Použití limitů datových bodů a strategií podle typu vizuáluApply data-point limits and strategies by visual type

PLATÍ PRO: anoSlužba Power BI pro podnikové uživatele anoSlužba Power BI pro návrháře a vývojáře anoPower BI Desktop neVyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: yesPower BI service for business users yesPower BI service for designers & developers yesPower BI Desktop noRequires Pro or Premium license

Při vykreslování vizuálu v Power BI musí být vizualizace rychlá a přesná.When rendering a visual in Power BI, the visualization must be quick and accurate. To vyžaduje, aby byly pro každý typ vizuálu nakonfigurované podkladové algoritmy.That requires underlying algorithms configured for each visual type. Vizuály v Power BI musí být dostatečně flexibilní, aby umožňovaly zpracovávat různé velikosti datových sad.Visuals in Power BI must be flexible enough to handle different sizes of datasets. Některé datové sady mají pouze několik datových bodů, zatímco jiné datové sady jich mají petabajty.Some datasets have only a handful of data points, while other datasets have petabytes of data points. Tento článek vysvětluje strategie, které Power BI používá k vykreslování vizualizací.This article explains the strategies used by Power BI to render visualizations.

Strategie snížení objemu datData reduction strategies

Každý vizuál používá minimálně jednu strategii snížení objemu dat, aby bylo možné při analýze zpracovat potenciálně velké objemy dat.Every visual employs one or more data reduction strategies in order to handle the potentially large volumes of data being analyzed. Tyto strategie se používají i u jednoduchých tabulek, aby se zabránilo tomu, že se do klienta načte celá datová sada.Even a simple table employs a strategy to avoid loading the entire dataset to the client. To, jaká strategie snížení objemu dat se použije, závisí na typu vizuálu.The reduction strategy being used varies by visual type. Každý vizuál vybírá z podporovaných strategií snížení objemu dat při generování žádosti o data odesílané na server.Each visual selects from the supported data reduction strategies as part of generating the data request sent to the server.

Každý vizuál ovlivňuje celkový objem dat řízením parametrů v rámci těchto strategií.Each visual controls the parameters on those strategies to influence the overall amount of data.

StrategieStrategies

Pro každou strategii existuje výchozí nastavení, které vychází z tvaru a typu vizualizovaných dat.For each strategy, there are defaults based on the shape and type of data being visualized. Výchozí nastavení je ale možné přepsat v podokně Formátování v Power BI pro zajištění správného uživatelského prostředí.But the defaults can be overridden, in the Power BI Formatting pane, to provide the right user experience.

 • Data Windowing (Segmentation) (Vytváření oken dat (segmentace)): Umožní uživatelům procházet data ve vizuálu postupným načítáním fragmentů celkové datové sady.Data Windowing (Segmentation): Allow users to scroll through the data in a visual by progressively loading fragments of the overall dataset.
 • TopN (PrvníchN): Zobrazí pouze prvních N položek.TopN: Show only the first N items
 • Simple Sample (Jednoduchý vzorek): Zobrazí jméno, příjmení a N položek rovnoměrně rozložených mezi tím.Simple Sample: Show the first, last, and N evenly distributed items in between.
 • BottomN (PosledníchN): Zobrazí pouze posledních N položek.BottomN: Show only the last N items. Užitečné pro sledování často aktualizovaných datUseful for monitoring frequently updated data.
 • High-density sampling (Vzorkování s vysokou hustotou) – vylepšený algoritmus vzorkování, které lépe respektuje odlehlé hodnoty a/nebo tvar křivkyHigh-density sampling - An improved sampling algorithm that better respects outliers and/or the shape of a curve.
  • Binned line sampling (Vzorkování čar rozdělený na intervaly) – vzorkování datových bodů na základě odlehlých hodnot v intervalech podél osyBinned line sampling - Sample data points based on outliers in bins across an axis
  • Overlapping points sampling (Vzorkování překrývajících se bodů) – vzorkování datových bodů na základě překrývajících se hodnot pro zachování odlehlých hodnotOverlapping points sampling - Sample data points based on overlapping values to preserve outliers

StatistikaStatistics

Některé modely můžou poskytovat statistické údaje o počtu hodnot pro určité sloupce.Certain models can provide statistics about the number of values for certain columns. Pokud jsou takové informace k dispozici, můžeme je využít k zajištění lepšího rozložení mezi více hierarchií, pokud vizuál explicitně nepřepíše počet hodnot pro strategii.When such information is present, we leverage that information to provide better balancing across multiple hierarchies, if a visual does not explicitly override the count of values for a strategy.

Další informace najdete v článku věnovaném novinkám ve službě Analysis Services.For more information, see What's new in Analysis Services

Dynamické limityDynamic limits

Kromě výše uvedených strategií používají vizuály se dvěma hierarchiemi sloupců seskupení (osa a legenda nebo kategorie a řada) také strategii, které se říká dynamické limity.In addition to the strategies above, visuals with two hierarchies of grouping columns (axis and legend, or category and series) use one additional strategy called dynamic limits. Dynamické limity umožňují dosáhnout lepšího vyvážení datových bodů.Dynamic limits are designed to better balance data points.

Poskytují lepší výběr bodů pro zhuštěná data, než by poskytovaly statické limity.Dynamic limits provide a better selection of points for sparse data than static limits would. Vizuál může být například nakonfigurovaný tak, aby vybral 100 kategorií a 10 řad s celkem 1 000 bodů.For example, a visual could be configured to select 100 categories and 10 series with a total of 1000 points. Data mají ale ve skutečnosti 50 kategorií a 20 řad.But the actual data has 50 categories and 20 series. Dynamické limity při spuštění dotazu vyberou všech 20 řad, aby se podle požadavku zaplnilo všech 1 000 bodů.At query runtime, dynamic limits selects all 20 series to fill up the 1000 points requested.

Dynamické limity jsou automaticky aplikovány, pokud má server níže uvedené možnosti:Dynamic limits are automatically applied when the server is capable as detailed below:

 • V Power BI Desktopu s místním SSAS verze 2016 nebo vyšší s využíváním funkcí SuperDax serveruIn Power BI Desktop with On-premises SSAS version 2016 or higher leveraging the SuperDax capabilities of the server

 • V Desktopu a službě Power BI při použití importovaného modelu Direct Query, živého připojení ke službě nebo živého připojení k AS PaaSIn Desktop and Power BI service when using an imported model, Direct Query, live connect to the service, or live connect to AS PaaS. 

 • Dynamické limity nemůžeme používat ve službě Power BI při připojení přes místní bránu k místnímu SSAS.In Power BI Service, when connecting through an on-premises gateway to on-premises SSAS, we cannot use dynamic limits. Místní brána plně nepodporuje strategii dynamických limitů, která vrací odlišnou strukturu sad výsledků dotazu z místního SSAS.The on-premises gateway does not fully support the dynamic limits strategy that returns a different structure of result sets from the on-premises SSAS.

Strategie a limity datových bodů podle typu vizuáluStrategies and data point limits by visual type

Plošný grafArea chart

Podívejte se, jak funguje vzorkování čarSee How line sampling works

Pruhový/sloupcový grafBar/column chart

 • V režimu kategoriíWhen in categorical mode
  • Kategorie: Virtualizace pomocí okna 500 řádků najednouCategories: Virtualization by using Window of 500 rows at a time
  • Řada: Prvních 60Series: Top 60
  • Ve skalárním režimu (bylo by možné použít dynamické limity)When in scalar mode (could use dynamic limits)
   • Maximální počet bodů: 10 000Max points: 10,000
   • Kategorie: Vzorek 500 hodnotCategories: Sample of 500 values
   • Řada: Prvních 20 hodnotSeries: Top 20 values

Karta (více řádků)Card (multirow)

 • Hodnoty: Virtualizace pomocí okna 200 řádků najednouValues: Virtualization by using Window of 200 rows at a time

Kombinovaný grafCombo chart

Používá stejné strategie jako sloupcový graf.Uses the same strategies as column chart. Upozornění: Spojnice v kombinovaném grafu nepoužívá algoritmus s vysokou hustotou, který používá spojnicový graf.Notice that the line in the combo chart does not use the high-density algorithm that the line chart uses.

Vizuály Power BIPower BI visuals

Můžete získat až 30 000 bodů, ale je na autorech vizuálů, aby uvedli, jaké strategie se mají použít.Can get up to 30,000 but it is up to the visual authors to indicate what strategies to use. Výchozí limit je 1 000, ale tvůrce vizuálů to může změnit maximálně na 30 000.The default limit is 1,000 but the visual creator can change that, up to a maximum of 30,000.

PrstencovýDoughnut

 • Maximální počet bodů: 3 500Max points: 3,500
 • Skupina: Prvních 500Group: Top 500
 • Podrobnosti: Prvních 20Details: Top 20

KartogramFilled map choropleth

Kartogramy mohou používat statistiky nebo dynamické limity.The filled map can use statistics or dynamic limits. Power BI se pokusí použít snížení objemu dat v následujícím pořadí: dynamické limity, statistiky a nakonec konfigurace.Power BI tries to use reduction in the following order: dynamic limits, statistics, and lastly configuration.

 • Maximální počet bodů: 10 000Max points: 10000
 • Kategorie: Prvních 500Categories: Top 500
 • Řady (pokud jsou dostupné jak hodnoty X, tak hodnoty Y): Prvních 20Series (when both X and Y are present): Top 20

Trychtýřový grafFunnel

 • Maximální počet bodů: 3 500Max points: 3,500
 • Kategorie: Prvních 3 500Categories: Top 3,500

KPIKPI

 • Osa trenduTrend axis
 • Posledních 3 500Bottom 3,500

Spojnicový grafLine chart

Podívejte se, jak funguje vzorkování čarSee How line sampling works

Spojnicový graf, vysoká hustotaLine chart, high density

Viz Vzorkování s vysokou hustotouSee High density sampling

MapaMap

 • Maximální počet bodů: 3 500Max points: 3,500

V závislosti na konfiguraci může mapa mít následující:Depending on the configuration, a map can have:

 • Poloha: Prvních 3 500Location: Top 3,500
 • Poloha, velikost: Prvních 3 500Location, Size: Top 3,500
 • Agregované údaje o poloze a zeměpisné šířce a délce (+/- velikost): Prvních 3 500Location, Latitude, and Longitude aggregates (+/-Size): Top 3,500
 • Zeměpisná šířka, zeměpisná délka: viz bodové grafy s vysokou hustotouLatitude, Longitude: see High density scatter
 • Zeměpisná šířka, zeměpisná délka, velikost: Prvních 3 500Latitude, Longitude, Size: Top 3,500
 • Legenda, zeměpisná šířka, zeměpisná délka: viz bodové grafy s vysokou hustotouLegend, Latitude, Longitude: see High density scatter
 • Legenda, zeměpisná šířka, zeměpisná délka, velikost: Prvních 233 položek legendy, prvních 15 položek zeměpisné šířky a délky (bylo by možné použít statistiky nebo dynamické limity)Legend, Latitude, Longitude, Size: Top 233 legends, Top 15 latitude and longitude (could use statistics or dynamic limits)
 • Agregované údaje o poloze, legendě a zeměpisné šířce a délce (+/- velikost): Prvních 233 položek polohy, prvních 15 položek legendy (bylo by možné použít statistiky nebo dynamické limity)Location, Legend, Latitude, and Longitude as aggregates (+/-Size): Top 233 locations, Top 15 legends (could use statistics or dynamic limits)

MaticeMatrix

 • Řádky: Virtualizace pomocí okna 500 řádků najednouRows: Virtualization by using Window of 500 rows at a time
 • Sloupce: Prvních 100 sloupců seskupeníColumns: Top 100 grouping columns
 • Hodnoty: více hodnot se nezapočítává do limitu pro snižování objemu datValues: multiple values do not count against the data reduction

Vizuál PowerAppsPowerApps visual

Můžete získat až 30 000 bodů, ale je na autorech vizuálů, aby uvedli, jaké strategie se mají použít.Can get up to 30,000 but it is up to the visual authors to indicate what strategies to use. Výchozí limit je 1 000, ale tvůrce vizuálů to může změnit, a to maximálně na 30 000.The default limit is 1,000 but the visual creator can change that, up to a maximum of 30,000.

Paprskové měřidloRadial gauge

Žádná strategie snížení objemu datNo reduction strategy

PrůřezSlicer

 • Hodnoty: Virtualizace pomocí okna 200 řádků najednouValues: Virtualization by using Window of 200 rows at a time

Bodový graf (vysoká hustota)Scatter chart (high density)

Viz bodové grafy s vysokou hustotouSee High density scatter

VýsečovýPie

 • Maximální počet bodů: 3 500Max points: 3,500
 • Skupina: Prvních 500Group: Top 500
 • Podrobnosti: Prvních 20Details: Top 20

Vizuály jazyka R a PythonuR & Python visuals

Omezeno na 150 000 řádků.Limited to 150,000 rows. Pokud je vybráno více než 150 000 řádků, použije se jenom prvních 150 000 řádků.If more than 150,000 rows are selected, only the top 150,000 rows are used

Pásový grafRibbon chart

 • V režimu kategoriíWhen in categorical mode
  • Kategorie: Virtualizace (vytvářením oken dat) pomocí okna 500 řádků najednouCategories: Virtualization (data windowing) by using Window of 500 rows at a time
  • Řada: Prvních 60Series: Top 60
  • Ve skalárním režimu (bylo by možné použít dynamické limity)When in scalar mode (could use dynamic limits)
   • Maximální počet bodů: 10 000Max points: 10,000
   • Kategorie: Vzorek 500 hodnotCategories: Sample of 500 values
   • Řada: Prvních 20 hodnotSeries: Top 20 values

Mapa obrazce (Preview)Shape map (Preview)

Mapa obrazce (mapový tvar) může používat statistiky nebo dynamické limity.The shape map can use statistics or dynamic limits.

 • Maximální počet bodů: 1 500Max points: 1,500
 • Kategorie: Prvních 500Categories: Top 500

TabulkaTable

 • Hodnoty: Virtualizace (vytvářením oken dat) pomocí okna 500 řádků najednouValues: Virtualization (data windowing) by using Window of 500 rows at a time

Stromová mapa (bylo by možné použít statistiky nebo dynamické limity)Tree map (could use statistics or dynamic limits)

 • Maximální počet bodů: 3 500Max points: 3,500
 • Skupina: Prvních 500Group: Top 500
 • Podrobnosti: Prvních 20Details: Top 20

Vodopádový grafWaterfall chart

 • V případě, že existuje pouze kontejner (kbelík) kategorieWhen there is only the category bucket
  • Maximální počet bodů: 3 500Max points: 3,500
  • Pouze kategorie – prvních 3 500Category only - top 3,500
 • Když existují jak kategorie, tak rozpisWhen both category and breakdown are present
  • Kategorie: Virtualizace (vytvářením oken dat) pomocí okna 30 řádků najednouCategory: Virtualization (data windowing) by using Window of 30 rows at a time
  • Rozpis – prvních 200 hodnotBreakdown - Top 200 values

Další krokyNext steps

Typy vizualizaceVisualization types