Vytváření vizualizací map obrazců v Power BI Desktopu (Preview)Create Shape Map visualizations in Power BI Desktop (preview)

PLATÍ PRO: Pro toto neplatí.Služba Power BI pro uživatele Pro toto platí.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Pro toto platí.Power BI Desktop Pro toto neplatí.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium. APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Poznámka

Tyto vizuály lze vytvořit a zobrazit v Power BI Desktopu i ve službě Power BI.These visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. Kroky a obrázky v tomto článku se týkají Power BI Desktopu.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

Vytvoření vizuálu Mapový tvar pro porovnání oblastí na mapě pomocí barev.Create a Shape Map visual to compare regions on a map using color. Na rozdíl od vizuálu Mapa nemůže Mapový tvar zobrazit přesné zeměpisné polohy datových bodů na mapě.Unlike the Map visual, Shape Map can't show precise geographical locations of data points on a map. Jeho hlavním účelem je místo toho zobrazit relativní porovnání oblastí na mapě jejich barevným rozlišením.Instead, its main purpose is to show relative comparisons of regions on a map by coloring them differently.

Vizuály Mapový tvar jsou založené na mapách formátu TopoJSON, který má příhodnou schopnost využít vlastní mapy, které vytvoříte.Shape Map visuals are based on TopoJSON maps, which have the compelling ability to use custom maps that you can create. Příklady vlastních map jsou: zeměpisné, zasedací pořádky, půdorysné plánky a další.Examples of custom maps are: geographical, seating arrangements, floor plans, and others. Možnost používat vlastní mapy není v této verzi Preview Mapy obrazce k dispozici.The ability to use custom maps is not available in this Preview release of Shape Map.

Poznámka

Sdílení sestavy se spolupracovníkem v Power BI je možné, pokud oba mají individuální licence Power BI Pro nebo je sestava uložená v kapacitě Premium.Sharing your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity.

Vytváření map obrazcůCreating Shape Maps

Ovládací prvek Mapa obrazce můžete otestovat s mapami dodanými s touto verzí Preview, případně můžete použít vlastní mapu splňující požadavky uvedené v následující části Použití vlastních map.You can test the Shape Map control with the maps that are shipping with this Preview release, or you can use your own custom map as long as it meets the requirements outlined in the following section called Use Custom Maps.

Vizuál Mapa obrazce je k dispozici ve verzi Preview a v Power BI Desktopu je potřeba ho povolit.The Shape Map visual is in Preview, and must be enabled in Power BI Desktop. Mapový tvar povolíte tak, že vyberete Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti > Funkce ve verzi Preview a zaškrtnete políčko Vizuál mapového tvaru.To enable Shape Map, select File > Options and Settings > Options > Preview Features, then select the Shape Map Visual checkbox. Po výběru této možnosti budete muset Power BI Desktop restartovat.You'll need to restart Power BI Desktop after you make the selection.

Povolení funkce Preview Mapový tvar

Jakmile je Mapový tvar povolený, klikněte v podokně Vizualizace na ikonu Mapový tvar.Once Shape Map is enabled, select the Shape Map icon from the Visualizations pane.

Výběr šablony pro mapový tvar

V Power BI Desktopu se vytvoří prázdné plátno s návrhem vizuálu Mapa obrazce.Power BI Desktop creates an empty Shape Map visual design canvas.

Na plátně se zobrazí prázdný mapový tvar.

Mapu obrazce pak vytvoříte takto:Take the following steps to create a Shape Map:

 1. V podokně Pole přetáhněte datové pole, které obsahuje názvy oblastí (nebo jejich zkratky), do kontejneru Umístění a pole datového ukazatele do kontejneru Sytost barev (mapa se zatím nezobrazí).In the Fields pane, drag a data field that has the region names (or abbreviations) onto the Location bucket, and a data measure field into the Color saturation bucket (you won't see a map yet).

  Poznámka

  Informace, jak rychle načíst data mapy a otestovat mapu obrazce, najdete dále v části Načtení dat mapy.See the section titled Getting Map Data, below, for information on how to quickly get map data to test Shape Map.

  Vytvoření mapového tvaru

 2. V podokně nastavení Formát rozbalte položku Obrazec a z rozevíracího seznamu Standardní mapy vyberte, jak se mají data zobrazit.In the Format settings pane, expand Shape, and select from the Standard Maps drop-down to show your data. V tomto kroku se zobrazí vykreslení, jak je vidět na následujícím obrázku.At this point, the rendering appears, as shown in the following image.

  Otevření podokna Formátování a výběr možnosti Tvar

  Poznámka

  V části Klíče oblastí na konci tohoto článku najdete soubor tabulek obsahujících klíče oblastí v mapách, které můžete použít k otestování vizuálu Mapa obrazce.In the Region Keys section at the end of this article is a collection of tables that have map regions keys you can use to test the Shape Map visual.

 3. Potom můžete upravit mapu pomocí možností formátování, jako je například Výchozí barva, Lupa a další.You can then modify the map using the Formatting options such as Default color, Zoom, and more. Dále můžete do kontejneru Legenda přidat sloupec kategorie dat a roztřídit oblasti v mapě do kategorií.And, you can also add a category data column to the Legend bucket, and classify the map regions based on categories.

Použití vlastních mapUse custom maps

Spolu s mapami obrazců můžete použít vlastní mapy. Předpokladem je, aby byly ve formátu TopoJSON.You can use custom maps with Shape Map as long as they are in the TopoJSON format. Pokud máte mapu v jiném formátu, můžete soubory shapefiles v mapách ve formátu GeoJSON převést do formátu TopoJSON pomocí online nástrojů, jako je Map Shaper.If your map is in another format, you can use online tools such as Map Shaper to convert your shapefiles or your GeoJSON maps into the TopoJSON format.

Pokud chcete použít mapový soubor TopoJSON, přidejte do sestavy vizuál Mapový tvar a zadejte data do kontejnerů Umístění a Sytost barev.To use your TopoJSON map file, add a ShapeMap visual to your report and add some data to the Location and Color saturation buckets. Potom v podokně Vizualizace ponechte vybranou část Formát (na následujícím obrázku označenou číslem 1), rozbalte část Tvar a vyberte +Přidat mapu.Then, in the Visualizations pane with the Format section selected (shown as (1) in the following image), expand the Shape section and select + Add Map.

Otevření podokna Formátování a výběr možnosti Přidat mapu

Ukázková vlastní mapaSample custom map

Organizace Offices of the United States Attorneys vydává každoroční finanční zprávu týkající se sporů a případů, kterými se zabývají státní zástupci.The Offices of the United States Attorneys release an annual fiscal report on their litigation and caseload data. Všechny zprávy této organizace najdete pod níže uvedeným odkazem.All of their reports can be found in the link below,

https://www.justice.gov/usao/resources/annual-statistical-reports

Protože jsou státy rozdělené na různé okresy, musíme použít vlastní mapový tvar.Since states can be divided into multiple districts, we have to use a custom shape map. Při importu mapy TopoJSON s americkými soudními okresy do Power BI Desktopu můžeme následně vizualizovat každoroční finanční údaje okresních státních zástupců.By importing the TopoJSON map of the U.S. judicial districts into Power BI Desktop, we can then visualize the annual fiscal district attorney data. Příklad této mapy je znázorněn na následujícím obrázku.The image below shows an example of this map.

Vlastní mapový tvar

Zajímavé akce můžete dělat také s mapami jednotlivých států a zobrazit další podrobnosti na základě okresů, které jsou jejich součástí.You can do interesting things with the individual state maps as well, and show more detail based on the districts it contains.

Mapový tvar Texas

Pokud chcete s touto datovou sadou a vizualizací experimentovat, můžete si pomocí následujícího odkazu stáhnout původní soubor PBIX, který se použil k vygenerování této sestavy.If you'd like to experiment with this dataset and visualization, you can download the original PBIX file that was used to generate this report using the following link.

Načtení dat mapyGetting map data

Pokud chcete do modelu rychle načíst data, abyste mohli mapu obrazce otestovat, můžete zkopírovat některou z tabulek na konci tohoto článku a pak na kartě Domů vybrat Zadat data.To quickly get data into a model so you can test Shape Map, you can copy one of the tables at the end of this article, then select Enter Data from the Home ribbon.

Výběr možnosti Zadat data v Desktopu

Pokud data obsahují více sloupců, budete muset k vložení dat použít editor, například Excel, a potom samostatně zkopírovat jednotlivé sloupce dat.If your data has multiple columns, you will need to use an editor like Excel to paste the data, then copy each data column separately. Potom můžete data vložit do Power BI Desktopu.You can then paste the data into Power BI Desktop. Horní řádek se automaticky rozpozná jako záhlaví.The top row is automatically identified as a header.

Vytvoření podokna tabulky

Můžete jednoduše vložit nový sloupec tak, že zadáte jeho název (do prázdného sloupce vpravo) a pak přidáte do buněk hodnoty stejně jako v Excelu.You can enter a new column simply by typing a new column name (in the blank column to the right), then add values in each cell, just like you can do in Excel. Až budete hotoví, vyberte Načíst a tabulka se přidá do datového modelu pro Power BI Desktop.When finished, select Load and the table is added to the data model for Power BI Desktop.

Poznámka

Pokud chcete zajistit, aby ve vizualizacích map správně fungovalo geokódování, používejte při práci se zeměmi nebo oblastmi zkratky tvořené třemi písmeny.When working with countries or regions, use the three-letter abbreviation to ensure that geocoding works properly in map visualizations. Nepoužívejte zkratky složené ze dvou písmen, protože některé země nebo oblasti by nemusely být správně rozpoznány.Do not use two-letter abbreviations, as some countries or regions may not be properly recognized.

Pokud máte jenom dvoupísmenné zkratky, podívejte se na tento příspěvek na externím blogu s pokyny, jak přidružit dvoupísmenné zkratky zemí nebo oblastí k třípísmenným zkratkám.If you only have two-letter abbreviations, check out this external blog post for steps on how to associate your two-letter country/region abbreviations with three-letter country/region abbreviations.

Chování a požadavky ve verzi PreviewPreview behavior and requirements

U map obrazců ve verzi Preview je dobré mít na paměti několik skutečností a požadavků:There are a few considerations and requirements for this Preview release of Shape Map:

 • Vizuál Mapa obrazce je k dispozici ve verzi Preview a v Power BI Desktopu je potřeba ho povolit.The Shape Map visual is in Preview, and must be enabled in Power BI Desktop. Mapový tvar povolíte tak, že vyberete Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti > Funkce ve verzi Preview a zaškrtnete políčko Vizuál mapového tvaru.To enable Shape Map, select File > Options and Settings > Options > Preview Features, then select the Shape Map Visual checkbox.
 • Momentálně je nutné mít nastavený také kontejner Sytost barev, aby správně fungovala klasifikace Legenda.Currently, you must also have the Color saturation bucket set in order for the Legend classification to work properly.
 • Finální verze Mapového tvaru bude mít uživatelské rozhraní, které zobrazuje legendu aktuálně vybrané mapy (datum vydání finální verze není stanoveno a Mapový tvar je stále ve verzi Preview).The final release version of Shape Map will have a user interface that shows the map keys of the currently selected map (there is no date set for final release, and Shape Map is still in Preview). V této verzi Preview můžete odkazovat na klíče oblastí mapy v tabulkách, které najdete v následující části Klíče oblastí v tomto článku.In this Preview release, you can reference the map region keys in the tables found in the following Region Keys section of this article.
 • Vizuál Mapa obrazce vykreslí až 1500 datových bodů.The Shape Map visual will plot up to a maximum of 1,500 data points.

Klíče oblastíRegion keys

Následující Klíče oblastí můžete v této verzi Preview použít k otestování map obrazců.Use the following Region keys in this Preview release to test Shape map.

Austrálie: StátyAustralia: States

IDID zkratkaabbr isoiso názevname poštovní kódpostal
au-waau-wa WAWA AU-WAAU-WA Western AustraliaWestern Australia WAWA
au-vicau-vic VicVic AU-VICAU-VIC VictoriaVictoria VICVIC
au-tasau-tas TasTas AU-TASAU-TAS TasmaniaTasmania TASTAS
au-saau-sa SASA AU-SAAU-SA South AustraliaSouth Australia SASA
au-qldau-qld QldQld AU-QLDAU-QLD QueenslandQueensland QLDQLD
au-ntau-nt NTNT AU-NTAU-NT Northern TerritoryNorthern Territory NTNT
au-nswau-nsw NSWNSW AU-NSWAU-NSW New South WalesNew South Wales NSWNSW
au-actau-act ACTACT AU-ACTAU-ACT Australian Capital TerritoryAustralian Capital Territory ACTACT

Rakousko: StátyAustria: States

IDID isoiso namename název-anglickyname-en poštovní kódpostal
at-wiat-wi AT-9AT-9 WienWien ViennaVienna WIWI
at-voat-vo AT-8AT-8 VorarlbergVorarlberg VorarlbergVorarlberg VOVO
at-trat-tr AT-7AT-7 TirolTirol TyrolTyrol TRTR
at-stat-st AT-6AT-6 SteiermarkSteiermark StyriaStyria STST
at-szat-sz AT-5AT-5 SalzburgSalzburg SalzburgSalzburg SZSZ
at-ooat-oo AT-4AT-4 OberösterreichOberösterreich Upper AustriaUpper Austria OOOO
at-noat-no AT-3AT-3 NiederösterreichNiederösterreich Lower AustriaLower Austria NONO
at-kaat-ka AT-2AT-2 KärntenKärnten CarinthiaCarinthia KAKA
at-buat-bu AT-1AT-1 BurgenlandBurgenland BurgenlandBurgenland BUBU

Brazílie: StátyBrazil: States

IDID
TocantisTocantins
PernambucoPernambuco
GoiasGoias
SergipeSergipe
Sao PauloSao Paulo
Santa CatarinaSanta Catarina
RoraimaRoraima
RondoniaRondonia
Rio Grande do SulRio Grande do Sul
Rio Grande do NorteRio Grande do Norte
Rio de JaneiroRio de Janeiro
PiauiPiaui
ParanaParana
ParaibaParaiba
ParaPara
Minas GeraisMinas Gerais
Mato GrossoMato Grosso
MaranhaoMaranhao
Mato Grosso do SulMato Grosso do Sul
Distrito FederalDistrito Federal
CearaCeara
Espirito SantoEspirito Santo
BahiaBahia
AmazonasAmazonas
AmapaAmapa
AlagoasAlagoas
AcreAcre
Litigated Zone 1Litigated Zone 1
Litigated Zone 2Litigated Zone 2
Litigated Zone 3Litigated Zone 3
Litigated Zone 4Litigated Zone 4

Kanada: ProvincieCanada: Provinces

IDID isoiso názevname poštovní kódpostal
ca-nuca-nu CA-NUCA-NU NunavutNunavut NUNU
ca-ntca-nt CA-NTCA-NT Northwest TerritoriesNorthwest Territories NTNT
ca-ytca-yt CA-YTCA-YT YukonYukon YTYT
ca-skca-sk CA-SKCA-SK SaskatchewanSaskatchewan SKSK
ca-qcca-qc CA-QCCA-QC QuebecQuebec QCQC
ca-peca-pe CA-PECA-PE Prince Edward IslandPrince Edward Island PEPE
ca-onca-on CA-ONCA-ON OntarioOntario ONON
ca-nsca-ns CA-NSCA-NS Nova ScotiaNova Scotia NSNS
ca-nlca-nl CA-NLCA-NL Newfoundland and LabradorNewfoundland and Labrador NLNL
ca-nbca-nb CA-NBCA-NB New BrunswickNew Brunswick NBNB
ca-mbca-mb CA-MBCA-MB ManitobaManitoba MBMB
ca-bcca-bc CA-BCCA-BC British ColumbiaBritish Columbia BCBC
ca-abca-ab CA-ABCA-AB AlbertaAlberta ABAB

Francie: OblastiFrance: Regions

IDID namename název-anglickyname-en
Auvergne-Rhône-AlpesAuvergne-Rhone-Alpes
Burgundsko-Franche-ComtéBourgogne-Franche-Comte
BretagneBretagne BretagneBretagne BrittanyBrittany
Centre-Val de LoireCentre-Val de Loire Centre-Val de LoireCentre-Val de Loire Centre-Val de LoireCentre-Val de Loire
CorseCorse CorseCorse CorsicaCorsica
Grand EstGrand Est
GuadeloupeGuadeloupe
Hauts-de-FranceHauts-de-France
Ile-de-FranceIle-de-France Île-de-FranceÎle-de-France Ile-de-FranceIle-de-France
RéunionLa Reunion
MayotteMayotte
NormandieNormandie NormandieNormandie
Nová AkvitánieNouvelle-Aquitaine
OkcitánieOccitanie
Pays de la LoirePays de la Loire Pays de la LoirePays de la Loire Pays de la LoirePays de la Loire
Provence-Alpes-Cote d'AzurProvence-Alpes-Cote d'Azur Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Cote d'AzurProvence-Alpes-Cote d'Azur

Německo: StátyGermany: States

IDID isoiso namename název-anglickyname-en poštovní kódpostal
de-bede-be DE-BEDE-BE BerlínBerlin BerlínBerlin BEBE
de-thde-th DE-THDE-TH ThüringenThüringen ThuringiaThuringia THTH
de-stde-st DE-STDE-ST Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Saxony-AnhaltSaxony-Anhalt STST
de-snde-sn DE-SNDE-SN SachsenSachsen SaxonySaxony SNSN
de-mvde-mv DE-MVDE-MV Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MVMV
de-bbde-bb DE-BBDE-BB BrandenburgBrandenburg BrandenburgBrandenburg BBBB
de-shde-sh DE-SHDE-SH Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein SHSH
de-slde-sl DE-SLDE-SL SaarlandSaarland SaarlandSaarland SLSL
de-rpde-rp DE-RPDE-RP Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rhineland-PalatinateRhineland-Palatinate RPRP
de-nwde-nw DE-NWDE-NW Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen North Rhine-WestphaliaNorth Rhine-Westphalia NWNW
de-nide-ni DE-NIDE-NI NiedersachsenNiedersachsen Lower SaxonyLower Saxony NINI
de-hede-he DE-HEDE-HE HessenHessen HesseHesse HEHE
de-hhde-hh DE-HHDE-HH HamburgHamburg HamburgHamburg HHHH
de-hbde-hb DE-HBDE-HB BremenBremen BremenBremen HBHB
de-byde-by DE-BYDE-BY BayernBayern BavariaBavaria BYBY
de-bwde-bw DE-BWDE-BW Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-WurttembergBaden-Wurttemberg BWBW

Irsko: HrabstvíIreland: Counties

IDID
WicklowWicklow
WexfordWexford
WestmeathWestmeath
WaterfordWaterford
SligoSligo
TipperaryTipperary
RoscommonRoscommon
OffalyOffaly
MonaghanMonaghan
MeathMeath
MayoMayo
LouthLouth
LongfordLongford
LimerickLimerick
LeitrimLeitrim
LaoighisLaoighis
KilkennyKilkenny
KildareKildare
KerryKerry
GalwayGalway
DublinDublin
DonegalDonegal
CorkCork
ClareClare
CavanCavan
CarlowCarlow

Itálie: OblastiItaly: Regions

IDID isoiso namename název-anglickyname-en poštovní kódpostal
it-vnit-vn IT-34IT-34 VenetoVeneto VenetoVeneto VNVN
it-vdit-vd IT-23IT-23 Valle d'AostaValle d'Aosta Aosta ValleyAosta Valley VDVD
it-umit-um IT-55IT-55 UmbriaUmbria UmbriaUmbria UMUM
it-ttit-tt IT-32IT-32 Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige Trentino-South TyrolTrentino-South Tyrol TTTT
it-tcit-tc IT-52IT-52 ToscanaToscana TuscanyTuscany TCTC
it-scit-sc IT-82IT-82 SiciliaSicilia SicilySicily SCSC
it-sdit-sd IT-88IT-88 SardegnaSardegna SardiniaSardinia SDSD
it-pmit-pm IT-21IT-21 PiemontePiemonte PiedmontPiedmont PMPM
it-mlit-ml IT-67IT-67 MoliseMolise MoliseMolise MLML
it-mhit-mh IT-57IT-57 MarcheMarche MarcheMarche MHMH
it-lmit-lm IT-25IT-25 LombardiaLombardia LombardyLombardy LMLM
it-lgit-lg IT-42IT-42 LiguriaLiguria LiguriaLiguria LGLG
it-lzit-lz IT-62IT-62 LazioLazio LazioLazio LZLZ
it-fvit-fv IT-36IT-36 Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia FVFV
it-erit-er IT-45IT-45 Emilia-RomagnaEmilia-Romagna Emilia-RomagnaEmilia-Romagna ERER
it-cmit-cm IT-72IT-72 CampaniaCampania CampaniaCampania CMCM
it-lbit-lb IT-78IT-78 CalabriaCalabria CalabriaCalabria LBLB
it-bcit-bc IT-77IT-77 BasilicataBasilicata BasilicataBasilicata BCBC
it-puit-pu IT-75IT-75 ApuliaApulia PugliaPuglia PUPU
it-abit-ab IT-65IT-65 AbruzzoAbruzzo AbruzzoAbruzzo ABAB

Mexiko: StátyMexico: States

IDID zkratkaabreviatura isoiso namename název-anglickyname-en poštovní kódpostal
mx-zacmx-zac Zac.Zac. MX-ZACMX-ZAC ZacatecasZacatecas ZacatecasZacatecas ZAZA
mx-yucmx-yuc Yuc.Yuc. MX-YUCMX-YUC YucatánYucatán YucatanYucatan YUYU
mx-vermx-ver Ver.Ver. MX-VERMX-VER VeracruzVeracruz VeracruzVeracruz VEVE
mx-tlamx-tla Tlax.Tlax. MX-TLAMX-TLA TlaxcalaTlaxcala TlaxcalaTlaxcala TLTL
mx-tammx-tam Tamps.Tamps. MX-TAMMX-TAM TamaulipasTamaulipas TamaulipasTamaulipas TMTM
mx-tabmx-tab Tab.Tab. MX-TABMX-TAB TabascoTabasco TabascoTabasco TBTB
mx-sonmx-son Son.Son. MX-SONMX-SON SonoraSonora SonoraSonora SOSO
mx-sinmx-sin Sin.Sin. MX-SINMX-SIN SinaloaSinaloa SinaloaSinaloa SISI
mx-slpmx-slp S.L.P.S.L.P. MX-SLPMX-SLP San Luis PotosíSan Luis Potosí San Luis PotosiSan Luis Potosi SLSL
mx-roomx-roo Q.R.Q.R. MX-ROOMX-ROO Quintana RooQuintana Roo Quintana RooQuintana Roo QRQR
mx-quemx-que Qro.Qro. MX-QUEMX-QUE QuerétaroQuerétaro QueretaroQueretaro QEQE
mx-puemx-pue Pue.Pue. MX-PUEMX-PUE PueblaPuebla PueblaPuebla PUPU
mx-oaxmx-oax Oax.Oax. MX-OAXMX-OAX OaxacaOaxaca OaxacaOaxaca OAOA
mx-nlemx-nle N.L.N.L. MX-NLEMX-NLE Nuevo LeónNuevo León Nuevo LeonNuevo Leon NLNL
mx-naymx-nay Nay.Nay. MX-NAYMX-NAY NayaritNayarit NayaritNayarit NANA
mx-mormx-mor Mor.Mor. MX-MORMX-MOR MorelosMorelos MorelosMorelos MRMR
mx-micmx-mic Mich.Mich. MX-MICMX-MIC MichoacánMichoacán MichoacanMichoacan MCMC
mx-mexmx-mex Méx.Méx. MX-MEXMX-MEX Estado de MéxicoEstado de México Mexico StateMexico State MXMX
mx-jalmx-jal Jal.Jal. MX-JALMX-JAL JaliscoJalisco JaliscoJalisco JAJA
mx-hidmx-hid Hgo.Hgo. MX-HIDMX-HID HidalgoHidalgo HidalgoHidalgo HIHI
mx-gromx-gro Gro.Gro. MX-GROMX-GRO GuerreroGuerrero GuerreroGuerrero GRGR
mx-guamx-gua Gto.Gto. MX-GUAMX-GUA GuanajuatoGuanajuato GuanajuatoGuanajuato GTGT
mx-durmx-dur Dgo.Dgo. MX-DURMX-DUR DurangoDurango DurangoDurango DUDU
mx-difmx-dif CDMX.CDMX. MX-DIFMX-DIF Ciudad de MéxicoCiudad de México Mexico CityMexico City DFDF
mx-colmx-col Col.Col. MX-COLMX-COL ColimaColima ColimaColima CLCL
mx-coamx-coa Coah.Coah. MX-COAMX-COA CoahuilaCoahuila CoahuilaCoahuila CACA
mx-chhmx-chh Chih.Chih. MX-CHHMX-CHH ChihuahuaChihuahua ChihuahuaChihuahua CHCH
mx-chpmx-chp Chis.Chis. MX-CHPMX-CHP ChiapasChiapas ChiapasChiapas CPCP
mx-cammx-cam Camp.Camp. MX-CAMMX-CAM CampecheCampeche CampecheCampeche CMCM
mx-bcsmx-bcs B.C.S.B.C.S. MX-BCSMX-BCS Baja California SurBaja California Sur Baja California SurBaja California Sur BSBS
mx-bcnmx-bcn B.C.B.C. MX-BCNMX-BCN Baja CaliforniaBaja California Baja CaliforniaBaja California BNBN
mx-agumx-agu Ags.Ags. MX-AGUMX-AGU AguascalientesAguascalientes AguascalientesAguascalientes AGAG

Nizozemsko: ProvincieNetherlands: Provinces

IDID isoiso namename název-anglickyname-en
nl-zhnl-zh NL-ZHNL-ZH Zuid-HollandZuid-Holland South HollandSouth Holland
nl-zenl-ze NL-ZENL-ZE ZeelandZeeland ZeelandZeeland
NL-utnl-ut NL-UTNL-UT UtrechtUtrecht UtrechtUtrecht
nl-ovnl-ov NL-OVNL-OV OverijsselOverijssel OverijsselOverijssel
nl-nhnl-nh NL-NHNL-NH Noord-HollandNoord-Holland North HollandNorth Holland
nl-nbnl-nb NL-NBNL-NB Noord-BrabantNoord-Brabant North BrabantNorth Brabant
nl-linl-li NL-LINL-LI LimburgLimburg LimburgLimburg
nl-grnl-gr NL-GRNL-GR GroningenGroningen GroningenGroningen
nl-genl-ge NL-GENL-GE GelderlandGelderland GelderlandGelderland
nl-frnl-fr NL-FRNL-FR FryslânFryslân FrieslandFriesland
nl-flnl-fl NL-FLNL-FL FlevolandFlevoland FlevolandFlevoland
nl-drnl-dr NL-DRNL-DR DrentheDrenthe DrentheDrenthe

Spojené království: CountriesUK: Countries

IDID isoiso namename
gb-wlsgb-wls GB-WLSGB-WLS WalesWales
gb-sctgb-sct GB-SCTGB-SCT ScotlandScotland
gb-nirgb-nir GB-NIRGB-NIR Northern IrelandNorthern Ireland
gb-enggb-eng GB-ENGGB-ENG EnglandEngland

USA: StátyUSA: States

IDID namename poštovní kódpostal
us-mius-mi MichiganMichigan MIMI
us-akus-ak AlaskaAlaska AKAK
us-hius-hi HawaiiHawaii HIHI
us-flus-fl FloridaFlorida FLFL
us-laus-la LouisianaLouisiana LALA
us-arus-ar ArkansasArkansas ARAR
us-scus-sc South CarolinaSouth Carolina SCSC
us-gaus-ga GeorgiaGeorgia GAGA
us-msus-ms MississippiMississippi MSMS
us-alus-al AlabamaAlabama ALAL
us-nmus-nm New MexicoNew Mexico NMNM
us-txus-tx TexasTexas TXTX
us-tnus-tn TennesseeTennessee TNTN
us-ncus-nc North CarolinaNorth Carolina NCNC
us-okus-ok OklahomaOklahoma OKOK
us-azus-az ArizonaArizona AZAZ
us-mous-mo MissouriMissouri MOMO
us-vaus-va VirginiaVirginia VAVA
us-ksus-ks KansasKansas KSKS
us-kyus-ky KentuckyKentucky KYKY
us-cous-co ColoradoColorado COCO
us-mdus-md MarylandMaryland MDMD
us-wvus-wv West VirginiaWest Virginia WVWV
us-deus-de DelawareDelaware DEDE
us-dcus-dc District of ColumbiaDistrict of Columbia DCDC
us-ilus-il IllinoisIllinois ILIL
us-ohus-oh OhioOhio OHOH
us-caus-ca CaliforniaCalifornia CACA
us-utus-ut UtahUtah UTUT
us-nvus-nv NevadaNevada NVNV
us-inus-in IndianaIndiana ININ
us-njus-nj New JerseyNew Jersey NJNJ
us-rius-ri Rhode IslandRhode Island RIRI
us-ctus-ct ConnecticutConnecticut CTCT
us-paus-pa PennsylvaniaPennsylvania PAPA
us-nyus-ny New YorkNew York NYNY
us-neus-ne NebraskaNebraska NENE
us-maus-ma MassachusettsMassachusetts MAMA
us-iaus-ia IowaIowa IAIA
us-nhus-nh New HampshireNew Hampshire NHNH
us-orus-or OregonOregon OROR
us-mnus-mn MinnesotaMinnesota MNMN
us-vtus-vt VermontVermont VTVT
us-idus-id IdahoIdaho IDID
us-wius-wi WisconsinWisconsin WIWI
us-wyus-wy WyomingWyoming WYWY
us-sdus-sd South DakotaSouth Dakota SDSD
us-ndus-nd North DakotaNorth Dakota NDND
us-meus-me MaineMaine MEME
us-mtus-mt MontanaMontana MTMT
us-waus-wa WashingtonWashington WAWA

Další krokyNext steps