Vytváření maticových vizualizací v Power BICreate matrix visualizations in Power BI

PLATÍ PRO: Pro toto neplatí.Služba Power BI pro uživatele Pro toto platí.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Pro toto platí.Power BI Desktop Pro toto neplatí.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium. APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Poznámka

Tyto vizuály lze vytvořit a zobrazit v Power BI Desktopu i ve službě Power BI.These visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. Kroky a obrázky v tomto článku se týkají Power BI Desktopu.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

Maticový vizuál je podobný tabulce.The matrix visual is similar to a table. Tabulka podporuje dvě dimenze a data jsou plochá, tzn. že duplicitní hodnoty se zobrazí a neagregují se.A table supports two dimensions and the data is flat, meaning duplicate values are displayed and not aggregated. Matice usnadňuje smysluplné zobrazení dat napříč více dimenzemi – podporuje stupňovité rozložení.A matrix makes it easier to display data meaningfully across multiple dimensions -- it supports a stepped layout. Matice data automaticky agreguje a umožňuje přechod k podrobnostem.The matrix automatically aggregates the data and enables drill down.

Maticové vizuály můžete vytvořit v sestavách Power BI Desktopu a křížově zvýrazňovat prvky v rámci matice s jinými vizuály na dané stránce sestavy.You can create matrix visuals in Power BI Desktop reports and cross-highlight elements within the matrix with other visuals on that report page. Například můžete vybrat řádky, sloupce a dokonce i jednotlivé buňky a křížově je zvýraznit.For example, you can select rows, columns, and even individual cells and cross-highlight. Jednotlivé buňky a výběry více buněk lze také kopírovat a vkládat do jiných aplikací.Also, individual cells and multiple cell selections can be copied and pasted into other applications.

Křížově zvýrazněná matice a prstencový graf

Existuje mnoho funkcí, které jsou přidružené k matici. Budeme se jim věnovat v následujících částech tohoto článku.There are many features associated with the matrix, and we'll go through them in the following sections of this article.

Poznámka

Sdílení sestavy se spolupracovníkem v Power BI je možné, pokud oba mají individuální licence Power BI Pro nebo je sestava uložená v kapacitě Premium.Sharing your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity.

Jak Power BI počítá součtyUnderstanding how Power BI calculates totals

Než si řekneme, jak používat maticový vizuál, je důležité pochopit, jak Power BI počítá hodnoty součtů a mezisoučtů v tabulkách a maticích.Before jumping into how to use the matrix visual, it's important to learn how Power BI calculates total and subtotal values in tables and matrices. V řádcích součtů a mezisoučtů Power BI vyhodnocuje míru přes všechny řádky v podkladových datech – nejde o prostý součet hodnot ve viditelných nebo zobrazených řádcích.For total and subtotal rows, Power BI evaluates the measure over all rows in the underlying data – it isn't just a simple addition of the values in the visible or displayed rows. To znamená, že řádek součtu může obsahovat jiné hodnoty, než očekáváte.This means you can end up with different values in the total row than you might expect.

Podívejte se na následující maticové vizuály.Take a look at the following matrix visuals.

Porovná tabulku a matici

V tomto příkladu zobrazují jednotlivé řádky v maticovém vizuálu úplně vpravo hodnotu Amount (Částka) pro jednotlivé kombinace prodejce a kalendářního data.In this example, each row in the matrix visual farthest to the right is showing the Amount for each salesperson/date combination. Protože se prodejce vyskytuje v několika kalendářních datech, můžou se tato čísla objevit vícekrát.However, since a salesperson shows up against multiple dates, the numbers can appear more than once. Přesný součet z podkladových dat a jednoduchý součet viditelných hodnot se proto neshodují.Thus, the accurate total from the underlying data, and a simple addition of the visible values, do not equate. Jde o častou situaci, když se hodnota, kterou sumarizujete, nachází na levé straně relace 1:N.This is a common pattern when the value you’re summing is on the ‘one’ side of a one-to-many relationship.

Při pohledu na součty a mezisoučty mějte na paměti, že jsou tyto hodnoty založeny na podkladových datech.When you look at totals and subtotals, remember that those values are based on the underlying data. Nejsou založeny pouze na viditelných hodnotách.They aren't solely based on the visible values.

Rozbalení a sbalení záhlaví řádkůExpanding and collapsing row headers

Existují dva způsoby, jak rozbalit záhlaví řádků.There are two ways you can expand row headers. Prvním z nich je použití nabídky zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem.The first is through the right-click menu. Zobrazí se možnosti pro rozbalení vámi vybraného záhlaví, celé úrovně, anebo všech úrovní až po tu úplně poslední v hierarchii.You’ll see options to expand the specific row header you selected, the entire level, or everything down to the very last level of the hierarchy. Možnosti pro sbalení záhlaví řádků jsou podobné.You have similar options for collapsing row headers as well.

nabídka zobrazující možnosti Rozbalit a Výběr

Kromě toho můžete do záhlaví řádků přidat tlačítka +/-, a to prostřednictvím podokna formátování na kartě Záhlaví řádků.You can also add +/- buttons to the row headers through the formatting pane under the Row headers card. Ve výchozím nastavení budou ikony odpovídat formátování záhlaví řádků, ale pokud chcete, můžete jejich barvu a velikost samostatně přizpůsobit.By default, the icons will match the formatting of the row header, but you can customize the icons’ colors and sizes separately if you want.

Po zapnutí fungují ikony podobně jako ikony kontingenčních tabulek v Excelu.Once the icons are turned on, they work similar to PivotTable icons in Excel.

matice znázorňující zapnuté ikony

Stav rozbalení matice se uloží společně s vaší sestavou.The expansion state of the matrix will save with your report. Matici můžete připnout na řídicí panel jak rozbalenou, tak sbalenou.A matrix can be pinned to a dashboard expanded or collapsed. Když vyberete dlaždici řídicího panelu a sestava se otevře, můžete v ní rozbalení nebo sbalení změnit.When that dashboard tile is selected, and the report opens, the expansion state can still be changed in the report.

matice znázorňující rozbalený stav

Poznámka

Pokud vytváříte sestavu nad multidimenzionálním modelem Analysis Services a tento model používá funkci Výchozí člen, vztahují se k rozbalení a sbalení určité zvláštní aspekty.If you're building a report on top of an Analysis Services multidimensional model, there are some special considerations for expand/collapse if the model uses the Default Member feature. Další informace najdete v článku Práce s multidimenzionálními modely v Power BI.For more information see Work with multidimensional models in Power BI

Procházení podrobností pomocí maticového vizuáluUsing drill down with the matrix visual

S maticovým vizuálem můžete různými způsoby zajímavě procházet hierarchie a rozbalovat podrobnosti aktivit, což se dříve nedalo dělat.With the matrix visual, you can do all sorts of interesting drill down activities that weren't available before. Patří sem možnost procházení podrobností pomocí řádků, sloupců a dokonce i do jednotlivých částí a buněk.This includes the ability to drill down using rows, columns, and even into individual sections and cells. Podívejme se, jak každý takový případ funguje.Let's take a look at how each of these works.

Procházení podrobností podle záhlaví řádkůDrill down on row headers

Když v podokně Vizualizace přidáte více polí do oddílu Řádky kontejneru Pole, umožníte procházení podrobností v řádcích maticového vizuálu.In the Visualizations pane, when you add multiple fields to the Rows section of the Fields well, you enable drill down on the rows of the matrix visual. Je to podobné jako vytvoření hierarchie, v které pak můžete rozbalovat podrobnosti (a pak je sbalovat zpět k souhrnným datům) a analyzovat data na každé úrovni.This is similar to creating a hierarchy, which then allows you to drill down (and then back up) through that hierarchy, and analyze the data at each level.

Na následujícím obrázku obsahuje oddíl Řádky části Sales stage a Opportunity size, čímž se vytvoří seskupení (neboli hierarchie) v řádcích, které můžeme podrobně procházet.In the following image, the Rows section contains Sales stage and Opportunity size, creating a grouping (or hierarchy) in the rows that we can drill through.

Karta Filtry zobrazující vybrané řádky

Když vizuál obsahuje seskupení vytvořené v oddíle Rows, zobrazí vizuál samotný v levém horním rohu ikony pro přechod k podrobnostem a rozbalení.When the visual has grouping created in the Rows section, the visual itself displays the drill and expand icons in the top-left corner of the visual.

Matice se zvýrazněnými ovládacími prvky přechodu k podrobnostem

Podobně jako u procházení podrobností a rozbalování v jiných vizuálech umožňují tato tlačítka procházet podrobnosti v hierarchii (nebo zobrazit souhrny).Similar to the drill and expand behavior in other visuals, selecting those buttons lets us drill down (or back up) through the hierarchy. V tomto případě můžeme přejít k podrobnostem ze Sales stage k Opportunity size, jak je vidět na následujícím obrázku, kde byla vybrána ikona procházení podrobností o jednu úroveň (rozdvojení).In this case, we can drill down from Sales stage to Opportunity size, as shown in the following image, where the drill down one level icon (the pitchfork) has been selected.

Matice se zvýrazněným rozdvojením

Kromě používání těchto ikon můžete vybrat některé z těchto záhlaví řádků a přejít k podrobnostem výběrem příkazu ze zobrazené nabídky.In addition to using those icons, you can select any of those row headers and drill down by choosing from the menu that appears.

Možnosti nabídky pro řádky v matici

Všimněte si, že v zobrazené nabídce je několik možností, které generují odlišné výsledky:Notice there are a few options from the menu that appears, which generate different results:

Příkaz Přejít k podrobnostem rozbalí matici na úrovni řádků a vyloučí ostatní záhlaví řádků s výjimkou záhlaví řádku, které jste vybrali.Selecting Drill Down expands the matrix for that row level, excluding all other row headings except the row header that was selected. Na následujícím obrázku jsme vybrali Proposal > Přejít k podrobnostem.In the following image, Proposal > Drill Down was selected. Všimněte si, že další řádky nejvyšší úrovně už v matici nejsou zobrazené.Notice that other top-level rows no longer appear in the matrix. Tento způsob procházení je užitečná funkce a výborně se hodí pro křížové zvýraznění, jak uvidíme dále.This way to drill is a useful feature, and becomes especially cool when we get to the cross-highlighting section.

Matice rozbalená o jednu úroveň dolů

Vyberte ikonu Přejít k přehledům a vraťte se k předchozímu zobrazení nejvyšší úrovně.Select the Drill up icon to get back to the previous top-level view. Pokud pak vyberete Proposal > Zobrazit další úroveň, dostanete vzestupně seřazený seznam všech položek další úrovně (v tomto případě pole Opportunity size) bez kategorií vyšší úrovně hierarchie.If you then select Proposal > Show Next Level, you get an ascending listing of all the next-level items (in this case, the Opportunity size field), without the higher-level hierarchy categorization.

Matice používající příkaz Zobrazit další úroveň

V levém horním rohu vyberte ikonu Přejít k přehledům, aby matice zobrazovala všechny kategorie nejvyšší úrovně, pak vyberte Proposal > Rozbalte na další úroveň, aby se zobrazily všechny hodnoty pro obě úrovně hierarchie: Sales stage a Opportunity size.Select the Drill up icon in the upper-left corner to have the matrix show all top-level categories, then select Proposal > Expand to next level, to see all the values for both levels of the hierarchy - Sales stage and Opportunity size.

Matice používající příkaz Rozbalte na další úroveň

Můžete také použít položku nabídky Rozbalit a řídit další zobrazení.You can also use the Expand menu item to control the display further. Vyberte například Proposal > Rozbalit > Výběr.For example, select Proposal > Expand > Selection. Power BI zobrazí jeden řádek součtu pro každou možnost Sales stage a všechny možnosti Opportunity size pro položku Proposal.Power BI displays one total row for each Sales stage and all the Opportunity size options for Proposal.

Matice po použití příkazu Rozbalit na položku Proposal

Procházení podrobností podle záhlaví sloupcůDrill down on column headers

Podobně jako můžete procházet podrobnosti v řádcích, můžete je také procházet ve sloupcích.Similar to the ability to drill down on rows, you can also drill down on columns. Na následujícím obrázku v kontejneru pole Sloupce existují dvě pole, která vytvářejí hierarchii podobnou té, kterou jsme použili u řádků dříve v tomto článku.In the following image, there are two fields in the Columns field well, creating a hierarchy similar to what we used for the rows earlier in this article. V kontejneru pole Sloupce máme Region a Segment.In the Columns field well, we have Region and Segment. Jakmile se do kontejneru Sloupce přidalo druhé pole, zobrazila se ve vizuálu nová rozevírací nabídka, která momentálně ukazuje Řádky.As soon as the second field was added to Columns, a new dropdown menu displayed on the visual, it currently shows Rows.

Matice po přidání druhé hodnoty sloupce

Pokud chcete procházet k podrobnostem ve sloupcích, vyberte v nabídce Procházet dál nacházející se v levém horním rohu matice položku Sloupce.To drill down on columns, select Columns from the Drill on menu that can be found in the upper left corner of the matrix. Vyberte oblast East a vyberte Přejít k podrobnostem.Select the East region and choose Drill Down.

Nabídka pro přechod k podrobnostem pro sloupce

Když vyberete Přejít k podrobnostem, zobrazí se další úroveň hierarchie sloupce pro Region > East, která v tomto případě je Opportunity count.When you select Drill Down, the next level of the column hierarchy for Region > East displays, which in this case is Opportunity count. Druhý region je skrytý.The other region is hidden.

Matice se sloupcem rozbaleným o jednu úroveň dolů

Zbývající položky nabídky fungují se sloupci stejně jako s řádky (viz předchozí oddíl Procházení podrobností podle záhlaví řádků).The rest of the menu items work on columns in the same way they do for rows (see the previous section, Drill down on row headers). U sloupců můžete Zobrazit další úroveň a Rozbalit na další úroveň stejně jako u řádků.You can Show Next Level and Expand to next level with columns just as you can with rows.

Poznámka

Ikony k procházení podrobností a přechodu k přehledům v levém horním rohu maticového vizuálu platí jenom pro řádky.The drill down and drill up icons in the upper-left of the matrix visual only apply to rows. Pokud chcete procházet podrobnosti ve sloupcích, musíte použít místní nabídku vyvolanou kliknutím pravým tlačítkem myši.In order to drill down on columns, you must use the right-click menu.

Stupňovité rozložení v maticových vizuálechStepped layout with matrix visuals

Maticový vizuál automaticky odsadí podkategorie v hierarchii pod každým nadřazeným prvkem, což se označuje jako stupňovité rozložení.The matrix visual automatically indents subcategories in a hierarchy beneath each parent, called a stepped layout.

V původní verzi maticového vizuálu se podkategorie zobrazovaly v úplně jiném sloupci a zabíraly mnohem více místa ve vizuálu.In the original version of the matrix visual, subcategories were shown in an entirely different column, taking up much more space in the visual. Následující obrázek ukazuje tabulku v původním maticovém vizuálu. Všimněte si podkategorií v samostatném sloupci.The following image shows the table in original matrix visual; notice the subcategories in a separate column.

Snímek obrazovky starého vizuálu Matice s podkategoriemi v samostatném sloupci

Na následujícím obrázku vidíte příklad maticového vizuálu se stupňovitým rozložením.In the following image, you see a matrix visual, with stepped layout in action. Všimněte si, že kategorie Computers má své podkategorie (Computers Accessories, Desktops, Laptops, Monitors atd.) mírně odsazené a vizuál je tak přehlednější a zhuštěnější.Notice the category Computers has its subcategories (Computers Accessories, Desktops, Laptops, Monitors, and so on) slightly indented, providing a cleaner and much more condensed visual.

Aktuální způsob formátování dat maticí

Nastavení stupňovitého rozložení můžete snadno upravit.You can easily adjust the stepped layout settings. Když máte vybraný maticový vizuál, rozbalte v oddíle Formát (ikona malířského válečku) v podokně Vizualizace oddíl Záhlaví řádků.With the matrix visual selected, in the Format section (the paint roller icon) of the Visualizations pane, expand the row headers section. Máte dvě možnosti: přepínač Stupňovité rozložení (který ho zapne nebo vypne) a Odsazení stupňovitého rozložení (určuje velikost odsazení v pixelech).You have two options: the stepped layout toggle (which turns it on or off), and the stepped layout indentation (specifies the indentation amount, in pixels).

Karta záhlaví sloupců zobrazující ovládací prvek Stupňovité rozložení

Pokud vypnete stupňovité rozložení, Power BI zobrazí podkategorie v dalším sloupci a ne odsazené pod nadřazenou kategorií.If you turn off stepped layout, Power BI shows the subcategories in another column rather than indented beneath the parent category.

Mezisoučty a celkové součty v maticových vizuálechSubtotals and grand totals with matrix visuals

Mezisoučty můžete zapnout nebo vypnout v maticových vizuálech pro řádky i sloupce.You can turn subtotals on or off in matrix visuals, for both rows and columns. Na následujícím obrázku vidíte, že mezisoučty řádků jsou zapnuté a nastavené na zobrazování dole.In the following image, you can see that the row subtotals are set to On and set to display at the bottom.

Matice zobrazující součty a mezisoučty

Když zapnete Mezisoučty a přidáte popisek, Power BI také přidá řádek a stejný popisek pro hodnotu celkového součtu.When you turn on Subtotals and add a label, Power BI also adds a row, and the same label, for the grand total value. Celkový součet naformátujete tak, že vyberete možnost formátu pro Celkový součet.To format your grand total, select the format option for Grand total.

Matice s kartou Celkový součet

Pokud chcete mezisoučty a celkové součty vypnout, rozbalte v oddílu Formát v podokně Vizualizace kartu Mezisoučty.If you want to turn subtotals and grand total off, in the format section of the visualizations pane, expand the Subtotals card. Nastavte posuvník mezisoučtů do pozice Vypnuto.Turn the row subtotals slider to Off. Pokud tak učiníte, mezisoučty nebudou zobrazené.When you do so, the subtotals aren't shown.

Matice s vypnutými mezisoučty

Stejný postup platí pro mezisoučty sloupců.The same process applies for column subtotals.

Přidání dalších ikonAdd conditional icons

Do tabulky nebo matice můžete přidat vizuální upozornění pomocí podmíněných ikon.Add visual cues to your table or matrix with conditional icons.

V oddílu Formát v podokně Vizualizace rozbalte kartu Podmíněné formátování.In the format section of the Visualizations pane, expand the Conditional formatting card. Nastavte posuvník Ikony do pozice Zapnuto a vyberte Pokročilé ovládací prvky.Turn the Icons slider to On and select Advanced controls.

Matice s obrazovkou Ikony

Upravte pro matici podmínky, ikony a barvy a pak vyberte OK.Adjust the conditions, icons, and colors for your matrix and select OK. V tomto příkladu jsme použili červenou vlaječku pro nízké hodnoty, nachový kroužek pro vysoké hodnoty a žlutý trojúhelníček pro všechno mezi nimi.In this example, we used a red flag for low values, purple circle for high values, and yellow triangle for everything in between.

Matice se zobrazenými ikonami

Křížové zvýraznění v maticových vizuálechCross-highlighting with matrix visuals

V maticovém vizuálu můžete všechny prvky v matici vybrat jako základ pro křížové zvýraznění.With the matrix visual, you can select any elements in the matrix as the basis for cross-highlighting. Když vyberete sloupec v matici, Power BI tento sloupec zvýrazní, stejně jako každý vizuál na stránce sestavy.Select a column in a matrix and Power BI highlights the column, as does any other visuals on the report page. Tento typ křížového zvýraznění byl běžnou funkcí jiných vizuálů a výběru datového bodu, takže stejnou funkci teď nabízí i maticový vizuál.This type of cross-highlighting has been a common feature of other visuals and data point selections, so now the matrix visual offers the same function.

Kromě toho pro křížové zvýraznění funguje také kombinace kláves Ctrl+kliknutí.In addition, using Ctrl+Click also works for cross-highlighting. Na následujícím obrázku například byla z maticového vizuálu vybrána kolekce podkategorií.For example, in the following image a collection of subcategories were selected from the matrix visual. Všimněte si, jak jsou zašedlé položky, které nejsou vybrané z vizuálu, a jak ostatní vizuály na stránce odrážejí výběry v maticovém vizuálu.Notice how items that weren't selected from the visual are grayed out, and how the other visuals on the page reflect the selections made in the matrix visual.

Snímek obrazovky maticového vizuálu se dvěma dalšími vizuály znázorňujícími funkci Ctrl a kliknutí pro křížové zvýraznění.

Kopírování hodnot z Power BI pro použití v jiných aplikacíchCopying values from Power BI for use in other applications

Matice nebo tabulka může mít obsah, který chcete použít v jiných aplikacích: Dynamics CRM, Excel a dalších sestavách Power BI.Your matrix or table may have content that you'd like to use in other applications: Dynamics CRM, Excel, and other Power BI reports. V Power BI můžete po kliknutí pravým tlačítkem zkopírovat jednu buňku nebo výběr buněk do schránky.With the Power BI right-click, you can copy a single cell or a selection of cells onto your clipboard. Potom je můžete vložit do jiné aplikace.Then, paste them into the other application.

 • Pokud chcete zkopírovat jednu buňku, vyberte ji, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Kopírovat hodnotu.To copy the value of a single cell, select the cell, right-click, and choose Copy value. Ve schránce teď je neformátovaná hodnota buňky, kterou můžete vložit do jiné aplikace.With the unformatted cell value on your clipboard, you can now paste it into another application.

  Snímek obrazovky s vizuálem Matice a šipkou ukazující na hodnotu a zvýrazněnou rozbalenou místní nabídkou s možnostmi Kopírovat hodnotu a Kopírovat výběr

 • Pokud chcete zkopírovat více než jednu buňku, vyberte oblast buněk nebo pomocí klávesy Ctrl vyberte jednu nebo více buněk.To copy more than a single cell, select a range of cells or use CTRL to select one or more cells.

  Snímek obrazovky s vizuálem Matice a šipkou ukazující ze tří zvýrazněných hodnot na zvýrazněnou rozbalenou místní nabídku s možnostmi Kopírovat hodnotu a Kopírovat výběr

 • Kopírování bude zahrnovat i záhlaví řádků a sloupců.The copy will include the column and row headers.

  Snímek obrazovky zobrazující řádky a sloupce Excelu s vloženými hodnotami

 • Pokud chcete vytvořit kopii vizuálu, která obsahuje pouze vybrané buňky, vyberte jednu nebo více buněk pomocí klávesy CTRL, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Kopírovat vizuál.To make a copy of the visual itself containing only your selected cells, select one or more cells using CTRL, right-click, and choose Copy visual

  Snímek obrazovky znázorňující možnost kopírování vizuálu

 • Kopie bude další maticovou vizualizací, ale bude obsahovat jenom zkopírovaná data.The copy will be another matrix visualization, but contain only your copied data.

  Snímek obrazovky znázorňující příklad zkopírovaného vizuálu

Nastavení hodnoty matice jako vlastní adresy URLSetting a matrix value as a custom URL

Pokud máte sloupec nebo míru obsahující adresy URL, pomocí podmíněného formátování můžete tyto adresy URL použít v polích jako aktivní odkazy.If you have a column or measure that contains website URLs, you can use conditional formatting to apply those URLs to fields as active links. Tuto možnost najdete na kartě Podmíněné formátování v podokně Formátování.You’ll find this option under the Conditional formatting card in the formatting pane.

Snímek obrazovky znázorňující ikonu formátování pro webové adresy URL

Zapněte možnost Webová URL a vyberte pole, které se má použít jako adresa URL sloupce.Turn Web URL On, and select a field to use as the URL for the column. Po použití se hodnoty v tomto poli (sloupci) stanou aktivními odkazy.Once applied, the values in that field (column) become active links. Když na odkaz najedete myší a vyberete ho, přejdete na stránku.Hover to see the link, and select to jump to that page.

Další informace najdete v tématu Podmíněné formátování tabulky.For more information, see Conditional table formatting

Barvy stínování a písma v maticových vizuálechShading and font colors with matrix visuals

Pomocí maticového vizuálu můžete použít podmíněné formátování (barvy a stínování a datové pruhy) na pozadí buněk v rámci matice a na text a samotné hodnoty.With the matrix visual, you can apply conditional formatting (colors and shading and data bars) to the background of cells within the matrix, and you can apply conditional formatting to the text and values themselves.

Pokud chcete použít podmíněné formátování, vyberte maticový vizuál a otevřete podokno Formát.To apply conditional formatting, select the matrix visual and open the Format pane. Rozbalte kartu Podmíněné formátování a pro Barvu pozadí, Barvu písma nebo Datové pruhy posuňte přepínač na Zapnuto.Expand the Conditional formatting card and for Background color, Font color, or Data bars, turn the slider to On. Zapnutí jedné z možností zobrazí odkaz pro Pokročilé ovládací prvky, které vám umožní přizpůsobit barvy a hodnoty pro formátování barev.Turning on one of these options displays a link for Advanced controls, which lets you customize the colors and values for the color formatting.

Podokno Formát zobrazující ovládací prvek Datové pruhy

Výběrem možnosti Pokročilé ovládací prvky zobrazíte dialogové okno, které umožňuje provádět úpravy.Select Advanced controls to display a dialog, which lets you make adjustments. Tento příklad ukazuje dialogové okno pro Datové pruhy.This example shows the dialog for Data bars.

Podokno Datové pruhy

Co je potřeba vzít v úvahu a jak řešit potížeConsiderations and troubleshooting

 • Pokud textová data v buňkách nebo záhlavích matice obsahují znaky nového řádku, budou tyto znaky ignorovány, pokud nezapnete možnost „Zalamování řádků“ na kartě s podoknem formátování přidruženým k danému prvku.If the text data in your matrix's cells or headers contain new line characters, those characters will be ignored unless you toggle on the 'Word Wrap' option in the element's associated formatting pane card.

Další krokyNext steps

Vizuál Power Apps pro Power BIPower Apps visual for Power BI

Typy vizualizací v Power BIVisualization types in Power BI