Vytvoření průřezu a filtru relativního data v Power BICreating a relative date slicer and filter in Power BI

PLATÍ PRO: Pro toto neplatí.Služba Power BI pro uživatele Pro toto platí.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Pro toto platí.Power BI Desktop Pro toto neplatí.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium. APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

S průřezem relativního data nebo filtrem relativního data můžete použít v datovém modelu filtry založené na čase u libovolného sloupce s datem.With the relative date slicer or relative date filter, you can apply time-based filters to any date column in your data model. Průřez relativního data můžete použít například k zobrazení jenom prodejních dat, která byla zaznamenána v posledních 30 dnech (nebo měsíci, kalendářních měsících atd).For example, you can use the relative date slicer to show only sales data that's happened within the last 30 days (or month, calendar months, and so on). Při aktualizaci dat použije relativní časové období automaticky příslušné omezení relativního data.When you refresh the data, the relative time period automatically applies the appropriate relative date constraint.

Snímek obrazovky se sestavou a šipkou, která ukazuje na průřez relativního data

Sdílení sestavy se spolupracovníkem v Power BI je možné, pokud oba mají individuální licence Power BI Pro nebo je sestava uložená v kapacitě Premium.To share your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity.

Vytvoření průřezu rozsahu relativního dataCreate the relative date range slicer

Průřez relativního data můžete použít stejně jako jakýkoliv jiný průřez.You can use the relative date slicer just like any other slicer. Vytvořte vizuál průřezu pro svoji sestavu a pak vyberte hodnotu data pro hodnotu Pole.Create a slicer visual for your report and then select a date value for the Field value. Na následujícím obrázku jsme vybrali pole data objednávky OrderDate.In the following image, we selected the OrderDate field.

Snímek obrazovky s podoknem Vizualizace a šipkami, které ukazují na ikonu vizuálu průřezu a oblast Pole

Na plátně vyberte průřez a potom v pravém horním rohu vizuálu průřezu vyberte ikonu kosočtverce.Select the slicer on your canvas and then the carat in the upper-right corner of the slicer visual. Pokud vizuál obsahuje data kalendářních dat, v nabídce se zobrazí možnost Relativní.If the visual has date data, the menu displays the option for Relative.

Snímek obrazovky s vizuálem průřezu, bublinovým popiskem pro kosočtverec a šipkou, která ukazuje na možnost Relativní

Pro průřez relativního data zvolte Relativní.For the relative date slicer, select Relative.

Pak můžete vybrat nastavení.You can then select the settings.

Pro první nastavení v průřezu relativního data máte na výběr tyto možnosti:For the first setting in the relative date slicer, you have the following choices:

Snímek obrazovky s možnostmi konfigurace Relativní a se zvýrazněným prvním nastavením

 • PosledníLast
 • DalšíNext
 • TentoThis

Druhé nastavení (prostřední) v průřezu relativního data umožňuje zadat číslo pro účely definování rozsahu relativního data.The second (middle) setting in the relative date slicer lets you enter a number to define the relative date range.

Snímek obrazovky s možnostmi konfigurace Relativní a se zvýrazněným druhým nastavením

Třetí nastavení umožňuje vybrat měření data.The third setting lets you pick the date measurement. Máte tyto možnosti:You have the following choices:

Snímek obrazovky s možnostmi konfigurace Relativní a se zvýrazněným třetím nastavením

 • DnyDays
 • TýdnyWeeks
 • Týdny (Kalendář)Weeks (Calendar)
 • MěsíceMonths
 • Měsíce (Kalendář)Months (Calendar)
 • RokyYears
 • Roky (Kalendář)Years (Calendar)

Pokud ze seznamu vyberete Měsíce a do prostředního nastavení zadáte 2, stane se toto:If you select Months from that list, and enter 2 in the middle setting, here's what happens:

 • Pokud je dnes 20. července:If today is July 20:

  • Budou data vizuálů omezena průřezem, takže se zobrazí data za předchozí dva měsíce.The data included in visuals constrained by the slicer will show data for the previous two months,
  • Data začínají 21. května a končí 20. července (dnešní datum).Starting on May 21 and going through July 20 (today's date).

Pro srovnání – pokud byste vybrali Měsíce (Kalendář) , zobrazily by omezené vizuály data od 1. května do 30. června (poslední dva skončené kalendářní měsíce).In comparison, if you selected Months (Calendar), the visuals constrained would show data from May 1 through June 30 (the last two complete calendar months).

Vytvoření filtru relativních datCreate the relative date range filter

Pro stránku sestavy nebo celou sestavu můžete vytvořit také filtr rozsahu relativních dat.You can also create a relative date range filter for your report page or your entire report. Uděláte to tak, že přetáhnete pole data do oblasti Filtry na úrovni stránky nebo Filtry na úrovni sestavy v podokně Pole:To do so, drag a date field into the Page level filters well or the Report level filters well in the Field pane:

Snímek obrazovky s polem OrderDate přetahovaným do oblasti filtrů na úrovni stránky

Po přetažení můžete změnit rozsah relativního data.Once there, you can change the relative date range. Jedná se o obdobný způsob jako při přizpůsobení průřezu relativního data.It's similar to how you can customize the relative date slicer. Vyberte Filtrování relativního data z rozevíracího seznamu Typ filtru.Select Relative date filtering from the Filter Type drop-down.

Snímek obrazovky s rozevíracím seznamem Typ filtru a ukazatelem myši umístěným na Filtrování relativního data

Po výběru možnosti Filtrování relativního data se zobrazí tři oddíly, které můžete změnit, včetně prostředního číselného pole, stejně jako v průřezu.Once you've selected Relative date filtering, you see three sections to change, including a middle numeric box, just like the slicer.

Snímek obrazovky s filtry na úrovni sestavy a šipkami, které ukazují na možnosti Zobrazit položky s hodnotou

Omezení a důležité informaceLimitations and considerations

Pro průřez rozsahu relativního data a filtr aktuálně platí následující omezení a důležité informace.The following limitations and considerations currently apply to the relative date range slicer and filter.

 • Datový typ pole v průřezu musí být datum, nikoli výchozí text.The data type for the field in the slicer must be a date, and not the default of text. Jinak se v průřezu relativní možnosti nezobrazí.Otherwise, the relative options don't show up in the slicer.
 • Modely dat v Power BI neobsahují informace o časovém pásmu.Data models in Power BI don't include time zone info. Modely můžou ukládat časové údaje, ale není možné nijak určit, ve kterém časovém pásmu se nacházejí.The models can store times, but there's no indication of the time zone they're in.
 • Průřez a filtr se vždy uvádí v koordinovaném univerzálním čase (UTC).The slicer and filter are always based on the time in UTC. Pokud v sestavě nastavíte filtr a pošlete ji kolegovi v jiném časovém pásmu, uvidíte oba stejná data.If you set up a filter in a report and send it to a colleague in a different time zone, you both see the same data. Pokud nejste vy i váš kolega v časovém pásmu koordinovaného univerzálního času (UTC), musíte oba počítat s časovým posunem.Unless you are in the UTC time zone, you and your colleague must account for the time offset you experience.
 • Data zaznamenaná v místním časovém pásmu můžete převést na čas UTC s použitím Editoru dotazů.You can convert data captured in a local time zone to UTC using the Query Editor.

Další krokyNext steps