Vytváření měr pro analýzu dat v Power BI DesktopuCreate measures for data analysis in Power BI Desktop

Power BI Desktop vám pomůže vytvořit přehledy dat pouhými několika kliknutími.Power BI Desktop helps you create insights into your data with just a few clicks. Někdy ale data neobsahují všechno, co potřebujete, abyste získali odpovědi na nejdůležitější otázky.But sometimes that data just doesn’t include everything you need to answer some of your most important questions. A tady přicházejí ke slovu míry.Measures can help you get there.

Míry se používají v nejběžnějších analýzách dat,Measures are used in some of the most common data analyses. Jednoduché souhrny, jako jsou součty, průměry, minimum, maximum a počty, lze nastavit prostřednictvím seznamu Pole.Simple summarizations such as sums, averages, minimum, maximum and counts can be set through the Fields well. Vypočtené výsledky měr se vždycky mění na základě vaší interakce se sestavami a umožňují vám rychle a dynamicky jednorázově prozkoumat data.The calculated results of measures are always changing in response to your interaction with your reports, allowing for fast and dynamic ad-hoc data exploration. Pojďme se na to podívat podrobněji.Let’s take a closer look. Další informace najdete v článku Vytváření měr.For more information, see Create measures.

Principy měrUnderstanding measures

V Power BI Desktopu se míry vytváří a zobrazují v zobrazení sestavy nebo v zobrazení dat.In Power BI Desktop, measures are created and displayed in Report View or Data View. Míry, které si sami vytvoříte, se zobrazí v seznamu polí s ikonou kalkulačky.Measures you create yourself appear in the Fields list with a calculator icon. Mírám můžete dát jakýkoliv název a můžete je přidat do nové nebo existující vizualizace stejně jako ostatní pole.You can name measures whatever you want, and add them to a new or existing visualization just like any other field.

Pole měr v seznamu polí

Poznámka

Mohly by vás také zajímat rychlé míry, což jsou míry připravené k okamžitému použití, které můžete vybrat v dialogových oknech.You might also be interested in quick measures, which are ready-made measures you can select from dialog boxes. Představují dobrý způsob, jak rychle vytvořit míry a také jak se naučit syntaxi DAX (Data Analysis Expressions), protože jejich automaticky vytvořené vzorce DAX můžete kontrolovat.They're a good way to quickly create measures, and also a good way to learn Data Analysis Expressions (DAX) syntax, since they're automatically created DAX formulas are available to review. Další informace najdete v tématu o rychlých mírách.For more information, see quick measures.

Data Analysis ExpressionsData Analysis Expressions

Míry vypočítají výsledek ze vzorce výrazu.Measures calculate a result from an expression formula. Při vytváření vlastních měr budete používat jazyk vzorců DAX (Data Analysis Expressions).When you create your own measures, you’ll use the Data Analysis Expressions (DAX) formula language. Jazyk DAX obsahuje knihovnu více než 200 funkcí, operátorů a konstrukcí.DAX includes a library of over 200 functions, operators, and constructs. Jeho knihovna tak poskytuje mimořádnou flexibilitu při vytváření měr k výpočtu výsledků téměř pro všechny potřeby analýzy dat.Its library provides immense flexibility in creating measures to calculate results for just about any data analysis need.

Vzorce DAX jsou podobné vzorcům aplikace Excel.DAX formulas are a lot like Excel formulas. DAX má dokonce celou řadu stejných funkcí jako Excel, například DATE, SUM a LEFT.DAX even has many of the same functions as Excel, such like DATE, SUM, and LEFT. Funkce jazyka DAX jsou ale určeny pro práci s relačními daty, jako máme v Power BI Desktopu.But the DAX functions are meant to work with relational data like we have in Power BI Desktop.

Podívejme se na příkladLet’s look at an example

Jan je manažerem prodeje v Contoso.Jan is a sales manager at Contoso. Byl požádán, aby poskytl projekce maloobchodního prodeje na příští fiskální rok.Jan has been asked to provide reseller sales projections over the next fiscal year. Rozhodl se založit svůj odhad na objemu prodeje z minulého roku se šestiprocentním meziročním nárůstem vyplývajícím z různých propagačních akcí, které jsou na následujících šest měsíců naplánované.Jan decides to base the estimates on last year's sales amounts, with a six percent annual increase resulting from various promotions that are scheduled over the next six months.

Aby mohl ze svých odhadů vytvořit sestavu, naimportuje data prodeje z loňského roku do Power BI Desktopu.To report the estimates, Jan imports last year's sales data into Power BI Desktop. Jan v tabulce Reseller Sales najde pole SalesAmount.Jan finds the SalesAmount field in the Reseller Sales table. Vzhledem k tomu, že naimportovaná data obsahují jenom objem prodeje za loňský rok, přejmenuje pole SalesAmount na Last Years Sales.Because the imported data only contains sales amounts for last year, Jan renames the SalesAmount field to Last Years Sales. Potom Jan přetáhne pole Last Years Sales na plátno sestavy.Jan then drags Last Years Sales onto the report canvas. Pole se zobrazí ve vizualizaci grafu jako jedna hodnota, která představuje součet veškerého maloobchodního prodeje v loňském roce.It appears in a chart visualization as single value that is the sum of all reseller sales from last year.

Jan si všimne, že i když sám nezadal výpočet, dosadil se automaticky.Jan notices that even without specifying a calculation, one has been provided automatically. Power BI Desktop vytvořil vlastní míru tak, že sečetl všechny hodnoty v poli Last Years Sales.Power BI Desktop created its own measure by summing up all of the values in Last Years Sales.

Ale Jan potřebuje míru, která vypočítá projekce prodeje pro nadcházející rok. Ty budou založeny na prodeji v loňském roce a vynásobeny koeficientem 1,06, aby se zohlednil očekávaný šestiprocentní nárůst obchodu.But Jan needs a measure to calculate sales projections for the coming year, which will be based on last year's sales multiplied by 1.06 to account for the expected 6 percent increase in business. Pro tento výpočet si Jan vytvoří vlastní míru.For this calculation, Jan will create a measure. Pomocí funkce Nová míra vytvoří novou míru a potom zadá tento vzorec DAX:Using the New Measure feature, Jan creates a new measure, then enters the following DAX formula:

    Projected Sales = SUM('Sales'[Last Years Sales])*1.06

Jan potom přetáhne svoji novou míru Projected Sales do grafu.Jan then drags the new Projected Sales measure into the chart.

Nový vizuál Projectedd Sales

Rychle a s minimálním úsilím získal míru, pomocí které vypočítá projektovaný prodej.Quickly and with minimal effort, Jan now has a measure to calculate projected sales. Svoje projekce pak může Jan dále analyzovat pomocí filtrování konkrétních maloobchodníků nebo přidáním dalších polí do sestavy.Jan can further analyze the projections by filtering on specific resellers or by adding other fields to the report.

Kategorie dat pro míryData categories for measures

Pro míry můžete také vybrat kategorie dat.You can also pick data categories for measures.

Kategorie dat mimo jiné umožňují používat míry k dynamickému vytváření adres URL a označování kategorií dat jako webových adres URL.Among other things, data categories allow you to use measures to dynamically create URLs, and mark the data category as a Web URL.

Můžete vytvářet tabulky, které zobrazují míry jako webové adresy URL a na takovou adresu URL, která se vytvoří na základě vašeho výběru, pak můžete kliknout.You could create tables that display the measures as Web URLs, and be able to click on the URL that's created based on your selection. Tento postup je zvlášť užitečný, když chcete pomocí parametrů filtrování adres URL odkazovat na jiné sestavy Power BI.This approach is especially useful when you want to link to other Power BI reports with URL filter parameters.

Uspořádání měrOrganizing your measures

Míry mají domovskou tabulku, která definuje, kde v seznamu polí se nacházejí.Measures have a Home table that defines where they're found in the field list. Jejich umístění můžete změnit výběrem umístění z tabulek ve vašem modelu.You can change their location by choosing a location from the tables in your model.

Výběr tabulky pro míru

Pole v tabulce můžete uspořádat také do zobrazovaných složek.You can also organize fields in a table into Display Folders. V levé části okna Power BI Desktopu vyberte Model.Select Model from the left edge of the Power BI Desktop. V podokně Vlastnosti vyberte pole, které chcete přesunout ze seznamu dostupných polí.In the Properties pane, select the field you want to move from the list of available fields. V nabídce Zobrazit složku vytvořte složku tím, že zadáte její název.Enter a name for a new folder in Display folder to create a folder. Jakmile vytvoříte složku, vybrané pole se do ní přesune.Creating a folder moves the selected field into that folder.

Vytvoření pole pro míry

Podsložky můžete vytvořit pomocí znaku zpětného lomítka.You can create subfolders by using a backslash character. Například při zadání Finance\Měny se vytvoří složka Finance a v ní složka Měny.For example, Finance\Currencies creates a Finance folder and within it, a Currencies folder.

Když chcete, aby se pole objevilo ve více složkách, použijte k oddělení názvů složek středník.You can make a field appear in multiple folders by using a semicolon to separate the folder names. Například při zadání Produkty\Názvy;Oddělení se příslušné pole objeví ve složce Oddělení a také ve složce Názvy, která se nachází ve složce Produkty.For example, Products\Names;Departments results in the field appearing in a Departments folder as well as a Names folder inside a Products folder.

Můžete vytvořit speciální tabulku, která bude obsahovat jenom míry.You can create a special table that contains only measures. Tato tabulka se vždycky zobrazuje v horní části nabídky Pole.That table always appears at the top of the Fields. Provedete to tak, že vytvoříte tabulku, která bude mít jenom jeden sloupec.To do so, create a table with just one column. K vytvoření této tabulky můžete použít možnost Zadat data.You can use Enter Data to create that table. Pak do této tabulky přesuňte svoje míry.Then move your measures to that table. Nakonec sloupec, který jste vytvořili, skryjte (nikoli tabulku).Finally, hide the column, but not the table, that you created. Výběrem šipky v horní části nabídky Pole zavřete a znovu otevřete seznam polí, abyste zobrazili změny.Select the arrow at the top of Fields to close and reopen the fields list to see your changes.

Uspořádání měr a jejich zobrazování v horní části seznamu polí

Další informaceLearn more

V tomto článku jsme vám míry jenom rychle představili.We’ve only provided you with a quick introduction to measures here. Existuje řada zdrojů, které vám pomůžou naučit se vytvářet vlastní míry.There’s a lot more to help you learn how to create your own. Další informace najdete v článku Kurz: Vytváření vlastních měr v Power BI Desktopu.For more information, see Tutorial: Create your own measures in Power BI Desktop. Můžete si stáhnout ukázkový soubor a postupně se naučit vytvářet další míry.You can download a sample file and get step-by-step lessons on how to create more measures.

Pokud se chcete seznámit s jazykem DAX podrobněji, přečtěte si článek Základy DAX v Power BI Desktopu.To dive a little deeper into DAX, see DAX basics in Power BI Desktop. Referenční materiály k Data Analysis Expressions poskytují podrobné články k jednotlivým funkcím, syntaxi, operátorům a zásadám vytváření názvů.The Data Analysis Expressions Reference provides detailed articles on each of the functions, syntax, operators, and naming conventions. Jazyk DAX je už několik let součástí Power Pivotu v Excelu a služby SQL Server Analysis Services.DAX has been around for several years in Power Pivot in Excel and SQL Server Analysis Services. K dispozici je mnoho dalších skvělých možností.There are many other great resources available, too. Nezapomeňte se podívat na wikiweb DAX Resource Center, kde se vlivní členové komunity BI dělí o své znalosti jazyka DAX.Be sure to check out the DAX Resource Center Wiki, where influential members of the BI community share their knowledge of DAX.