Počítané tabulky se přepočítávají, když se obnoví nebo aktualizuje kterákoli z tabulek, z nichž si berou data, ale neplatí to v případě, že tato tabulka používá data z tabulky využívající DirectQuery. Pokud se používá DirectQuery, změny se v tabulce projeví až potom, co se obnoví datová sada.Calculated tables are recalculated if any of the tables they pull data from are refreshed or updated, unless the table uses data from a table that uses DirectQuery; in the case with DirectQuery, the table will only reflect the changes once the dataset has been refreshed. Pokud tabulka musí používat DirectQuery, je nejlepším řešením mít v DirectQuery i počítanou tabulku.If a table needs to use DirectQuery, it's best to have the calculated table in DirectQuery as well.

Vytvoření počítané tabulkyCreate a calculated table

V Power BI Desktopu můžete vytvářet počítané tabulky pomocí funkce Nová tabulka v zobrazení sestav nebo zobrazení dat.You create calculated tables by using the New Table feature in Report View or Data View of Power BI Desktop.

Představte si například, že jste manažer personálního oddělení, který má tabulku Zaměstnanci v oblasti severozápadu a další tabulku Zaměstnanci v oblasti jihozápadu.For example, imagine you're a personnel manager who has a table of Northwest Employees and another table of Southwest Employees. Tyto dvě tabulky chcete spojit do jedné s názvem Zaměstnanci v oblasti západ.You want to combine the two tables into a single table called Western Region Employees.

Zaměstnanci v oblasti severozápaduNorthwest Employees

Snímek obrazovky Power BI Desktopu zobrazující tabulková data zaměstnanců ze severozápadu

Zaměstnanci v oblasti jihozápaduSouthwest Employees

Snímek obrazovky Power BI Desktopu zobrazující tabulková data zaměstnanců z jihozápadu

V zobrazení sestav nebo v zobrazení dat v Power BI Desktopu vyberte ve skupině Výpočty na kartě Modelování možnost Nová tabulka.In Report View or Data View of Power BI Desktop, in the Calculations group of the Modeling tab, select New Table. V zobrazení dat je to o něco jednodušší, protože novou počítanou tabulku hned uvidíte.It's a bit easier to do in Data View, because then you can immediately see your new calculated table.

Nová tabulka v zobrazení dat

Na řádku vzorců zadejte tento vzorec:Enter the following formula in the formula bar:

Western Region Employees = UNION('Northwest Employees', 'Southwest Employees')

Vytvoří se nová tabulka s názvem Zaměstnanci v oblasti západ, která se zobrazí stejně jako ostatní tabulky v seznamu polí.A new table named Western Region Employees is created, and appears just like any other table in the Fields pane. Stejně jako u všech ostatních tabulek můžete vytvořit relace s jinými tabulkami, přidat míry a počítané sloupce a přidat kterékoliv z jejích polí do sestav.You can create relationships to other tables, add measures and calculated columns, and add the fields to reports just like with any other table.

Nová počítaná tabulka

Nová tabulka v podokně Pole

Funkce pro počítané tabulkyFunctions for calculated tables

Počítané tabulky můžete definovat kterýmkoliv výrazem DAX, který vrací tabulku, včetně jednoduchých odkazů na jinou tabulku.You can define a calculated table by any DAX expression that returns a table, including a simple reference to another table. Například:For example:

New Western Region Employees = 'Western Region Employees'

Tento článek obsahuje jen rychlý úvod do problematiky počítaných tabulek.This article provides only a quick introduction to calculated tables. Počítané tabulky s jazykem DAX můžete použít k řešení mnoha analytických problémů.You can use calculated tables with DAX to solve many analytical problems. Tady jsou některé z nejběžnějších funkcí tabulek DAX, které můžete použít:Here are some of the more common DAX table functions you might use:

  • DISTINCTDISTINCT
  • HODNOTYVALUES
  • CROSSJOINCROSSJOIN
  • UNIONUNION
  • NATURALINNERJOINNATURALINNERJOIN
  • NATURALLEFTOUTERJOINNATURALLEFTOUTERJOIN
  • INTERSECTINTERSECT
  • CALENDARCALENDAR
  • CALENDARAUTOCALENDARAUTO

Informace o těchto a dalších funkcích DAX, které vracejí tabulky, najdete v článku Referenční informace o funkcích jazyka DAX.See the DAX Function Reference for these and other DAX functions that return tables.